Ψηφιακή πρόσβαση

H ψηφιακή πρόσβαση στη νομολογία παρέχει τη δυνατότητα ανευρέσεως στοιχείων για καθεμία από τις υποθέσεις που έχουν εισαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου από το 1953 έως σήμερα, καθώς και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ 2005 και 2016.
Οι υποθέσεις παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, ανάλογα με το πότε κατατέθηκαν στην αντίστοιχη γραμματεία.
Η χρησιμοποίηση της λειτουργίας "Αναζήτηση" του πλοηγού (browser) παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανευρέσεως μιας υποθέσεως βάσει του ονόματος των διαδίκων.

Κάθε αριθμός υποθέσεως περιλαμβάνει σχετικό σύνδεσμο (link).

  • Για τις εισαχθείσες μέχρι το 1997 υποθέσεις ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στη διοργανική βάση δεδομένων EUR-Lex και παρέχει τη δυνατότητα εμφανίσεως του κειμένου των αποφάσεων και των διατάξεων που έχουν δημοσιευθεί στη Συλλογή της Νομολογίας.
  • Για τις εισαχθείσες από το 1998 υποθέσεις ο σύνδεσμος οδηγεί σε όλα τα σχετικά με την οικεία υπόθεση κείμενα τα οποία βρίσκονται στη βάση δεδομένων της νομολογίας του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Υποθέσεις που εισήχθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου

Υποθέσεις που εισήχθησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου
Υποθέσεις που εισήχθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης
από το 1953 έως το 1988 : en / fr Από το  1989 :   en / fr
από το 2005 έως το 2016 :   en / fr

 Από το  1989 :   en /  fr

   

 

Η προενταξιακή νομολογία στις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και το 2007