Σχολιασμός των δικαστικών αποφάσεων

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει παραπομπές σε δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά σχολίων επί των αποφάσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από της συστάσεώς τους.

Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε τρία μέρη:

- Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις παραπομπές σε δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά σχολίων επί των αποφάσεων του Δικαστηρίου οι οποίες έχουν εκδοθεί σε υποθέσεις εισαχθείσες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1989.
Μέρος 1: 1954 - 1988

- Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις παραπομπές σε δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά σχολίων επί των αποφάσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου οι οποίες έχουν εκδοθεί σε υποθέσεις εισαχθείσες μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1989 και 31ης Δεκεμβρίου 2004.
Μέρος 2: 1989 - 2004

- Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις παραπομπές σε δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά σχολίων επί των αποφάσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε υποθέσεις εισαχθείσες μετά την 1η Ιανουαρίου 2005.
Μέρος 3: 2005 -...

Σε κάθε μέρος, οι αποφάσεις κατατάσσονται, για κάθε δικαιοδοτικό όργανο, κατ, αύξοντα αριθμό υποθέσεως, ενώ οι αναφορές στα σχετικά σχόλια κατατάσσονται σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημοσιεύσεώς τους. Στο τέλος κάθε μέρους ένας χρονολογικός πίνακας όλων των σχολιασμένων αποφάσεων παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να εντοπίσει με ευκολία τον αριθμό υποθέσεως της αποφάσεως της οποίας γνωρίζει μόνον την ημερομηνία.

Όσον αφορά τα κείμενα σε μορφότυπο PDF (Portable Document Format), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα διατρέχουν μέσω σελιδοδεικτών ("bookmarks").

Προσοχή! Μολονότι το κείμενο αυτό υφίσταται μόνο στα γαλλικά, κάθε σχετική παραπομπή παρατίθεται στη γλώσσα του πρωτοτύπου.