Πρακτική άσκηση

Γενικές πληροφορίες

Every year, the Court of Justice of the European Union offers a limited number of paid traineeships  in the chambers of Members of the Court of Justice and the Gneral Court and in the administrative departments of the Court for a duration of five months.

Traineeships in the Court's administrative departments are generally undertaken in the Directorates for Legal Translation, the Research and Documentation Directorate, the Communication Directorate, the Protocol and Visits Directorate, the office of the Legal Adviser for administrative cases, the Registry of the General Court or the Interpretation Directorate (for detailed rules regarding interpreting traineeships, see below).

There are two traineeship periods:

- from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
- from 16 September to 15 February for the traineeships in the Members' chambers and 1 October to 28 February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year)

Applicants, who must hold a degree in law or in political sciences (majority content, law) or, for traineeships in the Interpretation Directorate, a diploma in conference interpreting, must apply using the EU CV Online application within the above time limits.

The grant paid is €1177 net per month.

A contribution of €150 towwards travel costs is also granted for paid trainees whose place of residence is located more that 200km from the Court of Justice of the European Union.

In view of the nature of the working environment, a good knowledge of French is desirable.

 

 

Η πρακτική άσκηση στη διερμηνεία, διάρκειας έξι έως δώδεκα εβδομάδων, απευθύνεται πρωτίστως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδριάσεων, των οποίων οι γλωσσικές γνώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διεύθυνση Διερμηνείας. Σκοπός είναι να δοθεί στους νέους διερμηνείς η δυνατότητα να τελειοποιήσουν, παρακολουθούμενοι από έμπειρους διερμηνείς, τις ικανότητές τους στη διερμηνεία και, ειδικότερα, στη νομική διερμηνεία, η δε πρακτική άσκηση περιλαμβάνει μελέτη δικογραφιών, ορολογική έρευνα και εξάσκηση σε καμπίνα διερμηνείας. Απαιτείται ικανότητα κατανοήσεως γαλλικών κειμένων. Σημειωτέον ότι δεν διεξάγονται δημόσιες συνεδριάσεις κατά τις δικαστικές διακοπές.