Δικαστικό δίκτυο της ΕΕ

Το Δικαστικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Réseau judiciaire de l’Union européenne, στο εξής: RJUE) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προέδρων των συνταγματικών και ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών επ’ ευκαιρία του Forum Δικαστών που διοργανώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 27 Μαρτίου 2017, για την 60ή επέτειο της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης.

Οι σχετικές συζητήσεις, οι οποίες ανέδειξαν το κοινό ενδιαφέρον για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη στην υπηρεσία μιας δικαιοσύνης υψηλού επιπέδου, οδήγησαν ήδη από τον Ιανουάριο του 2018 στη δημιουργία μιας ασφαλούς πλατφόρμας ανταλλαγών μεταξύ των δικαστηρίων μελών του RJUE, η οποία υπήρξε η πρώτη συγκεκριμένη εκδήλωση της ως άνω συνεργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για την ανάπτυξη και τη συνοχή του δικαίου της Ένωσης οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μετέχοντα δικαστήρια αποφάσισαν, σε ένα επόμενο στάδιο, να θέτουν στη διάθεση του ευρέος κοινού όλα τα μη εμπιστευτικά έγγραφά τους, δημιουργώντας στον διαδικτυακό τόπο Curia έναν χώρο αφιερωμένο στο RJUE.

Ο χώρος αυτός έχει ως κύριο σκοπό να εξασφαλίζει την ανταλλαγή και τη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών και εγγράφων για την εφαρμογή, τη διάδοση και τη μελέτη του δικαίου της Ένωσης, όπως αυτό ερμηνεύεται όχι μόνον από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τα εθνικά δικαστήρια. Αποσκοπεί επίσης στο να προωθήσει την αμοιβαία γνώση και κατανόηση των δικαίων και των συστημάτων των κρατών μελών, από πλευράς συγκριτικού δικαίου, ώστε να διευκολύνει την αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με τις νομικές παραδόσεις.

Προς τούτο, ο χώρος RJUE παρέχει τη δυνατότητα:

άμεσης πρόσβασης στις προδικαστικές υποθέσεις (χάρη σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις των κριτηρίων αναζήτησης στο λογισμικό αναζήτησης) και, ειδικότερα, μελέτης των αποφάσεων περί υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από 1ης Ιουλίου 2018, στη γλώσσα διαδικασίας, αλλά και σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες·

μελέτης των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων οι οποίες έχουν επιλεγεί από τα συνταγματικά και ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για το δίκαιο της Ένωσης·

μελέτης διαφόρων εγγράφων επιστημονικής ή εκπαιδευτικής φύσεως, προερχόμενων από ερευνητικές εργασίες ή από τη νομική επικαιρότητα των δικαστηρίων μελών του RJUE, π.χ. σημειωμάτων ή μελετών, θεματικών δελτίων νομολογίας σχετικής με το δίκαιο της Ένωσης ή εργαλείων παρακολούθησης της νομικής επικαιρότητας.

 

Πρόσβαση στη μη δημόσια πλατφόρμα του RJUE [πρόσβαση μόνο για τα δικαστήρια μέλη]