ES tiesu tīkls

Eiropas Savienības tiesu tīkls (Réseau judiciaire de l’Union européenne – RJUE) tika izveidots pēc Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja un dalībvalstu konstitucionālo un augstāko tiesu priekšsēdētāju ierosmes Eiropas Savienības Tiesā (EST) 2017. gada 27. martā notikušajā Tiesnešu forumā par godu 60. gadskārtai kopš Romas līgumu parakstīšanas.

Pēc diskusijām, kuras sakņojās kopīgā ieinteresētībā stiprināt tiesu sadarbību Eiropā nolūkā nodrošināt kvalitatīvu justīciju, rezultātā 2018. gada janvārī tika izveidota drošināta platforma informācijas apmaiņai starp RJUE piederīgajām tiesām, kas ir pirmā konkrētā šīs sadarbības izpausme. Ņemot vērā, cik svarīga Savienības tiesību attīstībai un saskaņotībai ir šajā platformā pieejamā informācija, Eiropas Savienības Tiesa un tīklam piederīgās tiesas ir nolēmušas turpmāk ļaut ar visiem nekonfidenciāliem dokumentiem iepazīties arī plašākai sabiedrībai, atverot Curia vietnē sadaļu, kas veltīta RJUE.

Šīs sadaļas pamatuzdevums ir kopīgot un apkopot informāciju un dokumentus, kas var noderēt Savienības tiesību piemērošanā un pētīšanā, kā arī lai iepazīstinātu ar to, kā šīs tiesības interpretē un piemēro gan Eiropas Savienības Tiesa, gan arī dažādu instanču nacionālās tiesas. Tās mērķis ir arī veicināt savstarpēju informētību un izpratni par dalībvalstu tiesībām un tiesību sistēmām salīdzinošo tiesību aspektā, lai sekmētu katras dalībvalsts juridisko tradīciju ievērošanu.

Tālab ar RJUE sadaļas palīdzību ir iespējams:

tieši piekļūt prejudiciālā nolēmuma lietām (izmantojot meklētājprogrammā iepriekš iestatītus meklēšanas kritērijus), konkrēti – iepazīties ar lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu, kas iesniegti kopš 2018. gada 1. jūlija, kā attiecīgās lietas tiesvedības valodā, tā arī visās pārējās pieejamajās valodās;

iepazīties ar valstu tiesu nolēmumiem, kurus dalībvalstu konstitucionālās un augstākās tiesas ir atlasījušas tāpēc, ka tie izraisa interesi no Savienības tiesību viedokļa;

iepazīties ar dažādiem RJUE piederīgo tiesu pētniecības vai pārskata darbības rezultātā sagatavotiem zinātniska vai izglītojoša rakstura dokumentiem, piemēram, piezīmēm un pētījumiem, tematiskajām informācijas lapām par judikatūru Savienības tiesību jautājumos vai tieslietu attīstības pārskatu rīkiem.

Piekļūt RJUE nepubliskajai platformai [piekļūt var tikai tīklam piederīgās tiesas]