Valstu judikatūra

Pateicoties dalībvalstu konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu veiktajai dokumentu atlasei, RJUE ļauj kopīgot to nolēmumu klāstu, kurus valstu tiesas ir pieņēmušas gluži nesaistīti ar kādu prejudiciālā nolēmuma tiesvedību un kuri ir īpaši interesanti no Savienības tiesību viedokļa.

Šo dokumentu saraksts ir redzams lapas apakšā. Tos var atrast arī, veicot meklēšanu meklēšanas joslā.

Soli tālāk:

Tie lietotāji, kam ir interese iepazīties ar vēl kādu citu datubāzi, kurā rodama valstu augstāko administratīvo tiesu judikatūra Savienības tiesību jautājumos (un atsauces uz juridiskās doktrīnas piezīmēm un komentāriem par valstu tiesu nolēmumiem un Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem prejudiciālā nolēmuma lietā), tiek aicināti ielūkoties Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA‑Europe) datubāzē “Dec.Nat”, kas ir RJUE partnertīkls.

Šī datubāze ir pieejama angļu un franču valodā.


Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Iekšējais tirgus - Principi
Nolēmums
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - bērnu tiesības - civiltiesvedība - mātes stāvoklis
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Sociālā politika - darba tiesības - koplīgums - uzskatu brīvība
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Sociālā politika - darba laiks - darba tiesības - strādājošais ar ierobežotu darbspēju
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Sociālā politika - darba drošība - darba laiks - darba tiesības - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - stažēšanās
Nolēmums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Piesārņojums - Transports - atmosfēras piesārņojums - transportlīdzekļa nomas maksa
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Piesārņojums - Transports - atmosfēras piesārņojums - transportlīdzekļu piesārņojums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Sociālā politika - darba tiesības - darbaspēks - minimālais atalgojums - vecu cilvēku aprūpe
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Sociālā politika - darba attiecību izbeigšana - darba tiesības
Nolēmums
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Tieslietas un iekšlietas - advokāts - aizstāvības tiesības - iespēja griezties tiesā
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Pievienotās vērtības nodoklis - nodokļu likums - transportlīdzekļa nomas maksa
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - sprieduma īstenošana - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Sociālā politika - darba tiesības - tiesību aktu iztulkošana
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
VIDE - Vide
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
VIDE - Vide
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
Palestīnas jautājums - patvēruma politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
Vide - vides politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Sociālā politika - darba tiesības - diskriminācija tautības dēļ - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
Sociālā politika - darba tiesības - datu aizsardzība
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
Sociālā politika - darba tiesības - dzimumu līdztiesība - vienāds atalgojums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās
Nolēmums
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Līgumu principi, mērķi un uzdevumi - Tieslietas un iekšlietas - prokuratūra
Nolēmums
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Pamattiesības - advokāts - brīvību aizsardzība - iespēja griezties tiesā - pieņemamība
Nolēmums
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
Netiešie nodokļi - PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - apgrozījums - autotransports - netiešais nodoklis - sociālā palīdzība
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
Nodokļi - Sociālais nodrošinājums - pastāvīgā dzīvesvieta - personas ienākuma nodoklis - sociālās nodrošināšanas pabalsts - ģimenes atbalsta politika - ģimenes migrācija
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
Pievienotās vērtības nodoklis
Nolēmums
de
Cour de cassation (FR) | 14.04.2021
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
EK direktīva - Nodarbinātība - Pamattiesību harta - atlaišana - brīvību aizsardzība - diskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ - nediskriminācija
- reliģiskās pārliecības brīvība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 31.03.2021
Le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Nodarbinātība - Sociālais nodrošinājums - darba devējs - sociālās nodrošināšanas iemaksa
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 24.03.2021
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Darbinieku un iedzīvotāju drošība - EK direktīva - Nodarbinātība - Pamattiesību harta - darba drošība - darbalaika izkārtojums - koplīgums - tiesības uz veselību
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 17.03.2021
La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
EK direktīva - ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Nodarbinātība - Tiesību aktu tuvināšana - atlaišana - darba devējs - uzņēmuma administrācija
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 02.03.2021
Justifient leur décision les juges qui, en application des articles L.
Nodarbinātība - darba kodekss - darbs - inkorporēšana - uzņēmums - uzņēmējsabiedrības likums
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 17.02.2021
Le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire.
Libre circulation des personnes - Transports
Nolēmums
fr
Hof van Cassatie (BE) | 11.06.2021
De niet-betaling door een luchtvaartmaatschappij van de in artikel 7 Passagiersverordening bedoelde compensatie vormt niet in ieder geval een overtreding van de Passagiersverordening en aldus een strafbaar feit krachtens artikel 32, eerste lid, van de wet van 27 juni 1937 op grond waarvan, bij uitzondering op de eenjarige verjaringstermijn van artikel 9, vierde lid, Vervoerswet, een burgerlijke of strafvordering kan worden ingesteld binnen de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen inzake misdrijven.
Patērētāju aizsardzība - Transports - civilā aizsardzība
Nolēmums
nl
Cour de cassation (FR) | 16.06.2021
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
Tieslietas un iekšlietas - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - civilprocess - dalībvalstu kompetence - pierādīšana - regula (ES) - tiesu jurisdikcija
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 26.01.2021
Il résulte de l'article 62 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 que, lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée.
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Savienības paplašināšana - Tieslietas un iekšlietas - brīvības, drošības un tiesiskuma telpa - ietvarlēmums - kriminālprocess - policijas iestāžu sadarbība
- tiesu iestāžu sadarbība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 20.01.2021
Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard.
Patērētāju aizsardzība - aizdevums - direktīva (ES) - līgums - patērētāju tiesību aizsardzība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 13.01.2021
Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.
Nodarbinātība - Romas 1980. gada 19. jūnija konvencija - darba līgums - līgums - starptautiska konvencija
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 12.01.2021
En vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101 et A1 délivrés par l'institution compétente d'un État membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance.
Nodarbinātība - algots strādnieks - darba devējs - darbalaika izkārtojums - neoficiāls darbs - nepilngadīgo kriminālatbildība - Ārpuslīgumiskā atbildība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 06.01.2021
L'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public.
Libre circulation des personnes - Transports - atbildība - gaisa transports - regula (ES)
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 16.12.2020
Le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par l'administration des douanes, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, l'arrêt retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne.
Muitas savienība - Sadarbība muitas jomā - administratīvās pilnvaras - muitas pārbaude - tarifu atvieglojums - tranzīta maksa
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 25.11.2020
La Société Nationale des Chemins de fer Français ne saurait être déclarée responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé et condamnée à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'inconfort généré par l'inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité de ce voyageur et un manquement à l'obligation du transporteur ferroviaire d'assurer un transport dans des conditions normales d'hygiène alors que les obligations de ce transporteur, concernant la mise en conformité du matériel roulant aux normes destinées à en permettre l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, notamment quant à la dimension des couloirs et des toilettes, sont régies par les dispositions du code des transports et qu'il a été constaté que ces dispositions légales ont été respectées.
Libre circulation des personnes - Transports - atbildība - diskriminācija invaliditātes dēļ - dzelzceļa transports - nediskriminācija
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 04.11.2020
Nodarbinātība - Pamattiesību harta - darba devējs - darbinieku līdzdalība - darbinieku pārstāvniecība - tiesības uz darbu
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 04.11.2020
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, informée de l'intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L.
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Nodarbinātība - darbinieku piemērošanās spēja - regula (ES) - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas saskaņošana
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 21.10.2020
Le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée, qui possède une réservation confirmée pour ce vol, ne peut pas se voir refuser l'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 au seul motif que, à l'occasion de sa demande d'indemnisation, il n'a pas prouvé sa présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ce passager n'a pas été transporté sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier
Libre circulation des personnes - Transports - biļete - gaisa satiksme - gaisa transports - pierādīšana - regula (ES) - saistību tiesības
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 21.10.2020
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'ancien article 1386-11 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.
Preču brīva aprite - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - atbildība - rūpniecisko ražojumu kvalitātes kontrole - tirdzniecības noteikumi
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 20.10.2020
Justifie sa décision une cour d'appel qui retient que la responsabilité pénale d'une société peut être examinée pour pratique commerciale trompeuse relative à un produit cosmétique, dès lors que cette pratique a été mise en œuvre pour son compte ou qu'elle est appelée à profiter in fine de l'erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, cette désignation n'ayant pas de caractère exclusif et d'autres intervenants pouvant aussi être pénalement condamnés à titre « secondaire »
ES tirgus - Patērētāju aizsardzība - TIRDZNIECĪBA - patērētāju tiesību aizsardzība - vienotais tirgus
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 01.10.2020
L'exclusion du droit de vote et d'éligibilité des dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni pendant la période de transition, d'une part, vise nécessairement les ressortissants britanniques qui ont exercé leur droit de résider dans un Etat membre de l'Union avant la fin de cette période, d'autre part, ne relève pas de cette interdiction, posée par l'article 12 de l'accord, de toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'article 18, alinéa 1, du TFUE, à l'égard de ces ressortissants dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre de travail.
Apvienotās Karalistes reģioni - Libre circulation des personnes - Līgums par Eiropas Savienības darbību - Līgums par Eiropas Savienību - Nediskriminācija pilsonības dēļ - Pamattiesību harta - diskriminācija tautības dēļ - pilsoņa pienākumi - vēlēšanu likums
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 30.09.2020
Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
Tieslietas un iekšlietas - pastāvīgā dzīvesvieta - tiesu jurisdikcija - vecāku vara
Nolēmums
fr
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 22.03.2021
Det har inte ansetts förenligt med etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ett bolag avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget.
Brīva kapitāla aprite - Iekšējie nodokļi - ienākuma nodoklis - transnacionāla korporācija - uzņēmuma peļņas nodoklis - uzņēmums - uzņēmumu grupa
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.02.2021
Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.
Datu aizsardzība - datu aizsardzība - personas dati
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.05.2021
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - krimināllikums - mūzika - vārda brīvība
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Corte costituzionale (IT) | 29.03.2021
La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai canoni di ragionevolezza e di libertà di iniziativa economica, concernente la norma della legge di stabilità del 2014 che ha consentito la proroga delle concessioni già scadute del gioco del bingo, al contempo elevando gli importi dovuti dai concessionari.
Pamattiesības
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 21.04.2021
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di smaltimento di rifiuti, la Corte costituzionale richiama l’attenzione sui principi di autosufficienza e di prossimità, come già indicati dall’art.
Atkritumi
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 30.04.2021
La Corte costituzionale, sulla scorta delle osservazioni compiute dalla Corte di giustizia UE nella sentenza della Grande sezione del 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D.
Pamattiesības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Högsta domstolen (SE) | 21.04.2021
Bevisning i form av belastande uppgifter, som en misstänkt har lämnat till polisen i en situation där rätten till försvarare har åsidosatts, ska i regel bedömas inom ramen för domstolens fria bevisprövning.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - aizstāvības tiesības - kriminālprocess - pierādīšana - tiesas procedūra
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Raad van State (NL) | 07.04.2021
Artikel 37(2) van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU - Aanwijzing van Mongolië als veilig land van herkomst voor LGBTI-personen - Beoordelingscriteria - Beschikbare informatiebronnen
patvēruma politika
- question internationale
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Riigikohus (EE) | 29.03.2021
Common agricultural policy - Administration and control system - Administrative penalty for over-declaration - Recovery of the administrative penalty by offsetting with future support payments - Legality of offsetting during bankruptcy procedure
Monetāri pasākumi lauksaimniecībā - lauksaimniecības struktūrpolitika
Nolēmums
et
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.01.2021
Versorgungszusage - Betriebsübergang - Insolvenz
Sociālā politika - darba tiesības
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.01.2021
Verfallbare Anwartschaft - Betriebsübergang - Insolvenz
Sociālā politika - darba tiesības
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 09.12.2020
Halbierter Nachtarbeitszuschlag für Schichtarbeit - Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien
Sociālā politika - atlīdzība par darbu - darba tiesības - darbalaika izkārtojums - koplīgums - vienāda attieksme
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 09.12.2020
Halbierter Nachtarbeitszuschlag für Schichtarbeit - Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien
Sociālā politika - atlīdzība par darbu - darba tiesības - darbalaika izkārtojums - koplīgums - vienāda attieksme
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.11.2020
edit Verfallklausel - Haftung wegen Vorsatzes - Schadensersatzforderung gegen ehemalige Arbeitnehmerin wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung und vorsätzlicher unerlaubter Handlung - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sociālā politika - darba līgums - darba tiesības
Nolēmums
de
Högsta domstolen (SE) | 18.03.2021
En person som yrkesmässigt sålt ett läkemedel, trots att tillstånd saknats, har inom ramen för ett brottmål ansetts vara såväl mervärdesskatte- och inkomstskatteskyldig som bokföringsskyldig för verksamheten.
Nodokļi - PVN - grāmatvedība - ienākuma nodoklis - krimināllikums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 07.04.2021
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - krimināllikums - mūzika - vārda brīvība
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 24.03.2021
Ett interimistiskt yrkande om att en författning inte ska tillämpas mot sökanden, som framställts i anslutning till en fullgörelsetalan om skadestånd, har ansetts inte kunna tas upp till prövning.
ES tiesības un valsts tiesības - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - juridiskā kontrole - pārsūdzība - tiesības uz taisnīgu tiesu - totalizators
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.03.2021
La Corte costituzionale, nel pronunciarsi in materia di stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata (vietata nell’ordinamento italiano dall’art.
Pamattiesības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
en
Corte costituzionale (IT) | 09.03.2021
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nell’ordinamento civile italiano, non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere alla c.d.
Pamattiesības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
en
Corte costituzionale (IT) | 17.02.2021
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che, con riferimento agli alimenti non OGM, riconosceva un titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva.
Preču brīva aprite
Nolēmums
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02.2021
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k.
Pievienotās vērtības nodoklis - darba vieta - nomāšana - īpašuma noma
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02.2021
Ett bolags tillhandahållande av s.k.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - darba vieta - nomāšana - īpašuma noma
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.02.2021
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - baznīca - ienākuma nodoklis - pakalpojumu nodrošināšana
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 02.02.2021
En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - īpašuma noma
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.10.2020
Freigestelltes Betriebsratsmitglied - Personalgestellung - Arbeitnehmerüberlassung - equal-pay
Sociālā politika - darba tiesības - darbinieku pārstāvniecība - vienāds atalgojums
Nolēmums
de
Conseil d'État (BE) | 05.03.2021
Conseil d’État-Raad van State Arrêt 244.504 du 16 mai 2019 Compatibilité d’un arrêté royal qui réserve le travail portuaire à des ouvriers nationaux reconnus comme tels avec le droit de l’Union et plus spécifiquement notamment avec la libre prestation des services (article 56 TFUE) et la liberté d’établissement (article 49 TFUE).
Libre circulation des personnes - NODARBINĀTĪBA UN DARBA APSTĀKĻI
Nolēmums
nl
Riigikohus (EE) | 06.01.2021
Regulation (EU) 2016/679 - Protection of personal data (GDPR) - Article 82 - Right to compensation - Non-material damage - Person with an intellectual disability - Declaration of unlawfulness as sufficient compensation
Datu aizsardzība - datu aizsardzība
Nolēmums
et
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.09.2020
Tariflicher Mehrurlaub - Gleichbehandlung - Behinderung
Sociālā politika - brīvdiena - darba tiesības - diskriminācija invaliditātes dēļ - koplīgums
Nolēmums
de
Corte costituzionale (IT) | 26.11.2020
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni del cosiddetto Jobs act (d.lgs.
Nodarbinātība
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
en
Corte costituzionale (IT) | 05.02.2021
La Corte costituzionale si occupa dell’istituto della testimonianza del minorenne, oggetto di norme speciali del codice di procedura penale le quali – al fine di combattere più efficacemente i delitti di crescente allarme sociale contro la famiglia, le donne e i minori – approntano un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 29.01.2021
La Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Calabria che stabiliva il rinnovo, senza gara, di concessioni demaniali già scadute – ribadisce la vincolatività dei “principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove concessioni”.
Konkurence
Nolēmums
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.12.2020
Tillhandahållande av myggbekämpningstjänster har ansetts utgöra omsättning av tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), när en del av ersättningen för tjänsterna utgörs av statliga bidrag som utbetalas till den som tillhandahåller tjänsterna och inte till beställaren av dem.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - cīņa pret insektiem - pakalpojums - valsts atbalsts
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 13.11.2020
En förutsättning för att redovisning av mervärdesskatt som har debiterats felaktigt ska kunna ändras är att en kreditnota utfärdas.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - kredīts - pārvaldības grāmatvedība
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 11.11.2020
En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - juridiskā kontrole - konkurences ierobežojums - pārsūdzība - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 28.10.2020
Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - noma - sécurité internationale
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.06.2020
Tillhandahållande av elsparkcyklar omfattas inte av den lägre mervärdesskattesats som gäller för personbefordran.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - pasažieru pārvadājumi - transportlīdzeklis
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.04.2020
Kürzung der Betriebsprämie - Grundsatz der rückwirkenden Anwendung der milderen Sanktionsnorm
Lauksaimniecības struktūras - Valsts atbalsts - aide à l'agriculture - lauku saimniecības platība
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 03.06.2020
Klagebefugnis von Flughafennutzern gegen die Genehmigung einer Entgeltordnung
Transports - lidosta - rīcības tiesības
Nolēmums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 26.02.2019
Unwirksame Asylantragsrücknahme im Dublin-Verfahren
patvēruma politika
- réfugié - sécurité internationale
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.10.2020
Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning).
Brīvība veikt uzņēmējdarbību - ar nodokli apliekams ienākums - daļlaika īpašuma tiesības - ieguldījumu peļņas nodoklis - kapitāla brīva kustība - nodokļu divkārša uzlikšana
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.09.2020
Ett interimistiskt beslut att ett av kammarrätten ogiltigförklarat avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts har upphävts då det inte bedömts som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - konkurence - pakalpojumu nodrošināšana - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.09.2020
Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - nomāšana
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 30.01.2020
Zugang zu Unterlagen der BaFin
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Finanšu noteikumi - Pamattiesību harta - cilvēktiesību harta - tiesības uz informāciju
Nolēmums
de
Korkein oikeus (FI) | 17.03.2020
sprieduma īstenošana - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
fi
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 18.09.2020
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas.
Nodokļi - aizņēmums - banku darbība - ieguldījumu peļņas nodoklis
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.09.2020
Frågan gällde om den resultatandel som en bolagsman i ett kommanditbolag skulle erhålla utgjorde ersättning för utförda tjänster i mervärdesskattehänseende.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - uzņēmēmējsabiedrības biedrs
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 02.07.2020
En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - pagaidu nodarbinātības aģentūra - zobārsts
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv