Valstu judikatūra

Pateicoties dalībvalstu konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu veiktajai dokumentu atlasei, RJUE ļauj kopīgot to nolēmumu klāstu, kurus valstu tiesas ir pieņēmušas gluži nesaistīti ar kādu prejudiciālā nolēmuma tiesvedību un kuri ir īpaši interesanti no Savienības tiesību viedokļa.

Šo dokumentu saraksts ir redzams lapas apakšā. Tos var atrast arī, veicot meklēšanu meklēšanas joslā.

Soli tālāk:

Tie lietotāji, kam ir interese iepazīties ar vēl kādu citu datubāzi, kurā rodama valstu augstāko administratīvo tiesu judikatūra Savienības tiesību jautājumos (un atsauces uz juridiskās doktrīnas piezīmēm un komentāriem par valstu tiesu nolēmumiem un Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem prejudiciālā nolēmuma lietā), tiek aicināti ielūkoties Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA‑Europe) datubāzē “Dec.Nat”, kas ir RJUE partnertīkls.

Šī datubāze ir pieejama angļu un franču valodā.


Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Akcīzes nodoklis - autotransports - starptautiskie nolīgumi
- starptautiskās privāttiesības
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Sociālais nodrošinājums - Sociālā politika - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - brīvību aizsardzība - kriminālprocess
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Eiropas Komisija - Pamattiesību harta - iestāžu darbība - lēmumu pieņemšanas pārredzamība - pilsoniskā sabiedrība
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2022
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Datu aizsardzība - Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Pamattiesību harta - cilvēktiesības - tiesvedība
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
EIROPAS SAVIENĪBA - Konkurence - UZŅĒMĒJDARBĪBA UN KONKURENCE
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Iekšējais tirgus - Principi - darba tirgus - konkurence - sociāli profesionālā kategorija
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Pamattiesību harta - cilvēktiesību harta - humānā palīdzība
- patvēruma politika
- starptautiskais cilvēktiesību likums
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Ieceļošanas un uzturēšanās tiesības - sociālās tiesības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Briseles 1968. gada 27. septembra konvencija - Izpilde - ģimene
Nolēmums
fi
Praziņojums presei /kopsavilkums
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Sociālā politika - atalgojums - darba laiks - darba tiesības
Nolēmums
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Patērētāju aizsardzība - civiltiesības
Nolēmums
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Enerģētika - Pamattiesību harta
Nolēmums
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Savienības pilsonība
Nolēmums
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Eiropas Cilvēktiesību konvencija
Nolēmums
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
patvēruma politika
Nolēmums
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Eiropas Savienības publiskie iepirkumi - valsts līgums
Nolēmums
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Pamattiesības - brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
- krimināltiesības - tiesības un brīvības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Pamattiesību harta - Sociālais nodrošinājums - bērnu tiesības - sieviešu tiesības - sociālās tiesības - tiesības un brīvības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Imigrācijas politika
- Tieslietas un iekšlietas - sods
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Sociālais nodrošinājums - Sociālā politika - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
informācijas apmaiņa - sods - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
sprieduma īstenošana - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Enerģētika - Finanšu noteikumi - Nodokļi - Procesuālie noteikumi
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
nediskriminācija
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Nodarbinātība - Sociālā politika
Nolēmums
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Sociālā politika - darba tiesības - sociāli pamatots atvaļinājums - strādājošais ar ierobežotu darbspēju
Nolēmums
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - brīvību aizsardzība - kriminālatbildība - pieņemamība
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Pamattiesības - advokāts - brīvību aizsardzība - iespēja griezties tiesā - pieņemamība
Nolēmums
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
ES tiesības un valsts tiesības - Sociālais nodrošinājums - darba apstākļi - darba tiesības
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.10.2021
Entschädigung nach § 15 Abs 2 AGG - Teilzeitbeschäftigung - Benachteiligung wegen des Geschlechts - Höhe der Entschädigung
Sociālā politika - darba tiesības - diskriminācijas novēršanas pasākums
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 21.04.2021
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr.
ES tiesības - FINANSES - Nodokļi - PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - TIESĪBAS - atbrīvojums no nodokļa
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 13.04.2021
Unionsrechtmäßigkeit des Ausschlusses des Sonderausgabenabzugs für Sozialversicherungsbeiträge eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - FINANSES - NODARBINĀTĪBA UN DARBA APSTĀKĻI - Nodokļi - SOCIĀLIE JAUTĀJUMI - TIESĪBAS
Nolēmums
de
Högsta domstolen (SE) | 23.12.2021
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU.
Preču brīva aprite - alkoholisks dzēriens - reklāma - tirgzinības - veselība
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - aizstāvības tiesības
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - aizstāvības tiesības
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Pamattiesības - aizstāvības tiesības - brīvību aizsardzība - bērnu tiesības
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
Pamattiesības - Pamattiesību harta - iespēja griezties tiesā - juridiskā kontrole - nediskriminācija
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.12.2021
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige.
Tieslietas un iekšlietas - aizbildnība - bērnu tiesības - tiesu jurisdikcija
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
Eiropas Savienības publiskie iepirkumi - Pamattiesību harta - krimināltiesības - mantiskās tiesības
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - juridiskā palīdzība
Nolēmums
it
Praziņojums presei /kopsavilkums
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
Sociālā politika - brīvdiena - darba tiesības - slimība
Nolēmums
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
Sociālais nodrošinājums - sociālo tiesību akti - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
Sociālā politika - atalgojuma iesaldēšana - brīvdiena - darba tiesības
Nolēmums
fr
Praziņojums presei /kopsavilkums
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Iekšējais tirgus - Principi
Nolēmums
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - bērnu tiesības - civiltiesvedība - mātes stāvoklis
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Nolēmums
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Sociālā politika - darba tiesības - koplīgums - uzskatu brīvība
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Sociālā politika - darba laiks - darba tiesības - strādājošais ar ierobežotu darbspēju
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Sociālā politika - darba drošība - darba laiks - darba tiesības - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - stažēšanās
Nolēmums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Piesārņojums - Transports - atmosfēras piesārņojums - transportlīdzekļa nomas maksa
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Piesārņojums - Transports - atmosfēras piesārņojums - transportlīdzekļu piesārņojums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Sociālā politika - darba tiesības - darbaspēks - minimālais atalgojums - vecu cilvēku aprūpe
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Sociālā politika - darba attiecību izbeigšana - darba tiesības
Nolēmums
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Tieslietas un iekšlietas - advokāts - aizstāvības tiesības - iespēja griezties tiesā
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Pievienotās vērtības nodoklis - nodokļu likums - transportlīdzekļa nomas maksa
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - sprieduma īstenošana - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Sociālā politika - darba tiesības - tiesību aktu iztulkošana
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
VIDE - Vide
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
VIDE - Vide
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
Palestīnas jautājums - patvēruma politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
Vide - vides politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Sociālā politika - darba tiesības - diskriminācija tautības dēļ - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
Sociālā politika - darba tiesības - datu aizsardzība
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
Sociālā politika - darba tiesības - dzimumu līdztiesība - vienāds atalgojums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās
Nolēmums
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Līgumu principi, mērķi un uzdevumi - Tieslietas un iekšlietas - prokuratūra
Nolēmums
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Pamattiesības - advokāts - brīvību aizsardzība - iespēja griezties tiesā - pieņemamība
Nolēmums
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
Netiešie nodokļi - PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - apgrozījums - autotransports - netiešais nodoklis - sociālā palīdzība
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
Nodokļi - Sociālais nodrošinājums - pastāvīgā dzīvesvieta - personas ienākuma nodoklis - sociālās nodrošināšanas pabalsts - ģimenes atbalsta politika - ģimenes migrācija
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
Pievienotās vērtības nodoklis
Nolēmums
de
Cour de cassation (FR) | 14.04.2021
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
EK direktīva - Nodarbinātība - Pamattiesību harta - atlaišana - brīvību aizsardzība - diskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ - nediskriminācija
- reliģiskās pārliecības brīvība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 31.03.2021
Le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Nodarbinātība - Sociālais nodrošinājums - darba devējs - sociālās nodrošināšanas iemaksa
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 24.03.2021
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Darbinieku un iedzīvotāju drošība - EK direktīva - Nodarbinātība - Pamattiesību harta - darba drošība - darbalaika izkārtojums - koplīgums - tiesības uz veselību
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 17.03.2021
La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
EK direktīva - ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Nodarbinātība - Tiesību aktu tuvināšana - atlaišana - darba devējs - uzņēmuma administrācija
Nolēmums
fr