Valstu judikatūra

Pateicoties dalībvalstu konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu veiktajai dokumentu atlasei, RJUE ļauj kopīgot to nolēmumu klāstu, kurus valstu tiesas ir pieņēmušas gluži nesaistīti ar kādu prejudiciālā nolēmuma tiesvedību un kuri ir īpaši interesanti no Savienības tiesību viedokļa.

Šo dokumentu saraksts ir redzams lapas apakšā. Tos var atrast arī, veicot meklēšanu meklēšanas joslā.

Soli tālāk:

Tie lietotāji, kam ir interese iepazīties ar vēl kādu citu datubāzi, kurā rodama valstu augstāko administratīvo tiesu judikatūra Savienības tiesību jautājumos (un atsauces uz juridiskās doktrīnas piezīmēm un komentāriem par valstu tiesu nolēmumiem un Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem prejudiciālā nolēmuma lietā), tiek aicināti ielūkoties Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA‑Europe) datubāzē “Dec.Nat”, kas ir RJUE partnertīkls.

Šī datubāze ir pieejama angļu un franču valodā.


Bundesfinanzhof (DE)
Zur Bestimmung der bewegten Lieferung in einem Reihengeschäft
Netiešie nodokļi - netiešais nodoklis
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 29.04.0020
Zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs
Pievienotās vērtības nodoklis - netiešais nodoklis
Nolēmums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 30.07.2020
Ciešāka sadarbība - Nodokļi - nodokļu iekasēšana - nodokļu iestādes
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesfinanzhof (DE) | 10.06.2020
Netiešie nodokļi - apdrošināšana nelaimes gadījumiem
Nolēmums
de
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Iekšējais tirgus - Principi - biržas darījums - finanšu instruments
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
Europeisk arresteringsorder.
ieslodzījums - sprieduma īstenošana - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.09.2019
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - atbrīvojums no nodokļa - pakalpojumu nodrošināšana
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 01.07.2019
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
Konkurence - autotransports - brīvā konkurence - iekšzemes pārvadājumi - satiksmes kontrole
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.07.2020
Urlaubsabgeltungsanspruch - tarifliche Ausschlussfristen - Richtlinie 2003/88/EG - Art 31 Abs 2 GRC
Sociālā politika - brīvdiena - darba tiesības - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG - Richtlinie 2003/88/EG
Sociālā politika - atalgojums - darba laiks - darba tiesības
Nolēmums
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - pagaidu nodarbinātības aģentūra
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - uzņēmuma peļņas nodoklis - uzņēmumu grupa
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Konkurence - Valsts atbalsts - jūras kuģniecība - konkurence - tiesu jurisdikcija - valsts atbalsta kontrole
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 25.06.2020
Entgelttransparenzgesetz - Auskunftsanspruch - Arbeitnehmerbegriff
Sociālā politika - algas noteikšana - algots strādnieks - darba tiesības - vienāds atalgojums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2019
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Akcīzes nodoklis - Brīva kapitāla aprite - Līgums par Eiropas Savienības darbību - apdrošināšanas sabiedrība - dzīvības apdrošināšana - ieguldījumu peļņas nodoklis - vērtspapīri
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2019
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
Eiropas Savienības publiskie iepirkumi - Preču brīva aprite - dzelzceļa transports - konkurences ierobežojums - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.06.2019
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - apgrozījums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 31.05.2019
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
Libre circulation des personnes - slimība - sécurité des patients - tiesības uz veselību
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.05.2019
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
Konkurence - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - līgumslēgšanas tiesību piešķiršana - tirdzniecības līgums - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.02.2019
Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts - sociālās nodrošināšanas saskaņošana - ģimenes atbalsta politika
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.01.2019
Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.
Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Līgums par Eiropas Savienības darbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - brīvā konkurence - pakalpojums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - netiešais nodoklis
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG
Sociālā politika - atalgojums - darba laiks - darba tiesības
Nolēmums
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.12.2018
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - brīvdiena - sociālās nodrošināšanas pabalsts
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Konkurence - Valsts atbalsts - jūras kuģniecība - konkurence - tiesu jurisdikcija - valsts atbalsta kontrole
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.11.2020
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - juridiskā kontrole - konkurences ierobežošanas kontrole - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.06.2018
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - cenu noteikšana - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 28.10.2020
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
Vide - ekoloģijas kustība - hidroelektrostacijas ierīkošana - rīcības tiesības
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
Pievienotās vērtības nodoklis - uzņēmuma peļņas nodoklis - uzņēmumu grupa
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2018
Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.
Sociālais nodrošinājums - Sociālā politika - pensionēšanās nosacījumi - sociālā nodrošinātība
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 08.06.2018
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
Nodokļi - ieguldījumu peļņas nodoklis - ienākuma nodoklis
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
Pievienotās vērtības nodoklis - pagaidu nodarbinātības aģentūra
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - ekoloģiskais līdzsvars
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.03.2018
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis - muzejs
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 17.05.2018
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - juridiskā kontrole - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 12.03.2018
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
Pakalpojumu sniegšanas brīvība - valsts līgums
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Bundessozialgericht (DE) | 25.04.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Dispositions sociales - Sociālais nodrošinājums - labklājība - sociālās nodrošināšanas likumu kopums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE)
Vorrangige Prüfung von asylrechtlichen Unzulässigkeitsgründen auch bei "Aufstockerklagen"
demandeur d'asile - patvēruma politika
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.02.2020
Altersgeld für vorzeitig ausgeschiedene Berufssoldaten
Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Sociālā politika - algots strādnieks - nestrādājošs pensionārs - pārvietošanās brīvība
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2020
Kürzung einer Pensionskassenrente - Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins
Sociālā politika - darba tiesības
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Riigikohus (EE) | 01.10.2020
Approval of motor vehicles - Directive 2007/46/EC - Equipment of a motor caravan - Prohibition on impeding the registration of a vehicle that satisfies the requirements of the directive
Tiesību aktu tuvināšana
Nolēmums
et
Riigikohus (EE) | 21.06.2019
Recognition of judgements of the members of the European Union in the Estonian Criminal Procedure - European Investigation Order in criminal matters - Council framework decison 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
starptautisko tiesību akti un valsts tiesību akti - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
et
Cour de cassation (FR) | 09.09.2020
Il se déduit du règlement Buxelles I bis et de son interprétation par la jurisprudence européenne que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Nodarbinātība - Tieslietas un iekšlietas - Transports - atlaišana - gaisa transports - pārvadājumu personāls - tiesu jurisdikcija
Nolēmums
fr
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 28.11.2019
Kei­ne Kla­ge­be­fug­nis ei­nes Lärm­be­trof­fe­nen für ei­ne Kla­ge ge­gen Lärm­ak­ti­ons­plan
Vide - aizsardzība pret troksni - lidosta - troksnis - trokšņa radītais piesārņojums
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.02.2020
demandeur d'asile - patvēruma politika
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 02.03.2017
Er­laub­nis zum Er­werb ei­ner töd­li­chen Do­sis Na­tri­um-Pen­to­bar­bi­tal zur Selbst­tö­tung
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - cilvēktiesības - pašnoteikšanās tiesības
Nolēmums
de en
Praziņojums presei /kopsavilkums
de en
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
L'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement
Muitas savienība - Sadarbība muitas jomā - muita - muitas nodokļa kompensācija - muitas noteikumi - muitas sadarbība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 11.03.2020
Le Règlement est violé par la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce.
Procesuālie noteikumi - likvidēšana - tiesu jurisdikcija - uzņēmējsabiedrība, kas nonākusi grūtībās
Nolēmums
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Betriebs(teil)übergang iSd Richtlinie 2001/23/EG und damit iSv § 613a BGB - Massenentlassungsanzeige iSd Richtlinie 98/59/EG und damit iSv § 17 Abs 1 KSchG - Begriff „Betrieb“ iSd Richtlinie 98/59/EG - wirtschaftliche Einheit iSd Richtlinie 2001/23/EG - Dienstleistungsauftrag im Luftverkehrssektor - funktionelle Selbständigkeit - sog „bloße“ Funktions- bzw Auftragsnachfolge - Darlegungs- und Beweislast - Betriebsteilübergang und Sozialauswahl
Sociālā politika - darba attiecību izbeigšana - darba tiesības - tirdzniecības pārtraukšana
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.05.2020
Sociālā politika - darba attiecību izbeigšana - darba tiesības - tirdzniecības pārtraukšana
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Cour de cassation (FR) | 24.07.2019
La chambre de l'instruction applique exactement la directive en ordonnant la remise d'un citoyen serbe aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'un tribunal allemand, autorité judiciaire, en ce que ce juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif
krimināllikums - tiesu iestāžu sadarbība - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Peuvent être relaxés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Kvantitatīvie ierobežojumi - Lauksaimniecība un zivsaimniecība - Sabiedrības veselība - Tiesību akti veterinārijas jomā - veterinārijas tiesību akti - veterinārmedicīna
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Ne peuvent pas être condamnés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Kvantitatīvie ierobežojumi - Lauksaimniecība un zivsaimniecība - Sabiedrības veselība - Tiesību akti veterinārijas jomā - veterinārijas tiesību akti - veterinārmedicīna
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 07.01.2020
La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter
Pamattiesību harta - krimināltiesvedība - tiesu iestāžu sadarbība - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 28.01.2020
En vertu de la directive 2005/29/CE, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l'annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu'il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Patērētāju aizsardzība - patērētāju tiesību aizsardzība - totalizators
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 26.02.2020
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection.
Nodarbinātība - Pamattiesību harta - darba drošība - tiesības uz veselību
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 29.01.2020
Les banques ont fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.
Konkurence - Saskaņotas darbības - ierobežojošas tirdzniecības prakse - konkurences ierobežojums - konkurences ierobežošanas kontrole - konkurences politika
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 12.02.2020
Il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
Atkritumi - Preču brīva aprite - Sadarbība muitas jomā - atkritumu glabāšana - muita
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 19.12.2019
Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte du décret n°2008-639, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE en ce que les modalités retenues par le dispositif ne sont pas de nature à compenser les désavantages de carrière.
Sociālais nodrošinājums - Transports - diskriminācija dzimuma dēļ - nediskriminācija
- pirmstermiņa pensionēšanās - sociālā nodrošinātība
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 07.11.2019
Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Sociālais nodrošinājums - labklājība - sociālās nodrošināšanas pabalsts - sociālās nodrošināšanas saskaņošana - starptautiskie nolīgumi
- starptautisko tiesību akti un valsts tiesību akti
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 23.01.2020
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale.
Sociālais nodrošinājums - asociācijas nolīgums - sociālās nodrošināšanas likumu kopums - sociālās nodrošināšanas pabalsts - vecu cilvēku aprūpe
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 12.03.2020
Līgums par Eiropas Savienības darbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Sociālais nodrošinājums - brīvā profesija - ārsts
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 13.05.2020
Une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
Tieslietas un iekšlietas - tiesu jurisdikcija - īpašuma iegūšana
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
Une juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence est localisé sur le territoire de cet Etat, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Procesuālie noteikumi - civiltiesvedība - tiesu jurisdikcija
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 27.11.2019
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données relatives aux infractions sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public important et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
Datu aizsardzība - informācijas uzkrāšana - personas dati
Nolēmums
fr
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée,la rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
Droit d'auteur et droits voisins - autortiesības
Nolēmums
fr
Bundesarbeitsgericht (DE)
Massenentlassung - Betriebsbegriff - Zuständigkeiten - Air Berlin
Sociālā politika - darba attiecību izbeigšana - darba tiesības - tirdzniecības pārtraukšana
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
L'accord européen du 13 décembre 1957 doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE.
Libre circulation des personnes
Nolēmums
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 23.01.2020
Bewerber iSd AGG - Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch - schwerbehinderter oder diesem gleichgestellter Bewerber
Sociālā politika - darba tiesības - diskriminācija invaliditātes dēļ
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Raad van State (NL) | 01.04.2020
De appellant in deze zaak heeft om schadevergoeding verzocht wegens onrechtmatige verstrekking van zijn medische gegevens aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Uit de geldenede privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) leidt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) af dat het mogelijk moet zijn om zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter ‘een aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de AVG door een bestuursorgaan aan de orde te stellen’ Wel moet de bestuursrechter in zo’n geval aansluiten bij de regels van het Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:106) en de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Datu aizsardzība - Pamattiesību harta
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
en nl
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.05.2020
Unzulässigkeit eines Asylantrags wegen subsidiären Schutzes in Bulgarien
Ieceļošanas un uzturēšanās tiesības - demandeur d'asile - patvēruma politika
- trešā valsts
Nolēmums
de
Raad van State (NL) | 08.04.2020
Bij besluit van 17 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een asielverzoek van een vreemdeling niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling daarvan De vreemdeling betoogt dat Nederland verantwoordelijk is, omdat hij vanwege zijn PTSS en psychische klachten in Italië onmenselijk zal worden behandeld (artikel 3 van het EVRM) vanwege het ontbreken van voldoende en adequate zorg- en opvangvoorzieningen in Italië voor bijzonder kwetsbare vreemdelingen, zoals hij.
demandeur d'asile - patvēruma politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
en
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Pamattiesību harta - tiesvedība
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
en
Raad van State (NL) | 01.02.2017
patvēruma politika
- réfugié
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
patvēruma politika
- réfugié
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
nl
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (NL) | 10.10.2018
Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon BV en Mylan BV handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
veselības aprūpes profesija
Nolēmums
en nl
Raad van State (NL) | 26.04.2019
Final Judgement - Civic integration exam requirement for residence permit - Autonomous residence permit - Article 3(3), 15(1) en 15(4) of Directive 2003/86/EG (Family Reunification Directive)
Imigrācijas politika
Nolēmums
nl
Raad van State (NL) | 03.07.2019
De keuze om in het Besluit milieueffectrapportage die vergunningen (en niet het besluit tot instemming met een winningsplan) aan te wijzen als besluiten waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt, is geen onjuiste implementatie van richtlijn 2011/92/EU.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Ekonomikas un monetārā politika - Pamattiesības - Piesārņojums - minerālu resursi
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
en nl
Raad van State (NL) | 25.07.2019
Right of permanent residence - Article 7(1) and Article 16 of Directive 2004/38/EC – Obligation to have sufficient resources not to become a burden on the social assistance system – Union citizenship
Libre circulation des personnes - Savienības pilsonība - Sociālais nodrošinājums - migrācijas politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
en
Raad van State (NL) | 23.10.2019
Voordat vreemdelingen kunnen worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten, moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid eerst onderzoek doen naar de toegang van asielzoekers tot rechtsbijstand in Griekenland; pas als uit onderzoek of garanties van de Griekse autoriteiten blijkt dat de vreemdelingen toegang krijgen tot rechtsbijstand, mag de staatssecretaris weer vreemdelingen naar Griekenland terugsturen.
demandeur d'asile - patvēruma politika
Nolēmums
nl
Praziņojums presei /kopsavilkums
en nl
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De gebouwen van de rechtbank met ingang van 17 maart 2020 gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan Hierdoor kunnen in deze gebouwen geen openbaarmakingszittingen worden gehouden die voor eenieder vrij toegankelijk zijn, de rechtspraak heeft gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - iespēja griezties tiesā - tiesiska darbība
Nolēmums
en nl
Riigikohus (EE) | 19.05.2020
Environment - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats - Assessment of the implications of a plan for a protected site - Screening to determine the necessity of carrying out an assessment of the implications, for a special area of conservation, of a plan - Measures that may be taken into account for that purpose
Vide - aizsargāta teritorija
Nolēmums
et
Riigikohus (EE) | 17.04.2020
demandeur d'asile - patvēruma politika
Nolēmums
et
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
edit Europeisk arresteringsorder.
ieslodzījums - sprieduma īstenošana - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
Nolēmums
sv
Praziņojums presei /kopsavilkums
sv
Högsta domstolen (SE) | 09.04.2020
En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande.
Eiropas Cilvēktiesību konvencija - Pamattiesību harta - aizstāvības tiesības - brīvību aizsardzība - cilvēktiesību harta - tiesu neatkarība
Nolēmums
sv
Högsta domstolen (SE) | 29.05.2020
Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - līgums - pirkšana - starptautiskie nolīgumi
- starptautiskās privāttiesības
Nolēmums
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
PVN - netiešais nodoklis
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Kündigungsschutz bei Schwangerschaft
Sociālā politika - atlaišana - darba tiesības
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.12.2019
Benachteiligung wegen des Geschlechts - Bewerber - Sportunterricht für Schülerinnen - männliche Sportlehrkraft
Sociālā politika - darba tiesības - diskriminācijas novēršanas pasākums - dzimumu līdztiesība
Nolēmums
de
Praziņojums presei /kopsavilkums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Sociālā politika - apvienošanās tiesības - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Sociālā politika - apvienošanās tiesības - koplīgums
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Beitragspflichten zu dem Sozialkassensystem der Bauwirtschaft - SokaSiG
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - Sociālā politika - apvienošanās tiesības - darba tiesības - koplīgums
Nolēmums
de
Korkein oikeus (FI) | 22.10.2019
Aizliegtas vienošanās - ierobežojošas tirdzniecības prakse - konkurences ierobežojums
Nolēmums
fi
Praziņojums presei /kopsavilkums
en fi sv
Korkein oikeus (FI) | 26.08.2019
Eiropas Savienības tiesību akti - Tieslietas un iekšlietas
Nolēmums
fi
Praziņojums presei /kopsavilkums
en sv
Korkein oikeus (FI) | 23.09.2019
Datu aizsardzība - brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
- komunikācijas - privātās dzīves aizsardzība
Nolēmums
fi
Praziņojums presei /kopsavilkums
en sv
Korkein oikeus (FI) | 17.04.2019
ES tiesību aktu īstenošana valstīs - brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
- ģimenes tiesības
Nolēmums
fi
Praziņojums presei /kopsavilkums
en sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Befristung - Erprobung - Führungsposition
Sociālā politika - darba līgums - darba tiesības
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Wirtschaftsausschuss - Gemeinschaftsbetrieb - Tendenzunternehmen
Sociālā politika - darba tiesības - darbinieku līdzdalība - tiesību aktu iztulkošana
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signatur (qeS)
Sociālā politika - darba tiesības - elektroniskais dokuments - tiesas procedūra
Nolēmums
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Berufungsbegründung bei voneinander abhängigen prozessualen An-sprüchen - Pauschale nach § 288 Abs.
Sociālā politika - atlīdzība par darbu - darba tiesības
Nolēmums
de