Jurisprudence nationale

Grâce à une sélection effectuée par les juridictions constitutionnelles et suprêmes des États membres, le RJUE permet de partager une collection de de décisions, rendues par les juridictions nationales en dehors de toute procédure préjudicielle, qui revêtent un intérêt particulier pour le droit de l'Union.

La liste de ces décisions est disponible en bas de page. Les décisions peuvent également faire l'objet d'une recherche via la barre de recherche.

Pour aller plus loin :

Les utilisateurs intéressés par une base de données complémentaire portant sur la jurisprudence nationale rendue en matière de droit de l’Union par les juridictions administratives suprêmes (et sur les références aux notes et commentaires de doctrine relatifs aux décisions nationales et aux arrêts préjudiciels de la Cour de justice de l’Union européenne) sont invités à consulter la base « Dec.Nat » de l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne (ACA-Europe) , réseau partenaire du RJUE

Cette base de données est disponible en anglais et en français.

 

Bundesfinanzhof (DE)
Zur Bestimmung der bewegten Lieferung in einem Reihengeschäft
Impôts indirects - impôt indirect
Décision
de
Bundesfinanzhof (DE) | 29.04.0020
Zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs
Taxe sur la valeur ajoutée - impôt indirect
Décision
de
Bundesfinanzhof (DE) | 30.07.2020
Coopération renforcée - Fiscalité - administration fiscale - collecte de l'impôt
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesfinanzhof (DE) | 10.06.2020
Impôts indirects - assurance accident
Décision
de
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Marché intérieur - Principes - instrument financier - opération de bourse
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
Europeisk arresteringsorder.
coopération judiciaire en matière pénale - emprisonnement - exécution de la peine
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.09.2019
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - exonération fiscale - prestation de services
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 01.07.2019
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
Concurrence - contrôle de la circulation - libre concurrence - transport intérieur - transport routier
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.07.2020
Urlaubsabgeltungsanspruch - tarifliche Ausschlussfristen - Richtlinie 2003/88/EG - Art 31 Abs 2 GRC
Politique sociale - convention collective - droit du travail - vacances
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG - Richtlinie 2003/88/EG
Politique sociale - droit du travail - durée du travail - salaire
Décision
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - entreprise de travail intérimaire
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - groupe de sociétés - impôt sur les sociétés
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Aides accordées par les États - Concurrence - compétence juridictionnelle - concurrence - contrôle des aides d'État - navigation maritime
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 25.06.2020
Entgelttransparenzgesetz - Auskunftsanspruch - Arbeitnehmerbegriff
Politique sociale - droit du travail - fixation du salaire - salarié - égalité de rémunération
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2019
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Droits d'accise - Libre circulation des capitaux - assurance vie - compagnie d'assurances - impôt sur les revenus de capitaux - traité sur le fonctionnement de l'UE - valeur mobilière
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2019
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
Libre circulation des marchandises - Marchés publics de l'Union européenne - marché public - restriction à la concurrence - transport ferroviaire
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.06.2019
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - application du droit de l'UE - chiffre d'affaires
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 31.05.2019
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
Libre circulation des personnes - droit à la santé - maladie - sécurité des patients
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.05.2019
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
Concurrence - Libre prestation des services - adjudication de marché - contrat commercial - marché public
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.02.2019
Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
Dispositions sociales - Sécurité sociale - droit de la sécurité sociale - harmonisation des sécurités sociales - politique familiale - prestation sociale
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.01.2019
Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.
Liberté d'établissement - Libre prestation des services - libre concurrence - service - traité sur le fonctionnement de l'UE
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - impôt indirect
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG
Politique sociale - droit du travail - durée du travail - salaire
Décision
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.12.2018
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
Dispositions sociales - Sécurité sociale - prestation sociale - vacances
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
Aides accordées par les États - Concurrence - compétence juridictionnelle - concurrence - contrôle des aides d'État - navigation maritime
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.11.2020
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.
Libre prestation des services - contrôle juridictionnel - marché public - réglementation des ententes
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.06.2018
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k.
Libre prestation des services - fixation des prix - marché public
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta domstolen (SE) | 28.10.2020
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
Environnement - aménagement hydroélectrique - droit d'agir en justice - mouvement écologiste
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
Taxe sur la valeur ajoutée - groupe de sociétés - impôt sur les sociétés
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2018
Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.
Politique sociale - Sécurité sociale - condition de la retraite - sécurité sociale
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 08.06.2018
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
Fiscalité - impôt sur le revenu - impôt sur les revenus de capitaux
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
Taxe sur la valeur ajoutée - entreprise de travail intérimaire
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning.
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - équilibre écologique
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.03.2018
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - musée
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 17.05.2018
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
Libre prestation des services - contrôle juridictionnel - marché public
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 12.03.2018
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
Libre prestation des services - marché public
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Bundessozialgericht (DE) | 25.04.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Dispositions sociales - Sécurité sociale - aide sociale - droit de la sécurité sociale
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesverwaltungsgericht (DE)
Vorrangige Prüfung von asylrechtlichen Unzulässigkeitsgründen auch bei "Aufstockerklagen"
demandeur d'asile - politique d'asile
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.02.2020
Altersgeld für vorzeitig ausgeschiedene Berufssoldaten
Libre circulation des travailleurs - Politique sociale - liberté de circulation - personne retraitée - salarié
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2020
Kürzung einer Pensionskassenrente - Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins
Politique sociale - droit du travail
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Riigikohus (EE) | 01.10.2020
Approval of motor vehicles - Directive 2007/46/EC - Equipment of a motor caravan - Prohibition on impeding the registration of a vehicle that satisfies the requirements of the directive
Rapprochement des législations
Décision
et
Riigikohus (EE) | 21.06.2019
Recognition of judgements of the members of the European Union in the Estonian Criminal Procedure - European Investigation Order in criminal matters - Council framework decison 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
coopération judiciaire en matière pénale - droit international-droit interne
Décision
et
Cour de cassation (FR) | 09.09.2020
Il se déduit du règlement Buxelles I bis et de son interprétation par la jurisprudence européenne que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Emploi - Justice et affaires intérieures - Transports - compétence juridictionnelle - licenciement - personnel des transports - transport aérien
Décision
fr
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 28.11.2019
Kei­ne Kla­ge­be­fug­nis ei­nes Lärm­be­trof­fe­nen für ei­ne Kla­ge ge­gen Lärm­ak­ti­ons­plan
Environnement - aéroport - bruit - pollution acoustique - protection contre le bruit
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.02.2020
demandeur d'asile - politique d'asile
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 02.03.2017
Er­laub­nis zum Er­werb ei­ner töd­li­chen Do­sis Na­tri­um-Pen­to­bar­bi­tal zur Selbst­tö­tung
Convention européenne des droits de l'Homme - droits de l'homme - libre disposition de soi-même
Décision
de en
Communiqué de presse / résumé
de en
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
L'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement
Coopération douanière - Union douanière - coopération douanière - douane - remboursement des droits de douane - réglementation douanière
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 11.03.2020
Le Règlement est violé par la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce.
Dispositions procédurales - compétence juridictionnelle - entreprise en difficulté - liquidation de société
Décision
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Betriebs(teil)übergang iSd Richtlinie 2001/23/EG und damit iSv § 613a BGB - Massenentlassungsanzeige iSd Richtlinie 98/59/EG und damit iSv § 17 Abs 1 KSchG - Begriff „Betrieb“ iSd Richtlinie 98/59/EG - wirtschaftliche Einheit iSd Richtlinie 2001/23/EG - Dienstleistungsauftrag im Luftverkehrssektor - funktionelle Selbständigkeit - sog „bloße“ Funktions- bzw Auftragsnachfolge - Darlegungs- und Beweislast - Betriebsteilübergang und Sozialauswahl
Politique sociale - cessation d'activité - cessation d'emploi - droit du travail
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.05.2020
Politique sociale - cessation d'activité - cessation d'emploi - droit du travail
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Cour de cassation (FR) | 24.07.2019
La chambre de l'instruction applique exactement la directive en ordonnant la remise d'un citoyen serbe aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'un tribunal allemand, autorité judiciaire, en ce que ce juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif
coopération judiciaire - coopération judiciaire en matière pénale - droit pénal
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Peuvent être relaxés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Agriculture et Pêche - Législation vétérinaire - Restrictions quantitatives - Santé publique - législation vétérinaire - médecine vétérinaire
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Ne peuvent pas être condamnés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
Agriculture et Pêche - Législation vétérinaire - Restrictions quantitatives - Santé publique - législation vétérinaire - médecine vétérinaire
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 07.01.2020
La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter
Charte des droits fondamentaux - action en matière pénale - coopération judiciaire - coopération judiciaire en matière pénale
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 28.01.2020
En vertu de la directive 2005/29/CE, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l'annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu'il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Protection des consommateurs - jeux - protection du consommateur
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 26.02.2020
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection.
Charte des droits fondamentaux - Emploi - droit à la santé - sécurité du travail
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 29.01.2020
Les banques ont fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.
Concurrence - Pratiques concertées - entente - politique de la concurrence - restriction à la concurrence - réglementation des ententes
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 12.02.2020
Il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
Coopération douanière - Déchets - Libre circulation des marchandises - douane - stockage des déchets
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 19.12.2019
Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte du décret n°2008-639, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE en ce que les modalités retenues par le dispositif ne sont pas de nature à compenser les désavantages de carrière.
Sécurité sociale - Transports - discrimination sexuelle - non-discrimination - retraite anticipée - sécurité sociale
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 07.11.2019
Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Sécurité sociale - accords internationaux - aide sociale - droit international-droit interne - harmonisation des sécurités sociales - prestation sociale
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 23.01.2020
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale.
Sécurité sociale - accord d'association - droit de la sécurité sociale - prestation sociale - soins aux personnes âgées
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 12.03.2020
Libre prestation des services - Sécurité sociale - médecin - profession libérale - traité sur le fonctionnement de l'UE
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 13.05.2020
Une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
Justice et affaires intérieures - acquisition de la propriété - compétence juridictionnelle
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
Une juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence est localisé sur le territoire de cet Etat, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Dispositions procédurales - action en matière civile - compétence juridictionnelle
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 27.11.2019
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données relatives aux infractions sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public important et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
Protection des données - données personnelles - mémorisation des données
Décision
fr
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée,la rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
Droit d'auteur et droits voisins - droit d'auteur
Décision
fr
Bundesarbeitsgericht (DE)
Massenentlassung - Betriebsbegriff - Zuständigkeiten - Air Berlin
Politique sociale - cessation d'activité - cessation d'emploi - droit du travail
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
L'accord européen du 13 décembre 1957 doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE.
Libre circulation des personnes
Décision
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 23.01.2020
Bewerber iSd AGG - Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch - schwerbehinderter oder diesem gleichgestellter Bewerber
Politique sociale - discrimination fondée sur un handicap - droit du travail
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Raad van State (NL) | 01.04.2020
De appellant in deze zaak heeft om schadevergoeding verzocht wegens onrechtmatige verstrekking van zijn medische gegevens aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Uit de geldenede privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) leidt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) af dat het mogelijk moet zijn om zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter ‘een aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de AVG door een bestuursorgaan aan de orde te stellen’ Wel moet de bestuursrechter in zo’n geval aansluiten bij de regels van het Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:106) en de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Charte des droits fondamentaux - Protection des données
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
en nl
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.05.2020
Unzulässigkeit eines Asylantrags wegen subsidiären Schutzes in Bulgarien
Droit d'entrée et de séjour - demandeur d'asile - pays tiers - politique d'asile
Décision
de
Raad van State (NL) | 08.04.2020
Bij besluit van 17 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een asielverzoek van een vreemdeling niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling daarvan De vreemdeling betoogt dat Nederland verantwoordelijk is, omdat hij vanwege zijn PTSS en psychische klachten in Italië onmenselijk zal worden behandeld (artikel 3 van het EVRM) vanwege het ontbreken van voldoende en adequate zorg- en opvangvoorzieningen in Italië voor bijzonder kwetsbare vreemdelingen, zoals hij.
demandeur d'asile - politique d'asile
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
en
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
Charte des droits fondamentaux - Convention européenne des droits de l'Homme - justice
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
en
Raad van State (NL) | 01.02.2017
politique d'asile - réfugié
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
nl
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
politique d'asile - réfugié
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
nl
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (NL) | 10.10.2018
Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon BV en Mylan BV handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
profession de la santé
Décision
en nl
Raad van State (NL) | 26.04.2019
Final Judgement - Civic integration exam requirement for residence permit - Autonomous residence permit - Article 3(3), 15(1) en 15(4) of Directive 2003/86/EG (Family Reunification Directive)
Politique d'immigration
Décision
nl
Raad van State (NL) | 03.07.2019
De keuze om in het Besluit milieueffectrapportage die vergunningen (en niet het besluit tot instemming met een winningsplan) aan te wijzen als besluiten waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt, is geen onjuiste implementatie van richtlijn 2011/92/EU.
Convention européenne des droits de l'Homme - Droits fondamentaux - Politique économique et monétaire - Pollution - ressource minérale
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
en nl
Raad van State (NL) | 25.07.2019
Right of permanent residence - Article 7(1) and Article 16 of Directive 2004/38/EC – Obligation to have sufficient resources not to become a burden on the social assistance system – Union citizenship
Citoyenneté de l'Union - Libre circulation des personnes - Sécurité sociale - politique migratoire
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
en
Raad van State (NL) | 23.10.2019
Voordat vreemdelingen kunnen worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten, moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid eerst onderzoek doen naar de toegang van asielzoekers tot rechtsbijstand in Griekenland; pas als uit onderzoek of garanties van de Griekse autoriteiten blijkt dat de vreemdelingen toegang krijgen tot rechtsbijstand, mag de staatssecretaris weer vreemdelingen naar Griekenland terugsturen.
demandeur d'asile - politique d'asile
Décision
nl
Communiqué de presse / résumé
en nl
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De gebouwen van de rechtbank met ingang van 17 maart 2020 gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan Hierdoor kunnen in deze gebouwen geen openbaarmakingszittingen worden gehouden die voor eenieder vrij toegankelijk zijn, de rechtspraak heeft gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen.
Convention européenne des droits de l'Homme - accès à la justice - action en justice
Décision
en nl
Riigikohus (EE) | 19.05.2020
Environment - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats - Assessment of the implications of a plan for a protected site - Screening to determine the necessity of carrying out an assessment of the implications, for a special area of conservation, of a plan - Measures that may be taken into account for that purpose
Environnement - zone protégée
Décision
et
Riigikohus (EE) | 17.04.2020
demandeur d'asile - politique d'asile
Décision
et
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
edit Europeisk arresteringsorder.
coopération judiciaire en matière pénale - emprisonnement - exécution de la peine
Décision
sv
Communiqué de presse / résumé
sv
Högsta domstolen (SE) | 09.04.2020
En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande.
Charte des droits fondamentaux - Convention européenne des droits de l'Homme - charte des droits de l'homme - droits de la défense - indépendance de la justice - protection des libertés
Décision
sv
Högsta domstolen (SE) | 29.05.2020
Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.
Coopération judiciaire en matière civile - accords internationaux - achat - contrat - droit international privé
Décision
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
TVA - impôt indirect
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Kündigungsschutz bei Schwangerschaft
Politique sociale - droit du travail - licenciement
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.12.2019
Benachteiligung wegen des Geschlechts - Bewerber - Sportunterricht für Schülerinnen - männliche Sportlehrkraft
Politique sociale - droit du travail - lutte contre la discrimination - égalité homme-femme
Décision
de
Communiqué de presse / résumé
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
Politique sociale - application du droit de l'UE - convention collective - liberté d'association
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Verzugszinsen auf Sozialkassenbeiträge
Politique sociale - application du droit de l'UE - convention collective - liberté d'association
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 18.12.2019
Beitragspflichten zu dem Sozialkassensystem der Bauwirtschaft - SokaSiG
Politique sociale - application du droit de l'UE - convention collective - droit du travail - liberté d'association
Décision
de
Korkein oikeus (FI) | 22.10.2019
Ententes - entente - restriction à la concurrence
Décision
fi
Communiqué de presse / résumé
en fi sv
Korkein oikeus (FI) | 26.08.2019
Justice et affaires intérieures - droit de l'Union européenne
Décision
fi
Communiqué de presse / résumé
en sv
Korkein oikeus (FI) | 23.09.2019
Protection des données - communication - espace de liberté, de sécurité et de justice - protection de la vie privée
Décision
fi
Communiqué de presse / résumé
en sv
Korkein oikeus (FI) | 17.04.2019
application du droit de l'UE - droit de la famille - espace de liberté, de sécurité et de justice
Décision
fi
Communiqué de presse / résumé
en sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Befristung - Erprobung - Führungsposition
Politique sociale - contrat de travail - droit du travail
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 19.11.2019
Wirtschaftsausschuss - Gemeinschaftsbetrieb - Tendenzunternehmen
Politique sociale - droit du travail - interprétation du droit - participation des travailleurs
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signatur (qeS)
Politique sociale - document électronique - droit du travail - procédure judiciaire
Décision
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.10.2019
Berufungsbegründung bei voneinander abhängigen prozessualen An-sprüchen - Pauschale nach § 288 Abs.
Politique sociale - droit du travail - rémunération du travail
Décision
de