Εθνική νομολογία

Χάρη σε μια επιλογή στην οποία προέβησαν τα συνταγματικά και ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών, το RJUE παρέχει πρόσβαση σε μια συλλογή αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων οι οποίες δεν εκδόθηκαν μεν στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο της Ένωσης.

Ο κατάλογος των αποφάσεων αυτών είναι διαθέσιμος στο κάτω μέρος της σελίδας. Στο κείμενο των αποφάσεων μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση μέσω της μπάρας αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για μια συμπληρωματική βάση δεδομένων αφορώσα τη σχετική με το δίκαιο της Ένωσης εθνική νομολογία των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων (καθώς και τις αναφορές στα σημειώματα και τα σχόλια της θεωρίας σχετικά με τις εθνικές αποφάσεις και τις προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να συμβουλευθούν τη βάση «Dec.Nat» της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe), δικτύου συνεργαζόμενου με το RJUE. 

Η ως άνω βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα γαλλικά.


Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
106 - 69 - οικονομικά δικαιώματα - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
70 - ευεργέτημα πενίας
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
138 - ασθένεια - διακοπές - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
175 - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
175 - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή - κοινωνικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
138 - διακοπές - εργατικό δίκαιο - πάγωμα των μισθών
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
105
Απόφαση/διάταξη
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
70 - αγωγή αστικού δικαίου - δικαιώματα του παιδιού - μητρότητα
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
2
Απόφαση/διάταξη
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
2
Απόφαση/διάταξη
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
2
Απόφαση/διάταξη
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
2
Απόφαση/διάταξη
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
138 - ελευθερία έκφρασης γνώμης - εργατικό δίκαιο - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
138 - διάρκεια της εργασίας - εργαζόμενος με ειδικές ανάγκες - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
138 - ασφάλεια στην εργασία - διάρκεια της εργασίας - εργατικό δίκαιο - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - κατάρτιση των εργαζομένων κατά την εργασία
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
180 - 77 - ατμοσφαιρική ρύπανση - μίσθωση οχήματος
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
180 - 77 - ατμοσφαιρική ρύπανση - ρύπανση από τα αυτοκίνητα
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
138 - εργατικό δίκαιο - εργατικό δυναμικό - κατώτατος μισθός - περίθαλψη ηλικιωμένων
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
138 - εργατικό δίκαιο - λύση της σχέσεως εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
70 - 91 - δικαιώματα της υπεράσπισης - δικηγόρος - πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
89 - μίσθωση οχήματος - φορολογικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
70 - 81 - εκτέλεση της ποινής
Απόφαση/διάταξη
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
138 - εργατικό δίκαιο - ερμηνεία του δικαίου
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
75 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
75 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
83 - ζήτημα της Πλαιστίνης
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
75 - περιβαλλοντική πολιτική
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
103 - 138 - διάκριση λόγω ιθαγένειας - εργατικό δίκαιο - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
138 - εργατικό δίκαιο - προστασία δεδομένων
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
138 - εργατικό δίκαιο - ισότητα αποδοχών - ισότητα των φύλων
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
80
Απόφαση/διάταξη
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
139 - 70 - 91 - εισαγγελική αρχή
Απόφαση/διάταξη
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
68 - δικηγόρος - παραδεκτό - προάσπιση των ελευθεριών - πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Απόφαση/διάταξη
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
88 - 89 - ΦΠΑ - έμμεσος φόρος - κοινωνική συνδρομή - κύκλος εργασιών - οδικές μεταφορές
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
175 - 85 - κατοικία - κοινωνική παροχή - οικογενειακή μετανάστευση - οικογενειακή πολιτική - φόρος φυσικών προσώπων
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
89
Απόφαση/διάταξη
de
Cour de cassation (FR) | 14.04.2021
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
128 - 69 - 73 - ανεξιθρησκεία - απόλυση - διακρίσεις θρησκεύματος - οδηγία ΕΚ - προάσπιση των ελευθεριών
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 31.03.2021
Le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.
175 - 73 - εισφορά κοινωνικής ασφάλισης - εργοδότης - εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 24.03.2021
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
126 - 69 - 73 - ασφάλεια στην εργασία - διευθέτηση του χρόνου εργασίας - δικαίωμα στην υγεία - οδηγία ΕΚ - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 17.03.2021
La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
150 - 73 - απόλυση - εργοδότης - εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ - οδηγία ΕΚ - οικονομικά της επιχείρησης
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 02.03.2021
Justifient leur décision les juges qui, en application des articles L.
73 - εργασία - εργατικός κώδικας - εταιρικό δίκαιο - κατάστημα - σύσταση εταιρείας
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 17.02.2021
Le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire.
180 - Libre circulation des personnes
Απόφαση/διάταξη
fr
Hof van Cassatie (BE) | 11.06.2021
De niet-betaling door een luchtvaartmaatschappij van de in artikel 7 Passagiersverordening bedoelde compensatie vormt niet in ieder geval een overtreding van de Passagiersverordening en aldus een strafbaar feit krachtens artikel 32, eerste lid, van de wet van 27 juni 1937 op grond waarvan, bij uitzondering op de eenjarige verjaringstermijn van artikel 9, vierde lid, Vervoerswet, een burgerlijke of strafvordering kan worden ingesteld binnen de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen inzake misdrijven.
147 - 148 - 180
Απόφαση/διάταξη
nl
Cour de cassation (FR) | 16.06.2021
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
80 - 91 - απόδειξη - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - αρμοδιότητα των κρατών μελών - κανονισμός (ΕE) - πολιτική δικονομία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 26.01.2021
Il résulte de l'article 62 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 que, lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée.
82 - 91 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - απόφαση-πλαίσιο - διεύρυνση της ΕE - δικαστική συνεργασία - εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ - ποινική διαδικασία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 20.01.2021
Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard.
148 - δανειοδότηση - οδηγία (EE) - προστασία του καταναλωτή - σύμβαση
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 13.01.2021
Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.
56 - 73 - διεθνής σύμβαση - σύμβαση - σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 12.01.2021
En vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101 et A1 délivrés par l'institution compétente d'un État membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance.
173 - 73 - διευθέτηση του χρόνου εργασίας - εργοδότης - λαθραία απασχόληση - μισθωτός - ποινική ευθύνη των ανηλίκων
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 06.01.2021
L'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public.
180 - Libre circulation des personnes - εναέριες μεταφορές - ευθύνη - κανονισμός (ΕE)
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 16.12.2020
Le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par l'administration des douanes, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, l'arrêt retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne.
95 - 99 - διοικητική αρμοδιότητα - προτιμησιακό δασμολόγιο - τέλη διαμετακόμισης - τελωνειακός έλεγχος
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 25.11.2020
La Société Nationale des Chemins de fer Français ne saurait être déclarée responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé et condamnée à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'inconfort généré par l'inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité de ce voyageur et un manquement à l'obligation du transporteur ferroviaire d'assurer un transport dans des conditions normales d'hygiène alors que les obligations de ce transporteur, concernant la mise en conformité du matériel roulant aux normes destinées à en permettre l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, notamment quant à la dimension des couloirs et des toilettes, sont régies par les dispositions du code des transports et qu'il a été constaté que ces dispositions légales ont été respectées.
128 - 180 - Libre circulation des personnes - διακρίσεις λόγω αναπηρίας - ευθύνη - σιδηροδρομικές μεταφορές
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 04.11.2020
69 - 73 - δικαίωμα εργασίας - εκπροσώπηση του προσωπικού - εργοδότης - συμμετοχή των εργαζομένων
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 04.11.2020
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, informée de l'intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L.
103 - 73 - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - εναρμόνιση κοινωνικών ασφαλίσεων - κανονισμός (ΕE) - προσαρμοστικότητα εργαζομένου
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 21.10.2020
Le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée, qui possède une réservation confirmée pour ce vol, ne peut pas se voir refuser l'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 au seul motif que, à l'occasion de sa demande d'indemnisation, il n'a pas prouvé sa présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ce passager n'a pas été transporté sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier
180 - Libre circulation des personnes - αποδεικτικό καταβολής κομίστρου - απόδειξη - εναέρια κυκλοφορία - εναέριες μεταφορές - ενοχικό δίκαιο - κανονισμός (ΕE)
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 21.10.2020
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'ancien article 1386-11 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.
80 - 94 - ευθύνη - κανόνες του εμπορίου - ποιοτικός έλεγχος βιομηχανικών προϊόντων
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 20.10.2020
Justifie sa décision une cour d'appel qui retient que la responsabilité pénale d'une société peut être examinée pour pratique commerciale trompeuse relative à un produit cosmétique, dès lors que cette pratique a été mise en œuvre pour son compte ou qu'elle est appelée à profiter in fine de l'erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, cette désignation n'ayant pas de caractère exclusif et d'autres intervenants pouvant aussi être pénalement condamnés à titre « secondaire »
148 - ΕΜΠΟΡΙΟ - αγορά της ΕΕ - ενιαία αγορά - προστασία του καταναλωτή
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 01.10.2020
L'exclusion du droit de vote et d'éligibilité des dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni pendant la période de transition, d'une part, vise nécessairement les ressortissants britanniques qui ont exercé leur droit de résider dans un Etat membre de l'Union avant la fin de cette période, d'autre part, ne relève pas de cette interdiction, posée par l'article 12 de l'accord, de toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'article 18, alinéa 1, du TFUE, à l'égard de ces ressortissants dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre de travail.
129 - 69 - Libre circulation des personnes - διάκριση λόγω ιθαγένειας - εκλογικό δίκαιο - περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου - συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ - συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - υποχρεώσεις του πολίτη
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 30.09.2020
Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
91 - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - γονική μέριμνα - κατοικία
Απόφαση/διάταξη
fr
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 22.03.2021
Det har inte ansetts förenligt med etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ett bolag avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget.
87 - 93 - διεθνική επιχείρηση - κατάστημα - φόρος εισοδήματος - φόρος εταιρειών - όμιλος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.02.2021
Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.
149 - προστασία δεδομένων - προσωπικά στοιχεία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.05.2021
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman.
70 - ελευθερία έκφρασης - μουσική - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Corte costituzionale (IT) | 29.03.2021
La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai canoni di ragionevolezza e di libertà di iniziativa economica, concernente la norma della legge di stabilità del 2014 che ha consentito la proroga delle concessioni già scadute del gioco del bingo, al contempo elevando gli importi dovuti dai concessionari.
68
Απόφαση/διάταξη
it
Corte costituzionale (IT) | 21.04.2021
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di smaltimento di rifiuti, la Corte costituzionale richiama l’attenzione sui principi di autosufficienza e di prossimità, come già indicati dall’art.
76
Απόφαση/διάταξη
it
Corte costituzionale (IT) | 30.04.2021
La Corte costituzionale, sulla scorta delle osservazioni compiute dalla Corte di giustizia UE nella sentenza della Grande sezione del 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D.
68
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
it
Högsta domstolen (SE) | 21.04.2021
Bevisning i form av belastande uppgifter, som en misstänkt har lämnat till polisen i en situation där rätten till försvarare har åsidosatts, ska i regel bedömas inom ramen för domstolens fria bevisprövning.
70 - απόδειξη - διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων - δικαιώματα της υπεράσπισης - ποινική διαδικασία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Raad van State (NL) | 07.04.2021
Artikel 37(2) van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU - Aanwijzing van Mongolië als veilig land van herkomst voor LGBTI-personen - Beoordelingscriteria - Beschikbare informatiebronnen
83 - question internationale
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Riigikohus (EE) | 29.03.2021
Common agricultural policy - Administration and control system - Administrative penalty for over-declaration - Recovery of the administrative penalty by offsetting with future support payments - Legality of offsetting during bankruptcy procedure
17 - πολιτική γεωργικών διαρθρώσεων
Απόφαση/διάταξη
et
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.01.2021
Versorgungszusage - Betriebsübergang - Insolvenz
138 - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.01.2021
Verfallbare Anwartschaft - Betriebsübergang - Insolvenz
138 - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 09.12.2020
Halbierter Nachtarbeitszuschlag für Schichtarbeit - Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien
138 - ίση μεταχείριση - απολαβές από την εργασία - διευθέτηση του χρόνου εργασίας - εργατικό δίκαιο - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 09.12.2020
Halbierter Nachtarbeitszuschlag für Schichtarbeit - Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien
138 - ίση μεταχείριση - απολαβές από την εργασία - διευθέτηση του χρόνου εργασίας - εργατικό δίκαιο - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.11.2020
edit Verfallklausel - Haftung wegen Vorsatzes - Schadensersatzforderung gegen ehemalige Arbeitnehmerin wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung und vorsätzlicher unerlaubter Handlung - Allgemeine Geschäftsbedingungen
138 - εργατικό δίκαιο - σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Högsta domstolen (SE) | 18.03.2021
En person som yrkesmässigt sålt ett läkemedel, trots att tillstånd saknats, har inom ramen för ett brottmål ansetts vara såväl mervärdesskatte- och inkomstskatteskyldig som bokföringsskyldig för verksamheten.
85 - ΦΠΑ - λογιστική - ποινικό δίκαιο - φόρος εισοδήματος
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta domstolen (SE) | 07.04.2021
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman.
70 - ελευθερία έκφρασης - μουσική - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta domstolen (SE) | 24.03.2021
Ett interimistiskt yrkande om att en författning inte ska tillämpas mot sökanden, som framställts i anslutning till en fullgörelsetalan om skadestånd, har ansetts inte kunna tas upp till prövning.
104 - ένδικο μέσο - δίκαιο της ΕΕ-εθνικό δίκαιο - δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας - δικαστικός έλεγχος - παίγνια
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.03.2021
La Corte costituzionale, nel pronunciarsi in materia di stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata (vietata nell’ordinamento italiano dall’art.
68
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Corte costituzionale (IT) | 09.03.2021
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nell’ordinamento civile italiano, non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere alla c.d.
68
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Corte costituzionale (IT) | 17.02.2021
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che, con riferimento agli alimenti non OGM, riconosceva un titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva.
94
Απόφαση/διάταξη
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02.2021
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k.
89 - ενοικίαση - ενοικίαση ακινήτου - τόπος εργασίας
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv