Εθνική νομολογία

Χάρη σε μια επιλογή στην οποία προέβησαν τα συνταγματικά και ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών, το RJUE παρέχει πρόσβαση σε μια συλλογή αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων οι οποίες δεν εκδόθηκαν μεν στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο της Ένωσης.

Ο κατάλογος των αποφάσεων αυτών είναι διαθέσιμος στο κάτω μέρος της σελίδας. Στο κείμενο των αποφάσεων μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση μέσω της μπάρας αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για μια συμπληρωματική βάση δεδομένων αφορώσα τη σχετική με το δίκαιο της Ένωσης εθνική νομολογία των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων (καθώς και τις αναφορές στα σημειώματα και τα σχόλια της θεωρίας σχετικά με τις εθνικές αποφάσεις και τις προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να συμβουλευθούν τη βάση «Dec.Nat» της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe), δικτύου συνεργαζόμενου με το RJUE. 

Η ως άνω βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα γαλλικά.


Corte costituzionale (IT) | 23.12.2020
La Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione della prescrizione dei reati, quale disposta dai decreti legge n.
68 - 69
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
Bestämmande av sanktionsavgift vid marknadsmanipulation (I–III).
105 - χρηματιστηριακές εργασίες - χρηματοδοτικό μέσον
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta domstolen (SE) | 16.12.2020
Ett avtalsvillkor i en konsumentförsäkring har bedömts utgöra en dold handlingsklausul.
105 - ασφαλιστήριο συμβόλαιο - προστασία του καταναλωτή
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2019
Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två mål rörande förhandsbesked om inkomstskatt.
88 - 92 - κατάστημα - συγχώνευση επιχειρήσεων - φόρος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2019
Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två mål rörande förhandsbesked om inkomstskatt.
88 - 92 - κατάστημα - νομική μορφή εταιρείας - φόρος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2019
Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning när en anmälan om en transaktion, som skulle ha gjorts senast tredje affärsdagen efter det att transaktionen genomfördes, gjorts efter denna dag men före den fjärde affärsdagen.
45 - 93 - ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - ελεύθερος ανταγωνισμός - χρηματοοικονομικές συναλλαγές - χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 16.12.2019
31 - 86 - ειδικοί φόροι κατανάλωσης - καπνοβιομηχανία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.12.2020
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge che disciplina il diritto al rimborso dei dipendenti statali per le spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità, promossi per fatti di servizio e conclusi con accertamento negativo della responsabilità, “nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa”.
138
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Corte costituzionale (IT) | 03.12.2020
La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nel processo penale, precludono il giudizio abbreviato – e, quindi, impongono sempre lo svolgimento della pubblica udienza dibattimentale – per gli imputati di delitti puniti con l’ergastolo, affermando che si tratta di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non si connota in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
69
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Corte costituzionale (IT) | 02.12.2020
La Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Puglia in tema di procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti di produzione di energia da fonte eolica e solare – afferma che, in base alla Costituzione italiana, spetta allo Stato e non alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale.
75
Απόφαση/διάταξη
it
Corte costituzionale (IT) | 26.11.2020
La Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, in materia di affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza – afferma che, nella disciplina dei servizi socio-sanitari, le norme sull’affidamento di tali servizi coinvolgono profili attinenti alla «tutela della concorrenza».
138 - 174
Απόφαση/διάταξη
it
Corte costituzionale (IT) | 26.11.2020
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni del cosiddetto Jobs act (d.lgs.
73
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Corte costituzionale (IT) | 25.11.2020
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Veneto che, intervenendo nella materia delle comunicazioni elettroniche, aveva previsto l’imposizione di una prestazione pecuniaria (il pagamento di un canone, a carico degli operatori della comunicazione, in caso di loro occupazione di beni del demanio idrico) non prevista dalla legislazione statale.
Απόφαση/διάταξη
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.12.2019
I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.
104 - 94 - δημόσιες συμβάσεις - δικαστικός έλεγχος - περιορισμός του ανταγωνισμού
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 13.12.2019
104 - δικαστικός έλεγχος
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.12.2019
En anläggning för lek, sport och rörelse riktad till barn och ungdomar har inte ansetts vara en sådan idrottsanläggning som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.
89 - αθλητισμός - φόρος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 03.12.2019
En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga till mervärdesskatt.
89 - ΦΠΑ - στεγαστικός συνεταιρισμός
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.10.2019
Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.
89 - ΦΠΑ - τράπεζα - χρηματοδότηση - χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE)
Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har inte ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.
89 - ΦΠΑ - ενοικίαση ακινήτου - φόρος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.11.2020
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente la durata delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali nella Regione Basilicata, la Corte costituzionale precisa che anche l’attività di sfruttamento delle acque minerali e termali, nonché delle acque di sorgente, ricade nel campo applicativo della direttiva 2006/123/CE (c.d.
104
Corte costituzionale (IT)
Con questa decisione, la Corte costituzionale ha affrontato la delicata questione del riconoscimento della genitorialità in favore di coppie dello stesso sesso (nella fattispecie, si trattava di due donne che, pur unite civilmente, si vedevano preclusa, secondo la vigente legislazione italiana, la possibilità di essere entrambe riconosciute, nell’atto di nascita, come genitori del bambino nato da una di loro con tecnica di procreazione medicalmente assistita praticata all’estero).
68
Απόφαση/διάταξη
it
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.09.2019
Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att en guidad forsränningstur inte är en sådan tjänst som omfattas av en reducerad mervärdesskattesats.
89 - ΦΠΑ - φυσικό περιβάλλον
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.09.2019
Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.
104 - δημόσιες συμβάσεις - ελεύθερος ανταγωνισμός - τιμή προσφοράς
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.11.2020
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.
72 - 89 - Internet - ΦΠΑ - αυτοματοποιημένη διδασκαλία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Bundesfinanzhof (DE)
Zur Bestimmung der bewegten Lieferung in einem Reihengeschäft
88 - έμμεσος φόρος
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesfinanzhof (DE) | 29.04.0020
Zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs
89 - έμμεσος φόρος
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesfinanzhof (DE) | 30.07.2020
58 - 85 - είσπραξη φόρου - οικονομική εφορία
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesfinanzhof (DE) | 10.06.2020
88 - ασφάλιση ατυχημάτων
Απόφαση/διάταξη
de
Högsta domstolen (SE) | 11.11.2020
105 - χρηματιστηριακές εργασίες - χρηματοδοτικό μέσον
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.04.2020
Europeisk arresteringsorder.
81 - εκτέλεση της ποινής - φυλάκιση
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.09.2019
Undantaget från skatteplikt för fristående grupper har inte ansetts omfatta tjänster som tillhandahålls stiftelser vars verksamhet består i att tillgodose arbetstagares rätt till pensioner och andra förmåner enligt kollektivavtal.
89 - ΦΠΑ - παροχή υπηρεσιών - φορολογική απαλλαγή
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 01.07.2019
Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.
45 - έλεγχος της κυκλοφορίας - ελεύθερος ανταγωνισμός - εσωτερικές μεταφορές - οδικές μεταφορές
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.07.2020
Urlaubsabgeltungsanspruch - tarifliche Ausschlussfristen - Richtlinie 2003/88/EG - Art 31 Abs 2 GRC
138 - διακοπές - εργατικό δίκαιο - συλλογική σύμβαση εργασίας
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG - Richtlinie 2003/88/EG
138 - διάρκεια της εργασίας - εργατικό δίκαιο - μισθός
Απόφαση/διάταξη
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
89 - ΦΠΑ - επιχείρηση μίσθωσης εργατικού δυναμικού
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
89 - ΦΠΑ - φόρος εταιρειών - όμιλος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
45 - 46 - έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων - ανταγωνισμός - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - θαλάσσια ναυσιπλοΐα
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 25.06.2020
Entgelttransparenzgesetz - Auskunftsanspruch - Arbeitnehmerbegriff
138 - εργατικό δίκαιο - ισότητα αποδοχών - καθορισμός μισθών - μισθωτός
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2019
Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
86 - 93 - ασφάλεια ζωής - ασφαλιστική εταιρεία - κινητές αξίες - συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ - φόρος επί της αποδόσεως κεφαλαίου
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2019
SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
106 - 94 - δημόσιες συμβάσεις - περιορισμός του ανταγωνισμού - σιδηροδρομικές μεταφορές
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 05.06.2019
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.
89 - ΦΠΑ - εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ - κύκλος εργασιών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 31.05.2019
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
Libre circulation des personnes - sécurité des patients - ασθένεια - δικαίωμα στην υγεία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.05.2019
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
104 - 45 - ανάθεση σύμβασης με δημοπρασία - δημόσιες συμβάσεις - εμπορική σύμβαση
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 06.02.2019
Föräldrapenning ska klassificeras som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - εναρμόνιση κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή - οικογενειακή πολιτική
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.01.2019
Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.
104 - 92 - ελεύθερος ανταγωνισμός - συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ - υπηρεσία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 11.12.2019
Umsatzsteuerbesteuerung beim Betreiben von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit ist mit Unionsrecht vereinbar
89 - ΦΠΑ - έμμεσος φόρος
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 15.07.2020
Nachtarbeitszuschläge nach § 6 Abs 5 ArbZG
138 - διάρκεια της εργασίας - εργατικό δίκαιο - μισθός
Απόφαση/διάταξη
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.12.2018
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om uttag av obetalda semesterdagar ska jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.
175 - Dispositions sociales - διακοπές - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 20.12.2018
45 - 46 - έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων - ανταγωνισμός - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - θαλάσσια ναυσιπλοΐα
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.11.2020
Dom i mål i frågan om tillämpning av de allmänna principerna för upphandling vid en överprövning av en direktupphandling.
104 - έλεγχος των συμπράξεων - δημόσιες συμβάσεις - δικαστικός έλεγχος
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.06.2018
Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k.
104 - δημόσιες συμβάσεις - καθορισμός των τιμών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta domstolen (SE) | 28.10.2020
En miljöorganisation med relativt få medlemmar har haft överklaganderätt enligt miljöbalken eftersom den på annat sätt än genom medlemsantalet visat att verksamheten har allmänhetens stöd.
75 - δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - οικολογικό κίνημα - υδροηλεκτρικά έργα
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.06.2018
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.
89 - φόρος εταιρειών - όμιλος εταιρειών
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 14.06.2018
Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.
138 - 175 - κοινωνική ασφάλιση - όροι συνταξιοδότησης
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 08.06.2018
Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
85 - φόρος εισοδήματος - φόρος επί της αποδόσεως κεφαλαίου
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Frågan i målet är om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt.
89 - επιχείρηση μίσθωσης εργατικού δυναμικού
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.06.2018
Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning.
89 - ΦΠΑ - οικολογική ισορροπία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 29.03.2018
Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats.
89 - ΦΠΑ - μουσείο
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 17.05.2018
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte fått del av.
104 - δημόσιες συμβάσεις - δικαστικός έλεγχος
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 12.03.2018
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.
104 - δημόσιες συμβάσεις
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Bundessozialgericht (DE) | 25.04.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
175 - Dispositions sociales - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική ενίσχυση
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE)
Vorrangige Prüfung von asylrechtlichen Unzulässigkeitsgründen auch bei "Aufstockerklagen"
83 - demandeur d'asile
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 13.02.2020
Altersgeld für vorzeitig ausgeschiedene Berufssoldaten
103 - 138 - ελευθερία κυκλοφορίας - μισθωτός - συνταξιούχος
Απόφαση/διάταξη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2020
Kürzung einer Pensionskassenrente - Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins
138 - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Riigikohus (EE) | 01.10.2020
Approval of motor vehicles - Directive 2007/46/EC - Equipment of a motor caravan - Prohibition on impeding the registration of a vehicle that satisfies the requirements of the directive
150
Απόφαση/διάταξη
et
Riigikohus (EE) | 21.06.2019
Recognition of judgements of the members of the European Union in the Estonian Criminal Procedure - European Investigation Order in criminal matters - Council framework decison 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
81 - διεθνές δίκαιο-εσωτερικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
et
Cour de cassation (FR) | 09.09.2020
Il se déduit du règlement Buxelles I bis et de son interprétation par la jurisprudence européenne que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
180 - 73 - 91 - απόλυση - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - εναέριες μεταφορές - προσωπικό των μεταφορών
Απόφαση/διάταξη
fr
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 28.11.2019
Kei­ne Kla­ge­be­fug­nis ei­nes Lärm­be­trof­fe­nen für ei­ne Kla­ge ge­gen Lärm­ak­ti­ons­plan
75 - αερολιμένας - ηχορύπανση - θόρυβος - προστασία από τους θορύβους
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 20.02.2020
83 - demandeur d'asile
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 02.03.2017
Er­laub­nis zum Er­werb ei­ner töd­li­chen Do­sis Na­tri­um-Pen­to­bar­bi­tal zur Selbst­tö­tung
70 - δικαιώματα του ανθρώπου - ελευθερία αυτοδιάθεσης
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
L'administration des douanes qui, en violation du droit de l'Union, a perçu des droits de douane correspondant à une position qui n'était pas celle qui aurait dû être appliquée, a l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement
95 - 99 - επιστροφή τελωνειακών δασμών - τελωνείο - τελωνειακή συνεργασία - τελωνειακοί κανόνες
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 11.03.2020
Le Règlement est violé par la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d’une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement de l’entreprise, sans examiner d’office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu’elle prononce.
Διαδικαστικές διατάξεις - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - εκκαθάριση εταιρείας - προβληματική επιχείρηση
Απόφαση/διάταξη
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.02.2020
Betriebs(teil)übergang iSd Richtlinie 2001/23/EG und damit iSv § 613a BGB - Massenentlassungsanzeige iSd Richtlinie 98/59/EG und damit iSv § 17 Abs 1 KSchG - Begriff „Betrieb“ iSd Richtlinie 98/59/EG - wirtschaftliche Einheit iSd Richtlinie 2001/23/EG - Dienstleistungsauftrag im Luftverkehrssektor - funktionelle Selbständigkeit - sog „bloße“ Funktions- bzw Auftragsnachfolge - Darlegungs- und Beweislast - Betriebsteilübergang und Sozialauswahl
138 - εργατικό δίκαιο - λύση της σχέσεως εργασίας - παύση δραστηριότητας
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.05.2020
138 - εργατικό δίκαιο - λύση της σχέσεως εργασίας - παύση δραστηριότητας
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Cour de cassation (FR) | 24.07.2019
La chambre de l'instruction applique exactement la directive en ordonnant la remise d'un citoyen serbe aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'un tribunal allemand, autorité judiciaire, en ce que ce juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif
81 - δικαστική συνεργασία - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Peuvent être relaxés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
14 - 174 - 2 - 96 - κτηνιατρική - κτηνιατρική νομοθεσία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 05.11.2019
Ne peuvent pas être condamnés des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle.
14 - 174 - 2 - 96 - κτηνιατρική - κτηνιατρική νομοθεσία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 07.01.2020
La chambre de l'instruction n'est tenue de vérifier la conformité du texte d'incrimination dans l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au regard du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si la personne réclamée produit, au soutien de sa contestation, des éléments conduisant à en douter
69 - 81 - αγωγή ποινικού δικαίου - δικαστική συνεργασία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 28.01.2020
En vertu de la directive 2005/29/CE, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l'annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu'il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
148 - παίγνια - προστασία του καταναλωτή
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 26.02.2020
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection.
69 - 73 - ασφάλεια στην εργασία - δικαίωμα στην υγεία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 29.01.2020
Les banques ont fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.
45 - 50 - έλεγχος των συμπράξεων - περιορισμός του ανταγωνισμού - πολιτική του ανταγωνισμού - σύμπραξη
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 12.02.2020
Il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.
76 - 94 - 95 - απόθεση απορριμμάτων - τελωνείο
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 19.12.2019
Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte du décret n°2008-639, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE en ce que les modalités retenues par le dispositif ne sont pas de nature à compenser les désavantages de carrière.
128 - 175 - 180 - διακρίσεις λόγω φύλου - κοινωνική ασφάλιση - πρόωρη συνταξιοδότηση
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 07.11.2019
Les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
155 - 175 - διεθνές δίκαιο-εσωτερικό δίκαιο - εναρμόνιση κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική ενίσχυση - κοινωνική παροχή
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 23.01.2020
Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une prestation du type de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale même si la prestation en cause possède également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale.
175 - δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων - κοινωνική παροχή - περίθαλψη ηλικιωμένων - συμφωνία συνδέσεως
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 12.03.2020
104 - 175 - ελευθέριο επάγγελμα - ιατρός - συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 13.05.2020
Une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
91 - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - κτήση κυριότητας
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 24.06.2020
Une juridiction d’un Etat membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence est localisé sur le territoire de cet Etat, cette règle de compétence étant exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
Διαδικαστικές διατάξεις - αγωγή αστικού δικαίου - αρμοδιότητα των δικαστηρίων
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 27.11.2019
Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données relatives aux infractions sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux répond à un motif d'intérêt public important et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
149 - αποθήκευση δεδομένων - προσωπικά στοιχεία
Απόφαση/διάταξη
fr
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
Lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée,la rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final
Droit d'auteur et droits voisins - δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Απόφαση/διάταξη
fr
Bundesarbeitsgericht (DE)
Massenentlassung - Betriebsbegriff - Zuständigkeiten - Air Berlin
138 - εργατικό δίκαιο - λύση της σχέσεως εργασίας - παύση δραστηριότητας
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Cour de cassation (FR) | 05.02.2020
L'accord européen du 13 décembre 1957 doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE.
Libre circulation des personnes
Απόφαση/διάταξη
fr
Bundesarbeitsgericht (DE) | 23.01.2020
Bewerber iSd AGG - Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch - schwerbehinderter oder diesem gleichgestellter Bewerber
138 - διακρίσεις λόγω αναπηρίας - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Raad van State (NL) | 01.04.2020
De appellant in deze zaak heeft om schadevergoeding verzocht wegens onrechtmatige verstrekking van zijn medische gegevens aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Uit de geldenede privacywetgeving (sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) leidt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) af dat het mogelijk moet zijn om zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter ‘een aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de AVG door een bestuursorgaan aan de orde te stellen’ Wel moet de bestuursrechter in zo’n geval aansluiten bij de regels van het Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:106) en de jurisprudentie van de Hoge Raad.
149 - 69
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en nl
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 04.05.2020
Unzulässigkeit eines Asylantrags wegen subsidiären Schutzes in Bulgarien
41 - 83 - demandeur d'asile - τρίτες χώρες
Απόφαση/διάταξη
de
Raad van State (NL) | 08.04.2020
Bij besluit van 17 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een asielverzoek van een vreemdeling niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling daarvan De vreemdeling betoogt dat Nederland verantwoordelijk is, omdat hij vanwege zijn PTSS en psychische klachten in Italië onmenselijk zal worden behandeld (artikel 3 van het EVRM) vanwege het ontbreken van voldoende en adequate zorg- en opvangvoorzieningen in Italië voor bijzonder kwetsbare vreemdelingen, zoals hij.
83 - demandeur d'asile
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Raad van State (NL) | 07.04.2020
De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
69 - 70 - δικαιοσύνη
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Raad van State (NL) | 01.02.2017
83 - réfugié
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Raad van State (NL) | 01.02.2017
Op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is en de vreemdelingen hebben niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is.
83 - réfugié
Απόφαση/διάταξη
nl
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
nl
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (NL) | 10.10.2018
Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon BV en Mylan BV handelsvergunningen verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen).
επαγγελματικός κλάδος του τομέα της υγείας
Απόφαση/διάταξη
en nl