Εθνική νομολογία

Χάρη σε μια επιλογή στην οποία προέβησαν τα συνταγματικά και ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών, το RJUE παρέχει πρόσβαση σε μια συλλογή αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων οι οποίες δεν εκδόθηκαν μεν στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο της Ένωσης.

Ο κατάλογος των αποφάσεων αυτών είναι διαθέσιμος στο κάτω μέρος της σελίδας. Στο κείμενο των αποφάσεων μπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση μέσω της μπάρας αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για μια συμπληρωματική βάση δεδομένων αφορώσα τη σχετική με το δίκαιο της Ένωσης εθνική νομολογία των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων (καθώς και τις αναφορές στα σημειώματα και τα σχόλια της θεωρίας σχετικά με τις εθνικές αποφάσεις και τις προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να συμβουλευθούν τη βάση «Dec.Nat» της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe), δικτύου συνεργαζόμενου με το RJUE. 

Η ως άνω βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα γαλλικά.


B 1930-17 |18.06.2018
EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor har ansetts inte kunna utvisas enligt 8 a kap.
103 - 91 - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sv
T 1523-17 Parkfastigheten |09.10.2018
Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen.
70 - ακίνητη περιουσία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
T 5317-17 Hästen Favor |15.11.2018
Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
148 - προστασία του καταναλωτή
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 5652-17 Speglingen |30.11.2018
Platsundersökning enligt konkurrenslagen.
45 - 69 - 70 - ένδικο μέσο - δικαστικός έλεγχος - προάσπιση των ελευθεριών - προστασία της ιδιωτικής ζωής - χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 52-18 Hästen Closseau |04.12.2018
Bryssel I-förordningen.
80 - αρμοδιότητα των δικαστηρίων
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
B 184-19 |25.04.2019
Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte.
69 - 70 - ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - δικαιώματα της υπεράσπισης - δικαστής - ποινική διαδικασία - χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 701-19 Utlämningen av unionsmedborgaren |29.04.2019
Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.
129 - 40 - 91 - Libre circulation des personnes - δικαιώματα των αλλοδαπών - εκτέλεση της ποινής
Απόφαση/διάταξη
sv
B 5089-16 Rocktown |28.05.2019
En butiksägare som olovligen säljer varor med upphovsrättsligt skyddade motiv gör intrång i rättsinnehavarens ensamrätt till spridning också beträffande lagrade varor med likadana motiv, under förutsättning att även dessa är avsedda för försäljning.
Droit d'auteur et droits voisins - δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
B 177-19 CBD-oljan |18.06.2019
CBD-olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika.
91 - ονοματολογία γεωργικών προϊόντων - ποινικό δίκαιο - τοξικομανία
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 2479-19 |09.07.2019
Utlämning för lagföring.
70 - 81 - διεθνές ποινικό δίκαιο - δικαιώματα του ανθρώπου
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
T 2761-15 EWMG och T 25-16 Connecta |11.07.2019
Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I).
104 - ασφαλιστήριο συμβόλαιο - ασφαλιστικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 3462-18 |13.06.2019
Erkännande av utländsk dom om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang.
70 - έννομη σχέση με τους ανιόντες - δικαιώματα του παιδιού - προστασία της ιδιωτικής ζωής - φέρουσα μητέρα
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 2300-19 |06.09.2019
Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.
80 - ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
B 5948-17 Vapen vid fronten |13.11.2019
Offentlig uppmaning att ge pengar eller annan egendom för vapeninköp till två terroristklassade organisationer via en öppen Facebooksida har bedömts vara straffbar, oavsett att organisationerna har varit parter i en väpnad konflikt.
81 - δημόσιο διεθνές δίκαιο - διεθνές ποινικό δίκαιο - καταπολέμηση της εγκληματικής συμπεριφοράς
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Ö 3622-19 Surrogatarrangemanget i Arkansas |17.12.2019
Erkännande av utländsk dom om fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang.
70 - δικαιώματα του παιδιού - ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - προστασία της ιδιωτικής ζωής
Απόφαση/διάταξη
sv
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
sv
Konkurzné konanie - Právo na rovnosť účastníkov konania - Právo na účinný prostriedok nápravy |13.06.2018
78 - παράγωγο δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
sk
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Environment - Directive 92/43/EEC – Article 6 – Conservation of natural habitats – Special areas of conservation – Assessment of the implications for a protected site of a plan or project – Adverse effect on the integrity of the site concerned – Significant effect on the site's conservation objectives |28.11.2019
75 - χλωρίδα
Απόφαση/διάταξη
et
Common agricultural policy - EAFRD financing – Leader measures – obligation of the beneficiary to comply with public procurement rules – notion of contracting authority – procurement below the national threshold – obligations arising from the principles of non-discrimination and transparency |20.11.2019
105 - 2 - aide à l'agriculture - contrat public
Απόφαση/διάταξη
et
8 AZN 589/19 |24.10.2019
Einreichung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung - elektronisches Dokument - besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) - fehlende Personenidentität zwischen der am Ende des Schriftsatzes angegebenen Person und dem beA-Postfachinhaber - qualifizierte elektronische Signa-tur (qeS)
138 - διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων - εργατικό δίκαιο - ηλεκτρονικό έγγραφο
Απόφαση/διάταξη
de
18-12.657 |18.09.2019
Il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE.
46 - έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων - αρμοδιότητα των δικαστηρίων - ηλεκτροπαραγωγή
Απόφαση/διάταξη
fr
KKO:2019:34 |11.04.2019
143 - 91 - πνευματική ιδιοκτησία
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2019:28 |22.03.2019
45 - εργατικό δίκαιο - σύμβαση - υποχρέωση μη ασκήσεως ανταγωνισμού
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2019:26 |19.03.2019
81 - Αμοιβαία συνδρομή
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
18-12.601 |18.09.2019
L'achat d'électricité à un prix supérieur au cours du marché est une aide d'état.
46 - 74 - έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων - ευθύνη - ηλεκτρική ενέργεια
Απόφαση/διάταξη
fr
KKO:2018:27 |09.04.2018
180 - ένδικο μέσο - πρόστιμο - χερσαία μεταφορά
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2018:10 |12.02.2018
73 - διάρκεια της εργασίας - διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2018:39 |18.05.2018
73 - διακρίσεις λόγω αναπηρίας - εργατικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2018:51 |10.07.2018
69 - 70 - ελευθερία έκφρασης γνώμης - προστασία της ιδιωτικής ζωής
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2018:61 |10.10.2018
155 - διεθνές εμπόριο - συνθήκες και οργάνωση της εργασίας
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en sv
KKO:2018:71 |01.11.2018
τραπεζική δραστηριότητα
Απόφαση/διάταξη
fi
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fi sv
18-20.491 |10.10.2019
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal pour le délai de prescription.
180 - εναέριες μεταφορές - ευθύνη
Απόφαση/διάταξη
fr
17-15.160 |27.09.2017
Un étranger ne peut être placé en rétention sur le fondement de l’article 28, § 2, du règlement dit « Dublin III ».
83
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
16-24.022 |21.09.2017
La directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux États membres de prévoir une limitation au cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail.
κανόνας εργασίας
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
17-17.680 |12.12.2018
L'article L3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail, est conforme à la directive 2003/88/CE
κανόνας εργασίας
Απόφαση/διάταξη
fr
17-11.361 |12.09.2018
Responsabilité des transporteurs de personnes - Causes d'exonération - Aéronef endommagé par la foudre
εναέριες μεταφορές - ευθύνη
Απόφαση/διάταξη
fr
17-26.822 |14.11.2019
La directive 2001/23/CE n'est applicable quand dans la mesure où l'entreprise à transférer se trouve dans un territoire relevant du TFUE, ce qui exclut la principauté de Monaco.
εργατικό δίκαιο - ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Απόφαση/διάταξη
fr
16-22.845 |14.11.2018
L'article 17 du règlement n°596/2014 ne définit que les mesures minimales que les États membres doivent mettre en place
93 - χρηματοπιστωτική εποπτεία
Απόφαση/διάταξη
fr
18-21.188 |24.11.2019
Le juge doit vérifier si le transporteur est un transporteur communautaire avant d'appliquer le règlement n°261/2004 à un vol d'un pays tiers à destination du territoire d'un Etat membre
180 - εναέριες μεταφορές - ευθύνη
Απόφαση/διάταξη
fr
18-20.490 |10.10.2019
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal pour le délai de prescription.
180 - εναέριες μεταφορές - ευθύνη
Απόφαση/διάταξη
fr
17-80.833 |02.11.2017
Il est possible d’ordonner la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et d’une peine prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion.
81 - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
17-20.191 |24.01.2019
Les institutions doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vu de de résoudre les différents entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101.
175 - κοινωνική ασφάλιση
Απόφαση/διάταξη
fr
17-28.555 |30.01.2019
La Convention de Lugano est applicable à la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction (en l'espèce pénale).
80 - ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
fr
17-31.067 |20.02.2019
Le directive 93/13 exige qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation mais aussi évaluer les conséquences économiques d'une telle clause sur ses obligations financières.
148 - πίστη - πράξεις συναλλάγματος
Απόφαση/διάταξη
fr
18-23.849 |17.01.2019
Le règlement européen ne s'applique pas lorsque l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement dans un Etat extérieur à l'Union européenne.
γονική μέριμνα
Απόφαση/διάταξη
fr
17-31.497 |11.04.2019
Le juge ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis soit que l'acte ait été transmis conformément au règlement depuis au moins six mois et qu'aucune attestation n'ait pu être obtenue.
80
Απόφαση/διάταξη
fr
17-13.307 |10.04.2019
Si, répondant à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur le règlement n°861/2007, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse.
80 - πολιτική δικονομία
Απόφαση/διάταξη
fr
17-14.392 |17.10.2018
L'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel commet une faute qui cause un préjudice aux salariés.
Dispositions sociales - απόλυση - κοινωνικός διάλογος - συμμετοχή των εργαζομένων
Απόφαση/διάταξη
fr
17-16.335 |24.11.2019
La personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, peut conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur.
Droit d'auteur et droits voisins - δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
18-14.520 |19.12.2018
L'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère.
συμμετοχή των εργαζομένων
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
18-17.042 |13.02.2019
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est d'effet direct.
διακρίσεις λόγω φύλου - εκπροσώπηση του προσωπικού
Απόφαση/διάταξη
fr
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
18-83.817 |19.02.2019
Les actions nées de la méconnaissance des articles 33, § 2, et 43, a, des mesures d'application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, ne tendent qu'à la suspension du versement de l'indemnité d'assistance parlementaire ou à la répétition de l'indu et s'exercent sans préjudice de l'engagement, devant le juge national, de poursuites pénales des chefs d'abus de confiance, complicité de ce délit et recel, qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l'autonomie parlementaire.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - αρμοδιότητα των κρατών μελών - βουλευτική ασυλία - ποινικό δίκαιο
Απόφαση/διάταξη
fr
15-81.316 |18.09.2018
Le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché.
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - κοινωνική ασφάλιση
Απόφαση/διάταξη
fr
15-80.735 |18.09.2018
Le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché.
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - κοινωνική ασφάλιση
Απόφαση/διάταξη
fr
17-81.235 |24.11.2019
L'interdiction d'importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
97 - περιορισμοί στις εισαγωγές - φαρμακευτικό προϊόν
Απόφαση/διάταξη
fr
18-13.383 |29.07.2019
L'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - κληρονομικό δικαίωμα
Απόφαση/διάταξη
fr
17-27.066 |05.07.2019
La simple signature de la mention d'une clause dans laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'informations.
148 - απόδειξη - καταναλωτική πίστη
Απόφαση/διάταξη
fr
18-14.675 |05.07.2019
La décision de la Cour de justice de l'Union à intervenir dans l'affaire C-136/17 est de nature à influer sur la solution du pourvoi.
Internet - προστασία δεδομένων - προσωπικά στοιχεία
Απόφαση/διάταξη
fr
Bindungswirkung der Tatsachenfeststellungen eines ausländischen Strafurteils im Disziplinarverfahren |19.04.2018
69 - 70 - 73 - πειθαρχική διαδικασία - ποινική διαδικασία
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Kontrollpflicht von Busunternehmen an Schengen-Binnengrenzen |01.06.2017
79 - διαμεθοριακές μεταφορές
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Transfert d'une quantité de référence au bailleur |18.12.2003
Voraussetzungen der Übertragung einer Milchreferenzmenge auf den Verpächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses; Bedeutung des Grundsatzes der Flächenbindung
26
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Generelle Höchstaltersgrenze für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige unzulässig |24.11.2019
Nichtdiskriminierung - Alter
128
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Benutzungszwang für die Entsorgung gefährlicher Schlachtabfälle |11.12.2014
104 - 174 - 94
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Zahlungsansprüche von Beamten wegen unzulässiger altersabhängiger Besoldung nur in geringem Umfang begründet |30.10.2014
73
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Umweltverbände können Luftreinhalteplan einklagen |05.09.2013
180 - 75
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Definition Abfallerzeuger - Ursachenzusammenhang - Gefährdungshaftung |15.10.2014
76
Απόφαση/διάταξη
en
Vergütung von Bereitschaftsdienst |29.04.2004
73
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Accord d'association CEE-Turquie - ordre d'expulsion pour des faits criminels - droit du requérant de faire valoir ses moyens de défense devant une autorité habilitée à donner un avis quant à l’opportunité de la mesure |13.09.2005
154 - 41
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - enseignant - traitement pour travail à temps partiel |23.06.2005
73
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Obligation d’être relié à un réseau municipal de distribution de chaleur – réduction des gaz à effet de serre – libre circulation des biens et des services dans le secteur de l’énergie – restrictions à la concurrence |25.01.2006
45 - 94
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle - union civile - allocation de ménage pour fonctionnaires mariés |26.01.2006
128 - 73
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Les particuliers ne sont pas habilités à invoquer la violation des directives « oiseaux » et « habitats » |26.04.2007
180 - 75
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Classification de déchets dangereux en tant que déchets ordinaires en l’affaire |26.04.2007
76
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Retrait de la reconnaissance d’un permis de conduire UE – résidence normale dans l’Etat de délivrance – aptitude à la conduite |11.12.2008
150 - 180 - άδεια οδήγησης
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Télécommunications : régulation de l’accès au marché Bitstream |28.01.2009
177 - 45 - εξομάλυνση της αγοράς
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Ausschlussgrund für Flüchtlingsanerkennung; Kriegsverbrechen in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt; schwere nichtpolitische Straftat |16.02.2010
41 - πρόσφυγας
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Transport routier – l’imposition de quotas pour les autorisations d’allers simples entre la Turquie et l'Allemagne ne viole pas le droit européen |30.06.2011
104 - 154 - 94
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en fr
Sur le principe de l’application rétroactive de la disposition prévoyant une sanction moins sévère en cas de surdéclaration intentionnelle sous le régime de l’article 53, alinéa 1 du Règlement 796/2004/CE |01.10.2014
23 - 29 - 46 - επιφάνεια εκμετάλλευσης
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en fr
Aufhebung und Neufestsetzung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien |16.09.2015
17 - επιφάνεια εκμετάλλευσης - καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Απόφαση/διάταξη
de
Redevance globale pour les inspections sanitaires post mortem et les contrôles des ateliers de découpe |19.07.2015
2
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en fr
Informationsweitergabe von Informationen, welche eine öffentliche Stelle von sich aus veröffentlicht hat |14.04.2016
105 - 151
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.2007
105 - 41 - 92
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.2007
105 - 41 - 92
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Classification des médicaments et des compléments diététiques – accès général au marché – effet pharmacologique |14.12.2006
105 - 124 - 150 - 174
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Nur Ermessensausweisung von Unionsbürgern; Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung der Ausweisung; Ergänzung und Nachholung der Ermessensentscheidung; Anforderungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts |03.08.2004
105 - 41 - 70 - 92
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung; hoheitlich angeordneter Vertrag, Aufnahme von Kündigungsrechten |31.03.2004
177 - εξομάλυνση της αγοράς
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Immunität eines Abgeordneten - wehrdienstgerichtlichen Disziplinarverfahren |10.07.0018
91 - βουλευτική ασυλία - πειθαρχική διαδικασία
Απόφαση/διάταξη
de en
Redevance globale pour les inspections sanitaires post mortem et les contrôles des ateliers de découpe |20.07.0015
2
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en fr
Sur le principe de l’application rétroactive de la disposition prévoyant une sanction moins sévère en cas de surdéclaration intentionnelle sous le régime de l’article 53, alinéa 1 du Règlement 796/2004/CE |01.10.0014
23 - 29 - 46 - επιφάνεια εκμετάλλευσης
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en fr
Aufhebung und Neufestsetzung von Zahlungsansprüchen für Betriebsprämien |16.09.0015
επιφάνεια εκμετάλλευσης - καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Απόφαση/διάταξη
de
Informationsweitergabe von Informationen, welche eine öffentliche Stelle von sich aus veröffentlicht hat |14.04.0016
105 - 151
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de
Droit de résidence pour les ressortissants turcs sur la base des liens familiaux - droit non éteint par l’exercice d’une activité d’indépendant - pas d'inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de la Communauté – suppression de la procédure d’appel lors d’expulsion de délinquants – vice grave de procédure |09.08.0007
105 - 41 - 92
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Classification des médicaments et des compléments diététiques – accès général au marché – effet pharmacologique |14.12.0006
105 - 124 - 150 - 174
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Nur Ermessensausweisung von Unionsbürgern; Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Überprüfung der Ausweisung; Ergänzung und Nachholung der Ermessensentscheidung; Anforderungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts |03.08.0004
105 - 41 - 70 - 92
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung; hoheitlich angeordneter Vertrag, Aufnahme von Kündigungsrechten |31.03.0004
177 - εξομάλυνση της αγοράς
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
fr
No restriction of examination of asylum applications if proceedings in other countries are not final |14.12.0016
83
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Generelle Höchstaltersgrenze für Prüfsachverständige nach der Hessischen Bauordnung zulässig |21.01.0015
128 - αυτοαπασχόληση - διακρίσεις λόγω ηλικίας
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en
Abschiebungsanordnung gegen islamistischen Gefährder |22.08.0017
41 - 83 - demandeur d'asile - ισλαμισμός - παράβαση
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en
Ausgleichsanspruch eines Feuerwehrbeamten für unionsrechtswidrige Zuvielarbeit |19.04.0018
138 - διάρκεια της εργασίας - εργατικό δίκαιο - μισθός - μισθός οικοκυράς
Απόφαση/διάταξη
de en
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
de en fr
Sicherungsgegenstand einer Ausschreibungskaution für das Angebot zum Ankauf von Butter unter Gewährung einer Beihilfe |29.01.2004
46
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, Gebühr, Beitrag, Sonderabgabe |21.04.2004
104 - 61
Απόφαση/διάταξη
de
Ανακοινωθέν Τύπου/Περίληψη
en fr