Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα

Οι υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου υπάγονται στον Γραμματέα του Δικαστηρίου, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δικαστηρίου.

Οι υπηρεσίες συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τρεις άξονες: οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, οι γλωσσικές υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πολυγλωσσίας και οι υπηρεσίες πληροφόρησης υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφόρησης.

Η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης καθώς και η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων υπάγονται απευθείας στον Γραμματέα του Δικαστηρίου.

Οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρετούν τα δύο δικαιοδοτικά όργανα, έκαστο των οποίων διαθέτει, επιπροσθέτως, τη δική του γραμματεία η οποία παρακολουθεί την εύρυθμη πορεία των υποθέσεων και μεριμνά για την παραλαβή, τη διαβίβαση και τη φύλαξη όλων των διαδικαστικών εγγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες: