Judikatūras citēšanas veids

Eiropas Savienības Tiesas judikatūras citēšanas veids uz ECLI (Eiropas judikatūras identifikators) pamata

 

I. Judikatūras citēšanas veida konteksts

Sekojot Padomes iniciatīvai, tika izstrādāts Eiropas judikatūras identifikators (ECLI jeb European Case Law Identifier1. Šis identifikators ir paredzēts, lai sniegtu nepārprotamas atsauces gan uz valsts, gan Eiropas Savienības judikatūru, kā arī lai definētu vienotu judikatūras metadatu (metadata) minimālo kopu. Tātad tā uzdevums ir atvieglot judikatūras pārlūkošanu un citēšanu Eiropas Savienībā.

ECLI ietver –papildus prefiksam “ECLI”, četrus obligātus elementus:

 • kodu, kas atbilst dalībvalstij, kurai ir attiecīgā tiesa, vai Eiropas Savienībai, ja runa ir par tās tiesām;
 • saīsinājumu, kas atbilst tiesai, kura pieņēmusi nolēmumu;
 • nolēmuma pieņemšanas gadu;
 • kārtas numuru, kura garums nepārsniedz 25 burtciparu rakstzīmes un kurš veidots formātā, ko nosaka katra dalībvalsts vai attiecīgā pārnacionālā jurisdikcija. Kārtas numurā nedrīkst iekļaut pieturzīmes, izņemot punktu (“.”) un kolu (“:”); ar šo pēdējo zīmi tiek atdalītas ECLI sastāvdaļas.

Ievērojot Padomes ieteikumu Eiropas Savienības Tiesai piedalīties Eiropas judikatūras identifikatora sistēmā, Tiesa piešķīra ECLI visiem nolēmumiem, ko Savienības tiesas ir pieņēmušas kopš 1954. gada, kā arī ģenerāladvokātu secinājumiem un viedokļiem.

Piemēram, ECLI attiecībā uz Tiesas 2005. gada 12. jūlija spriedumu Schempp (C‑403/03) izskatās šādi: “EU:C:2005:446” 2.

Tajā ir šādi elementi:

 • “EU” norāda uz to, ka nolēmumu ir pieņēmusi kāda Savienības tiesa (ja tas būtu kādas valsts tiesas nolēmums, šīs norādes vietā būtu kods, kas atbilst attiecīgajai dalībvalstij);
 • “C” norāda uz to, ka šo nolēmumu ir pieņēmusi Tiesa (ja nolēmumu būtu pieņēmusi Vispārējā tiesa vai Civildienesta tiesa, tad norāde būtu attiecīgi “T” vai “F”);
 • “2005” norāda uz to, ka nolēmums tika pieņemts 2005. gadā;
 • “446” norāda uz to, ka tas ir 446.ECLI, kas piešķirts attiecībā uz konkrēto gadu.

 

II. Judikatūras citēšanas veids

Eiropas Savienība ir paredzējusi identifikatoru ECLI apvienot ar parasto nolēmuma nosaukumu un lietas reģistrācijas numuru. To katra Savienības tiesa pakāpeniski ieviesa, sākot no 2014. gada pirmā pusgada, un pēc tam 2016. gadā tas tika saskaņots Savienības tiesās.

Tātad šis citēšanas veids:

 • uzlabo tiesas nolēmumu uztveramību, jo katra atsauce uz judikatūru ietver elementus, kas ir nepieciešami, lai nepārprotami identificētu minēto nolēmumu, vēl jo vairāk tāpēc, ka visos atsauces ietveršanas gadījumos ir minēti visi atsauci veidojošie elementi;
 • nodrošina lielāku lingvistisku neitralitāti, jo citēšanas formāts pārsvarā ir vienāds visās valodās un līdz ar to ietver mazāk tulkojamo elementu;
 • atvieglo hipersaišu automātisku iestarpināšanu gan uz citētā dokumenta ECLI, gan uz attiecīgo dokumenta punktu.

 

Atsauci veidojošie elementi ir šādi:

lv

 

1     Padomes 2011. gada 29. aprīļa secinājumi, kuros pausts aicinājums ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru un vienotu judikatūras metadatu (metadata) minimālo kopu (OV 2011, C 127, 1. lpp.). Sīkākai informācijai skat.

2      Lai atsauce nebūtu nevajadzīgi gara, citējot Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas nolēmumus, saīsinājumu ECLI neizmanto.