Opći prikaz

Od osnivanja 1952. zadaća Suda Europske unije je osiguravanje „poštovanja prava u tumačenju i primjeni“ Ugovorâ.

U okviru te zadaće Sud Europske unije:

  • nadzire zakonitost akata institucija Europske unije,
  • osigurava da države članice poštuju obveze koje proizlaze iz Ugovorâ, i
  • daje tumačenje prava Europske unije na zahtjev nacionalnih sudaca.

Sud, dakle, predstavlja sudbenu vlast Europske unije i u suradnji sa sudovima država članica osigurava jedinstvenu primjenu i tumačenje prava Unije.
Sud Europske unije, čije je sjedište u Luxembourgu, čine dva suda: Sud i Opći (osnovan 1988.) Službenički sud, osnovan 2004., je prestao sa svojim aktivnostima 1. rujna 2016. nakon što je prenio svoje ovlasti Općem sudu u kontekstu reforme ustroja sudova Unije.

S obzirom na to da svaka država članica ima svoj jezik i poseban pravni sustav, Sud Europske unije je višejezična institucija. Njegovo jezično uređenje jedinstveno je u odnosu na druge sudove u svijetu, jer svaki od službenih jezika Europske unije može biti jezik postupka. Sud naime mora u cijelosti poštovati višejezičnost zbog potrebe komunikacije sa strankama na jeziku postupka i osiguravanja širenja sudske prakse u svim državama članicama.