Udržitelné řízení

Evropská unie je průkopníkem v přijímání závazků v oblasti ochrany životního prostředí na celosvětové úrovni.

Rovněž Soudní dvůr Evropské unie jako její orgán přikládá této otázce velký význam a rozhodl se na tomto poli za využití systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí EMAS (Eco Management and Audit Scheme) důrazně a odhodlaně angažovat. Dne 20. prosince 2016 potvrdila pí Dieschbourg, lucemburská ministryně životního prostředí, registraci Soudního dvora Evropské unie na základě uvedeného nařízení.

Níže naleznete klíčové dokumenty systému EMAS. Tyto dokumenty dostupné ve francouzském jazyce jsou zpřístupněny veřejnosti.

 

Politika životního prostředí uvádí zásady a obecné cíle Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Prohlášení o životním prostředí je dokument určený veřejnosti a všem dalším zúčastněným stranám, v němž naše organizace představuje své činnosti, jejich dopady na životní prostředí, závazky ke zlepšení environmentální výkonnosti a úsilí vyvinuté v tomto ohledu.

 

V rámci svého systému EMAS vypracoval Soudní dvůr Evropské unie poprvé za rok 2010 první analýzu v oblasti emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v důsledku jeho činností. Uhlíková bilance je pravidelně aktualizována.

 

S cílem optimalizovat energetickou náročnost budov a snížit u nich spotřebu energie a emise skleníkových plynů uplatňuje Lucemburské velkovévodství předpisy o energetické náročnosti budov.

Tyto předpisy tvoří právní základ. Průkaz energetické náročnosti, nazývaný rovněž „energetický pas“, je značkou kvality pro energetickou náročnost budov.

 

 

 EMAS-icon