Soudní kancelář

Kancelář je odpovědná za vedení spisů projednávaných věcí a za vedení rejstříku, do kterého jsou zapisovány všechny procesní úkony.

Kancelář přijímá, uschovává a sděluje návrhy, podání a jiné procesní písemnosti zaslané Soudnímu dvoru advokáty nebo zmocněnci účastníků řízení. Je pověřena veškerou korespondencí týkající se průběhu řízení před Soudním dvorem.

Předkládání procesních písemností

Podání poštou

Elektronické podání

Soudní dvůr Evropské unie
Kancelář Soudního dvora
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
Courriel: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Podání poštou

Procesní písemnosti, jakož i veškerou korespondenci týkající se věcí předložených Soudnímu dvoru je třeba zasílat kanceláři Soudního dvora na výše uvedenou poštovní adresu anebo dotčenou písemnost či zásilku přímo předat v sídle kanceláře Soudního dvora (rue du Fort Niedergrünewald, Luxembourg-Kirchberg) či mimo její úřední hodiny na vrátnici Soudního dvora.

Předchozí předání procesní písemnosti telefaxem nebo elektronickou poštou se vezme v úvahu pro účely zachování lhůt řízení za podmínky, že toto předání a následné podání písemnosti jsou v souladu s požadavky stanovenými jednacím řádem. Předání je nutné provést výhradně na shora uvedené číslo telefaxu nebo shora uvedenou elektronickou adresu.

warning Při zasílání dokumentů přesahujících určitou velikost (zhruba 4 MB) elektronickou poštou může docházet k technickým obtížím. Aby bylo zajištěno správné doručení takových dokumentů, doporučujeme zaslat naskenovaný dokument rozdělený na několik částí nebo použít fax.

e-Curia

Elektronické podání

Zmocněnci a advokáti oprávnění k výkonu advokacie podle práva členského státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou za podmínky, že mají zřízený přístupový účet k aplikaci e-Curia, podávat procesní písemnosti prostřednictvím této aplikace. V takovém případě se tato písemnost již nezasílá znovu poštou ani se nepředávají její osvědčené kopie.

 

Více informací:

- Řízení
- Rozhraní e-Curia Soudního dvora Evropské unie

Enregistrer

Enregistrer