CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Soudní kancelář

Kancelář je odpovědná za vedení spisů projednávaných věcí a za vedení rejstříku, do kterého jsou zapisovány všechny procesní úkony.

Kancelář přijímá, uschovává a sděluje návrhy, podání a jiné procesní písemnosti zaslané Soudnímu dvoru advokáty nebo zmocněnci účastníků řízení. Je pověřena veškerou korespondencí týkající se průběhu řízení před Soudním dvorem.

Předkládání procesních písemností

   
 corner-cour 

Podání poštou

Elektronické podání

 

Soudní dvůr Evropské unie
Kancelář Soudního dvora
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
Courriel: ECJ.Registry@curia.europa.eu

Podání poštou

Procesní písemnosti, jakož i veškerou korespondenci týkající se věcí předložených Soudnímu dvoru je třeba zasílat kanceláři Soudního dvora na výše uvedenou poštovní adresu anebo dotčenou písemnost či zásilku přímo předat v sídle kanceláře Soudního dvora (rue du Fort Niedergrünewald, Luxembourg-Kirchberg) či mimo její úřední hodiny na vrátnici Soudního dvora.

Předchozí předání procesní písemnosti telefaxem nebo elektronickou poštou se vezme v úvahu pro účely zachování lhůt řízení za podmínky, že toto předání a následné podání písemnosti jsou v souladu s požadavky stanovenými jednacím řádem. Předání je nutné provést výhradně na shora uvedené číslo telefaxu nebo shora uvedenou elektronickou adresu.

warning Při zasílání dokumentů přesahujících určitou velikost (zhruba 4 MB) elektronickou poštou může docházet k technickým obtížím. Aby bylo zajištěno správné doručení takových dokumentů, doporučujeme zaslat naskenovaný dokument rozdělený na několik částí nebo použít fax.

e-Curia

Elektronické podání

Zmocněnci a advokáti oprávnění k výkonu advokacie podle práva členského státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou za podmínky, že mají zřízený přístupový účet k aplikaci e-Curia, podávat procesní písemnosti prostřednictvím této aplikace. V takovém případě se tato písemnost již nezasílá znovu poštou ani se nepředávají její osvědčené kopie.

Více informací:

- Řízení
- Rozhraní e-Curia Soudního dvora Evropské unie

.