Секретариат

Секретариатът отговаря за воденето на преписките по висящите дела и за воденето на регистъра, в който се вписват всички процесуални документи.

Секретариатът приема, съхранява и съобщава исковите молби или жалбите, писмените становища и другите материали, изпратени до Съда от адвокатите или от представителите на страните. Той е натоварен с цялата кореспонденция по хода на производствата пред Съда.

Подаване на процесуални документи

Подаване по пощата

Подаване по електронен път

 

Cour de justice de l'Union européenne
Greffe de la Cour
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Тел.: (352) 4303-1
Факс: (352) 43 37 66
Електронна поща: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Подаване по пощата

Процесуалните документи, както и кореспонденцията относно делата, заведени пред Съда, се изпращат до секретариата на Съда на горепосочения пощенски адрес или съответният документ или кореспонденция се връчват на място, направо в секретариата на Съда, а извън неговото работно време - на рецепцията на Съда.

С оглед на процесуалните срокове предварителното изпращане на процесуален документ по факс или електронна поща се зачита, при условие че изпращането и последващото депозиране на документа отговарят на изискванията, определени в Процедурния правилник. Това изпращане трябва задължително да се направи, като се използват номерът на факса или електронният адрес, посочени по-горе.

warning При изпращането по електронна поща на документи над определен размер (около 4 мегабайта) възникват технически затруднения. Поради това, за да се гарантира безпроблемно получаване на подобни документи, е желателно сканираният документ да се изпраща на няколко части или да се използва факс.

e-Curia

 

 

Подаване по електронен път

Процесуалните представители на институциите и държавите членки, както и адвокатите, които имат право да се явяват пред съдилищата на някоя от държавите членки или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато разполагат с регистрация в e-Curia, могат да подават процесуални документи чрез това приложение. След изпращане на документ по този начин, той не трябва да се изпраща по пощата, нито трябва да се изпращат заверени копия.

 

За повече информация:

Производство

Платформата „e-Curia" на Съда на Европейския съюз

Enregistrer

Enregistrer