Библиотека

Достъп и допускане до библиотеката

Достъпът до библиотеката е през частта на галерията в основата на двете кули.

Външни за институциите на Съюза лица, които проявяват основателен интерес (научни работници, университетски преподаватели, адвокати и други), могат да получат достъп до библиотеката след предварително разрешение. За тази цел заинтересуваните лица следва да се обърнат към бюрото за справки („help-desk") на библиотеката, като е желателно да използват формуляра за връзка. Не се допускат учащи, които все още не са завършили висше образование.

Ползване на библиотечните материали

Библиотечните материали могат да се ползват  от притежаващите достъп лица в читалнята, където се намират колекциите от трудове в областта на правото на Съюза, на международното право и правото на отделните държави членки на Европейския съюз. Всички останали издания се съхраняват във фонда на библиотеката и могат да бъдат поръчани в бюрото за справки („help-desk"). Външните посетители имат право да правят копия срещу заплащане.

Заемане

Библиотечни материали могат да се заемат само в рамките на институцията.

Полезна информация

Работно време

От понеделник до четвъртък: от 9,00 ч. до 18,30 ч.
Петък: от 9,00 ч. до 17,00 ч.
(Библиотеката работи с намалено работно време през съдебните ваканции.)

За връзка

Централа: (+352) 4303 1
Бюро за справки („help-desk"): (+352) 4303 2681
Факс: (+352) 4303 2424
Формуляр за връзка

Пощенски адрес

 Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg