Bývalí členovia
José Luis DA CRUZ VILAÇA
José Luis DA CRUZ VILAÇA

narodený v roku 1944; diplom z odboru právo a titul master z politickej ekonómie z univerzity v Coimbre; doktorát z medzinárodnej ekonómie (Univerzita v Paríži I - Panthéon Sorbonne); povinná vojenská služba vykonávaná na ministerstve námorníctva (služba justície, 1969 - 1972); profesor na katolíckej univerzite a Univerzite Nova v Lisabone; bývalý profesor na univerzite v Coimbre a univerzite Lusíada v Lisabone (riaditeľ inštitútu európskych štúdií); člen portugalskej vlády (1980 - 1983): štátny tajomník na ministerstve vnútra, pri predsedníctve v Rade ministrov a pre európske záležitosti; poslanec portugalského parlamentu, podpredseda skupiny kresťanských demokratov; generálny advokát na Súdnom dvore (1986 - 1988); predseda Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (1989 - 1995); advokát v Lisabone, špecialista na európske právo a právo hospodárskej súťaže (1996 - 2012); člen pracovnej skupiny k budúcnosti súdneho systému Európskych spoločenstiev „Groupe Due" (2000); predseda disciplinárnej rady Európskej komisie (2003 - 2007); predseda Portugalského združenia európskeho práva (od roku 1999); sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2012.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

narodený 1. augusta 1879 v Ríme; taliansky štátny príslušník; doktor práv; sudca (1901); sudca na súde v Ríme (1913); súdny radca na odvolacom súde v Ríme (1923); súdny radca na kasačnom súde (1926); prvý predseda odvolacieho súdu v Terste (1930); generálny prokurátor na kasačnom súde (1944); predseda Tribunale superiore delle acque pubbliche (Najvyššieho súdu verejných vôd) (1948); prvý čestný predseda kasačného súdu (1949); námestník generálneho tajomníka Spoločnosti národov (1932-1937); predseda Medzinárodného inštitútu pre harmonizáciu súkromného práva (1944); člen Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu (1949); predseda Súdneho dvora od roku 1952 do roku 1958; zomrel 29. apríla 1962.

Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

narodený v roku 1946; štúdiá práva (Master of Arts na Oxfordskej univerzite, 1967; Master of Laws na University College London, 1969); vyučujúci na University College London (1967 - 1973); barrister (Londýn 1972 - 1974); referent, hlavný referent na Európskom súde pre ľudské práva (1974 - 1990); hosťujúci profesor práva na Saskatchewanskej univerzite v Saskatoone, Kanada (1988); vedúci personálneho oddelenia Rady Európy (1990 - 1993); vedúci sekcie (1993 - 1995), zástupca tajomníka (1995 - 2001), tajomník Európskeho súdu pre ľudské práva (2001 - september 2005); predseda Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2011.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

narodený roku 1928; írsky štátny príslušník; Senior Counsel; odborník na ústavné právo a na obchodné právo; sudca na High Court; predseda generálnej rady Advokátskej komory Írska; člen správnej rady King's Inns; predseda vzdelávacej komisie rady King's Inns; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 10. januára 1996; zomrel 3. januára 2018.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

narodený 12. novembra 1888 v Dordrechte; holandský štátny príslušník; generálny tajomník medzinárodnej konfederácie kresťanských odborov (1920-1952); delegát na početných medzinárodných konferenciách práce, zastupujúci člen správnej rady Medzinárodného úradu práce, predseda komisie sociálnych záležitostí Rady Európy, člen prvej komory (1929) a druhej komory (1939-1952) Generálnych stavov; sudca na Súdnom dvore ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; zomrel 26. augusta 1963.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

narodený v roku 1956; skončené právnické vzdelanie (Slobodná univerzita v Bruseli, 1979); osobitný diplom z medzinárodného práva (Brusel 1980); doktor práv (1989); zodpovedný pracovník za právne oddelenie Société anonyme du canal et des installations maritimes v Bruseli (1979 - 1984); úradník Komisie Európskych spoločenstiev (Generálne riaditeľstvo pre sociálne záležitosti, 1984 - 1988); člen právneho servisu Komisie Európskych spoločenstiev (1988 - 1994); súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1994 - 2005); vyučujúci v univerzitnom stredisku v Charleroi (medzinárodné a európske právo sociálneho zabezpečenia, 1989 - 1991), na univerzite v Mons-Hainaut (európske právo, 1991 - 1997), na Univerzite v Liège (právo európskej verejnej služby, 1989 - 1991; inštitucionálne právo Európskej únie, 1995 - 2005; európske právo sociálneho zabezpečenia, 2004 - 2005) a od roku 2006 na slobodnej univerzite v Bruseli (inštitucionálne právo Európskej únie); autor viacerých publikácií v oblasti európskeho práva sociálneho zabezpečenia a inštitucionálneho práva Európskej únie; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005; predseda Súdu pre verejnú službu 07.10.2011 do 31. augusta 2016.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

narodený 19. februára 1934; taliansky štátny príslušník; sudca na súde v Neapole; súdny radca na odvolacom súde v Ríme, neskôr na kasačnom súde; atašé na Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; predseda generálneho výboru na diplomatickej konferencii pre vypracovanie Luganského dohovoru; referendár u talianskeho generálneho advokáta na Súdnom dvore; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 1995; predseda Súdu prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 4. marca 1998; generálny advokát na Súdnom dvore od 5. marca 1998 do 6. októbra 2000; zomrel 26. januára 2010.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

narodený v roku 1952; diplom na Vysokej škole obchodu v Helsinkách a na Právnickej fakulte Helsinskej univerzity; referendár na Najvyššom správnom súde Fínska; generálny tajomník výboru pre reformu právnej ochrany vo verejnej správe; hlavný radca Najvyššieho správneho súdu; generálny tajomník výboru pre reformu správneho sporového konania, poradca riaditeľstva pre legislatívu ministerstva spravodlivosti; zástupca tajomníka Súdneho dvora EZVO; referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev; sudca Najvyššieho správneho súdu (1998 - 2005); člen odvolacej komisie pre utečencov; podpredseda výboru pre rozvoj fínskych súdnych inštitúcií; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2009; sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2009; podpredseda Všeobecného súdu od 17. septembra 2013.

Otto RIESE
Otto RIESE

narodený 27. októbra 1894 vo Frankfurte nad Mohanom; nemecký štátny príslušník; doktor práv (1921); prísediaci na Landgericht Frankfurt am Main (Krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom) (1923); pracovník ministerstva spravodlivosti (1925-1928); štúdium anglického práva (Londýn, 1928); lektor (1932), mimoriadny profesor (1935), riadny profesor (1949), dekan právnickej fakulty (1950), čestný profesor (1951) na Univerzite v Lausanne; predseda senátu na Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Spolkový súd v Karlsruhe); člen medzinárodnej technickej komisie právnych expertov pre letectvo (od roku 1926); sudca Súdneho dvora ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 6. februára 1963; zomrel 4. júna 1977.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

narodený 14. novembra 1934; britský štátny príslušník; advokát (Škótsko); Queen’s Counsel (Škótsko); tajomník, neskôr pokladník Faculty of Advocates; predseda poradného výboru advokátskych komôr Európskeho spoločenstva; Salvesen Professor of European Institutions a riaditeľ Europa Institute, univerzita v Edimburgu; zvláštny poradca House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Gray’s Inn, Londres; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 9. marca 1992; sudca na Súdnom dvore od 10. marca 1992 do 7. januára 2004.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

narodený v roku 1955; skončené právnické vzdelanie (univerzita v Solúne, 1977); osobitný diplom z európskeho práva (Inštitút európskych štúdií Slobodnej univerzity v Bruseli, 1980); doktor práv (univerzita v Solúne, 1984); právnik prekladateľ v Rade Európskych spoločenstiev (1980 - 1982); vedecký pracovník v stredisku medzinárodného a európskeho hospodárskeho práva v Solúne (1982 - 1984); úradník na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev a v Komisii Európskych spoločenstiev (1986 - 1990); profesor práva Spoločenstva, medzinárodného súkromného práva a ľudských práv na univerzite Panteion v Aténach (od roku 1990); externý spolupracovník pre európske záležitosti na ministerstve spravodlivosti a člen Stáleho výboru pre Luganský dohovor (1991 - 2004); člen Národnej komisie pre hospodársku súťaž (1999 - 2005); člen Národnej komisie pre telekomunikácie a pošty (2000 - 2002); člen advokátskej komory v Solúne, advokát pred Kasačným súdom; zakladajúci člen Únie európskych advokátov (UAE); pridružený člen Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2011.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

narodený 21. októbra 1895 v Orp-le-Grand (Belgicko); begický štátny príslušník; doktor práv (1922); zapísaný do advokátskej komory v Louvain, následne do advokátskej komory v Nivelles; poslanec poslaneckej snemovne za volebný obvod Nivelles (1936-1946); minister poľnohospodárstva (1945); odchádza z politiky (1946) a vracia sa do advokátskej komory (1946-1949), predseda správnej rady Úradu pre nútenú správu (1949-1953), cenzor Národnej banky, správca Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (Národná spoločnosť pre drobné pozemkové vlastníctvo) do marca 1953, novinár v obdobiach 1931 - 1940 a 1944 - 1945 : "Le vingtième siècle", "Le Soir", "La cité"; sudca Súdneho dvora ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 8. októbra 1967; zomrel 24. augusta 1976.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

narodený roku 1938; nemecký štátny príslušník; sudca v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, úradník na ministerstve spravodlivosti (odbor práva Spoločenstva a ľudských práv); spolupracovník v kancelárii dánskeho člena komisie, potom na GR III (vnútorný trh); vedúci trestnej sekcie na spolkovom ministerstve spravodlivosti; vedúci kabinetu ministra, potom riaditeľ (Ministerialdirigent) trestného odboru; lektor na univerzite v Saarbrückene; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 až do svojho úmrtia dňa 6. februára 1997.

Irena Boruta
Irena Boruta

narodená v roku 1950; diplom z práva na Vroclavskej univerzite (1972), doktorka práv (Lodž 1982); advokátka zapísaná v advokátskej komore Poľskej republiky (od roku 1977); hosťujúca vedecká pracovníčka (univerzita Paris X, 1987 - 1988; univerzita v Nantes, 1993 - 1994); expertka v Solidarite (1995 - 2000); profesorka pracovného práva a európskeho práva sociálneho zabezpečenia na Lodžskej univerzite (1997 - 1998 a 2001 - 2005), profesorka na Vyššej obchodnej škole vo Varšave (2002), profesorka pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave (2002 - 2005); štátna tajomníčka ministra práce a sociálnych vecí (1998 - 2001); členka rokovacieho výboru pre pristúpenie Poľskej republiky k Európskej únii (1998 - 2001); zástupkyňa poľskej vlády v Medzinárodnej organizácii práce (1998 - 2001); autorka viacerých publikácií o pracovnom práve a európskom práve sociálneho zabezpečenia; sudkyňa Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 7. októbra 2013.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

narodený 23. augusta 1896 v Paríži; francúzsky štátny príslušník; generálny inšpektor financií; člen Francúzskeho inštitútu; zahraničný člen Kráľovskej akadémie vied, filozofie a umenia Belgicka a Národnej akadémie dei Lincei; inšpektor financií (1923); profesor na Inštitútu pre štatistiku univerzity v Paríži (1923-1930); poverený misiou v kabinete p. Poincaré, predseda Rady, minister financií (1926); člen ekonomickej a finančnej sekcie sekretariátu Spoločnosti národov (1927); finančný atašé na francúzskom veľvyslanectve v Londýne (1930); profesor na Slobodnej škole politických vied (od roku 1933); zástupca riaditeľa pre všeobecný presun fondov na ministerstve financií (1934); riaditeľ pre všeobecný presun fondov (1936-1939); štátny poradca v mimoriadnej službe (1936); viceguvernér Banque de France (1939); zastupujúci delegát na prvom a druhom zhromaždení Spojených národov (1946); francúzsky člen Výboru pre hospodárstvo a zamestnanosť Spojených národov (1946); čestný predseda Parížskej spoločnosti pre politickú ekonómiu a Parížskej štatistickej spoločnosti; čestný predseda Medzinárodnej rady pre filozofiu a humanitné vedy, sudca na Súdnom dvore ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 18. mája 1962. Pri založení V. republiky riadil výbor expertov poverený generálom de Gaulleom prípravou a uskutočnením plánu ekonomického vzostupu, v rámci ktorého jedným z najpozoruhodnejších opatrení bolo vytvorenie „ťažkého franku“. V období 1962 – 1974 bol členom ekonomickej a sociálnej rady. Jacques Rueff, nositeľ vyznamenania Veľkého kríža Čestnej légie, člen Akadémie morálnych a politických vied, pôsobiaci vo funkcii kancelára Francúzskeho inštitútu, bol dňa 30. apríla 1964 zvolený 18 hlasmi do Francúzskej akadémie do kresla Jeana Cocteaua proti 6 hlasom v prospech básnika André Berryho. Bol prijatý 1. apríla 1965 André Mauroisom. Zomrel 23. apríla 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

narodený 21. mája 1898 vo Falk; luxemburský štátny príslušník; doktor práv, advokát v Luxemburskej advokátskej komore (1922-1927); pridelenec na ministerstve spravodlivosti (1927-1929); zmierovací sudca (1929-1930); zástupca štátneho prokurátora (1930-1937), sudca obvodného súdu (1937-1945); súdny radca na Najvyššom súde (1945-1952); poradca výboru pre sporné záležitosti Štátnej rady (1951-1952); mimoriadny profesor na univerzite v Bruseli, člen Štátnej rady Veľkovojvodstva; člen komisie Benelux pre unifikáciu práva; predseda národnej komisie pri Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného, predseda Komisie legislatívnych štúdií Veľkovojvodstva; sudca Súdneho dvora ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 7. októbra 1964; predseda Súdneho dvora od 8. októbra 1964 do 9. októbra 1967; predseda Arbitrážneho súdu pre pridruženie medzi EHS a africkými štátmi a Madagaskarom pridruženými k tomuto Spoločenstvu (1965-1967); zomrel 9. decembra 1967.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

narodený roku 1938; grécky štátny príslušník; člen Simvoulio tis Epikratias, následne štátny poradca; člen Vyššieho špeciálneho súdu; člen súdov pre ochranné známky; poradca štátnej správy v oblasti uplatňovania práva Spoločenstva; profesor práva Spoločenstva na Národnej škole pre verejnú správu a na Inštitúte kontinuálneho vzdelávania; sudca na Súde prvého stupňa od 1. septembra 1989 do 18. septembra 1992.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

narodený v roku 1967; diplom získal na Inštitúte politických štúdií v Grenobli (1988) a na Národnej škole pre verejnú správu (1993); audítor v Štátnej rade [(sudca spravodajca na sekcii súdnych sporov (1993 - 1997) a sudca na sekcii pre sociálne záležitosti (1996 - 1997)]; maître des requêtes v Štátnej rade (1996 - 2008); docent na Inštitúte politických štúdií v Paríži (1993 - 1995); prokurátor pred osobitnou dôchodkovou kasačnou komisiou (1994 - 1996); právny poradca ministerstva pre verejnú službu a mesta Paríž (1995 - 1997); generálny tajomník prefektúry departementu Yonne, podprefekt okresu Auxerre (1997 - 1999); generálny tajomník prefektúry departementu Savojsko, podprefekt okresu Chambéry (1999 - 2001); súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (2001 - 2005); riadny člen odvolacej komisie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) (2001 - 2005); sudca Súdu pre verejnú službu Európskej únie (2005 - 2011, predseda komory 2008 - 2011); štátny poradca, zástupca predsedu ôsmej komory sekcie súdnych sporov (2011 - 2013); člen odvolacej komisie Európskej vesmírnej agentúry (2011 - 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

narodený 14. októbra 1899; holandský štátny príslušník; štúdium práva (Leyden); pôsobenie na generálnom sekretariáte Spoločnosti národov v Ženeve; sudca na súde v Amsterdame; člen Medzinárodnej námornej komisie; riaditeľ služby zahraničného obchodu na ministerstve hospodárstva (1934); vojnový zajatec; v roku 1945 sa znovu ujíma svojich funkcií na tom istom ministerstve; podieľa sa na rozvoji európskej hospodárskej integrácie; hlavný autor za Holandsko návrhu únie; sudca na Súdnom dvore ESUO od 10. decembra 1952 do 6. októbra 1958; zomrel 2. augusta 1973.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

narodený v roku 1945; univerzitné štúdiá v Berlíne, Mníchove, vo Frankfurte nad Mohanom (1966 - 1972); prvá štátna skúška (1972); justičný čakateľ vo Frankfurte nad Mohanom (1972 - 1973 a 1974 - 1975); Collège d'Europe v Bruggách (1973 - 1974); druhá štátna skúška (Frankfurt nad Mohanom 1976); zamestnanec Spolkového úradu práce a advokát (1976); sudca pracovnoprávneho súdu (spolková krajina Hesensko 1977 - 1993); vyučujúci na Fachhochschule für Sozialarbeit vo Frankfurte nad Mohanom a na Verwaltungsfachhochschule vo Wiesbadene (1979 - 1990); národný expert v právnom servise Komisie Európskych spoločenstiev (1993 - 1996 a 2001 - 2005); atašé pre sociálne záležitosti na zastupiteľskom úrade Spolkovej republiky Nemecko v Madride (1996 - 2001); sudca Pracovnoprávneho súdu vo Frankfurte nad Mohanom (február - september 2005); sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 13. apríl 2016.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

narodený v roku 1939, univerzitné štúdia absolvoval na právnickej fakulte a fakulte hospodárskych vied v Montpellier a v Paríži; doktor práv (1964), advokát (1964); advokát na odvolacom súde (1967), generálny referent na Ministerstve práce a sociálneho poistenia, člen (1978-1989) neskôr predseda (1988-1989) Hospodárskej a sociálnej rady; člen predstavenstva Národnej investičnej a úverovej spoločnosti a Európskej satelitnej spoločnosti (do roku 1989); člen (1993-1995) neskôr predseda rady Medzinárodného univerzitného inštitútu v Luxemburgu (1995-2004); vyučujúci na Luxemburskej univerzite; vládny člen výboru Európskeho sociálneho fondu, poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov a správnej rady pre správu Európskeho fondu pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (do roku 1989); sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 11. júla 1996; sudca Súdneho dvore od 12. júla 1996 do 14. januára 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

narodený roku 1944; holandský štátny príslušník; výkonný tajomník v poisťovni D. Hudig & Co. (poisťovací agenti), následne v podniku Granaria BV; sudca na obvodnom súde v Rotterdame; člen súdu na Holandských Antilách; kantonálny sudca v Rotterdame; podpredseda obvodného súdu v Rotterdame; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 1998.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

narodená v roku 1956; štúdium práva (licenciatura en derecho, Barcelonská univerzita, 1981); špecializácia na medzinárodný obchod (Mexiko 1983); štúdium európskej integrácie (obchodná komora v Barcelone, 1985) a práva Spoločenstva (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); úradníčka v Generalitat de Catalunya (členka právneho oddelenia ministerstva priemyslu a energetiky, apríl 1984 - august 1986); členka advokátskej komory v Barcelone (1985 - 1987); riadiaca pracovníčka, neskôr hlavná riadiaca pracovníčka oddelenia výskumu a dokumentácie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1986 - 1994); referendárka na Súdnom dvore (kabinet generálneho advokáta Ruiza-Jaraba Colomera, január 1995 - apríl 2004; kabinet sudcu Lõhmusa, máj 2004 - august 2009); vyučujúca v oblasti sporového konania Spoločenstva na právnickej fakulte (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993 - 2000); autorka mnohých publikácií a prednášok v oblasti európskeho sociálneho práva; členka odvolacieho senátu Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (2006 - 2009); sudkyňa Súdu pre verejnú službu od 7. októbra 2009 do 13. apríl 2016.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

narodený 14. mája 1900 v Meudon; francúzsky štátny príslušník; člen Štátnej rady na základe výberového konania, audítor druhej triedy (1924), audítor prvej triedy (1929), maître des requêtes (1934) v Štátnej rade, štátny poradca pridelený do finančnej sekcie (1945); vládny komisár; právny expert pri rokovaniach, ktoré vyústili do podpisu Zmluvy o založení ESUO (1950); generálny advokát na Súdnom dvore ESUO od 4. decmbra 1952 do 6. októbra 1958; generálny advokát na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 8. októbra 1964; zomrel 5. septembra 1986.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Narodený v roku 1945; právnik prekladateľ na Súdnom dvore, referent na ministerstve spravodlivosti; sudca - člen senátu, právny atašé na Stálom zastúpení Dánska pri Európskych spoločenstvách; dočasný sudca na súde v Østre Landstret (Odvolací súd); vedúci úradu „ústavného a správneho práva“ ministerstva spravodlivosti, riaditeľ na ministerstve spravodlivosti; vysokoškolský vyučujúci, člen riadiaceho výboru pre ľudské práva pri Rade Európy (CDDH); potom člen úradu CDDH; v roku 2004 člen „Ad-hoc výboru pre ďalšie vzdelávanie sudcov“ na Akadémii európskeho práva Trier v Nemecku; sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989; predseda Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 17. septembra 2007.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

narodený v roku 1950; doktor práv a advokát v advokátskej komore v Padove; asistent, neskôr riadny vedecký pracovník občianskeho a porovnávacieho práva na Padovskej univerzite (1977 – 1982); prednášajúci v odbore právo Spoločenstva na Collegio Europeo (Parma, 1990 – 1998) a na právnických fakultách Padovskej univerzity (1985 – 1987), Maceratskej univerzity (1991 – 1994), Neapolskej univerzity (1995) a Milánskej univerzity (2000 – 2001); člen vedeckého výboru „Master in European integration“ na Padovskej univerzite; úradník na riaditeľstve pre knižnicu, výskum a dokumentáciu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1982 – 1984); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u generálneho advokáta G. F. Manciniho (1984 – 1988); právny radca generálneho sekretára Európskeho parlamentu E. Vinciho (1988 – 1993); vedúci sekcie právnej služby Európskeho parlamentu (1995 – 1999); riaditeľ legislatívnych vecí a zmierovacieho konania, vzťahov medzi inštitúciami a vzťahov s vnútroštátnymi parlamentmi Európskeho parlamentu (1999 – 2004); riaditeľ pre vonkajšie vzťahy (2004 – 2006); riaditeľ pre legislatívu v rámci právnej sekcie Európskeho parlamentu (2006 – 2011); autor mnohých publikácií v oblasti talianskeho občianskeho práva a práva Európskej únie; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2011 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

narodený 30. decembra 1899; nemecký štátny príslušník; štúdium politickej ekonómie a práva (Kolín, Mníchov, Freiburg, Bonn); "Gerichtsassessor" (prísediaci) a sudca (Kolín, 1932); advokát v Berlínskej advokátskej komore do 1946; advokát pri Tribunal de grande instance (Krajský súd) a Odvolacom súde v Saarbrückene; v rokoch 1947 až 1952, činnosti týkajúce sa hlavne zahraničného práva, obhajuje nemecké záujmy pred orgánmi a na súdoch, ktoré boli zriadené v rámci okupačného režimu, ako aj pred zahraničnými orgánmi a súdmi; osobitné misie pre spolkovú vládu pred vytvorením diplomatických služieb v zahraničí; v rokoch 1947 až 1948 účasť na prácach "Sonderstelle für Geld und Kredit" v Homburgu určených na prípravu menovej reformy; generálny advokát na Súdnom dvore (1953-1973); zomrel 21. decembra 1984.

René Barents
René Barents

narodený v roku 1951; diplom v odbore právo, diplom v odbore ekonómia (Univerzita Erasma Rotterdamského, 1973); doktor práv (Utrechtská univerzita, 1981); výskumný pracovník v oblasti európskeho práva a medzinárodného hospodárskeho práva (1973 – 1974) a prednášajúci v odbore európske právo a hospodárske právo na Institut Europa Utrechtskej univerzity (1974 – 1979) a na Leidenskej univerzite (1979 – 1981); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1981 – 1986), vedúci sekcie „Práva vyplývajúce zo služobného poriadku“ na personálnom oddelení Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1986 – 1987); člen právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev (1987 – 1991); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1991 – 2000); vedúci sekcie (2000 – 2009), neskôr riaditeľ (2009 – 2011) riaditeľstva pre výskum a dokumentáciu Súdneho dvora Európskej únie; riadny profesor (1988 – 2003) a čestný profesor (od roku 2003) európskeho práva na Maastrichtskej univerzite; radca na odvolacom súde v 's‑Hertogenbosch (1993 – 2011); člen Kráľovskej akadémie vied Holandska (od roku 1993); mnohé publikácie v oblasti európskeho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2011 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Narodený v roku 1946; Abogado del Estado ( v Jaén a v Grenade); tajomník na správnom hospodárskom súde v Jaén, potom v Cordoue; zapísaný do zoznamu advokátov (Jaén, Grenade); vedúci odboru sporov spoločenstva na ministerstve zahraničných vecí, vedúci španielskej delegácie v rámci pracovnej skupiny Rady v súvislosti so zriadením Súdu prvého stupňa; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 2007.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

narodený v Chivenna 14. augusta 1889; taliansky štátny príslušník; zmierovací sudca ("pretore") v Caraglio (1920) a Turíne (1924); predseda súdu v Rhodes (1928), pridelený na súd v Ríme (1934); sudca na Konzulárnom súde v Káhire (1936); pridelený na Ministerstvo zahraničných vecí (1940); predseda odvolacieho súdu v Rhodes (1941); súdny radca na Odvolacom súde v Aquila, potom na Odvolacom súde v Ríme (1945); zamestnaný na prokuratúre kasačného súdu (1948); zástupca generálneho prokurátora na kasačnom súde (1951), predseda senátu kasačného súdu (1958); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1958 do 7. októbra 1964; zomrel 6. februára 1974.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

narodený roku 1948; francúzsky štátny príslušník; inšpektor na ministerstve financií; audítor, následne maître des requêtes v Štátnej rade; právny poradca viacerých ministrov; docent na niekoľkých vysokých školách a lektor na rôznych inštitútoch a univerzitách; súdny referendár na Súdnom dvore; riaditeľ právnych služieb v Crédit Lyonnais; čestný predseda Európskej asociácie bankového a finančného práva; sudca na Súde prvého stupňa od 15. septembra 1989 do 18. septembra 1995.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

narodený v roku 1957; diplom v odbore právo (Trinity College, Dublin, 1975 – 1979); výskumný asistent senátorky Mary Robinsonovej (1978 – 79 a 1980); štipendium „Pádraig Pearse“ na štúdium na Collège d’Europe (Bruggy, 1979); postgraduálne štúdium európskeho práva na Collège d’Europe (1979 – 1980); Master of law na Cambridgeskej univerzite (1980 – 1981); stážista v Európskom parlamente (Luxemburg, 1981); referent na sekretariáte právneho výboru Európskeho parlamentu (Luxemburg, 1981 – 1988); člen právnej služby Európskeho parlamentu (Brusel, 1988 – 1995); referendár na Súdnom dvore (1995 – 2000); prednášajúci európskeho práva na Harvard Law School (2000); člen právnej služby Európskeho parlamentu (2000 – 2003), potom vedúci oddelenia (2003 – 2011) a riaditeľ (2011); autor početných publikácií; sudca Súdu pre verejnú službu od 06.10.2011 do 31. augusta 2016.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

narodený roku 1910, doktor práv (1932), advokát do roku 1939; na základe výberového konania nastúpil do "Avvocatura dello Stato", je menovaný zástupcom štátneho generálneho advokáta (1955); asistent na univerzite v Ríme (1939-1950); "commissario governativo" vydavateľskej spoločnosti "Il Giornale d'Italia" (1944-1946); právny poradca "Poligrafico dello Stato" (1946-1948); splnomocnenec talianskej vlády pri zmierovacích komisiách mierovej zmluvy (1948-1950); právny poradca medzinárodnej zóny v Tangeri (1951-1953) a Vysokého úradu ESUO (1953-1956); právny expert talianskej delegácie pre vypracovanie Rímskych zmlúv; autor viacerých právnych diel; sudca na Súdnom dvore (1958-1961); zomrel 5. augusta 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

narodený 15. januára 1918 v Rotterdame; holandský štátny príslušník; doktor práv (1941); právna spolupráca v "Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel", po zákaze tejto organizácie okupačnou mocou pokračuje v jej činnosti v ilegalite (1941-1945); profesor verejného a správneho práva na slobodnej univerzite v Amsterdame (od roku 1945); predseda "Nederlandse Verening voor Administratief Recht" (1948-1958); od roku 1955 člen Holandskej kráľovskej akadémie vied; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1958 do 29. marca 1979, predseda od 7. októbra 1958 do 7. októbra 1964; profesor ústavného práva na univerzite v Groningene (1979-1984); zomrel 24. augusta 1992.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

narodený v roku 1966; štúdium práva (Candidatus juris) na univerzite v Aarhuse (1989); advokátsky koncipient u právneho poradcu dánskej vlády (1989 – 1991); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u generálneho advokáta C. C. Gulmanna (1991 – 1993); prijatie do advokátskej komory v Dánsku (1993); advokát u právneho poradcu dánskej vlády (1993 – 1995); vyučujúci európskeho práva na univerzite v Kodani; docent na Európskom inštitúte verejnej správy (EIPA) (Luxemburg, 1995 – 1997); advokát bruselskej advokátskej komory (1997); docent, neskôr vykonávajúci funkciu riaditeľa EIPA (Luxemburg, 1997 – 1999); riadiaci pracovník na právnom oddelení Dozorného orgánu Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (1999 – 2000); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u sudcu Gulmanna (2003 – 2006), neskôr u sudcu L. Bay Larsena (2006 – 2013); sudca Súdu pre verejnú službu od 7.októbra 2013 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Narodený v roku 1954; „licencié en droit“ a doktor práv na Katolíckej univerzite v Leuvene; Master of Laws in Public Administration (Harvard University); mimoriadny profesor na Katolíckej univerzite v Leuven; hosťujúci profesor na univerzitách v Burundi, v Štrasburgu a v Harvarde; profesor na College d´Europe v Brugách; referendár na Súdnom dvore; advokát Bruselskej advokátskej komory;sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 6. októbra 2003; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2003; podpredseda Súdneho stupňa od 9. októbra 2012 do 8. októbra 2015; predseda Súdneho dvora od 8. októbra 2015.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

narodený 26. júla 1907 vo Verone; taliansky štátny príslušník; doktor práv na Univerzite v Padove (1928); asistent na Inštitúte právnej filozofiev Padove (1929); slobodný docent občianskeho práva (1935); profesor poverený výukou občianskeho práva vo Ferrare (1935-1942); mimoriadny profesor občianskeho práva v Benátkach (1941-1942); riadny profesor občianskeho práva v Padove od roku 1942 a lektor porovnávacieho súkromného práva na tej istej univerzite od roku 1953; riaditeľ Inštitútu súkromného práva v padove od roku 1945; člen Istituto Veneto v benátkach, Akadémií v Padove, Verone a Ferrare; sudca od 8. marca 1962 do 12. decembra 1972, potom generálny advokát od 9. januára 1973 do 6. októbra 1976; zomrel 18. apríla 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

narodený roku 1946; britský štátny príslušník; barrister Middle Temple; Queen's Counsel so špecializáciou na obchodné právo, európske právo a verejné právo; spoluautor troch prvých vydaní "Bellamy & Child, Common Market Law of Competition"; sudca na Súde prvého stupňa od 10. marca 1992 do 15. decembra 1999.

João Sant
João Sant'Anna

narodený v roku 1957; diplom z práva získal na Klasickej univerzite v Lisabone (1980); asistent správneho práva na Klasickej univerzite v Lisabone (1979 - 1980); štúdiá v oblasti priemyselného vlastníctva na Inštitúte Maxa Plancka v Mníchove (1982 - 1984); administrátor a následne vedúci oddelenia ministerstva vnútra (1980 - 1986); advokát zapísaný v zozname lisabonskej advokátskej komory (1981 - 1986); v rámci Európskeho parlamentu administrátor na generálnom riaditeľstve „Informácie a vzťahy s verejnosťou" (1986 - 1987), na generálnom riaditeľstve „Výskum a štúdium" (1987 - 1992), na generálnom riaditeľstve „Personál, rozpočet a financie" (1992 - 1996) a (1996 - 2000); vedúci správneho a finančného oddelenia (2000 - 2007), neskôr riaditeľ právneho oddelenia (2007 - 2011) a riaditeľstva A (2012 - 2015) úradu Európskeho ombudsmana; sudca Súdu pre verejnú službu z 13. apríla do 31 augusta 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

narodený v roku 1978; diplom z práva získal na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2002) a diplom Master of Law z európskeho práva získal na Collège dʼEurope (Bruggy, 2004); doktor práv (2008); advokát zapísaný v zozname bruselskej advokátskej komory (2004 – 2006); prednášajúci procesného práva Európskej únie na Univerzite národného a svetového hospodárstva v Sofii (2008 – 2012) a na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2010 – 2013); hosťujúci profesor práva Európskej únie a medzinárodného súkromného práva na bulharskej akadémii vied (od roku 2014); hosťujúci prednášajúci na Univerzite v Cambridge a na KU v Lovani; referendár na Súdnom dvore Európskej únie (2007 – 2016); zakladateľ a člen riadiaceho výboru bulharského združenia pre európske právo; šéfredaktor periodika európskeho práva Evropeiski praven pregled; autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 13. apríla 2016 do 31 augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

narodený roku 1944; grécky štátny príslušník; advokát (Atény); súdny referendár u sudcov Chlorosa a Kakourisa na Súdnom dvore; profesor verejného práva a práva Spoločenstva (Atény); právny poradca; prvý atašé na Dvore audítorov; sudca na Súde prvého stupňa od 18. septembra 1992 do 17. septembra 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

narodený 19. septembra 1908; francúzsky štátny príslušník; doktor práv; advokát na odvolacom súde v Paríži; kapitán v zálohe; člen Ilegálneho riadiaceho výboru Hnutia "Résistance" a člen Hnutia národného oslobodenia; člen dočasného Konzultačného zhromaždenia; poslanec za Paríž (1945-1958); poslanec za Hautes - Alpes (novembre 1958); minister spravodlivosti (niekoľkokrát medzi rokmi 1948 - 1958); štátny minister pre pomoc a spoluprácu medzi Republikou a členskými štátmi Spoločenstva, následne pre zámorské departementy a zámorské územia a Saharu (január 1959 - august 1961); člen Výkonného výboru Európskeho hnutia; sudca na Súdnom dvore od 18. mája 1962 do 9. októbra 1967; predseda od 10. októbra 1967 do 25. októbra 1976; zomrel 9. augusta 2004.

Virpi TIILI
Virpi TIILI

Narodená v roku 1942; doktorka práv na Univerzite Helsinki; asistentka civilného a obchodného práva na Univerzite Helsinki, riaditeľka právnych záležitostí a obchodnej politiky Ústrednej fínskej obchodnej komory; generálna riaditeľka Fínskej správy ochrany spotrebiteľov; členka viacerých vládnych výborov a zastúpení, okrem iného predsedníčka výboru pre dohľad nad propagáciou liečiv (1988 - 1990), členka výboru pre spotrebiteľské záležitosti (1990 - 1994), členka výboru pre hospodársku súťaž (1991 - 1994) a členka redakčnej rady Nordic Intellectual Property Law Review (1982 - 1990); sudca Súdu prvého stupňa od 18. januára 1995 do 6. októbra 2009

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

narodená v roku 1955; štúdium práva v Regensburgu a Ženeve (1974 - 1979); prvá štátna skúška (1979); postgraduálne štúdium práva Spoločenstva na Collège d'Europe v Bruggách (1979 - 1980); justičná čakateľka v Regensburgu (1980 - 1983); doktorka práv (1982); druhá štátna skúška (1983); advokátka v Mníchove a Paríži (1983 - 1989); úradníčka Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1990 - 2005); súdna referendárka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (kabinet sudcu Janna, 1995 - 2005); vyučovanie na viacerých univerzitách v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Rusku; čestná profesorka na Sárskej univerzite (od roku 1999); členka rôznych výborov, združení a právnych komisií; autorka početných publikácií v oblasti práva a sporov Spoločenstva; tajomníčka Súdu pre verejnú službu od 30.novembra 2005 do 31. 08. 2016.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

narodený 15. júna 1900 v Berlíne; nemecký štátny príslušník; doktor práv (Heidelberg, 1924); pomocný sudca na berlinských súdoch; pôsobenie na ministerstve hospodárstva (1928 - 1935); expert pre ekonomiku; správny riaditeľ nemocníc v Berlíne; štátny tajomník vlády spolkovej krajiny Hessensko pre spolkové záležitosti, člen Riaditeľstva Spolkovej rady americkej okupačnej zóny v Stuttgarte (1946); zástupca riaditeľa (1947-1948), potom vedúci právneho úradu (1948-1949) hospodárskej správy spojenej ekonomickej zóny; člen Parlamentnej rady (1948-1949); štátny tajomník spolkového ministerstva spravodlivosti (1949-1963); sudca na Súdnom dvore od 6. februára 1963 do 28. októbra 1970; zomrel 1. januára 1976.

Josef Azizi
Josef Azizi

narodený v roku 1948; doktor práv a držiteľ vysokoškolského diplomu v odbore sociálnych a ekonomických vied na Viedenskej univerzite; poverený vedením prednášok a vyučovaním na Viedenskej univerzite ekonomických vied, na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity a na niekoľkých ďalších univerzitách; čestný profesor Právnickej fakulty Viedenskej univerzity; ministerský radca a vedúci odboru úradu spolkového kancelára; člen Riadiaceho výboru pre právnu spoluprácu s Radou Európy (CDCJ); splnomocnenec ad litem pred Ústavným súdom v súdnych konaniach týkajúcich sa kontroly súladu spolkových zákonov s ústavou; koordinátor zodpovedný za harmonizáciu rakúskeho spolkového práva s právom Spoločenstva; sudca Všeobecného súdu od 18. januára 1995 do 16. septembra 2013.

Joseph GAND
Joseph GAND

narodený 28. februára 1913; francúzsky štátny príslušník; licencié en droit (magisterské štúdium práva); vysokoškolský diplom v odbore verejného práva a politickej ekonómie; diplom Slobodnej školy politických vied; úspešný kandidát vo výberovom konaní na audítora Štátnej rady v roku 1963; vládny komisár pri sekcii sporných záležitostí v Štátnej rade v obdobiach 1947 - 1950, 1957 - 1960 a 1962 - 1964; generálny riaditeľ pre verejnú správu a verejnú službu od februára 1959 do apríla 1961; docent na Národnej škole pre verejnú správu v rokoch 1947 až 1958 a profesor na Inštitúte politických štúdií v Paríži v rokoch 1958 - 1962; generálny advokát na Súdnom dvore od 8. októbra 1964 do 6. októbra 1970; zomrel 4. októbra 1974.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

narodená v roku 1945; právnické vzdelanie získala na Lundskej univerzite; právna referentka a sudkyňa Súdu prvého stupňa v Trollhättane (1971 - 1974); právna referentka na Odvolacom súde v Štokholme (1974 - 1975); sudkyňa na Súde prvého stupňa v Štokholme (1975); radkyňa pre právne a administratívne veci u predsedu Odvolacieho súdu v Štokholme (1975 - 1978); splnomocnenkyňa v Domstolverket (národná správa súdnictva) (1977); radkyňa na úrade kancelára pre súdnictvo (Justice Chancellor) (1979 - 1980); prísediaca sudkyňa na Odvolacom súde v Štokholme (1980 - 1981); právna radkyňa na ministerstve obchodu (1981 - 1982); právna radkyňa, neskôr riaditeľka a generálna riaditeľka pre právne veci na ministerstve zahraničných vecí (1982 - 1995); hodnosť veľvyslankyne v roku 1992; podpredsedníčka Swedish Market Court; zodpovedná za právne a inštitucionálne otázky pri rokovaniach EHP (podpredsedníčka, neskôr predsedníčka skupiny EZVO) a pri rokovaniach o pristúpení Švédskeho kráľovstva k Európskemu spoločenstvu; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 18. januára 1995 do 6. októbra 2006; sudkyňa Súdneho dvore od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2011.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

narodený 2. januára 1909; taliansky štátny príslušník; doktor práv na univerzite v Turíne (1930); "Privatdozent" medzinárodného práva (1933); lektor na univerzite v Turíne; riadny profesor medzinárodného práva na univerzite v Cagliari (1939-1940), následne v Modene (1940-1942); riadny profesor na Právnickej fakulte v Turíne (1942-1956); riadny profesor v odbore medzinárodných organizácií na Fakulte politických vied univerzity v Ríme (1956-1964); sudca na súde v Turíne; štátny poradca (od roku 1948); predseda honorárnej sekcie Štátnej rady (1956); generálny tajomník pre sporné diplomatické záležitosti a vedúci právnej služby; člen Inštitútu medzinárodného práva, člen Stáleho arbitrážneho dvora; sudca na Súdnom dvore od 8. októbra 1964 do 3. februára 1976; zomrel 18. januára 2000.

André Potocki
André Potocki

narodený roku 1950; francúzsky štátny príslušník; generálny tajomník prvého predsedu kasačného súdu (1988); podpredseda Tribunal de grande instance v Paríži (1990); vedúci oddelenia európskych a medzinárodných záležitostí na ministerstve spravodlivosti (1991); súdny radca na odvolacom súde v Paríži a mimoriadny profesor na univerzite Paríž X-Nanterre (1994); sudca na Súde prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 19. septembra 2001.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

narodený 22. júna 1912 v St-Niklaas Waas; belgický štátny príslušník, doktor práv (1934); advokát, člen Rady Advokátskej komory (1935); doktor politických a diplomatických vied (1945); člen úradu a potom predseda "Vlaamse Conferentie van de Balie"; člen Poslaneckej snemovne (1951-1961); člen parlamentných komisií: zahraničných vecí, spravodlivosti a ústavnej reformy; mimoradny profesor na Právnickej fakulte univerzity v Louvain; sudca na Súdnom dvore od 9. októbra 1967 do 29. októbra 1980, predseda od 30. októbra 1980 do 10. apríla 1984; zomrel 1. augusta 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

narodený v Luxemburgu 20. novembra 1919; luxemburgský štátny príslušník; doktor práv; právny poradca, politický riaditeľ a generálny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí (1946-1967); lektor na Právnickej fakulte univerzity v Liège (1951); spoluzakladateľ Inštitútu európskych právnych štúdií na univerzite v Liège (1963); mimoriadny profesor a vedúci katedry práva Európskych spoločenstiev (1965); pridružený člen Inštitútu medzinárodného práva na zasadnutí vo Varšave (1965); člen sekcie morálnych a politických vied Veľkovojvodského inštitútu (1967); sudca na Súdnom dvore od 9. októbra 1967 do 7. októbra 1985; zomrel 2. februára 2010.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

narodený roku 1950; portugalský štátny príslušník; profesor na Právnickej fakulte v Coimbre a na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity v Porto; vedúci katedry Jeana Monneta; vedúci kurzov (vo francúzskom jazyku) na Akadémii medzinárodného práva v Haagu (1984) a hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Univerzity Paríž I (1995); zástupca portugalskej vlády pri Komisii OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), na Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného, pri Medzinárodnej komisii pre občianskoprávny stav a vo Výbore pre štátnu príslušnosť Rady Európy; člen Inštitútu medzinárodného práva; sudca na Súde prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 31. marca 2003.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

narodený 14. decembra 1911 v Hamburgu; nemecký štátny príslušník; štúdium práva (Graz, Freiburg/Brisgau a Berlín); doktor práv (1937, Königsberg/Pr.); úradník na Ministerstve hospodárstva a dopravy; tajomník výboru právnych expertov Bundesratu a Zmiešanej paritnej komisie Bundestagu a Bundesratu; sudca na Ústavnom súde v Karlsruhe (1955-1970); čestný profesor na univerzite v Heidelbergu; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 28. októbra 1970 do 6. októbra 1976; predseda od 7. októbra 1976 do 31. októbra 1980; zomrel 24. augusta 1993.

John D. Cooke
John D. Cooke

Narodený v roku 1944; zapísaný do zoznamu advokátov Advokátskej komory Írska v roku 1996, zapísaný tiež do zoznamov advokátov Advokátskych komôr Anglicka, Galskej krajiny, Severného Írska a Nového južného Galska; advokát vykonávajúci činnosť od roku 1966 až do roku 1996; zapísaný v Inner Bar v Írsku (Senior Counsel) v roku 1980 a v Novom južnom Galsku v roku 1991; predseda Rady advokátskych komôr Európskeho spoločenstva (CCBE) od roku 1985 až do roku 1986; hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Univerzity Dublinského College; člen Chartered Institue of Arbitrators; predseda írskeho Royal Zoological Society od roku 1987 až do roku 1990; bencher Honorable Society of Kings Inns, Dublin; honorary bencher Lincoln’s Inn, Londýn; sudca Súdu prvého stupňa od 10. januára 1996 do 15. septembra 2008.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

narodený v Limoges 25. augusta 1919; francúzsky štátny príslušník; doktor práv; magisterské štúdium filozofie (angličtina); bývalý žiak Národnej školy pre verejnú správu (1945-1947); audítor v Štátnej rade, menovaný postupne maître des requêtes (1954), štátnym poradcom (1969); vládny komisár sporných záležitostí Štátnej rady (1957-1969) a tribunal des conflits (kolízny súd) (1965-1970); pridelený v priebehu niekoľkých období do Medzirezortného výboru pre európsku hospodársku spoluprácu (1948-1951), do kabinetov predsedu Rady (1952), ministra národnej obrany (1952-1954), ministra spravodlivosti (1969-1970); misie v zahraničí z titulu technickej pomoci; docent na Národnej škole pre verejnú správu a Inštitúte politických štúdií v Paríži; pravidelná spolupráca s niekoľkými právnickými časopismi; generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1970 do jeho úmrtia – 2. januára 1972.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Narodený v roku 1940; vedecký asistent na Univerzite v Marburgu; doktor práv (Univerzita Marburg); referent, neskôr vedúci oddelenia medzinárodného práva súkromného, potom vedúci pododdelenia pre občianske právo na Spolkovom ministerstve spravodlivosti; člen riadiaceho výboru Unidroit (1993 -1998); predseda Komisie Haagskej konferencie pre MPS pre vypracovanie Dohovoru o ochrane detí (1996); honorárny profesor na Univerzite v Trieri (medzinárodného právo súkromné a procesné, európske právo); od roku 2002 člen odborného poradného výboru pre cudzie a medzinárodné právo súkromné na Inštitúte Maxa Plancka (Max-Planck-Institut) v Hamburgu; sudca Súdu prvého stupňa od 11. júna 1997 do 17. septembra 2007.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

narodený 29. marca 1920 v Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); francúzsky štátny príslušník; vysokoškolské vzdelanie v oblasti verejného práva a politickej ekonómie; splnomocnenec vlády pri Francúzsko-talianskej zmierovacej komisii (1949-1951); technický poradca v kabinete ministra spravodlivosti (1952-1953); audítor Štátnej rady, následne menovaný maître des requêtes (1954), štátnym poradcom (1972); právnym poradcom Francúzskeho veľvyslanectva v Maroku (1956-1958); vládny komisár sekcie sporných záležitostí Štátnej rady (1958-1961); predseda správneho senátu Najvyššieho súdu Maroka (1961-1964); riaditeľ pre súdne služby na Ministerstve spravodlivosti (1964); docent na Národnej škole pre verejnú správu; lektor na Právnickej fakulte v Rabate; profesor na Marockej škole pre verejnú správu; generálny advokát na Súdnom dvore od 22. marca 1972 do 18. marca 1981; zomrel 9. júla 1995.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

narodený roku 1938; profesor medzinárodného práva a vedúci katedry Jeana Monneta pre právo Európskych spoločenstiev Boloňskej univerzity; doktor honoris causa madridskej Univerzity Carlosa III; hosťujúci profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgtown, Paris-II, Georgia (Atény) a na Medzinárodnom univerzitnom inštitúte (Luxemburg); koordinátor European Business Law Pallas Program organizovaného na pôde univerzity v Nijmegene; člen poradného výboru Komisie Európskych spoločenstiev pre verejné obstarávanie; zástupca štátneho tajomníka pre oblasť priemyslu a obchodu v súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady; člen analytickej skupiny Európskeho spoločenstva pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a riaditeľ akademického roka 1997 vo výskumnom centre Akadémie medzinárodného práva v Haagu venovaného WTO; sudca Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 3. mája 2006; generálny advokát Súdneho dvora od 4. mája 2006.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

narodený 12. februára 1911; írsky štátny príslušník; držiteľ diplomu keltských štúdií (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 a 1951-1953); sudca najvyššieho súdu (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); sudca na Súdnom dvore (od 9. januára 1973 do 12. decembra 1974); prezident Írska (1974-1976); zomrel 21. marca 1978.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Narodený v roku 1950; advokát (1974-1980); národný expert na právnom oddelení Komisie Európskych spoločenstiev, potom hlavný referent na hlavnej správe V (Zamestnanosť, priemyselné vzťahy, sociálne veci); audítor, člen Conseil d’Etat poverený prednášaním správ vo veciach o ktorých rozhoduje uvedený orgán a od roku 1999 poradca; pridružený člen Osobitného najvyššieho súdu Grécka; člen Ústredného výboru pre vypracovanie návrhov zákonov Grécka (1996-1998); riaditeľ právneho oddelenia pri generálnom sekretariáte gréckej vlády; sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 1998 do 25. októbra 2010.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Narodený v roku 1944; poradca na Najvyššom súde Holandska (1996), poradca a podpredseda College van Beroep voor het bedrijfsleven (správny súd obchodu a priemyslu) (1986); dočasný poradca na odvolacom súde pre sociálne zabezpečenie a súdnej komisii pre colné sadzby; referent na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1980); vyučujúci európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Groningue a výskumný asistent na University of Michigan Law School; člen medzinárodného sekretariátu Amsterdamskej obchodnej komory (1970); sudca na Súde prvého stupňa od 17. septembra 1998 do 13. septembra 2010.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

narodený 19. februára 1913 v Kodani; dánsky štátny príslušník; štúdium práva na univerzite v Kodani a Univerzitnom inštitúte pre vysoké medzinárodné štúdiá v Ženeve; doktor práv (1946); v službách Ministerstva zahraničných vecí Dánska pôsobil v Berne a Londýne (1938-1945); profesor medzinárodného a ústavného práva na univerzite v Aarhus (od roku 1947); sudca ad hoc, menovaný vládami Dánska a Holandska na Medzinárodný súdny dvor pre veci týkajúce sa kontinentálnej plošiny Severného mora (1968-1969); člen Stáleho arbitrážneho dvora; člen Inštitútu medzinárodného práva; sudca na Súdnom dvore od 9. januára 1973 do 8. októbra 1979; zomrel 11. októbra 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

narodený v Mníchove 17. júla 1918; nemecký štátny príslušník; doktor práv na univerzite v Mníchove (1950); druhá štátna skúška z právnych vied (1951); zastupujúci sudca, následne poradca v postavení sudcu na Ministerstve spravodlivosti Bavorského štátu (1951-1954); sudca na Amtsgericht München (Súd prvého stupňa v Mníchove) (1954-1955); služba u splnomocneného ministra zastupujúceho Bavorsko v "Bund" (1955-1956); "Oberregierungsrat", potom "Regierungsdirektor" na Bavorskom štátnom kancelárstve v Mníchove (1956-1958); sudca na Landgericht München (Krajinský súd v Mníchove) (1958-1961); poslanec Bundestagu (1961-1972); štátny tajomník pre vzťahy s Parlamentom na Spolkovom ministerstve financií (1969-1971); člen Európskeho zhromaždenia (1971-1973); generálny advokát na Súdnom dvore od 9. októbra 1973 do 11. januára 1984; zomrel 16. apríla 1998.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

narodený v roku 1948; diplomy z mechanických vied a práva získal na Cambridgeskej univerzite (BA v roku 1969, MA v roku 1973); v roku 1970 zapísaný ako barrister v Anglicku, potom výkon povolania barristra v Londýne (1971 - 1999) a advokátskeho povolania v Bruseli (1979 - 1999); v roku 1981 zapísaný ako barrister v Írsku, v roku 1987 vymenovaný za Queen's Counsel; v roku 1998 bencher of Middle Temple; zástupca Bar of England and Wales v Rade advokátskych komôr Európskej únie (CCBE) a predseda stálej delegácie CCBE pri Súdnom dvore (1995 - 1999); člen úradu World Trade Law Association a European Maritime Law Organization (1993 - 2002); sudca Všeobecného súdu od 15. decembra 1999 do 7. októbra 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

narodený 3. mája 1942; írsky štátny príslušník; "Master of Arts" ekonomických vied naUniversity College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; preseda "Legal Air Board" a "Bar Council"; generálny advokát na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 6. októbra 2000.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

narodený 24. septembra 1924; britský štátny príslušník; vstúpil do britskej armády vo februári 1943; slúžil v streleckej čate; zúčastnil sa vojenských operácií v Európe a Áziia; vojenskú kariéru ukončil ako Acting Major (1947); získanie diplomu práva (B.A., 1948); povolaný do Advokátskej komory Lincoln's Inn (január 1950); Barrister v Chancery Bar (1950-1972); bencher Lincoln's Inn (od roku 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); riaditeľ Warner & Sons Ltd. A dcérskych spoločností (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); generálny advokát na Súdnom dvore od 9. januára 1973 do 26. februára 1981; zomrel 1. februára 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

narodený 18. novembra 1924; britský štátny príslušník; advokát v Škótskej advokátskej komore (1951); Queen's Counsel (1963); sudca na "Court of Session" (Najvyšší súd Škótska, 1972); sudca na Súdnom dvore od 9. januára 1973 do 6. októbra 1988; predseda od 10. apríla 1984 do 6. októbra 1988; ako výraz uznania za jeho služby bol povýšený do šlachtického stavu ako Barón Spojeného kráľovstva s titulom Lord Mackenzie-Stuart of Dean; zomrel 1. apríla 2000.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

narodená v roku 1956; štúdium v Lisabone, Bruseli a Štrasburgu; advogada v Portugalsku a Bruseli, výskumná pracovníčka na Inštitúte európskych štúdií Slobodnej univerzity v Bruseli; referendárka v kancelárii portugalského sudcu Súdneho dvora Moitinha de Almeidu (1986 - 2000), potom predsedu Súdu prvého stupňa Boa Vesterdorfa (2000 - 2003); sudkyňa Všeobecného súdu od 31.marca 2003 do 19. septembra 2016.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

narodený 4. októbra 1912; írsky štátny príslušník; LL. B., University College Dublin (1936); barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 a 1957-1965); sudca na Najvyššom súde (1965); predseda High Court (1966); sudca na Súdnom dvore (od 12. decembra 1975 do 16. januára 1985); zomrel 30. decembra 1994.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

narodený v roku 1959; právnické vzdelanie ukončil na Univerzite v Liège (1981); ašpirant (Národný fond vedeckého výskumu, 1985 - 1989); právny poradca v Komore zástupcov (1981 - 1990); doktor práv (Štrasburská univerzita, 1990); profesor (Univerzita v Liège, Štrasburská univerzita, Collège d'Europe, Institut royal supérieur de Défense, Univerzita Montesquieu v Bordeaux, Collège Michel Servet Parížskych univerzít; Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix v Namure); osobitný zástupca ministra zahraničných vecí (1995 - 1999); riaditeľ európskych štúdií na Institut royal des relations internationales (1998 - 2003); prísediaci na Conseil d'État (2001 - 2003); poradca pri Európskej komisii (1990 - 2003); člen Observatoire Internet (2001 - 2003); sudca Všeobecného súdu od 07.10.2003 do 19. septembra 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

narodená v roku 1936; diplom z jazykov získala na Maltskej kráľovskej univerzite (1955); doktorka práv na Maltskej kráľovskej univerzite (1958); advokátka zapísaná v Maltskej advokátskej komore od roku 1959; právna poradkyňa Národnej rady žien (1964 - 1979); členka Komisie verejnej služby (1987 - 1989); členka správnej rady Lombard Bank (Malta) Ltd zastupujúca štát ako akcionára (1987 - 1993); členka volebnej komisie od roku 1993; členka poroty pre doktorandské práce na Právnickej fakulte Maltskej kráľovskej univerzity; členka Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) (2003 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 22. marca 2012.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

narodený 25. januára 1905 v Caserta; taliansky štátny príslušník; licencié en droit (magisterské štúdium práva), univerzita v Neapole (1925); zástupca tajomníka Ministerstva zahraničných vecí (1927-1932); profesor medzinárodného práva na univerzite v Ríme (1932); dekan Právnickej fakulty na univerzite v Urbino (1932); riadny profesor medzinárodného práva na univerzite vo Florencii (1933-1940), univerzite v Ríme (1940-1975); riaditeľ Inštitútu medzinárodného práva Fakulty ekonómie a obchodu na univerzite v Ríme (od roku 1966); senátor (1948-1972); námestník štátneho tajomníka na Ministerstve obrany (1953-1958); podpredseda Senátu (1958-1960); minister verejného školstva (1960-1962); minister spravodlivosti (1962-1963); minister práce a sociálnych vecí (1963-1964 a 1966-1968); minister bez portfeje pre záležitosti Spojených národov (1968-1969 a 1970); minister financií (1969-1970); minister pôšt a telekomunikácií (1970-1972); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1976 do 6. októbra 1988; zomrel 11. októbra 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

narodený 29. marca 1907 v Rennes; francúzsky štátny príslušník; vysokoškolské štúdium súkromného práva, zastupujúci sudca na odvolacom súde v Douai, následne v Paríži (1933-1936); zastupujúci sudca na súde v Évreux (1936-1940); štátny prokurátorna súde v Évreux (1940); riaditeľ útvaru pre vyšetrovanie vojnových zločinov (1946); riaditeľ kabinetu ministra ozbrojených síl (1947-1949); riaditeľ kabinetu ministra pre informácie (1949-1953); riaditeľ kabinetu ministra bez portfeje, podpredseda Rady (1953); prvý zástupca na súde v Seine (1954-1956); riaditeľ kabinetu ministra spravodlivosti (1957-1958); štátny prokurátor na súde v Seine (1958-1961); súdny radca na kasačnom súde (1961); generálny inšpektor pre súdnu správu (1962); prvý predseda odvolacieho súdu v Paríži (1962-1968); hlavný prokurátor na kasačnom súde (1968-1976); sudca na Súdnom dvore od 26. októbra 1976 do 6. októbra 1982; zomrel 12. marca décédé 1990.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

narodený v roku 1951; doktor práv (univerzita v Bratislave); sudca Okresného súdu v Bratislave; sudca odvolacieho súdu poverený občianskoprávnou agendou a podpredseda Krajského súdu v Bratislave; člen sekcie občianskeho a rodinného práva pri Inštitúte práva ministerstva spravodlivosti; dočasný sudca Najvyššieho súdu poverený obchodnou agendou; člen Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg); sudca Ústavného súdu (2000 - 2004); sudca Súdu prvého stupňa od 12. mája 2004 do 6. októbra 2009; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

narodený v Neapole 9. februára 1925; taliansky štátny príslušník; získanie diplomu práv (Neapol, 1945); asistent na univerzite v Neapole (1946-1952); doktor medzinárodného práva (1951); lektor medzinárodného práva na univerzite v Neapole (1951-1954); mimoriadny profesor v odbore inštitúcií verejného práva na univerzite v Cagliari (1954); riadny profesor medzinárodného práva na univerzite v Bari (1955-1968); riadny profesor v odbore medzinárodných organizácií na univerzite v Neapole (1968); riaditeľ Inštitútu verejného práva na Fakulte ekonómie a obchodu na tejto univerzite (1970); profesor medzinárodného práva súkromného na Fakulte politických vied univerzity v Ríme (1970-1976); sudca na Súdnom dvore od 3. februára do 6. októbra 1976, potom generálny advokát od 7. októbra 1976 do 6. októbra 1982; zomrel 4. apríla 2002.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

narodený v roku 1954; doktor práv (Moskovská univerzita); habilitovaný doktor práv (Varšavská univerzita); profesor na Vilniuskej univerzite pôsobiaci v odbore medzinárodného práva (od roku 1981), ľudských práv (od roku 1991) a práva Spoločenstva (od roku 2000); poradca vlády pre zahraničné veci (1991 - 1993); člen koordinačnej skupiny delegácie pre vyjednávanie o pristúpení k Európskej únii; generálny riaditeľ odboru európskeho práva na úrade vlády (1997 - 2004); profesor európskeho práva na Vilniuskej univerzite a vedúci katedry Jeana Monneta; predseda Litovskej asociácie štúdií o Európskej únii; spravodajca parlamentnej pracovnej skupiny pre ústavnú reformu týkajúcu sa pristúpenia Litvy; člen Medzinárodnej komisie právnikov (apríl 2003); sudca Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 16. septembra 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

narodená v roku 1962; diplom z práva získala na Tartuskej univerzite (1981 - 1986); asistentka prokurátora v Talline (1986 - 1991), diplom na Estónskej škole diplomacie (1991 - 1992); právna poradkyňa (1991 - 1993) a generálna radkyňa obchodnej a priemyselnej komory (1992 - 1993); sudkyňa Odvolacieho súdu v Talline (1993 - 2004); European Master ľudských práv a demokratizácie, univerzity v Padove a Nottinghame (2002 - 2003); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 23. októbra 2013; sudkyňa Súdneho dvora od 23. októbra 2013.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

narodený 11. augusta 1929 v Amsterdame; holandský štátny príslušník; doktor práv (univerzita v Amsterdame, 1953); advokát a prokurátor v Haarlem (1953-1956); pridelenec na Ministerstve spravodlivosti v Haagu (1956-1962); právny poradca právnej služby Rady ES (1962-1965); riadny profesor (1965-1978), dekan Právnickej fakulty (1973-1975) na univerzite v Leyde; člen Holandskej kráľovskej akadémie vied (1978); poradca na Hoge Raad (1978-1979); sudca na Súdnom dvore od 29. marca 1979 do 29. marca 1990; zomrel 24. decembra 2015.

Ole DUE
Ole DUE

narodený 10. februára 1931; dánsky štátny príslušník; riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti; súdny radca ad interim na odvolacom súde; člen dánskej delegácie na haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného; sudca na Súdnom dvore od 9. októbra 1979 do 6. októbra 1988; predseda Súdneho dvora od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 21. januára 2005.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

narodený v roku 1946; doktor práv na univerzite v Szegede (1971); radca na ministerstve práce (1971 - 1974); vyučujúci a profesor (1974 - 1989); dekan právnickej fakulty (1989 - 1990), prorektor (1992 - 1997) univerzity v Szegede; advokát; člen predsedníctva Národnej dôchodkovej poisťovne; viceprezident Európskeho inštitútu sociálneho zabezpečenia (1998 - 2002); člen vedeckej rady Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia; sudca Ústavného súdu (1998 - 2004); sudca Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 19. septembra 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

narodená v roku 1947; diplom z práva získala na Varšavskej univerzite (1965 - 1969); výskumná pracovníčka (asistentka, docentka, profesorka) na Inštitúte právnych vied Poľskej akadémie vied (1969 - 2004); hosťujúca výskumná pracovníčka v Inštitúte Maxa Plancka pre zahraničné a medzinárodné patentové právo, autorské právo a právo hospodárskej súťaže v Mníchove (štipendium Nadácie AvH - 1985/1986); advokátka (1992 - 2000); sudkyňa Najvyššieho správneho súdu (2001 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 19. septembra 2016; zomrela 23. mája 2018.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

narodený v Berlíne 2. júna 1925; nemecký štátny príslušník; doktor práv, univerzita v Göttingene (1952); pôsobenie na právnom oddelení spolkového ministerstva hospodárstva (1953); vedúci sekcie európskeho odboru na spolkovom ministerstve hospodárstva (1958); vedúci európskeho politického odboru (1970); lektor (1971), čestný profesor (1975) na univerzite v Münsteri; člen výkonného výboru "Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht"; člen správnej rady Inštitútu Maxa Plancka pre zahraničné verejné právo a medzinárodné právo v Heidelbergu; sudca na Súdnom dvore od 6. októbra 1980 do 6. októbra 1988; zomrel 20. septembra 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

narodený 16. marca 1916 v Rotterdame; holandský štátny príslušník; doktor práva, univerzita v Leyde (1946); pôsobenie na Ministerstve hospodárstva a na ministerstve zahraničných vecí, okrem iného ako všeobecný poradca ministra a ako riaditeľ pre organizáciu trhu (1945-1958); generálny riaditeľ v Komisii Európskych spoločenstiev (1958-1967); profesor sociálneho a hospodárskeho práva na univerzite v Utrechte (1967-1981); generálny advokát na Súdnom dvore od 4. júna 1981 do 13. januára 1986; zomrel 4. júla 2004.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

narodená v roku 1962; justičná skúška (1987); doktorka práv na univerzite v Ľubľane (1995); profesorka (od roku 1996) teórie štátu a práva (právnej vedy) a súkromného práva; vedecká pracovníčka; doktorandské štúdium na univerzite v Zürichu, na inštitúte pre porovnávacie právo vo Viedni, na Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné v Hamburgu, na slobodnej univerzite v Amsterdame; hosťujúca profesorka na univerzite vo Viedni, vo Friburgu (Nemecko) a na právnickej škole Bucerius v Hamburgu; riaditeľka právnej sekcie (1994-1996) a štátna tajomníčka ministerstva vedy a techniky (1996-2000); generálna tajomníčka vlády (2000); členka pracovnej skupiny pre európsky občiansky zákonník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003; vedúca výskumného projektu Humboldt (Humboldt Stiftung), uverejnenie viac ako sto právnych článkov a viacerých kníh o európskom a súkromnom práve; cena Združenia slovinských právnikov „právnik roka 2003“; členka redakčnej rady viacerých právnických časopisov; generálna tajomníčka Združenia slovinských právnikov, členka viacerých právnických združení, okrem iných aj Gesellschaft für Rechtsvergleichung; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 7. júla 2004 do 6. októbra 2006; generálna advokátka na Súdnom súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

narodený roku 1954; doktor práv (univerzita La Sapienza v Ríme); špecializoval sa na právo Spoločenstva (Collège d'Europe v Bruggách); zapísaný do zoznamu advokátov, výkon advokátskeho povolania (1978 - 1983); lektor práva Spoločenstva na univerzitách La Sapienza v Ríme (1993 - 1996), Luiss v Ríme (1993 - 1996 a 2002 - 2006) a Bocconi v Miláne (1996 - 2000); poradca predsedu talianskej vlády pre otázky Spoločenstva (1993 - 1995); úradník Európskej komisie - právny poradca a neskôr vedúci kancelárie podpredsedu (1989 - 1992), vedúci kancelárie komisára zodpovedného za vnútorný trh (1995 - 1999) a hospodársku súťaž (1999), riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž (2000 - 2002), zástupca generálneho tajomníka Európskej komisie (2002 - 2005), generálny riaditeľ Úradu európskych politických poradcov (BEPA) Európskej komisie (2006); sudca Všeobecného súdu od 3. mája 2006 do 15. novembra 2011.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

narodená 29. marca 1920 v Paríži; francúzska štátna príslušníčka; licenciée en droit (magisterské štúdium práva), získanie vysokoškolského diplomu verejného práva, politickej ekonómie a politických vied; riadny atašé na Ministerstve spravodlivosti (1950); vedúca kancelárie kabinetu ministra spravodlivosti (1958); podpredsedníčka Tribunal de grande instance (Krajský súd) v Paríži (1969); riaditeľka na Ministerstve spravodlivosti (1973); členka vedenia Národnej sudcovskej školy (1974); predsedkyňa Tribunal de grande instance (Krajský súd) v Parížis (1976); generálna advokátka na Súdnom dvore od 18. marca 1981 do 13. februára 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

narodený 28. júla 1924; francúzsky štátny príslušník; audítor, potom Maître des requêtes v Štátnej rade Francúzska; riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti, generálny riaditeľ Eaux et Forêts (Správy vôd a lesov); generálny riaditeľ generálneho sekretariátu vlády; štátny poradca; predseda prvej podsekcie sekcie pre sporné záležitost; profesor na Inštitúte politických štúdií; predseda sekcie verejných prác Štátnej rady, sudca na Súdnom dvore od 4. júna 1981 do 6. októbra 1982 a od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 11. januára 2002.

Nils Wahl
Nils Wahl

narodený v roku 1961; doktor práv na Štokholmskej univerzite (1995); docent a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva na Štokholmskej univerzite (2001); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 - 2004); predseda švédskeho združenia pre štúdie práva Spoločenstva (Nätverket för europarättslig forskning, 2001 - 2006); člen Rady pre otázky hospodárskej súťaže (Rådet för konkurrensfrågor, 2001 - 2006); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012; generálny advokát Súdneho dvora od 28. novembra 2012.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

narodený v Aténach 15. augusta 1926; grécky štátny príslušník; diplom z právnej filozofie, Oxfordská univerzita; lektor na University College of Wales Aberystwyth (1954), následne na King's College v Londýne (1959); riadny profesor porovnávacieho práva na univerzite v Londýne (1966); doktor práv "LL.D." na univerzite v Londýne (1972); riaditeľ Strediska pre európske práva King's College (1974); sudca na Súdnom dvore od 12. januára1981 do jeho úmrtia dňa15. novembra 1982.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

narodený v roku 1940; štúdium práva na univerzite St Kliment Ohridski v Sofii (1961); doktor práv (1977); advokát (1963-1964); právny poradca v štátnom podniku pre medzinárodnú cestnú prepravu (1964-1973); výskumný pracovník v Ústave práva na Bulharskej akadémii vied (1973-1988); lektor občianskeho procesného práva na právnickej fakulte univerzity St Kliment Ohridski v Sofii (1988-1991); rozhodca na Rozhodcovskom súde Obchodnej a priemyselnej komory (1988-2006); sudca na Ústavnom súde (1991-1994); docent na univerzite Paissiy Hilendarski v Plovdive (február 2001-2006); minister spravodlivosti (1994-1995); lektor občianskeho procesného práva na Novej bulharskej univerzite v Sofii (1995-2006); sudca Všeobecného súdu od 12. januára 2007 do 29. júna 2010.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

narodený 17. februára 1930; britský štátny príslušník; barrister, Master of the Bench, následne Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel na ministerstve práce, Junior a Leading Counsel na Treasury; Recorder; sudca na High Court (Queen's Bench Division); predseda Employment Appeal Tribunal; Visiting Professor, University of Durham, Comell (Spojené štáty americké), Mercer (Spojené štáty americké ), King's College, Londýn; generálny advokát na Súdnom dvore od 26. februára 1981 do 6. októbra 1988; sudca od 7. októbra 1988 do 10. marca 1992; zomrel 7. apríla 2009.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Narodený v roku 1960; „licencié en droit" (1984), doktor práv (1997) (univerzita Alexandru Ioan Cuza v Iaşi); sudca na súde prvého stupňa v Suceava (1984-1989); vojenský sudca na vojenskom súde v Iaşi (1989-1990); profesor na univerzite Alexandru Ioan Cuza v Iaşi (1990-2006); špecializačné štipendium v oblasti súkromného práva na univerzite v Rennes (1991-1992); docent na univerzite Petre Andrei v Iaşi (1999-2002); hosťujúci profesor na univerzite Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); sudca Všeobecného súdu od 12. januára 2007 do 26. novembra 2010.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

narodený 29. januára 1927 v Düsseldorfe; nemecký štátny príslušník; štúdium práva na univerzitách v Kolíne nad Rýnom, Bonne a Freiburgu (1947-1951); "Gerichtsreferendar" (1952-1956), potom "Gerichtassessor" (1956) na odvolacom súde v Kolíne nad Rýnom; vedecký spolupracovník na Spolkovom ústavnom súde (1958-1960); "Landsgerichtsrat" na Krajskom súde v kolíne nad Rýnom; štátny úradník (1961), riaditeľ odboru verejného práva (1969) na Spolkovom ministerstve spravodlivosti; sudca na Súdnom dvore od 7.októbra 1982 do 6. októbra 1988; zomrel 28. mája 2009.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

narodený v roku 1960; diplom z práva získal na Universidad Autónoma v Barcelone (1983); sudca (1985); od roku 1992 sudca v správnych senátoch Najvyššieho súdu autonómnej oblasti Kanárske ostrovy v Santa Cruz de Tenerife (1992 a 1993) a Audiencia Nacional v Madride (máj 1998 – august 2007) s rozhodovacou praxou najmä v daňovej oblasti (DPH), žaloby proti všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom hospodárstva a proti jeho rozhodnutiam v oblasti štátnej pomoci a zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej správy, žaloby proti rozhodnutiam ústredných regulačných orgánov v bankovej, burzovej a energetickej oblasti a v oblasti poisťovníctva a ochrany hospodárskej súťaže; referendár na Ústavnom súde (1993 – 1998); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007 do 16. septembra 2013.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

narodený 23. decembra 1927; taliansky štátny príslušník; riadny profesor pracovného práva (Urbino, Boloňa, Rím), porovnávacieho súkromného práva (Boloňa); člen Vyššej súdnej rady (1976-1981); generálny advokát na Súdnom dvore (1982-1988); sudca od 7. októbra 1988 až do svojej smrti 21. júla 1999.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

narodený v roku 1962; diplom získal na Inštitúte politických vied v Paríži (1984); bývalý študent na Národnej sudcovskej škole (1986 - 1988); sudca Súdu prvého stupňa v Marseille (január 1988 - január 1990); sudca na stáži na riaditeľstve pre občianske veci a pečať ministerstva spravodlivosti (január 1990 - jún 1992); zástupca vedúceho úradu, neskôr vedúci úradu Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, spotrebu a potláčanie podvodov ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu (jún 1992 - september 1994); technický poradca Garde des Sceaux, ministra spravodlivosti (september 1994 - máj 1995); sudca Súdu prvého stupňa v Nîmes (máj 1995 - máj 1996); referendár na Súdnom dvore v kabinete generálneho advokáta Légera (máj 1996 - december 2001); súdny poradca na Kasačnom súde (december 2001 - august2007); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007 do 16. septembra 2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

narodený v roku 1946; štúdium na Crescent College Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (bakalársky titul a diplom z európskeho práva) a na Kings Inns; v roku 1968 zapísaný do Írskej advokátskej komory; barrister (1968 - 1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982 - 1986); sudca Circuit court (1986 - 1997); sudca Najvyššieho súdu Írska (1997 - 2008); bencher of Kings Inns; zástupca Írska v Poradnom výbore európskych sudcov (2000 - 2008); sudca Všeobecného súdu od 15. septembra 2008 do 16. septembra 2013.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

narodený 5. januára 1931 v Paríži; francúzsky štátny príslušník; licencié en droit (magisterské štúdium práva), získanie vysokoškolského diplomu verejného práva; diplomu Národnej školy pre verejnú správu (1956); adítor v Štátnej rade (1956); úradník so zvláštnym poverením, následne technický poradca v kabinete Vysokého komisára pre mládež a šport (1961); maître des requêtes v Štátnej rade (1962); vládny komisár pri Zhromaždení pre sporné záležitosti Štátnej rady (1964-1968); námestník generálneho tajomníka, potom generálny tajomník Entreprise minière et chimique (Banského a chemického podniku) (1970-1974); správny a finančný riaditeľ Inštitútu pre výskum a akusticko/hudobnú koordináciu (IRCAM) v Centre Beaubourg (od roku 1974); štátny poradca (jún 1981); právny poradca Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (Podnik zaoberajúci sa výskumom a ropnou činnosťou) (október 1981-1982); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1982 do 6. októbra 1988; zomrel 3. októbra 2017.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

narodený v roku 1948; štúdium práva na Univerzite v Bukurešti (1971); postgraduálne štúdium medzinárodného pracovného práva a európskeho sociálneho práva, Univerzita v Ženeve (1973 - 1974); doktor práv na Univerzite v Bukurešti (1980); asistent stážista (1971 - 1973), asistent (1974 - 1985), neskôr poverený vyučovaním pracovného práva na Univerzite v Bukurešti (1985 - 1990); hlavný výskumník na Inštitúte vedeckého výskumu v oblasti práce a sociálnej ochrany (1990 - 1991); zástupca generálneho riaditeľa (1991 - 1992), neskôr riaditeľ (1992 - 1996) na Ministerstve práce a sociálnej ochrany; prednášateľ (1997), neskôr profesor v Národnej škole politických a správnych štúdií, Bukurešť (2000); štátny tajomník Ministerstva pre Európsku integráciu (2001 - 2005); vedúci odboru Legislatívnej rady Rumunska (1996 - 2001 a 2005 - 2009); splnomocnený zástupca rumunskej vlády pred súdmi Európskej únie (2009 - 2010); sudca Všeobecného súdu od Novembra 26, 2010 19 September 2016.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

narodený 16. marca 1919; grécky štátny príslušník; advokát (Atény); auditor a potom v Štátnej rade; štátny poradca; predseda Súdu príslušného pre disciplinárne konania proti sudcom súdov prvého stupňa a odvolacích súdov; člen Najvyššieho špeciálneho súdu; generálny inšpektor správnych súdov; člen Vyššej súdnej rady; predseda Vyššej rady Ministerstva zahraničných vecí; sudca na Súdnom dvore od 14. marca 1983 do 6. októbra 1997; zomrel 23. marca 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

narodený 5. júna 1930; nemecký štátny príslušník; advokát; notár; generálny tajomník skupiny kresťanských demokratov v Európskom parlamente; poslanec (Bundestag); predseda právnej komisie a komisie pre európske záležitosti v Bundestagu; čestný profesor európskeho práva na Sárskej univerzite (1990); generálny advokát na Súdnom dvore od 11. januára 1984 do 6. októbra 1997.

Carl Wetter
Carl Wetter

narodený v roku 1949; diplomy z ekonómie (Bachelor of Arts, 1974) a z práva (Master of Laws, 1977) získal na univerzite v Uppsale; úradník na Ministerstve zahraničných vecí (1977); člen švédskej advokátskej komory (od roku 1983); člen švédskej pracovnej skupiny pre právo hospodárskej súťaže pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC); prednášajúci práva hospodárskej súťaže (univerzity v Lunde a v Štokholme); autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 18. marca 2013.

Hans Jung
Hans Jung

narodený roku 1944; nemecký štátny príslušník, asistent, neskôr asistent-profesor na právnickej fakulte (Berlín); advokát (Frankfurt nad Mohanom); právnik – prekladateľ na Súdnom dvore; súdny referendár v kancelárii predsedu Súdneho dvora pána Kutschera, potom v kancelárii nemeckého sudcu Súdneho dvora; zástupca tajomníka Súdneho dvora; tajomník Súdu prvého stupňa od 10. októbra 1989 do 5. októbra 2005; zomrel 26. septembra 2009.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

narodený 31. júla 1916 v Cork; írsky štátny príslušník; štúdium práva (University College a King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); člen "Dail Eireann" (1948-1973); minister zdravotníctva (1954-1957); kandidát v prezidentských voľbách v Írsku (1966 a 1973); sudca na High Court (1973); Chief Justice (1974); sudca na Súdnom dvore od 16. januára 1985 do 6. októbra1991; zomrel 25. februára 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

narodený 26. januára 1930; francúzsky štátny príslušník; sudca na Ministerstve spravodlivosti; lektor na Právnickej fakulte Paríž 1; námestník riaditeľa v kabinete ministra spravodlivosti; predseda senátu odvolacieho súdu v Paríži; riaditeľ pre občianske záležitosti a pečať; generálny advokát na Súdnom dvore od 13. februára 1984 do 6. októbra 1994; zomrel 8. augusta 2017.

René JOLIET
René JOLIET

narodený 17. januára 1938; belgický štátny príslušník; riadny profesor (1974-1984) a mimoriadny profesor (od roku 1984), Právnická fakulta, Univerzita v Liège (katedra práva Európskych spoločenstiev); vedúci belgickej katedry na King's College, Londýn (1977); hosťujúci profesor: Univerzita v Nancy (1971-1978), Europa Instituut na univerzite v Amsterdame (1976-1985), Katolícka univerzita v Louvain-la-Neuve (1980-1982) a Northwestern University v Chicagu (1974 a 1983); lektor európskeho práva hospodárskej súťaže na Collège d'Europe v Bruggách (1979-1984); sudca na Súdnom dvore od 10. apríla 1984 do svojho úmrtia dňa 15. júla 1995.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

narodený 15. júna 1935; luxemburský štátny príslušník; pôsobenie na Ministerstve spravodlivosti; vládny atašé "premier en rang"; vládny zmocnenec pri Výbore pre sporné záležitosti Štátnej rady; prvý vládny poradca na Ministerstve spravodlivosti; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1985 až do jeho úmrtia dňa 1. júna 1996.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

narodený 7. septembra 1938; luxemburský štátny príslušník; štúdium práva a politických vied na univerzitách v Montpellieri, Paríži et Cambridgi; člen právnej služby Komisie, hlavný referent v kabinetoch dvoch členov Komisie; zastávanie rôznych zodpovedných funkcií na Ministerstve zahraničných vecí Veľkovojvodstva; výkon funkcie námestníka stáleho zástupcu Luxemburského veľkovojvodstva pri Európskych spoločenstvách; generálny advokát na Súdnom dvore od 13. januára 1986 do 6. októbra 1991 a od 19. decembra 1997 do 6. októbra 2003; zomrel 10. mája 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

narodený 17. marca 1936; portugalský štátny príslušník; prokurátor na odvolacom súde v Lisabone; vedúci kabinetu ministra spravodlivosti; námestník generálneho prokurátora; riaditeľ kabinetu európskeho práva; profesor práva Spoločenstva (Lisabon); sudca na Súdnom dvore od 31. januára 1986 do 6. októbra 2000.

Gil Carlos RODRIGUEZ IGLÉSIAS
Gil Carlos RODRIGUEZ IGLÉSIAS

narodený 26. mája 1946; španielsky štátny príslušník; asistent, potom profesor (univerzita v Oviedo, univerzita vo Freiburgu/Briesgau, samostatná univerzita v Madride, Univerzita Complutense v Madride a univerzita v Grenade); vedúci katedry medzinárodného verejného práva (Grenada); sudca na Súdnom dvore od 31. januára 1986 do 6. októbra 2003, predseda od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2003.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

narodený 22. mája 1926; španielsky štátny príslušník; bývalý profesor (catedratico) medinárodného verejného práva na univerzitách v Grenade, Barcelone a na samostatnej univerzite v Madride; profesor (catedratico) medzinárodného verejného práva na Univerzite Complutense v Madride; sudca na Ústavnom súde Španielska (1980-1986); volený poradca Štátnej rady; člen (académico de número) Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 20. októbra 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

narodený 21. marca 1935; nemecký štátny príslušník; vedecký asistent na Inštitúte štúdií európskeho práva (Kolín nad Rýnom); riadny profesor verejného práva, medzinárodného verejného práva a európskeho práva na univerzite v Bonne a Frankfurte nad mohanom; sudca na Súdnom dvoreod 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 1. júna 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

narodený 11. mája 1935; belgický štátny príslušník; profesor na "Katholieke Universiteit Leuven" (KUL), "University of Chicago" a na "Universiteit van Amsterdam" (UvA); prorektor a člen akademickej a organizačnej rady KUL; advokát (Dendermonde, Leuven, Brusel); predseda bankovej komisie; generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 8. júla 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

narodený v roku 1939; barrister; Queen´s Counsel; úradník sekretariátu Európskej komisie pre ľudské práva; referendár u generálneho advokáta pána J. P. Warnera; profesor európskeho práva na univerzite v Londýne; riaditeľ Centre of European Law v King´s College v Londýne; autor viacerých diel v oblasti európskeho práva; generálny advokát Súdneho dvore od 7. októbra 1988 do 10 januára 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

narodený 15. novembra 1942; taliansky štátny príslušník; riadny profesor medzinárodného práva a práva Spoločenstva na univerzite v Neapole; advokát na kasačnom súde; člen Rady pre sporné diplomatické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí; generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1988 do 4. marca 1998.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

narodený 31. januára 1928; holandský štátny príslušník; úradník na Ministerstve zahraničných vecí; profesor práva medzinárodných organizácií (Utrecht, Leiden); člen "Raad van State"; predseda súdnej sekcie "Raad van State"; člen Kráľovskej akadémie vied; člen správnej rady Akadémie medzinárodného práva v Haagu; sudca na Súdnom dvore od 29. marca 1990 do 6. októbra 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

narodený v roku 1942; úradník ministerstva spravodlivosti; referendár u sudcu Maxa Sørensena; profesor medzinárodného práva verejného a colného na právnickej fakulte univerzity v Kodani; advokát; predseda a člen arbitrážnych súdov; člen odvolacieho správneho súdu; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 1991 do 6. októbra 1994; sudca Súdneho dvore od 7. októbra 1994 do 10 januára 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

narodený 17. júna 1943; írsky štátny príslušník; barrister (1967), neskôr Senior Counsel (1981): výkon advokátskej činnosti; Attorney General (1987); bývalý člen Štátnej rady; bývalý člen Bar Council of Ireland; bencher (dekan) "Honourable Society of King's Inn's"; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1991 do 5. októbra 1999.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

narodený 14. novembra 1934; britský štátny príslušník; advokát (Škótsko); Queen’s Counsel (Škótsko); tajomník, neskôr pokladník Faculty of Advocates; predseda poradného výboru advokátskych komôr Európskeho spoločenstva; Salvesen Professor of European Institutions a riaditeľ Europa Institute, univerzita v Edimburgu; zvláštny poradca House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Gray’s Inn, Londres; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 9. marca 1992; sudca na Súdnom dvore od 10. marca 1992 do 7. januára 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

narodený roku 1931; profesor ústavného práva a všeobecného verejného a komparatívneho práva (univerzity v Padove, Bologni a Ríme); člen Vyššej súdnej rady (1976 – 1978); sudca Ústavného súdu a predseda Ústavného súdu (1986 – 1987); minister pre politiky Spoločenstva (1987 – 1989); poslanec Európskeho parlamentu (1989 – 1994); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 1994 do 31. decembra 1994; generálny advokát Súdneho dvora od 1. januára 1995 do 14. decembra 1999; sudca Súdneho dvora od 15. decembra 1999 do 3. mája 2006; zomrel 18. júla 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

narodený 14. júla 1932; grécky štátny príslušník; advokát a člen advokátskej komory v Aténach; audítor v Štátnej rade v roku 1963; maître des requêtes v roku 1973 a štátny poradca (1982-1994); člen Špeciálneho súdu príslušného na disciplinárne konania vedené proti sudcom; člen Najvyššieho špeciálneho súdu príslušného podľa gréckej ústavy harmonizovať judikatúru troch najvyšších vnútroštátnych súdov a zabezpečovať súdnu kontrolu platnosti parlamentných volieb, ako aj európskych volieb; člen Vyššej súdnej rady, člen Vyššej rady na Ministerstve zahraničných vecí; predseda Odvolacieho súdu pre ochranné známky; predseda Osobitného legislatívneho výboru Ministerstva spravodlivosti, generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Narodený v roku 1936; štátny radca (Francúzsko); riaditeľ, neskôr generálny riaditeľ právneho oddelenia Rady Európskych spoločenstiev (1968-1973); generálny riaditeľ Národného úradu práce (1973-1975); riaditeľ všeobecnej správy ministerstva priemyslu (1977-1979); riaditeľ právneho oddelenia OECD (1979-1985); riaditeľ Medzinárodného inštitútu verejnej správy (1985-1987); jurisconsulte, riaditeľ právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí (1987-1994); sudca Súdneho dvore od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2006.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Narodený v roku 1938; sudca na ministerstve spravodlivosti (1966-1970); vedúci kancelárie, neskôr odborný poradca v kancelárii ministra životnej úrovne v roku 1976; odborný poradca v kancelárii Garde de Sceaux – ministra spravodlivosti (1976-1978); zástupca riaditeľa oddelenia trestných vecí a otázok milosti na ministerstve spravodlivosti (1978-1983); sudca odvolacieho súdu v Paríži (1983-1986); zástupca riaditeľa kancelárie Garde des Sceaux - ministra spravodlivosti (1986); predseda Tribunal de grande instance v Bobigny (1986-1993); riaditeľ kancelárie ministra spravodlivosti, garde des Sceaux, a generálny advokát na odvolacom súde v Paríži (1993-1994); profesor „associé“ na Univerzite René Descartes – Paríž V (1988-1993); generálny advokát Súdneho dvore od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2006.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

narodený 30. januára 1943; nemecký štátny príslušník; riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti spolkovej krajiny Bavorsko; predseda Ústavného súdu spolkovej krajiny Sasko a odvolacieho súdu v Drážďanoch (1992-1994); čestný profesor európskeho a lekárskeho práva na univerzite v professeur honoraire de droit européen et de droit de la médecine à l'université de Saarbrückene; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1994 do 14. júla 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

född den 26 februari 1949; dansk medborgar; tjänsteman vid justitieministeriet (1973); avdelningschef vid justitieministeriet (1982–1987 och 1988–1991); domare i Østre Landsret (1987–1988); vice ordförande för Sø– och Handelsretten (1988); justitieministeriets ombud i gemenskapsrättsliga frågor och frågor rörande mänskliga rättigheter (1991–1994); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 18 december 1997.

Peter JANN
Peter JANN

născut în anul 1935; doctor în drept al Universităţii din Viena (1957); numit judecător pe lângă Ministerul Federal de Justiţie (1961); judecător în domeniul presei la Straf-Bezirksgericht în Viena (1963-1966); purtător de cuvânt al Ministerului Federal de Justiţie (1966-1970), atribuţii în cadrul departamentului internaţional al acestui minister; consilier în cadrul Comisiei juridice şi purtător de cuvânt al Parlamentului (1973-1978); numit judecător la Curtea Constituţională (1978); judecător raportor permanent la această jurisdicţie până la sfârşitul anului 1994; judecător la Curtea de Justiție din 19 ianuarie 1995 până la 6 octombrie 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

narodený 30. marca 1940; švédsky štátny príslušník; doktor práv a profesor verejného práva na univerzite v Lund; profesor verejného práva a dekan na univerzite v Štokholme; Parliamentary Ombudsman; sudca na najvyššom správnom súde, sudca na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 6. októbra 2000; zomrel 7. augusta 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

narodený 31. októbra 1941; fínsky štátny príslušník; doktor práv (OTL), univerzita v Helsinkách; riaditeľ na ministerstve spravodlivosti; poradca na obchodnom riaditeľstve na ministerstve zahraničných vecí; sudca na najvyššom súde, sudca na Súdnom dvore EZVO; predseda Súdneho dvora EZVO; sudca na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 16. januára 2002.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

narodený v roku 1944; diplom z odboru právo a titul master z politickej ekonómie z univerzity v Coimbre; doktorát z medzinárodnej ekonómie (Univerzita v Paríži I - Panthéon Sorbonne); povinná vojenská služba vykonávaná na ministerstve námorníctva (služba justície, 1969 - 1972); profesor na katolíckej univerzite a Univerzite Nova v Lisabone; bývalý profesor na univerzite v Coimbre a univerzite Lusíada v Lisabone (riaditeľ inštitútu európskych štúdií); člen portugalskej vlády (1980 - 1983): štátny tajomník na ministerstve vnútra, pri predsedníctve v Rade ministrov a pre európske záležitosti; poslanec portugalského parlamentu, podpredseda skupiny kresťanských demokratov; generálny advokát na Súdnom dvore (1986 - 1988); predseda Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (1989 - 1995); advokát v Lisabone, špecialista na európske právo a právo hospodárskej súťaže (1996 - 2012); člen pracovnej skupiny k budúcnosti súdneho systému Európskych spoločenstiev „Groupe Due" (2000); predseda disciplinárnej rady Európskej komisie (2003 - 2007); predseda Portugalského združenia európskeho práva (od roku 1999); Sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2012 do 8. októbra 2018.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

narodený 3. mája 1942; írsky štátny príslušník; "Master of Arts" ekonomických vied naUniversity College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; preseda "Legal Air Board" a "Bar Council"; generálny advokát na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 6. októbra 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Narodený v roku 1949; sudca; sudca Consejo General del Poder Judicial; profesor; riaditeľ kancelárie predsedu Consejo General del Poder Judicial; sudca ad hoc Európskeho súdu pre ľudské práva; sudca Tribunal Supremo od roku 1996; generálny advokát na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do jeho úmrtia dňa 12. novembra 2009.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

narodený v roku 1949; ukončené právnické vzdelanie a vzdelanie z hospodárskych vied (univerzita v Liège); Master of Laws (Harvard University, Spojené štáty americké); doctor honoris causa (univerzita Paris Dauphine); profesor európskeho práva na univerzitách v Louvaine a Liège; poslanec (1977 - 1995); štátny tajomník, minister a ministerský predseda Valónskeho regiónu (1980 - 1988); podpredseda vlády, minister spravodlivosti a stredného a malého podnikania (1988 - 1992); podpredseda vlády, minister spravodlivosti a hospodárstva (1992 - 1995); podpredseda vlády, minister obrany (1995); primátor vo Verviers (1995); sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1995 - 2003); právny poradca, neskôr advokát (2004 - 2012); štátny minister (2009 - 2012); Generálny advokát na Súdnom dvore od 8. októbra 2012 do 8. októbra 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

narodený v roku 1939, univerzitné štúdia absolvoval na právnickej fakulte a fakulte hospodárskych vied v Montpellier a v Paríži; doktor práv (1964), advokát (1964); advokát na odvolacom súde (1967), generálny referent na Ministerstve práce a sociálneho poistenia, člen (1978-1989) neskôr predseda (1988-1989) Hospodárskej a sociálnej rady; člen predstavenstva Národnej investičnej a úverovej spoločnosti a Európskej satelitnej spoločnosti (do roku 1989); člen (1993-1995) neskôr predseda rady Medzinárodného univerzitného inštitútu v Luxemburgu (1995-2004); vyučujúci na Luxemburskej univerzite; vládny člen výboru Európskeho sociálneho fondu, poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov a správnej rady pre správu Európskeho fondu pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (do roku 1989); sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 11. júla 1996; sudca Súdneho dvore od 12. júla 1996 do 14. januára 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

narodený 3. júna 1935; grécky štátny príslušník; prijatie do advkátskej komory v Thessalonikách v 1963; doktor medzinárodného práva na univerzite Thessalonikách v roku 1971; profesor medzinárodného verejného práva a práva Spoločenstva na Právnickej fakulte Thráckej univerzity; čestný právny poradca na Ministerstve zahraničných vecí; člen gréckej delegácie na Valnom zhromaždení OSN od roku 1983; predseda komisie expertov pre zlepšenie konania v rámci Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy v rokoch 1989 až 1992; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1997 až do svojho úmrtia dňa 10. marca 1999.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

narodený 27. júla 1936; nemecký štátny príslušník; štúdium práva na univerzitách v Tübingene, Berlíne, Paríži, Hamburgu, Viedni, Turíne a Cambridge; poslanec Bundestagu (1969 až 1980); zvolenie za člena Európskeho parlamentu (1977); pôsobil v početných komisiách, najmä ako člen Komisie pre právne záležitosti a občianske práva, ktorej predsedal v rokoch 1993 a 1994; predseda delegácie poverenej vzťahmi s pobaltskými krajinami, ako aj s podkomisiami pre ochranu údajov a pre toxické alebo nebezpečné látky; podpredseda Európskeho parlamentu (1984 až 1992); generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1997 do 6. októbra 2003.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

narodený 19. februára 1934; taliansky štátny príslušník; sudca na súde v Neapole; súdny radca na odvolacom súde v Ríme, neskôr na kasačnom súde; atašé na Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; predseda generálneho výboru na diplomatickej konferencii pre vypracovanie Luganského dohovoru; referendár u talianskeho generálneho advokáta na Súdnom dvore; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 1995; predseda Súdu prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 4. marca 1998; generálny advokát na Súdnom dvore od 5. marca 1998 do 6. októbra 2000; zomrel 26. januára 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

narodený v roku 1948; v roku 1970 vyštudoval Právnickú fakultu Slobodnej univerzity v Berlíne; doktorát z ústavného a správneho práva ukončil na univerzite v Hamburgu (1973); profesor na univerzite v Hamburgu (1972 - 1977); profesor verejného práva na univerzite v Bielefelde (1978); profesor verejného práva na univerzite v Solúne (1982); minister vnútra (v rokoch 1989 a 1996); člen správnej rady Krétskej univerzity (1983 - 1987); riaditeľ Centra medzinárodného a európskeho hospodárskeho práva v Solúne (1997 - 2005); predseda Gréckeho združenia pre európske právo (1992 - 1994); člen Gréckeho národného výboru pre výskum (1993 - 1995); člen Vyššieho výboru pre výber gréckych úradníkov (1994 - 1996); člen vedeckej rady Akadémie európskeho práva v Trevíri (od roku 1995); člen správnej rady Gréckej národnej justičnej akadémie (1995 - 1996); člen vedeckej rady ministerstva zahraničných vecí (1997 - 1999); predseda Gréckej ekonomickej a sociálnej rady v roku 1998; sudca Súdneho dvora od 8. júna 1999; predseda Súdneho dvora od 7. októbra 2003 do 8. októbra 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

narodená 28. februára 1942; írska štátna príslušníčka; barrister v Írskej advoktskej komore (1972); právna poradkyňa v oblasti priemyselného a obchodného vlastníctva (1973-1979); barrister (1979-1995), neskôr Senior Counsel (1995-1998) v Írskej advokátskej komore; takisto členka advokátskych komôr Anglicka a Walesu; sudkyňa na High Court Írska (1998); profesorka "právnych systémov a právnych metód" a profesorka "Averil Deverell" obchodného práva (Trinity College, Dublin); bencher (dekanka) Honorable Society of King’s Inns; sudkyňa na Súdnom dvore od 6. októbra 1999 do 13. októbra 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Narodená v roku 1948; študovala v Tubingene, v Mníchove a v Ženeve; vedeckú časť doktorandskej práce absolvovala v Londýne, titul doktorky práv obhájila na Univerzite v Mníchove; sudkyňa Arbeitsgericht Oldenburg; habilitovaná profesorka na Brémskej univerzite, odbor : pracovné právo, sociológia práva a  právo sociálneho zabezpečenia; profesorka ad interim na právnických fakultách v Brémách a vo Frankfurte; prezidentka Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); spolupracovníčka na projekte European Expertise Service, projekt reformy pracovného práva v Kirghizstane (1994-1995); čestná profesorka pracovného práva, predovšetkým európskeho, na Brémskej univerzite; sudkyňa Súdneho dvore od 15. júla 2000 do 6. októbra 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Narodený v roku 1939, pracoval pre parlamentného ombudsmana a v úrade vlády Švédskeho kráľovstva, ako aj na ministerstvách – asistent zástupcu tajomníka ministerstva financií; vymenovaný za sudcu Kammarratten (odvolací správny súd) v Göteborgu v roku 1981, neskôr sudca Regeringsratten (najvyšší správny súd) od roku 1985; prispel k množstvu oficiálnych správ, najmä v oblasti daňovej legislatívy a účtovníctva; okrem iného bol predsedom výboru pre dane z príjmu zohľadňujúce infláciu, predseda výboru pre účtovníctvo a špeciálny spravodajca výboru pre pravidlá zdaňovania spoločníkov súkromných spoločností; bol tiež predsedom rady pre účtovné pravidlá a členom rady národnej súdnej správy, ako aj členom rady Dozorného finančného úradu; publikoval množstvo odborných článkov týkajúcich sa predovšetkým daňovej legislatívy; sudca Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 6. októbra 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

narodený v roku 1940; rôzne súdne funkcie (1964 - 1977); poverenec vlády pre rôzne úlohy súvisiace s uskutočnením a koordináciou štúdií o reforme súdnictva; zástupca vlády pri Európskej komisii pre ľudské práva a pred Európskym súdom pre ľudské práva (1980 - 1984); expert riadiaceho výboru pre ľudské práva Rady Európy (1980 - 1985); člen komisie pripravujúcej novelu trestného zákona a trestného poriadku; Procurador-Geral da República (1984 - 2000); člen kontrolného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom - OLAF (1999 - 2000); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2000 do 8. októbra 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

narodený v roku 1940; profesor práva Európskej únie na univerzite La Sapienza v Ríme; profesor na univerzitách Istituto Orientale (1969 - 1979) a Federico II v Neapoli (1979 - 1992), Katánii (1969 - 1977) a Mogadiše (1967 - 1972); advokát na talianskom Kasačnom súde; právny poradca stáleho talianskeho zastúpenia pri Európskych spoločenstvách (1984 - 1992); člen talianskej delegácie na rokovaniach týkajúcich sa pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám a rokovaniach týkajúcich sa Jednotného európskeho aktu a Zmluvy o Európskej únii; autor mnohých publikácií, vrátane komentárov k európskym zmluvám a kódexov Európskej únie; zakladateľ a od roku 1996 riaditeľ revue Il Diritto dell'Unione Europea; člen riadiacich alebo redakčných výborov viacerých právnických periodík; pôsobil ako prednášajúci na mnohých medzinárodných kongresoch, konferenciách a prednáškach na viacerých medzinárodných inštitúciách, vrátane Akadémie medzinárodného práva v Haagu (1987); člen skupiny nezávislých expertov určených na preskúmanie hospodárenia Európskej komisie (1999); generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2000 do 3. mája 2006; sudca Súdneho dvora od 4. mája 2006 do 8. októbra 2018; podpredseda Súdneho dvora Európskej únie od 8. októbra 2015 do 8. októbra 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Narodený v roku 1941; referendár Súdneho dvora (1966-1969); úradník Komisie európskych spoločenstiev (1969-1977); doktor práv (Univerzita Leyden); profesor európskeho práva na Univerzite v Groningene (1977-1989); sudca odvolacieho súdu v Arnhem; publikačná činnosť; zástupca generálneho riaditeľa právneho oddelenia Komisie európskych spoločenstiev (1989-2000); profesor európskeho práva na Univerzite v Amsterdame; sudca Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 10 júna 2010.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Narodený v roku 1942; výskumný asistent na Univerzite v Utrechte (1970-1971); referendár Súdneho dvora (1971-1974); hlavný poradca ministerstva spravodlivosti (1975-1982); člen poradnej rady pre vládnu politiku (1983-1990); viacero pedagogických aktivít; štátny tajomník ministerstva hospodárstva (1990-1997); štátny tajomník ministerstva všeobecných vecí (1997-2000); generálny advokát Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 6. októbra 2006; zomrel 20. apríla 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Narodená v roku 1957; doktorka práv (Viedenská univerzita); postgraduálne štúdium európskeho práva (College d´Europe, Brugy); členka diplomatického zboru (od roku 1982); expertka pre otázky Európskej únie v kancelárii právneho poradcu ministerstva zahraničných vecí (1985-1988); právne oddelenie Komisie európskych spoločenstiev (1989); vedúca „právneho oddelenia EÚ“ na ministerstve zahraničných vecí (1992-2000, splnomocnená ministerka); účasť na rozhovoroch o Európskom ekonomickom priestore a na pričlenení Rakúska do EÚ, zástupkyňa Rakúska pred Súdnym dvorom európskych spoločenstiev; generálny konzul Rakúska v Zürichu (2000); pedagogická a publikačná činnosť; generálna advokátka Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 6. októbra 2006; zomrela v októbri 2018.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Narodený v roku 1967; „licencié en droit" (Univerzita v Lisabone, 1990); asistent (Európsky univerzitný inštitút, 1991); doktor práv (Európsky univerzitný inštitút vo Florencii, 1996); hosťujúci profesor (London School of Economics; College d´Europe v Natoline, Inštitút Ortega y Gasset v Madride, portugalská katolícka univerzita, Inštitút európskych štúdií v Macao); profesor (Nezávislá lisabonská univerzita, 1997); Fulbright Visiting Research Scholar (Univerzita v Harvarde, 1998); spoluriaditeľ Akadémie medzinárodného obchodného práva; spoluautor (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) a člen redakčného výboru viacerých právnych časopisov, generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2003 do 6. októbra 2009

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

narodený v roku 1937; štúdium práva v Cambridgei; barrister (1964 - 1980); Queen's Counsel (1980 - 1986); sudca na High Court of England and Wales (1986 - 1995); Lord Justice of Appeal (1995 - 2003); od roku 1985 člen senior a v roku 2003 pokladník Honourable Society of the Inner Temple; sudca Súdneho dvora od 8. januára 2004 do 8. októbra 2012.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Narodený v roku 1938; doktor práv (1966); profesor medzinárodného práva verejného (1974); Senior Visiting Fellow na univerzite v Oxforde (1985), profesor na Medzinárodnej katolíckej univerzite v Tokyu (1988); autor niekoľkých publikácií o medzinárodnom práve verejnom, o práve spoločenstiev a o ľudských právach; vyjednávač poľskej vlády pri sťahovaní sovietskych vojsk z územia Poľskej republiky; zástupca štátneho tajomníka, neskôr štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (1989-1992); predseda poľskej delegácie vo Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov; sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (1992-2002); predseda Inštitútu medzinárodného práva (2003); poradca prezidenta Poľskej republiky v oblasti zahraničnej politiky a ľudských práv (2002-2004); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2009

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

narodený v roku 1938; diplom práva získal na univerzite vo Vilniuse (1961); kandidát právnych vied, Moskovská univerzita (1965); doktor (Dr.hab.), Moskovská univerzita (1973); stážista na Institut des Hautes Etudes Internationales (pod vedením: prof. Ch. Rousseau), univerzity v Paríži (1967-1968); člen Litovskej akadémie vied (1996); doktor honoris causa Litovskej právnej univerzity (2001); rôzne prednášateľské a správne funkcie na univerzite vo Vilniuse (1961-1990); odborný asistent, habilitovaný profesor, profesor medzinárodného práva verejného, dekan právnickej fakulty; niekoľko vládnych funkcií v oblastiach litovskej diplomacie a spravodlivosti; minister spravodlivosti (1990-1991), štátny poradca (1991), veľvyslanec Litovskej republiky v Belgicku, Luxembursku a Holandsku (1992-1994); sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (bývalého) (jún 1994 – november 1998); sudca Najvyššieho súdu Litvy a predseda tohto súdu (december 1994 – október 1998); sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (od októbra 1998); účasť na niekoľkých medzinárodných konferenciách; člen delegácie Litovskej republiky pre vyjednávanie so ZSSR (1990-1992); autor mnohých publikácií (približne 200); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2010.

George ARESTIS
George ARESTIS

narodený v roku 1945; diplom z práva získal na univerzite v Aténach (1968); M. A. Comparative Politics and Government na Kentskej univerzite v Canterbury (1970); vykonával advokátske povolanie na Cypre (1972 - 1982); v roku 1982 vymenovaný za sudcu, v roku 1995 za predsedu District Court; Administrative President District Court Nikózie (1997 - 2003); sudca Najvyššieho súdu Cypru (2003); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

narodený v roku 1947; doktor práv na Maltskej kráľovskej univerzite v roku 1973; do štátnej správy vstúpil ako Notary to Government v roku 1975; poradca republiky v roku 1978, prvý poradca republiky v roku 1979, zástupca Attorney General v roku 1988, v roku 1989 ho maltský prezident vymenoval za Attorney General; vyučujúci občianskeho práva na polovičný úväzok na Maltskej univerzite (1985 - 1989); člen Maltskej univerzitnej rady (1998 - 2004); člen komisie pre správu spravodlivosti (1994 - 2004); člen výboru guvernérov Arbitrážneho centra Malty (1998 - 2004); Sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 8. októbra 2018.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Narodený v roku 1951; doktor práv na Univerzite v Bratislave (1974); profesor medzinárodného práva univerzity v Košiciach (od roku 1975); sudca Ústavného súdu (1993); člen Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu (1994); člen Benátskej komisie (1994); predseda Slovenského združenia medzinárodného práva (2002); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2009

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

narodený v roku 1952, doktor práv v roku 1986; člen advokátskej komory (1977 - 1998); hosťujúci profesor trestného práva na Tartuskej univerzite; sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (1994 - 1998); predseda Najvyššieho súdu Estónska (1998 - 2004); člen právnej komisie pre ústavu; poradca výboru pripravujúceho trestný zákonník; člen pracovnej skupiny pripravujúcej trestný poriadok; autor niekoľkých publikácií o ľudských právach a ústavnom práve; sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 23. októbra 2013.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

narodený v roku 1950; bakalár občianskeho práva (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diplom z vyšších štúdií európskeho práva (University College Dublin, 1977); barrister zapísaný v írskej komore (1972 - 1999); prednášateľ európskeho práva (King's Inns v Dubline); Senior Counsel (1994 - 1999); zástupca írskej vlády v mnohých veciach prejednávaných Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev; sudca High Court Írska (od roku 1999); bencher (dekan) Honorable Society of King's Inns (od roku 1999); podpredseda Írskej spoločnosti pre európske právo; člen Asociácie pre medzinárodné právo (írska pobočka); syn Andreasa O'Keeffeho (Aindrias Ó Caoimh), sudcu Súdneho dvora v rokoch 1974 - 1985; sudca Súdneho dvora od 13. októbra 2004 do 7. októbra 2015.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

narodený v roku 1938; profesor medzinárodného práva a vedúci katedry Jeana Monneta pre právo Európskych spoločenstiev na Bolonskej univerzite; doktor honoris causa univerzity Carlos III v Madride; hosťujúci profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), v Georgtowne, Paris II, na Georgijskej univerzite (Atény) a na Medzinárodnom univerzitnom inštitúte (Luxemburg); koordinátor European Business Law Pallas Program organizovaného na pôde univerzity v Nijmegene; člen poradného výboru Komisie Európskych spoločenstiev pre verejné obstarávanie; zástupca štátneho tajomníka pre oblasť priemyslu a obchodu v súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady; člen analytickej skupiny Európskeho spoločenstva pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a riaditeľ v akademickom roku 1997 vo výskumnom centre Akadémie medzinárodného práva v Haagu venovanom WTO; sudca Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 3. mája 2006; Generálny advokát na Súdnom dvore od 4. mája 2006 do 8. októbra 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

narodená v roku 1945; právnické vzdelanie získala na Lundskej univerzite; právna referentka a sudkyňa Súdu prvého stupňa v Trollhättane (1971 - 1974); právna referentka na Odvolacom súde v Štokholme (1974 - 1975); sudkyňa na Súde prvého stupňa v Štokholme (1975); radkyňa pre právne a administratívne veci u predsedu Odvolacieho súdu v Štokholme (1975 - 1978); splnomocnenkyňa v Domstolverket (národná správa súdnictva) (1977); radkyňa na úrade kancelára pre súdnictvo (Justice Chancellor) (1979 - 1980); prísediaca sudkyňa na Odvolacom súde v Štokholme (1980 - 1981); právna radkyňa na ministerstve obchodu (1981 - 1982); právna radkyňa, neskôr riaditeľka a generálna riaditeľka pre právne veci na ministerstve zahraničných vecí (1982 - 1995); hodnosť veľvyslankyne v roku 1992; podpredsedníčka Swedish Market Court; zodpovedná za právne a inštitucionálne otázky pri rokovaniach EHP (podpredsedníčka, neskôr predsedníčka skupiny EZVO) a pri rokovaniach o pristúpení Švédskeho kráľovstva k Európskemu spoločenstvu; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 18. januára 1995 do 6. októbra 2006; sudkyňa Súdneho dvore od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2011.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

narodený v roku 1954; doktor práv (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1978); profesor občianskeho práva (1994) a práva Spoločenstva (2004); riaditeľ Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach (2004); sudca na Krajskom súde v Košiciach (1980); podpredseda (1982) a predseda (1990) Mestského súdu v Košiciach; člen Slovenskej advokátskej komory (1991); právny poradca Ústavného súdu (1993 - 1998); štátny tajomník ministerstva spravodlivosti (1998 - 2000); predseda Ústavného súdu (2000 - 2006); člen Benátskej komisie (2004); generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 2006 do 8. októbra 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

narodená v roku 1962; justičná skúška (1987); doktorka práv na univerzite v Ľubľane (1995); profesorka (od roku 1996) teórie štátu a práva (právnej vedy) a súkromného práva; vedecká pracovníčka; doktorandské štúdium na univerzite v Zürichu, na inštitúte pre porovnávacie právo vo Viedni, na Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné v Hamburgu, na slobodnej univerzite v Amsterdame; hosťujúca profesorka na univerzite vo Viedni, vo Friburgu (Nemecko) a na právnickej škole Bucerius v Hamburgu; riaditeľka právnej sekcie (1994-1996) a štátna tajomníčka ministerstva vedy a techniky (1996-2000); generálna tajomníčka vlády (2000); členka pracovnej skupiny pre európsky občiansky zákonník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003; vedúca výskumného projektu Humboldt (Humboldt Stiftung), uverejnenie viac ako sto právnych článkov a viacerých kníh o európskom a súkromnom práve; cena Združenia slovinských právnikov „právnik roka 2003“; členka redakčnej rady viacerých právnických časopisov; generálna tajomníčka Združenia slovinských právnikov, členka viacerých právnických združení, okrem iných aj Gesellschaft für Rechtsvergleichung; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 7. júla 2004 do 6. októbra 2006; generálna advokátka na Súdnom súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

narodený v roku 1946; doktor práv, bakalárska skúška (osobitný diplom) zo správneho práva (ULB, 1970); diplom z IEP v Paríži (Ecofin, 1972); advokátsky koncipient; právny poradca Banque de Paris et des Pays-Bas (1972 - 1973); atašé, neskôr vyslanecký tajomník na ministerstve zahraničných vecí (1973 - 1976); predseda pracovných skupín Rady ministrov (1976); prvý tajomník zastupiteľského úradu (Paríž), zástupca stáleho predstaviteľa pri OECD (styčný úradník pre UNESCO 1976 - 1979); vedúci kancelárie podpredsedu vlády (1979 - 1980); predseda pracovných skupín EPC (Ázia, Afrika, Latinská Amerika); poradca a neskôr zástupca vedúceho kancelárie predsedu Komisie Európskych spoločenstiev (1981); riaditeľ pre záležitosti rozpočtu a služobného poriadku na generálnom sekretariáte Rady ministrov (1981 - 1984); radca pri stálom zastúpení pri Európskych spoločenstvách (1984 - 1985); predseda rozpočtového výboru; splnomocnený vyslanec, riaditeľ pre politické a kultúrne záležitosti (1986 - 1991); diplomatický poradca predsedu vlády (1986 - 1991); veľvyslanec v Grécku (1989 - 1991, nerezidentný), predseda politického výboru (1991); veľvyslanec, stály zástupca pri Európskych spoločenstvách (1991 - 1998); predseda Coreper (1997); veľvyslanec (Brusel 1998 - 2002); stály predstaviteľ pri NATO (1998 - 2002); dvorný maršal a vedúci kancelárie jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu (2002 - 2007); sudca Súdneho dvora od 15. januára 2008 do 7. októbra 2013.

Niilo JÄÄSKINEN
Niilo JÄÄSKINEN

narodený v roku 1958; magister práv (1980), diplom z práva (1982), doktorát (2008) na Helsinskej univerzite; vyučujúci na Helsinskej univerzite (1980 - 1986); referendár a dočasný sudca Súdu prvého stupňa v Rovaniemi (1983 - 1984); právny poradca (1987 - 1989), neskôr vedúci sekcie európskeho práva ministerstva spravodlivosti (1990 - 1995); právny radca ministerstva zahraničných vecí (1989 - 1990); poradca a tajomník pre európske záležitosti Veľkého výboru Fínskeho parlamentu (1995 - 2000); dočasný sudca (júl 2000 - december 2002), neskôr sudca (január 2003 - september 2009) Najvyššieho správneho súdu; zodpovedný za právne a ústavné otázky v rámci rokovaní o pristúpení Fínskej republiky k Európskej únii; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2009 do 8. októbra 2015.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

narodený v roku 1946; štúdium práva (1963 - 1968) a doktorát na Sevillskej univerzite (1975); postgraduálne štúdium na univerzite vo Freiburgu im Breisgau (1969 - 1971); asociovaný profesor ústavného práva na Sevillskej univerzite (1978 - 1986); vedúci katedry ústavného práva na Sevillskej univerzite (1986 - 1992); referendár na španielskom Ústavnom súde (1986 - 1987); sudca španielskeho Ústavného súdu (1992 - 1998); predseda španielskeho Ústavného súdu (1998 - 2001); výskumný pracovník na Wissenschaftskolleg v Berlíne (2001 - 2002); vedúci katedry ústavného práva na Autonómnej univerzite v Madride (2002 - 2009); volený radca Štátnej rady (2004 - 2009); autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 14. decembra 2009 do 7. októbra 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

narodený v roku 1952; diplom z práva získal na Vilniuskej univerzite (1974 - 1979); doktor právnych vied na Litovskej akadémii práva (1999); advokát Litovskej advokátskej komory (1979 - 1990); poslanec Najvyššej rady Litovskej republiky (1990 - 1992), neskôr člen Seimas Litovskej republiky a člen Komisie štátu a práva (1992 - 1996); sudca Ústavného súdu Litovskej republiky (1996 - 2005), neskôr poradca predsedu litovského Ústavného súdu (od roku 2006); asistent na katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Mykolasa Romerisa (1997 - 2000), neskôr hosťujúci profesor (2000 - 2004), profesor (od roku 2004) a nakoniec vedúci katedry ústavného práva (2005 - 2007); dekan Právnickej fakulty Univerzity Mykolasa Romerisa (2007 - 2010); člen Benátskej komisie (2006 - 2010), signatár aktu obnovenia nezávislosti Litvy z 11. marca 1990; autor mnohých právnych publikácií; Sudca Súdneho dvora od 6. októbra 2010 do 8. októbra 2018.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

narodený 12. novembra 1914 v Nieuwkapelle; belgický štátny príslušník; doktor práv (1938), licencié en économie politique et sociale (ma-gisterské štúdium politickej a sociálnej ekonó-mie) (1940) na Katolíckej univerzite v Louva-in; asistent na Inštitúte ekonomických vied Ka-tolíckej univerzity v Louvain (1939-1940); ad-vokát (1938-1940); ekonomický a daňový po-radca Boerenbond, vedúci kabinetu ministra hospodárstva (1944-1945); tajomník európskej kancelárie F.A.O. (Medzinárodná organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) v Ríme poverený likvidáciou Medzinárodného inštitútu pre poľnohospodárstvo (1946-1949); predseda belgického výboru F.A.O., člen rady F.A.O. a rôznych výborov (1950-1953); súdny tajom-ník na Súdnom dvore ESUO od 26. marca 1953 do 6. októbra 1958 a Súdnom dvore Eu-rópskych spoločenstev od 7. októbra 1958 do 9. februára 1982; zomrel 15. mája 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

narodený 23. mája 1932 vo Viedni; britský štátny príslušník; štúdium práva na Kings Col-lege, univerzite v Durhame a Lincolns Inn (1950-1955); prijatý do londýnskej advokát-skej komory, zástupca súdneho tajomníka na Najvyššom súde Kene (1955); advokát (1957-1958 a 1961-1962); sudca prvostupňového sú-du (1958); prvý zástupca súdneho tajomníka na Najvyššom súde Kene (1963); referent-zástupca v súdnej kancelárii Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (1965); referent sekretariátu Komisie pre ľudské práva (1966); referent (1967), hlavný referent (1969), zástup-ca vedúceho kabinetu (1969-1973) Rady Euró-py; vedúci sekcie (1973), riaditeľ (1980) v kancelárii Európskeho parlamentu; súdny tajomník na Súdnom dvore od 10. februára 1982 do 9. februára 1988.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

narodený roku 1944; francúzsky štátny príslušník; vysokoškolské právnické vzdelanie získal na Univerzite Paríž I, Institut d'études politiques v Paríži a na School of advanced international studies Univerzity Johns Hopkins; referent na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu; hlavný referent sekretariátu rozpočtového výboru; vedúci sekcie sekretariátu inštitucionálneho výboru a rozpočtového výboru; poradca, neskôr riaditeľ u predsedov Európskeho parlamentu (inštitucionálne, právne a rozpočtové otázky); riaditeľ ad interim generálneho riaditeľstva výborov; súdny tajomník na Súdnom dvore od 10. februára 1988 do 9. februára 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

narodený v roku 1948; ukončil Inštitút politických vied v Paríži a vyššie štúdiá verejného práva; zástupca prokurátora republiky na krajskom súde vo Versailles; administrateur principal (hlavný radca) Súdneho dvora; generálny tajomník Generálnej prokuratúry odvolacieho súdu v Paríži; kancelária „Garde des Sceaux“, ministerstvo spravodlivosti; referendár predsedu Súdneho dvora; súdny tajomník na Súdnom dvore od 10. februára 1994 do 6. októbra 2010.