Bývalí členovia
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

narodený v roku 1946; štúdiá práva (Master of Arts na Oxfordskej univerzite, 1967; Master of Laws na University College London, 1969); vyučujúci na University College London (1967 - 1973); barrister (Londýn 1972 - 1974); referent, hlavný referent na Európskom súde pre ľudské práva (1974 - 1990); hosťujúci profesor práva na Saskatchewanskej univerzite v Saskatoone, Kanada (1988); vedúci personálneho oddelenia Rady Európy (1990 - 1993); vedúci sekcie (1993 - 1995), zástupca tajomníka (1995 - 2001), tajomník Európskeho súdu pre ľudské práva (2001 - september 2005); predseda Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

narodený v roku 1956; skončené právnické vzdelanie (Slobodná univerzita v Bruseli, 1979); osobitný diplom z medzinárodného práva (Brusel 1980); doktor práv (1989); zodpovedný pracovník za právne oddelenie Société anonyme du canal et des installations maritimes v Bruseli (1979 - 1984); úradník Komisie Európskych spoločenstiev (Generálne riaditeľstvo pre sociálne záležitosti, 1984 - 1988); člen právneho servisu Komisie Európskych spoločenstiev (1988 - 1994); súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1994 - 2005); vyučujúci v univerzitnom stredisku v Charleroi (medzinárodné a európske právo sociálneho zabezpečenia, 1989 - 1991), na univerzite v Mons-Hainaut (európske právo, 1991 - 1997), na Univerzite v Liège (právo európskej verejnej služby, 1989 - 1991; inštitucionálne právo Európskej únie, 1995 - 2005; európske právo sociálneho zabezpečenia, 2004 - 2005) a od roku 2006 na slobodnej univerzite v Bruseli (inštitucionálne právo Európskej únie); autor viacerých publikácií v oblasti európskeho práva sociálneho zabezpečenia a inštitucionálneho práva Európskej únie; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005; predseda Súdu pre verejnú službu 07.10.2011 do 31. augusta 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

narodený v roku 1952; diplom na Vysokej škole obchodu v Helsinkách a na Právnickej fakulte Helsinskej univerzity; referendár na Najvyššom správnom súde Fínska; generálny tajomník výboru pre reformu právnej ochrany vo verejnej správe; hlavný radca Najvyššieho správneho súdu; generálny tajomník výboru pre reformu správneho sporového konania, poradca riaditeľstva pre legislatívu ministerstva spravodlivosti; zástupca tajomníka Súdneho dvora EZVO; referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev; sudca Najvyššieho správneho súdu (1998 - 2005); člen odvolacej komisie pre utečencov; podpredseda výboru pre rozvoj fínskych súdnych inštitúcií; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2009; sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2009; podpredseda Všeobecného súdu od 17. septembra 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

narodený v roku 1955; skončené právnické vzdelanie (univerzita v Solúne, 1977); osobitný diplom z európskeho práva (Inštitút európskych štúdií Slobodnej univerzity v Bruseli, 1980); doktor práv (univerzita v Solúne, 1984); právnik prekladateľ v Rade Európskych spoločenstiev (1980 - 1982); vedecký pracovník v stredisku medzinárodného a európskeho hospodárskeho práva v Solúne (1982 - 1984); úradník na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev a v Komisii Európskych spoločenstiev (1986 - 1990); profesor práva Spoločenstva, medzinárodného súkromného práva a ľudských práv na univerzite Panteion v Aténach (od roku 1990); externý spolupracovník pre európske záležitosti na ministerstve spravodlivosti a člen Stáleho výboru pre Luganský dohovor (1991 - 2004); člen Národnej komisie pre hospodársku súťaž (1999 - 2005); člen Národnej komisie pre telekomunikácie a pošty (2000 - 2002); člen advokátskej komory v Solúne, advokát pred Kasačným súdom; zakladajúci člen Únie európskych advokátov (UAE); pridružený člen Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 6. októbra 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

narodená v roku 1950; diplom z práva na Vroclavskej univerzite (1972), doktorka práv (Lodž 1982); advokátka zapísaná v advokátskej komore Poľskej republiky (od roku 1977); hosťujúca vedecká pracovníčka (univerzita Paris X, 1987 - 1988; univerzita v Nantes, 1993 - 1994); expertka v Solidarite (1995 - 2000); profesorka pracovného práva a európskeho práva sociálneho zabezpečenia na Lodžskej univerzite (1997 - 1998 a 2001 - 2005), profesorka na Vyššej obchodnej škole vo Varšave (2002), profesorka pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave (2002 - 2005); štátna tajomníčka ministra práce a sociálnych vecí (1998 - 2001); členka rokovacieho výboru pre pristúpenie Poľskej republiky k Európskej únii (1998 - 2001); zástupkyňa poľskej vlády v Medzinárodnej organizácii práce (1998 - 2001); autorka viacerých publikácií o pracovnom práve a európskom práve sociálneho zabezpečenia; sudkyňa Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 7. októbra 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

narodený v roku 1967; diplom získal na Inštitúte politických štúdií v Grenobli (1988) a na Národnej škole pre verejnú správu (1993); audítor v Štátnej rade [(sudca spravodajca na sekcii súdnych sporov (1993 - 1997) a sudca na sekcii pre sociálne záležitosti (1996 - 1997)]; maître des requêtes v Štátnej rade (1996 - 2008); docent na Inštitúte politických štúdií v Paríži (1993 - 1995); prokurátor pred osobitnou dôchodkovou kasačnou komisiou (1994 - 1996); právny poradca ministerstva pre verejnú službu a mesta Paríž (1995 - 1997); generálny tajomník prefektúry departementu Yonne, podprefekt okresu Auxerre (1997 - 1999); generálny tajomník prefektúry departementu Savojsko, podprefekt okresu Chambéry (1999 - 2001); súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (2001 - 2005); riadny člen odvolacej komisie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) (2001 - 2005); sudca Súdu pre verejnú službu Európskej únie (2005 - 2011, predseda komory 2008 - 2011); štátny poradca, zástupca predsedu ôsmej komory sekcie súdnych sporov (2011 - 2013); člen odvolacej komisie Európskej vesmírnej agentúry (2011 - 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

narodený v roku 1945; univerzitné štúdiá v Berlíne, Mníchove, vo Frankfurte nad Mohanom (1966 - 1972); prvá štátna skúška (1972); justičný čakateľ vo Frankfurte nad Mohanom (1972 - 1973 a 1974 - 1975); Collège d'Europe v Bruggách (1973 - 1974); druhá štátna skúška (Frankfurt nad Mohanom 1976); zamestnanec Spolkového úradu práce a advokát (1976); sudca pracovnoprávneho súdu (spolková krajina Hesensko 1977 - 1993); vyučujúci na Fachhochschule für Sozialarbeit vo Frankfurte nad Mohanom a na Verwaltungsfachhochschule vo Wiesbadene (1979 - 1990); národný expert v právnom servise Komisie Európskych spoločenstiev (1993 - 1996 a 2001 - 2005); atašé pre sociálne záležitosti na zastupiteľskom úrade Spolkovej republiky Nemecko v Madride (1996 - 2001); sudca Pracovnoprávneho súdu vo Frankfurte nad Mohanom (február - september 2005); sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2005 do 13. apríl 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

narodená v roku 1956; štúdium práva (licenciatura en derecho, Barcelonská univerzita, 1981); špecializácia na medzinárodný obchod (Mexiko 1983); štúdium európskej integrácie (obchodná komora v Barcelone, 1985) a práva Spoločenstva (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); úradníčka v Generalitat de Catalunya (členka právneho oddelenia ministerstva priemyslu a energetiky, apríl 1984 - august 1986); členka advokátskej komory v Barcelone (1985 - 1987); riadiaca pracovníčka, neskôr hlavná riadiaca pracovníčka oddelenia výskumu a dokumentácie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1986 - 1994); referendárka na Súdnom dvore (kabinet generálneho advokáta Ruiza-Jaraba Colomera, január 1995 - apríl 2004; kabinet sudcu Lõhmusa, máj 2004 - august 2009); vyučujúca v oblasti sporového konania Spoločenstva na právnickej fakulte (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993 - 2000); autorka mnohých publikácií a prednášok v oblasti európskeho sociálneho práva; členka odvolacieho senátu Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (2006 - 2009); sudkyňa Súdu pre verejnú službu od 7. októbra 2009 do 13. apríl 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

narodený v roku 1950; doktor práv a advokát v advokátskej komore v Padove; asistent, neskôr riadny vedecký pracovník občianskeho a porovnávacieho práva na Padovskej univerzite (1977 – 1982); prednášajúci v odbore právo Spoločenstva na Collegio Europeo (Parma, 1990 – 1998) a na právnických fakultách Padovskej univerzity (1985 – 1987), Maceratskej univerzity (1991 – 1994), Neapolskej univerzity (1995) a Milánskej univerzity (2000 – 2001); člen vedeckého výboru „Master in European integration“ na Padovskej univerzite; úradník na riaditeľstve pre knižnicu, výskum a dokumentáciu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1982 – 1984); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u generálneho advokáta G. F. Manciniho (1984 – 1988); právny radca generálneho sekretára Európskeho parlamentu E. Vinciho (1988 – 1993); vedúci sekcie právnej služby Európskeho parlamentu (1995 – 1999); riaditeľ legislatívnych vecí a zmierovacieho konania, vzťahov medzi inštitúciami a vzťahov s vnútroštátnymi parlamentmi Európskeho parlamentu (1999 – 2004); riaditeľ pre vonkajšie vzťahy (2004 – 2006); riaditeľ pre legislatívu v rámci právnej sekcie Európskeho parlamentu (2006 – 2011); autor mnohých publikácií v oblasti talianskeho občianskeho práva a práva Európskej únie; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2011 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016 do 26. septembra 2019.

René Barents
René Barents

narodený v roku 1951; diplom v odbore právo, diplom v odbore ekonómia (Univerzita Erasma Rotterdamského, 1973); doktor práv (Utrechtská univerzita, 1981); výskumný pracovník v oblasti európskeho práva a medzinárodného hospodárskeho práva (1973 – 1974) a prednášajúci v odbore európske právo a hospodárske právo na Institut Europa Utrechtskej univerzity (1974 – 1979) a na Leidenskej univerzite (1979 – 1981); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1981 – 1986), vedúci sekcie „Práva vyplývajúce zo služobného poriadku“ na personálnom oddelení Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1986 – 1987); člen právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev (1987 – 1991); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1991 – 2000); vedúci sekcie (2000 – 2009), neskôr riaditeľ (2009 – 2011) riaditeľstva pre výskum a dokumentáciu Súdneho dvora Európskej únie; riadny profesor (1988 – 2003) a čestný profesor (od roku 2003) európskeho práva na Maastrichtskej univerzite; radca na odvolacom súde v 's‑Hertogenbosch (1993 – 2011); člen Kráľovskej akadémie vied Holandska (od roku 1993); mnohé publikácie v oblasti európskeho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 6. októbra 2011 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

narodený v roku 1957; diplom v odbore právo (Trinity College, Dublin, 1975 – 1979); výskumný asistent senátorky Mary Robinsonovej (1978 – 79 a 1980); štipendium „Pádraig Pearse“ na štúdium na Collège d’Europe (Bruggy, 1979); postgraduálne štúdium európskeho práva na Collège d’Europe (1979 – 1980); Master of law na Cambridgeskej univerzite (1980 – 1981); stážista v Európskom parlamente (Luxemburg, 1981); referent na sekretariáte právneho výboru Európskeho parlamentu (Luxemburg, 1981 – 1988); člen právnej služby Európskeho parlamentu (Brusel, 1988 – 1995); referendár na Súdnom dvore (1995 – 2000); prednášajúci európskeho práva na Harvard Law School (2000); člen právnej služby Európskeho parlamentu (2000 – 2003), potom vedúci oddelenia (2003 – 2011) a riaditeľ (2011); autor početných publikácií; sudca Súdu pre verejnú službu od 06.10.2011 do 31. augusta 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

narodený v roku 1966; štúdium práva (Candidatus juris) na univerzite v Aarhuse (1989); advokátsky koncipient u právneho poradcu dánskej vlády (1989 – 1991); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u generálneho advokáta C. C. Gulmanna (1991 – 1993); prijatie do advokátskej komory v Dánsku (1993); advokát u právneho poradcu dánskej vlády (1993 – 1995); vyučujúci európskeho práva na univerzite v Kodani; docent na Európskom inštitúte verejnej správy (EIPA) (Luxemburg, 1995 – 1997); advokát bruselskej advokátskej komory (1997); docent, neskôr vykonávajúci funkciu riaditeľa EIPA (Luxemburg, 1997 – 1999); riadiaci pracovník na právnom oddelení Dozorného orgánu Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (1999 – 2000); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev u sudcu Gulmanna (2003 – 2006), neskôr u sudcu L. Bay Larsena (2006 – 2013); sudca Súdu pre verejnú službu od 7.októbra 2013 do 31. augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

João Sant
João Sant'Anna

narodený v roku 1957; diplom z práva získal na Klasickej univerzite v Lisabone (1980); asistent správneho práva na Klasickej univerzite v Lisabone (1979 - 1980); štúdiá v oblasti priemyselného vlastníctva na Inštitúte Maxa Plancka v Mníchove (1982 - 1984); administrátor a následne vedúci oddelenia ministerstva vnútra (1980 - 1986); advokát zapísaný v zozname lisabonskej advokátskej komory (1981 - 1986); v rámci Európskeho parlamentu administrátor na generálnom riaditeľstve „Informácie a vzťahy s verejnosťou" (1986 - 1987), na generálnom riaditeľstve „Výskum a štúdium" (1987 - 1992), na generálnom riaditeľstve „Personál, rozpočet a financie" (1992 - 1996) a (1996 - 2000); vedúci správneho a finančného oddelenia (2000 - 2007), neskôr riaditeľ právneho oddelenia (2007 - 2011) a riaditeľstva A (2012 - 2015) úradu Európskeho ombudsmana; sudca Súdu pre verejnú službu z 13. apríla do 31 augusta 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

narodený v roku 1978; diplom z práva získal na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2002) a diplom Master of Law z európskeho práva získal na Collège dʼEurope (Bruggy, 2004); doktor práv (2008); advokát zapísaný v zozname bruselskej advokátskej komory (2004 – 2006); prednášajúci procesného práva Európskej únie na Univerzite národného a svetového hospodárstva v Sofii (2008 – 2012) a na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2010 – 2013); hosťujúci profesor práva Európskej únie a medzinárodného súkromného práva na bulharskej akadémii vied (od roku 2014); hosťujúci prednášajúci na Univerzite v Cambridge a na KU v Lovani; referendár na Súdnom dvore Európskej únie (2007 – 2016); zakladateľ a člen riadiaceho výboru bulharského združenia pre európske právo; šéfredaktor periodika európskeho práva Evropeiski praven pregled; autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva; sudca Súdu pre verejnú službu od 13. apríla 2016 do 31 augusta 2016; sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

narodená v roku 1955; štúdium práva v Regensburgu a Ženeve (1974 - 1979); prvá štátna skúška (1979); postgraduálne štúdium práva Spoločenstva na Collège d'Europe v Bruggách (1979 - 1980); justičná čakateľka v Regensburgu (1980 - 1983); doktorka práv (1982); druhá štátna skúška (1983); advokátka v Mníchove a Paríži (1983 - 1989); úradníčka Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1990 - 2005); súdna referendárka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (kabinet sudcu Janna, 1995 - 2005); vyučovanie na viacerých univerzitách v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Rusku; čestná profesorka na Sárskej univerzite (od roku 1999); členka rôznych výborov, združení a právnych komisií; autorka početných publikácií v oblasti práva a sporov Spoločenstva; tajomníčka Súdu pre verejnú službu od 30.novembra 2005 do 31. 08. 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

narodený v roku 1954; diplom z práva získal na Maltskej univerzite (1977); Master of Laws na Londýnskej univerzite (1979); doktor práv na Cambridgeskej univerzite (1982); prednášajúci na Ealing College of Higher Education (1982 – 1984); prednášajúci na Exeterskej univerzite (1984 – 1990); hlavný prednášajúci na Londýnskej univerzite a na Queen Mary and Westfield College (1990 – 1993); právny poradca v súkromnom sektore a neskôr v maltskom parlamente (1993 – 2016); profesor a vedúci katedry európskeho a porovnávacieho práva na Maltskej univerzite (1993 – 2016); riaditeľ centra dokumentácie a výskumu na Maltskej univerzite (1993 – 2016); predseda maltskej asociácie európskeho práva; autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu (2016 – 2018); sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Nils Wahl
Nils Wahl

narodený v roku 1961; doktor práv na Štokholmskej univerzite (1995); docent a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva na Štokholmskej univerzite (2001); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 - 2004); predseda švédskeho združenia pre štúdie práva Spoločenstva (Nätverket för europarättslig forskning, 2001 - 2006); člen Rady pre otázky hospodárskej súťaže (Rådet för konkurrensfrågor, 2001 - 2006); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012; generálny advokát Súdneho dvora od 28. novembra 2012 do 6. februára 2019.

Maria BERGER
Maria BERGER

narodená v roku 1956; štúdium práva a ekonómie (1975 - 1979), doktorka práv; asistentka a vyučujúca na Inštitúte verejného práva a politických vied Innsbruckej univerzity (1979 - 1984); úradníčka spolkového ministerstva pre vedu a výskum, nakoniec zástupkyňa vedúceho sekcie (1984 - 1988); úradníčka poverená otázkami týkajúcimi sa EÚ na úrade spolkového kancelára (1988 - 1989); vedúca odboru európskej integrácie úradu spolkového kancelára (príprava pristúpenia Rakúska k Európskej únii) (1989 - 1992); riaditeľka Dozorného úradu EZVO v Ženeve a Bruseli (1993 - 1994); podpredsedníčka Donau Universität v Kremse (1995 - 1996); poslankyňa Európskeho parlamentu (november 1996 - január 2007 a december 2008 - júl 2009) a členka právneho výboru; náhradníčka v Európskom konvente o budúcnosti Európy (február 2002 - júl 2003); členka mestskej rady mesta Perg (september 1997 - september 2009); spolková ministerka spravodlivosti (január 2007 - december 2008); publikácie na rôzne témy európskeho práva; honorárna profesorka európskeho práva na univerzite vo Viedni; čestná senátorka univerzity v Innsbrucku; sudkyňa Súdneho dvore od 7. októbra 2009 do 20. mája 2019.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

narodený v roku 1958; diplom z práva získal na University College, Dublin (LL.M. v roku 1981); doktor práv na University College, Dublin (LL.D. v roku 1997); diplom z práva na University of Pennsylvania (LL.M. v roku 1982); barrister‑at‑law na Honorable Society of King’s Inns v Dubline (1984); doktor práv na Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); prednášajúci v odbore právo na Trinity College, Dublin (1982 – 2007); junior counsel v Írskej advokátskej komore (1987 – 1997); senior counsel v Írskej advokátskej komore (1997 – 2010); sudca na High Court, Írsko (2010 – 2014); sudca na Court of Appeal, Írsko (2014 – 2018); autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 8. októbra 2018 do 7. októbra 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tančev

narodený v roku 1952; skončené právnické vzdelanie na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1975); doktor práv (1979); prednášajúci (1977 – 1984), docent (1984 – 1990), neskôr profesor na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1990 – 2013); dekan Právnickej fakulty Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1988 – 1991); člen legislatívnej rady bulharskej Národnej rady (1995 – 1997); vedúci katedry Jeana Monneta na Novej bulharskej univerzite (2002 – 2005); predseda právneho poradenstva prezidenta Bulharska (2002 – 2003); sudca bulharského Ústavného súdu (2003 – 2009), následne jeho predseda (2009 – 2012); vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2013 – 2016); člen (2006 – 2016) a podpredseda Benátskej komisie pri Rade Európy (2013 – 2015); člen Ústavnej rady ombudsmana Bulharska (2015 – 2016); redaktor vo viacerých právnických periodikách; autor mnohých právnických publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 19. septembra 2016 do 7. októbra 2021.

Jan Passer
Jan Passer

narodený v roku 1974; diplom v odbore právo (1997) a doktor práv (2007) z Karlovej univerzity v Prahe; diplom Master of Laws na Štokholmskej univerzite (2000); súdny čakateľ na Mestskom súde v Prahe (1997 – 2001); sudca na Obvodnom súde pre Prahu 2 (2001 – 2005); sudca na Najvyššom správnom súde Českej republiky (2005 – 2016); prednášajúci právo, predovšetkým právo Európskej únie na Karlovej univerzite v Prahe (2001 – 2003), na Masarykovej univerzite v Brne (2006 – 2016), na Univerzite Palackého v Olomouci (2014 – 2016) a na Justičnej akadémii Českej republiky (2001 – 2016); sudca Všeobecného súdu (2016 – 2020); sudca Súdneho dvora od 6. októbra 2020.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

narodená v roku 1967; ukončené právnické vzdelanie na Univerzite Alexandrua Ioana Cuza din Iaşi (1990); doktorka práv (1999); sudkyňa na Obvodnom súde 4 v Bukurešti (1991 – 1996); sudkyňa (1996 – 1999) a predsedníčka kolégia (1997 – 1999) na súde v Bukurešti; sudkyňa (1999 – 2005) a predsedníčka kolégia (1999 – 2003) na Odvolacom súde v Bukurešti; členka veľkého odvolacieho senátu Európskeho patentového úradu (2006 – 2016); vyučujúca, neskôr riaditeľka Národného justičného inštitútu (2011 – 2016); sudkyňa na rumunskom najvyššom kasačnom súde (2006 – 2016); členka vedeckej rady Národného justičného inštitútu a direktoriátu Národnej školy súdnych úradníkov (2011 – 2016); zvolená členka rady doktorandskej školy na Bukureštskej univerzite (2012 – 2016); sudkyňa Všeobecného súdu od 19. septembra 2016 do 7. októbra 2021; sudkyňa Súdneho dvora od 7. októbra 2021..

Barna Berke
Barna Berke

narodený v roku 1966; diplom v odbore právo získal na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (1990); diplom Master of Laws získal na Štokholmskej univerzite (1995); advokát budapeštianskej advokátskej komory; právny radca maďarského parlamentu v rámci procesu pristúpenia Maďarska k Európskej únii (1994 – 1996 a 2002 – 2004); referendár u predsedu Maďarského ústavného súdu (1997 – 2000); podpredseda úradu pre hospodársku súťaž, neskôr predseda rady pre hospodársku súťaž (2000 – 2002); rozhodca Stáleho arbitrážneho súdu pre finančné a kapitálové trhy (2008 – 2014); prednášajúci (1990 – 1994); docent (1995 – 1999), neskôr mimoriadny docent (2003 – 2016) na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti; štátny tajomník pre európsku a medzinárodnú spoluprácu v súdnych veciach na Ministerstve spravodlivosti (2014 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016 až do svojej smrti 1. augusta 2021.

Hans Jung
Hans Jung

narodený roku 1944; nemecký štátny príslušník, asistent, neskôr asistent-profesor na právnickej fakulte (Berlín); advokát (Frankfurt nad Mohanom); právnik – prekladateľ na Súdnom dvore; súdny referendár v kancelárii predsedu Súdneho dvora pána Kutschera, potom v kancelárii nemeckého sudcu Súdneho dvora; zástupca tajomníka Súdneho dvora; tajomník Súdu prvého stupňa od 10. októbra 1989 do 5. októbra 2005; zomrel 26. septembra 2009.

Kevin O
Kevin O'Higgins

narodený v roku 1946; štúdium na Crescent College Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (bakalársky titul a diplom z európskeho práva) a na Kings Inns; v roku 1968 zapísaný do Írskej advokátskej komory; barrister (1968 - 1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982 - 1986); sudca Circuit court (1986 - 1997); sudca Najvyššieho súdu Írska (1997 - 2008); bencher of Kings Inns; zástupca Írska v Poradnom výbore európskych sudcov (2000 - 2008); sudca Všeobecného súdu od 15. septembra 2008 do 16. septembra 2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

narodený v roku 1962; diplom získal na Inštitúte politických vied v Paríži (1984); bývalý študent na Národnej sudcovskej škole (1986 - 1988); sudca Súdu prvého stupňa v Marseille (január 1988 - január 1990); sudca na stáži na riaditeľstve pre občianske veci a pečať ministerstva spravodlivosti (január 1990 - jún 1992); zástupca vedúceho úradu, neskôr vedúci úradu Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, spotrebu a potláčanie podvodov ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu (jún 1992 - september 1994); technický poradca Garde des Sceaux, ministra spravodlivosti (september 1994 - máj 1995); sudca Súdu prvého stupňa v Nîmes (máj 1995 - máj 1996); referendár na Súdnom dvore v kabinete generálneho advokáta Légera (máj 1996 - december 2001); súdny poradca na Kasačnom súde (december 2001 - august2007); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007 do 16. septembra 2013.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

narodený v roku 1960; diplom z práva získal na Universidad Autónoma v Barcelone (1983); sudca (1985); od roku 1992 sudca v správnych senátoch Najvyššieho súdu autonómnej oblasti Kanárske ostrovy v Santa Cruz de Tenerife (1992 a 1993) a Audiencia Nacional v Madride (máj 1998 – august 2007) s rozhodovacou praxou najmä v daňovej oblasti (DPH), žaloby proti všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom hospodárstva a proti jeho rozhodnutiam v oblasti štátnej pomoci a zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej správy, žaloby proti rozhodnutiam ústredných regulačných orgánov v bankovej, burzovej a energetickej oblasti a v oblasti poisťovníctva a ochrany hospodárskej súťaže; referendár na Ústavnom súde (1993 – 1998); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007 do 16. septembra 2013.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Narodený v roku 1960; „licencié en droit" (1984), doktor práv (1997) (univerzita Alexandru Ioan Cuza v Iaşi); sudca na súde prvého stupňa v Suceava (1984-1989); vojenský sudca na vojenskom súde v Iaşi (1989-1990); profesor na univerzite Alexandru Ioan Cuza v Iaşi (1990-2006); špecializačné štipendium v oblasti súkromného práva na univerzite v Rennes (1991-1992); docent na univerzite Petre Andrei v Iaşi (1999-2002); hosťujúci profesor na univerzite Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); sudca Všeobecného súdu od 12. januára 2007 do 26. novembra 2010.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

narodený v roku 1940; štúdium práva na univerzite St Kliment Ohridski v Sofii (1961); doktor práv (1977); advokát (1963-1964); právny poradca v štátnom podniku pre medzinárodnú cestnú prepravu (1964-1973); výskumný pracovník v Ústave práva na Bulharskej akadémii vied (1973-1988); lektor občianskeho procesného práva na právnickej fakulte univerzity St Kliment Ohridski v Sofii (1988-1991); rozhodca na Rozhodcovskom súde Obchodnej a priemyselnej komory (1988-2006); sudca na Ústavnom súde (1991-1994); docent na univerzite Paissiy Hilendarski v Plovdive (február 2001-2006); minister spravodlivosti (1994-1995); lektor občianskeho procesného práva na Novej bulharskej univerzite v Sofii (1995-2006); sudca Všeobecného súdu od 12. januára 2007 do 29. júna 2010.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

narodený roku 1954; doktor práv (univerzita La Sapienza v Ríme); špecializoval sa na právo Spoločenstva (Collège d'Europe v Bruggách); zapísaný do zoznamu advokátov, výkon advokátskeho povolania (1978 - 1983); lektor práva Spoločenstva na univerzitách La Sapienza v Ríme (1993 - 1996), Luiss v Ríme (1993 - 1996 a 2002 - 2006) a Bocconi v Miláne (1996 - 2000); poradca predsedu talianskej vlády pre otázky Spoločenstva (1993 - 1995); úradník Európskej komisie - právny poradca a neskôr vedúci kancelárie podpredsedu (1989 - 1992), vedúci kancelárie komisára zodpovedného za vnútorný trh (1995 - 1999) a hospodársku súťaž (1999), riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž (2000 - 2002), zástupca generálneho tajomníka Európskej komisie (2002 - 2005), generálny riaditeľ Úradu európskych politických poradcov (BEPA) Európskej komisie (2006); sudca Všeobecného súdu od 3. mája 2006 do 15. novembra 2011.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

narodená v roku 1962; justičná skúška (1987); doktorka práv na univerzite v Ľubľane (1995); profesorka (od roku 1996) teórie štátu a práva (právnej vedy) a súkromného práva; vedecká pracovníčka; doktorandské štúdium na univerzite v Zürichu, na inštitúte pre porovnávacie právo vo Viedni, na Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné v Hamburgu, na slobodnej univerzite v Amsterdame; hosťujúca profesorka na univerzite vo Viedni, vo Friburgu (Nemecko) a na právnickej škole Bucerius v Hamburgu; riaditeľka právnej sekcie (1994-1996) a štátna tajomníčka ministerstva vedy a techniky (1996-2000); generálna tajomníčka vlády (2000); členka pracovnej skupiny pre európsky občiansky zákonník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003; vedúca výskumného projektu Humboldt (Humboldt Stiftung), uverejnenie viac ako sto právnych článkov a viacerých kníh o európskom a súkromnom práve; cena Združenia slovinských právnikov „právnik roka 2003“; členka redakčnej rady viacerých právnických časopisov; generálna tajomníčka Združenia slovinských právnikov, členka viacerých právnických združení, okrem iných aj Gesellschaft für Rechtsvergleichung; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 7. júla 2004 do 6. októbra 2006; generálna advokátka na Súdnom súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

narodená v roku 1962; diplom z práva získala na Tartuskej univerzite (1981 - 1986); asistentka prokurátora v Talline (1986 - 1991), diplom na Estónskej škole diplomacie (1991 - 1992); právna poradkyňa (1991 - 1993) a generálna radkyňa obchodnej a priemyselnej komory (1992 - 1993); sudkyňa Odvolacieho súdu v Talline (1993 - 2004); European Master ľudských práv a demokratizácie, univerzity v Padove a Nottinghame (2002 - 2003); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 23. októbra 2013; sudkyňa Súdneho dvora od 23. októbra 2013.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

narodený v roku 1954; doktor práv (Moskovská univerzita); habilitovaný doktor práv (Varšavská univerzita); profesor na Vilniuskej univerzite pôsobiaci v odbore medzinárodného práva (od roku 1981), ľudských práv (od roku 1991) a práva Spoločenstva (od roku 2000); poradca vlády pre zahraničné veci (1991 - 1993); člen koordinačnej skupiny delegácie pre vyjednávanie o pristúpení k Európskej únii; generálny riaditeľ odboru európskeho práva na úrade vlády (1997 - 2004); profesor európskeho práva na Vilniuskej univerzite a vedúci katedry Jeana Monneta; predseda Litovskej asociácie štúdií o Európskej únii; spravodajca parlamentnej pracovnej skupiny pre ústavnú reformu týkajúcu sa pristúpenia Litvy; člen Medzinárodnej komisie právnikov (apríl 2003); sudca Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 16. septembra 2013.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

narodený v roku 1951; doktor práv (univerzita v Bratislave); sudca Okresného súdu v Bratislave; sudca odvolacieho súdu poverený občianskoprávnou agendou a podpredseda Krajského súdu v Bratislave; člen sekcie občianskeho a rodinného práva pri Inštitúte práva ministerstva spravodlivosti; dočasný sudca Najvyššieho súdu poverený obchodnou agendou; člen Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg); sudca Ústavného súdu (2000 - 2004); sudca Súdu prvého stupňa od 12. mája 2004 do 6. októbra 2009; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009.

Ena Cremona
Ena Cremona

narodená v roku 1936; diplom z jazykov získala na Maltskej kráľovskej univerzite (1955); doktorka práv na Maltskej kráľovskej univerzite (1958); advokátka zapísaná v Maltskej advokátskej komore od roku 1959; právna poradkyňa Národnej rady žien (1964 - 1979); členka Komisie verejnej služby (1987 - 1989); členka správnej rady Lombard Bank (Malta) Ltd zastupujúca štát ako akcionára (1987 - 1993); členka volebnej komisie od roku 1993; členka poroty pre doktorandské práce na Právnickej fakulte Maltskej kráľovskej univerzity; členka Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) (2003 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 22. marca 2012.

Hubert Legal
Hubert Legal

narodený 3. mája 1942; írsky štátny príslušník; "Master of Arts" ekonomických vied naUniversity College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; preseda "Legal Air Board" a "Bar Council"; generálny advokát na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 6. októbra 2000.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Narodený v roku 1944; poradca na Najvyššom súde Holandska (1996), poradca a podpredseda College van Beroep voor het bedrijfsleven (správny súd obchodu a priemyslu) (1986); dočasný poradca na odvolacom súde pre sociálne zabezpečenie a súdnej komisii pre colné sadzby; referent na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1980); vyučujúci európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Groningue a výskumný asistent na University of Michigan Law School; člen medzinárodného sekretariátu Amsterdamskej obchodnej komory (1970); sudca na Súde prvého stupňa od 17. septembra 1998 do 13. septembra 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Narodený v roku 1950; advokát (1974-1980); národný expert na právnom oddelení Komisie Európskych spoločenstiev, potom hlavný referent na hlavnej správe V (Zamestnanosť, priemyselné vzťahy, sociálne veci); audítor, člen Conseil d’Etat poverený prednášaním správ vo veciach o ktorých rozhoduje uvedený orgán a od roku 1999 poradca; pridružený člen Osobitného najvyššieho súdu Grécka; člen Ústredného výboru pre vypracovanie návrhov zákonov Grécka (1996-1998); riaditeľ právneho oddelenia pri generálnom sekretariáte gréckej vlády; sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 1998 do 25. októbra 2010.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

narodený roku 1938; profesor medzinárodného práva a vedúci katedry Jeana Monneta pre právo Európskych spoločenstiev Boloňskej univerzity; doktor honoris causa madridskej Univerzity Carlosa III; hosťujúci profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgtown, Paris-II, Georgia (Atény) a na Medzinárodnom univerzitnom inštitúte (Luxemburg); koordinátor European Business Law Pallas Program organizovaného na pôde univerzity v Nijmegene; člen poradného výboru Komisie Európskych spoločenstiev pre verejné obstarávanie; zástupca štátneho tajomníka pre oblasť priemyslu a obchodu v súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady; člen analytickej skupiny Európskeho spoločenstva pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a riaditeľ akademického roka 1997 vo výskumnom centre Akadémie medzinárodného práva v Haagu venovaného WTO; sudca Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 3. mája 2006; generálny advokát Súdneho dvora od 4. mája 2006 do 8. októbra 2018.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Narodený v roku 1940; vedecký asistent na Univerzite v Marburgu; doktor práv (Univerzita Marburg); referent, neskôr vedúci oddelenia medzinárodného práva súkromného, potom vedúci pododdelenia pre občianske právo na Spolkovom ministerstve spravodlivosti; člen riadiaceho výboru Unidroit (1993 -1998); predseda Komisie Haagskej konferencie pre MPS pre vypracovanie Dohovoru o ochrane detí (1996); honorárny profesor na Univerzite v Trieri (medzinárodného právo súkromné a procesné, európske právo); od roku 2002 člen odborného poradného výboru pre cudzie a medzinárodné právo súkromné na Inštitúte Maxa Plancka (Max-Planck-Institut) v Hamburgu; sudca Súdu prvého stupňa od 11. júna 1997 do 17. septembra 2007; zomrel 24. októbra 2019.

John D. Cooke
John D. Cooke

Narodený v roku 1944; zapísaný do zoznamu advokátov Advokátskej komory Írska v roku 1996, zapísaný tiež do zoznamov advokátov Advokátskych komôr Anglicka, Galskej krajiny, Severného Írska a Nového južného Galska; advokát vykonávajúci činnosť od roku 1966 až do roku 1996; zapísaný v Inner Bar v Írsku (Senior Counsel) v roku 1980 a v Novom južnom Galsku v roku 1991; predseda Rady advokátskych komôr Európskeho spoločenstva (CCBE) od roku 1985 až do roku 1986; hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Univerzity Dublinského College; člen Chartered Institue of Arbitrators; predseda írskeho Royal Zoological Society od roku 1987 až do roku 1990; bencher Honorable Society of Kings Inns, Dublin; honorary bencher Lincoln’s Inn, Londýn; sudca Súdu prvého stupňa od 10. januára 1996 do 15. septembra 2008.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

narodený roku 1950; portugalský štátny príslušník; profesor na Právnickej fakulte v Coimbre a na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity v Porto; vedúci katedry Jeana Monneta; vedúci kurzov (vo francúzskom jazyku) na Akadémii medzinárodného práva v Haagu (1984) a hosťujúci profesor na Právnickej fakulte Univerzity Paríž I (1995); zástupca portugalskej vlády pri Komisii OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), na Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného, pri Medzinárodnej komisii pre občianskoprávny stav a vo Výbore pre štátnu príslušnosť Rady Európy; člen Inštitútu medzinárodného práva; sudca na Súde prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 31. marca 2003.

André Potocki
André Potocki

narodený roku 1950; francúzsky štátny príslušník; generálny tajomník prvého predsedu kasačného súdu (1988); podpredseda Tribunal de grande instance v Paríži (1990); vedúci oddelenia európskych a medzinárodných záležitostí na ministerstve spravodlivosti (1991); súdny radca na odvolacom súde v Paríži a mimoriadny profesor na univerzite Paríž X-Nanterre (1994); sudca na Súde prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 19. septembra 2001.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

narodená v roku 1945; právnické vzdelanie získala na Lundskej univerzite; právna referentka a sudkyňa Súdu prvého stupňa v Trollhättane (1971 - 1974); právna referentka na Odvolacom súde v Štokholme (1974 - 1975); sudkyňa na Súde prvého stupňa v Štokholme (1975); radkyňa pre právne a administratívne veci u predsedu Odvolacieho súdu v Štokholme (1975 - 1978); splnomocnenkyňa v Domstolverket (národná správa súdnictva) (1977); radkyňa na úrade kancelára pre súdnictvo (Justice Chancellor) (1979 - 1980); prísediaca sudkyňa na Odvolacom súde v Štokholme (1980 - 1981); právna radkyňa na ministerstve obchodu (1981 - 1982); právna radkyňa, neskôr riaditeľka a generálna riaditeľka pre právne veci na ministerstve zahraničných vecí (1982 - 1995); hodnosť veľvyslankyne v roku 1992; podpredsedníčka Swedish Market Court; zodpovedná za právne a inštitucionálne otázky pri rokovaniach EHP (podpredsedníčka, neskôr predsedníčka skupiny EZVO) a pri rokovaniach o pristúpení Švédskeho kráľovstva k Európskemu spoločenstvu; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 18. januára 1995 do 6. októbra 2006; sudkyňa Súdneho dvore od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2011.

Josef Azizi
Josef Azizi

narodený v roku 1948; doktor práv a držiteľ vysokoškolského diplomu v odbore sociálnych a ekonomických vied na Viedenskej univerzite; poverený vedením prednášok a vyučovaním na Viedenskej univerzite ekonomických vied, na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity a na niekoľkých ďalších univerzitách; čestný profesor Právnickej fakulty Viedenskej univerzity; ministerský radca a vedúci odboru úradu spolkového kancelára; člen Riadiaceho výboru pre právnu spoluprácu s Radou Európy (CDCJ); splnomocnenec ad litem pred Ústavným súdom v súdnych konaniach týkajúcich sa kontroly súladu spolkových zákonov s ústavou; koordinátor zodpovedný za harmonizáciu rakúskeho spolkového práva s právom Spoločenstva; sudca Všeobecného súdu od 18. januára 1995 do 16. septembra 2013.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Narodená v roku 1942; doktorka práv na Univerzite Helsinki; asistentka civilného a obchodného práva na Univerzite Helsinki, riaditeľka právnych záležitostí a obchodnej politiky Ústrednej fínskej obchodnej komory; generálna riaditeľka Fínskej správy ochrany spotrebiteľov; členka viacerých vládnych výborov a zastúpení, okrem iného predsedníčka výboru pre dohľad nad propagáciou liečiv (1988 - 1990), členka výboru pre spotrebiteľské záležitosti (1990 - 1994), členka výboru pre hospodársku súťaž (1991 - 1994) a členka redakčnej rady Nordic Intellectual Property Law Review (1982 - 1990); sudca Súdu prvého stupňa od 18. januára 1995 do 6. októbra 2009

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

narodený roku 1944; grécky štátny príslušník; advokát (Atény); súdny referendár u sudcov Chlorosa a Kakourisa na Súdnom dvore; profesor verejného práva a práva Spoločenstva (Atény); právny poradca; prvý atašé na Dvore audítorov; sudca na Súde prvého stupňa od 18. septembra 1992 do 17. septembra 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

narodený roku 1946; britský štátny príslušník; barrister Middle Temple; Queen's Counsel so špecializáciou na obchodné právo, európske právo a verejné právo; spoluautor troch prvých vydaní "Bellamy & Child, Common Market Law of Competition"; sudca na Súde prvého stupňa od 10. marca 1992 do 15. decembra 1999.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Narodený v roku 1954; „licencié en droit“ a doktor práv na Katolíckej univerzite v Leuvene; Master of Laws in Public Administration (Harvard University); mimoriadny profesor na Katolíckej univerzite v Leuven; hosťujúci profesor na univerzitách v Burundi, v Štrasburgu a v Harvarde; profesor na College d´Europe v Brugách; referendár na Súdnom dvore; advokát Bruselskej advokátskej komory;sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 6. októbra 2003; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2003; podpredseda Súdneho stupňa od 9. októbra 2012 do 8. októbra 2015; predseda Súdneho dvora od 8. októbra 2015.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

narodený roku 1948; francúzsky štátny príslušník; inšpektor na ministerstve financií; audítor, následne maître des requêtes v Štátnej rade; právny poradca viacerých ministrov; docent na niekoľkých vysokých školách a lektor na rôznych inštitútoch a univerzitách; súdny referendár na Súdnom dvore; riaditeľ právnych služieb v Crédit Lyonnais; čestný predseda Európskej asociácie bankového a finančného práva; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 18. septembra 1995; zomrel 9. septembra 2020.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Narodený v roku 1946; Abogado del Estado ( v Jaén a v Grenade); tajomník na správnom hospodárskom súde v Jaén, potom v Cordoue; zapísaný do zoznamu advokátov (Jaén, Grenade); vedúci odboru sporov spoločenstva na ministerstve zahraničných vecí, vedúci španielskej delegácie v rámci pracovnej skupiny Rady v súvislosti so zriadením Súdu prvého stupňa; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 2007.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Narodený v roku 1945; právnik prekladateľ na Súdnom dvore, referent na ministerstve spravodlivosti; sudca - člen senátu, právny atašé na Stálom zastúpení Dánska pri Európskych spoločenstvách; dočasný sudca na súde v Østre Landstret (Odvolací súd); vedúci úradu „ústavného a správneho práva“ ministerstva spravodlivosti, riaditeľ na ministerstve spravodlivosti; vysokoškolský vyučujúci, člen riadiaceho výboru pre ľudské práva pri Rade Európy (CDDH); potom člen úradu CDDH; v roku 2004 člen „Ad-hoc výboru pre ďalšie vzdelávanie sudcov“ na Akadémii európskeho práva Trier v Nemecku; sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989; predseda Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 17. septembra 2007.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

narodený roku 1944; holandský štátny príslušník; výkonný tajomník v poisťovni D. Hudig & Co. (poisťovací agenti), následne v podniku Granaria BV; sudca na obvodnom súde v Rotterdame; člen súdu na Holandských Antilách; kantonálny sudca v Rotterdame; podpredseda obvodného súdu v Rotterdame; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 1998.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

narodený v roku 1939, univerzitné štúdia absolvoval na právnickej fakulte a fakulte hospodárskych vied v Montpellier a v Paríži; doktor práv (1964), advokát (1964); advokát na odvolacom súde (1967), generálny referent na Ministerstve práce a sociálneho poistenia, člen (1978-1989) neskôr predseda (1988-1989) Hospodárskej a sociálnej rady; člen predstavenstva Národnej investičnej a úverovej spoločnosti a Európskej satelitnej spoločnosti (do roku 1989); člen (1993-1995) neskôr predseda rady Medzinárodného univerzitného inštitútu v Luxemburgu (1995-2004); vyučujúci na Luxemburskej univerzite; vládny člen výboru Európskeho sociálneho fondu, poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov a správnej rady pre správu Európskeho fondu pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (do roku 1989); sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 11. júla 1996; sudca Súdneho dvore od 12. júla 1996 do 14. januára 2008.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

narodený roku 1938; grécky štátny príslušník; člen Simvoulio tis Epikratias, následne štátny poradca; člen Vyššieho špeciálneho súdu; člen súdov pre ochranné známky; poradca štátnej správy v oblasti uplatňovania práva Spoločenstva; profesor práva Spoločenstva na Národnej škole pre verejnú správu a na Inštitúte kontinuálneho vzdelávania; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 18. septembra 1992.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

narodený roku 1938; nemecký štátny príslušník; sudca v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, úradník na ministerstve spravodlivosti (odbor práva Spoločenstva a ľudských práv); spolupracovník v kancelárii dánskeho člena komisie, potom na GR III (vnútorný trh); vedúci trestnej sekcie na spolkovom ministerstve spravodlivosti; vedúci kabinetu ministra, potom riaditeľ (Ministerialdirigent) trestného odboru; lektor na univerzite v Saarbrückene; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 až do svojho úmrtia dňa 6. februára 1997.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

narodený 14. novembra 1934; britský štátny príslušník; advokát (Škótsko); Queen’s Counsel (Škótsko); tajomník, neskôr pokladník Faculty of Advocates; predseda poradného výboru advokátskych komôr Európskeho spoločenstva; Salvesen Professor of European Institutions a riaditeľ Europa Institute, univerzita v Edimburgu; zvláštny poradca House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Gray’s Inn, Londres; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 9. marca 1992; sudca na Súdnom dvore od 10. marca 1992 do 7. januára 2004.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

narodený 19. februára 1934; taliansky štátny príslušník; sudca na súde v Neapole; súdny radca na odvolacom súde v Ríme, neskôr na kasačnom súde; atašé na Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; predseda generálneho výboru na diplomatickej konferencii pre vypracovanie Luganského dohovoru; referendár u talianskeho generálneho advokáta na Súdnom dvore; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 1995; predseda Súdu prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 4. marca 1998; generálny advokát na Súdnom dvore od 5. marca 1998 do 6. októbra 2000; zomrel 26. januára 2010.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

narodený roku 1928; írsky štátny príslušník; Senior Counsel; odborník na ústavné právo a na obchodné právo; sudca na High Court; predseda generálnej rady Advokátskej komory Írska; člen správnej rady King's Inns; predseda vzdelávacej komisie rady King's Inns; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 10. januára 1996; zomrel 3. januára 2018.

José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

narodený v roku 1944; diplom z odboru právo a titul master z politickej ekonómie z univerzity v Coimbre; doktorát z medzinárodnej ekonómie (Univerzita v Paríži I - Panthéon Sorbonne); povinná vojenská služba vykonávaná na ministerstve námorníctva (služba justície, 1969 - 1972); profesor na katolíckej univerzite a Univerzite Nova v Lisabone; bývalý profesor na univerzite v Coimbre a univerzite Lusíada v Lisabone (riaditeľ inštitútu európskych štúdií); člen portugalskej vlády (1980 - 1983): štátny tajomník na ministerstve vnútra, pri predsedníctve v Rade ministrov a pre európske záležitosti; poslanec portugalského parlamentu, podpredseda skupiny kresťanských demokratov; generálny advokát na Súdnom dvore (1986 - 1988); predseda Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (1989 - 1995); advokát v Lisabone, špecialista na európske právo a právo hospodárskej súťaže (1996 - 2012); člen pracovnej skupiny k budúcnosti súdneho systému Európskych spoločenstiev „Groupe Due" (2000); predseda disciplinárnej rady Európskej komisie (2003 - 2007); predseda Portugalského združenia európskeho práva (od roku 1999); sudca na Súdnom dvore od 8. októbra 2012. do 8. októbra 2018.

Roger GRASS
Roger GRASS

narodený v roku 1948; ukončil Inštitút politických vied v Paríži a vyššie štúdiá verejného práva; zástupca prokurátora republiky na krajskom súde vo Versailles; administrateur principal (hlavný radca) Súdneho dvora; generálny tajomník Generálnej prokuratúry odvolacieho súdu v Paríži; kancelária „Garde des Sceaux“, ministerstvo spravodlivosti; referendár predsedu Súdneho dvora; súdny tajomník na Súdnom dvore od 10. februára 1994 do 6. októbra 2010.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

narodený roku 1944; francúzsky štátny príslušník; vysokoškolské právnické vzdelanie získal na Univerzite Paríž I, Institut d'études politiques v Paríži a na School of advanced international studies Univerzity Johns Hopkins; referent na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu; hlavný referent sekretariátu rozpočtového výboru; vedúci sekcie sekretariátu inštitucionálneho výboru a rozpočtového výboru; poradca, neskôr riaditeľ u predsedov Európskeho parlamentu (inštitucionálne, právne a rozpočtové otázky); riaditeľ ad interim generálneho riaditeľstva výborov; súdny tajomník na Súdnom dvore od 10. februára 1988 do 9. februára 1994.

Paul HEIM
Paul HEIM

narodený 23. mája 1932 vo Viedni; britský štátny príslušník; štúdium práva na Kings Col-lege, univerzite v Durhame a Lincolns Inn (1950-1955); prijatý do londýnskej advokát-skej komory, zástupca súdneho tajomníka na Najvyššom súde Kene (1955); advokát (1957-1958 a 1961-1962); sudca prvostupňového sú-du (1958); prvý zástupca súdneho tajomníka na Najvyššom súde Kene (1963); referent-zástupca v súdnej kancelárii Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (1965); referent sekretariátu Komisie pre ľudské práva (1966); referent (1967), hlavný referent (1969), zástup-ca vedúceho kabinetu (1969-1973) Rady Euró-py; vedúci sekcie (1973), riaditeľ (1980) v kancelárii Európskeho parlamentu; súdny tajomník na Súdnom dvore od 10. februára 1982 do 9. februára 1988; zomrel 23. septembra 2020.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

narodený 12. novembra 1914 v Nieuwkapelle; belgický štátny príslušník; doktor práv (1938), licencié en économie politique et sociale (ma-gisterské štúdium politickej a sociálnej ekonó-mie) (1940) na Katolíckej univerzite v Louva-in; asistent na Inštitúte ekonomických vied Ka-tolíckej univerzity v Louvain (1939-1940); ad-vokát (1938-1940); ekonomický a daňový po-radca Boerenbond, vedúci kabinetu ministra hospodárstva (1944-1945); tajomník európskej kancelárie F.A.O. (Medzinárodná organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) v Ríme poverený likvidáciou Medzinárodného inštitútu pre poľnohospodárstvo (1946-1949); predseda belgického výboru F.A.O., člen rady F.A.O. a rôznych výborov (1950-1953); súdny tajom-ník na Súdnom dvore ESUO od 26. marca 1953 do 6. októbra 1958 a Súdnom dvore Eu-rópskych spoločenstev od 7. októbra 1958 do 9. februára 1982; zomrel 15. mája 2002.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

narodený v roku 1946; štúdium práva (1963 - 1968) a doktorát na Sevillskej univerzite (1975); postgraduálne štúdium na univerzite vo Freiburgu im Breisgau (1969 - 1971); asociovaný profesor ústavného práva na Sevillskej univerzite (1978 - 1986); vedúci katedry ústavného práva na Sevillskej univerzite (1986 - 1992); referendár na španielskom Ústavnom súde (1986 - 1987); sudca španielskeho Ústavného súdu (1992 - 1998); predseda španielskeho Ústavného súdu (1998 - 2001); výskumný pracovník na Wissenschaftskolleg v Berlíne (2001 - 2002); vedúci katedry ústavného práva na Autonómnej univerzite v Madride (2002 - 2009); volený radca Štátnej rady (2004 - 2009); autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 14. decembra 2009 do 7. októbra 2015.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

narodený v roku 1946; doktor práv, bakalárska skúška (osobitný diplom) zo správneho práva (ULB, 1970); diplom z IEP v Paríži (Ecofin, 1972); advokátsky koncipient; právny poradca Banque de Paris et des Pays-Bas (1972 - 1973); atašé, neskôr vyslanecký tajomník na ministerstve zahraničných vecí (1973 - 1976); predseda pracovných skupín Rady ministrov (1976); prvý tajomník zastupiteľského úradu (Paríž), zástupca stáleho predstaviteľa pri OECD (styčný úradník pre UNESCO 1976 - 1979); vedúci kancelárie podpredsedu vlády (1979 - 1980); predseda pracovných skupín EPC (Ázia, Afrika, Latinská Amerika); poradca a neskôr zástupca vedúceho kancelárie predsedu Komisie Európskych spoločenstiev (1981); riaditeľ pre záležitosti rozpočtu a služobného poriadku na generálnom sekretariáte Rady ministrov (1981 - 1984); radca pri stálom zastúpení pri Európskych spoločenstvách (1984 - 1985); predseda rozpočtového výboru; splnomocnený vyslanec, riaditeľ pre politické a kultúrne záležitosti (1986 - 1991); diplomatický poradca predsedu vlády (1986 - 1991); veľvyslanec v Grécku (1989 - 1991, nerezidentný), predseda politického výboru (1991); veľvyslanec, stály zástupca pri Európskych spoločenstvách (1991 - 1998); predseda Coreper (1997); veľvyslanec (Brusel 1998 - 2002); stály predstaviteľ pri NATO (1998 - 2002); dvorný maršal a vedúci kancelárie jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu (2002 - 2007); sudca Súdneho dvora od 15. januára 2008 do 7. októbra 2013.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

narodená v roku 1962; justičná skúška (1987); doktorka práv na univerzite v Ľubľane (1995); profesorka (od roku 1996) teórie štátu a práva (právnej vedy) a súkromného práva; vedecká pracovníčka; doktorandské štúdium na univerzite v Zürichu, na inštitúte pre porovnávacie právo vo Viedni, na Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné v Hamburgu, na slobodnej univerzite v Amsterdame; hosťujúca profesorka na univerzite vo Viedni, vo Friburgu (Nemecko) a na právnickej škole Bucerius v Hamburgu; riaditeľka právnej sekcie (1994-1996) a štátna tajomníčka ministerstva vedy a techniky (1996-2000); generálna tajomníčka vlády (2000); členka pracovnej skupiny pre európsky občiansky zákonník (Study Group on European Civil Code) od roku 2003; vedúca výskumného projektu Humboldt (Humboldt Stiftung), uverejnenie viac ako sto právnych článkov a viacerých kníh o európskom a súkromnom práve; cena Združenia slovinských právnikov „právnik roka 2003“; členka redakčnej rady viacerých právnických časopisov; generálna tajomníčka Združenia slovinských právnikov, členka viacerých právnických združení, okrem iných aj Gesellschaft für Rechtsvergleichung; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 7. júla 2004 do 6. októbra 2006; generálna advokátka na Súdnom súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

narodený v roku 1954; doktor práv (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1978); profesor občianskeho práva (1994) a práva Spoločenstva (2004); riaditeľ Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach (2004); sudca na Krajskom súde v Košiciach (1980); podpredseda (1982) a predseda (1990) Mestského súdu v Košiciach; člen Slovenskej advokátskej komory (1991); právny poradca Ústavného súdu (1993 - 1998); štátny tajomník ministerstva spravodlivosti (1998 - 2000); predseda Ústavného súdu (2000 - 2006); člen Benátskej komisie (2004); generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 2006 do 8. októbra 2012.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

narodená v roku 1945; právnické vzdelanie získala na Lundskej univerzite; právna referentka a sudkyňa Súdu prvého stupňa v Trollhättane (1971 - 1974); právna referentka na Odvolacom súde v Štokholme (1974 - 1975); sudkyňa na Súde prvého stupňa v Štokholme (1975); radkyňa pre právne a administratívne veci u predsedu Odvolacieho súdu v Štokholme (1975 - 1978); splnomocnenkyňa v Domstolverket (národná správa súdnictva) (1977); radkyňa na úrade kancelára pre súdnictvo (Justice Chancellor) (1979 - 1980); prísediaca sudkyňa na Odvolacom súde v Štokholme (1980 - 1981); právna radkyňa na ministerstve obchodu (1981 - 1982); právna radkyňa, neskôr riaditeľka a generálna riaditeľka pre právne veci na ministerstve zahraničných vecí (1982 - 1995); hodnosť veľvyslankyne v roku 1992; podpredsedníčka Swedish Market Court; zodpovedná za právne a inštitucionálne otázky pri rokovaniach EHP (podpredsedníčka, neskôr predsedníčka skupiny EZVO) a pri rokovaniach o pristúpení Švédskeho kráľovstva k Európskemu spoločenstvu; sudkyňa Súdu prvého stupňa od 18. januára 1995 do 6. októbra 2006; sudkyňa Súdneho dvore od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2011.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

narodený v roku 1950; bakalár občianskeho práva (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diplom z vyšších štúdií európskeho práva (University College Dublin, 1977); barrister zapísaný v írskej komore (1972 - 1999); prednášateľ európskeho práva (King's Inns v Dubline); Senior Counsel (1994 - 1999); zástupca írskej vlády v mnohých veciach prejednávaných Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev; sudca High Court Írska (od roku 1999); bencher (dekan) Honorable Society of King's Inns (od roku 1999); podpredseda Írskej spoločnosti pre európske právo; člen Asociácie pre medzinárodné právo (írska pobočka); syn Andreasa O'Keeffeho (Aindrias Ó Caoimh), sudcu Súdneho dvora v rokoch 1974 - 1985; sudca Súdneho dvora od 13. októbra 2004 do 7. októbra 2015.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

narodený v roku 1952, doktor práv v roku 1986; člen advokátskej komory (1977 - 1998); hosťujúci profesor trestného práva na Tartuskej univerzite; sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (1994 - 1998); predseda Najvyššieho súdu Estónska (1998 - 2004); člen právnej komisie pre ústavu; poradca výboru pripravujúceho trestný zákonník; člen pracovnej skupiny pripravujúcej trestný poriadok; autor niekoľkých publikácií o ľudských právach a ústavnom práve; sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 23. októbra 2013.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

narodený v roku 1938; diplom práva získal na univerzite vo Vilniuse (1961); kandidát právnych vied, Moskovská univerzita (1965); doktor (Dr.hab.), Moskovská univerzita (1973); stážista na Institut des Hautes Etudes Internationales (pod vedením: prof. Ch. Rousseau), univerzity v Paríži (1967-1968); člen Litovskej akadémie vied (1996); doktor honoris causa Litovskej právnej univerzity (2001); rôzne prednášateľské a správne funkcie na univerzite vo Vilniuse (1961-1990); odborný asistent, habilitovaný profesor, profesor medzinárodného práva verejného, dekan právnickej fakulty; niekoľko vládnych funkcií v oblastiach litovskej diplomacie a spravodlivosti; minister spravodlivosti (1990-1991), štátny poradca (1991), veľvyslanec Litovskej republiky v Belgicku, Luxembursku a Holandsku (1992-1994); sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (bývalého) (jún 1994 – november 1998); sudca Najvyššieho súdu Litvy a predseda tohto súdu (december 1994 – október 1998); sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (od októbra 1998); účasť na niekoľkých medzinárodných konferenciách; člen delegácie Litovskej republiky pre vyjednávanie so ZSSR (1990-1992); autor mnohých publikácií (približne 200); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2010.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Narodený v roku 1951; doktor práv na Univerzite v Bratislave (1974); profesor medzinárodného práva univerzity v Košiciach (od roku 1975); sudca Ústavného súdu (1993); člen Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu (1994); člen Benátskej komisie (1994); predseda Slovenského združenia medzinárodného práva (2002); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2009

George ARESTIS
George ARESTIS

narodený v roku 1945; diplom z práva získal na univerzite v Aténach (1968); M. A. Comparative Politics and Government na Kentskej univerzite v Canterbury (1970); vykonával advokátske povolanie na Cypre (1972 - 1982); v roku 1982 vymenovaný za sudcu, v roku 1995 za predsedu District Court; Administrative President District Court Nikózie (1997 - 2003); sudca Najvyššieho súdu Cypru (2003); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2014.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Narodený v roku 1938; doktor práv (1966); profesor medzinárodného práva verejného (1974); Senior Visiting Fellow na univerzite v Oxforde (1985), profesor na Medzinárodnej katolíckej univerzite v Tokyu (1988); autor niekoľkých publikácií o medzinárodnom práve verejnom, o práve spoločenstiev a o ľudských právach; vyjednávač poľskej vlády pri sťahovaní sovietskych vojsk z územia Poľskej republiky; zástupca štátneho tajomníka, neskôr štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (1989-1992); predseda poľskej delegácie vo Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov; sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (1992-2002); predseda Inštitútu medzinárodného práva (2003); poradca prezidenta Poľskej republiky v oblasti zahraničnej politiky a ľudských práv (2002-2004); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2009

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

narodený v roku 1937; štúdium práva v Cambridgei; barrister (1964 - 1980); Queen's Counsel (1980 - 1986); sudca na High Court of England and Wales (1986 - 1995); Lord Justice of Appeal (1995 - 2003); od roku 1985 člen senior a v roku 2003 pokladník Honourable Society of the Inner Temple; sudca Súdneho dvora od 8. januára 2004 do 8. októbra 2012.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Narodený v roku 1967; „licencié en droit" (Univerzita v Lisabone, 1990); asistent (Európsky univerzitný inštitút, 1991); doktor práv (Európsky univerzitný inštitút vo Florencii, 1996); hosťujúci profesor (London School of Economics; College d´Europe v Natoline, Inštitút Ortega y Gasset v Madride, portugalská katolícka univerzita, Inštitút európskych štúdií v Macao); profesor (Nezávislá lisabonská univerzita, 1997); Fulbright Visiting Research Scholar (Univerzita v Harvarde, 1998); spoluriaditeľ Akadémie medzinárodného obchodného práva; spoluautor (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) a člen redakčného výboru viacerých právnych časopisov, generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2003 do 6. októbra 2009

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Narodená v roku 1957; doktorka práv (Viedenská univerzita); postgraduálne štúdium európskeho práva (College d´Europe, Brugy); členka diplomatického zboru (od roku 1982); expertka pre otázky Európskej únie v kancelárii právneho poradcu ministerstva zahraničných vecí (1985-1988); právne oddelenie Komisie európskych spoločenstiev (1989); vedúca „právneho oddelenia EÚ“ na ministerstve zahraničných vecí (1992-2000, splnomocnená ministerka); účasť na rozhovoroch o Európskom ekonomickom priestore a na pričlenení Rakúska do EÚ, zástupkyňa Rakúska pred Súdnym dvorom európskych spoločenstiev; generálny konzul Rakúska v Zürichu (2000); pedagogická a publikačná činnosť; generálna advokátka Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 6. októbra 2006; zomrela v októbri 2018.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Narodený v roku 1942; výskumný asistent na Univerzite v Utrechte (1970-1971); referendár Súdneho dvora (1971-1974); hlavný poradca ministerstva spravodlivosti (1975-1982); člen poradnej rady pre vládnu politiku (1983-1990); viacero pedagogických aktivít; štátny tajomník ministerstva hospodárstva (1990-1997); štátny tajomník ministerstva všeobecných vecí (1997-2000); generálny advokát Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 6. októbra 2006; zomrel 20. apríla 2007.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Narodený v roku 1941; referendár Súdneho dvora (1966-1969); úradník Komisie európskych spoločenstiev (1969-1977); doktor práv (Univerzita Leyden); profesor európskeho práva na Univerzite v Groningene (1977-1989); sudca odvolacieho súdu v Arnhem; publikačná činnosť; zástupca generálneho riaditeľa právneho oddelenia Komisie európskych spoločenstiev (1989-2000); profesor európskeho práva na Univerzite v Amsterdame; sudca Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 10 júna 2010.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

narodený v roku 1940; rôzne súdne funkcie (1964 - 1977); poverenec vlády pre rôzne úlohy súvisiace s uskutočnením a koordináciou štúdií o reforme súdnictva; zástupca vlády pri Európskej komisii pre ľudské práva a pred Európskym súdom pre ľudské práva (1980 - 1984); expert riadiaceho výboru pre ľudské práva Rady Európy (1980 - 1985); člen komisie pripravujúcej novelu trestného zákona a trestného poriadku; Procurador-Geral da República (1984 - 2000); člen kontrolného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom - OLAF (1999 - 2000); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2000 do 8. októbra 2012.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Narodený v roku 1939, pracoval pre parlamentného ombudsmana a v úrade vlády Švédskeho kráľovstva, ako aj na ministerstvách – asistent zástupcu tajomníka ministerstva financií; vymenovaný za sudcu Kammarratten (odvolací správny súd) v Göteborgu v roku 1981, neskôr sudca Regeringsratten (najvyšší správny súd) od roku 1985; prispel k množstvu oficiálnych správ, najmä v oblasti daňovej legislatívy a účtovníctva; okrem iného bol predsedom výboru pre dane z príjmu zohľadňujúce infláciu, predseda výboru pre účtovníctvo a špeciálny spravodajca výboru pre pravidlá zdaňovania spoločníkov súkromných spoločností; bol tiež predsedom rady pre účtovné pravidlá a členom rady národnej súdnej správy, ako aj členom rady Dozorného finančného úradu; publikoval množstvo odborných článkov týkajúcich sa predovšetkým daňovej legislatívy; sudca Súdneho dvore od 7. októbra 2000 do 6. októbra 2006.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Narodená v roku 1948; študovala v Tubingene, v Mníchove a v Ženeve; vedeckú časť doktorandskej práce absolvovala v Londýne, titul doktorky práv obhájila na Univerzite v Mníchove; sudkyňa Arbeitsgericht Oldenburg; habilitovaná profesorka na Brémskej univerzite, odbor : pracovné právo, sociológia práva a  právo sociálneho zabezpečenia; profesorka ad interim na právnických fakultách v Brémách a vo Frankfurte; prezidentka Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); spolupracovníčka na projekte European Expertise Service, projekt reformy pracovného práva v Kirghizstane (1994-1995); čestná profesorka pracovného práva, predovšetkým európskeho, na Brémskej univerzite; sudkyňa Súdneho dvore od 15. júla 2000 do 6. októbra 2006.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

narodená 28. februára 1942; írska štátna príslušníčka; barrister v Írskej advoktskej komore (1972); právna poradkyňa v oblasti priemyselného a obchodného vlastníctva (1973-1979); barrister (1979-1995), neskôr Senior Counsel (1995-1998) v Írskej advokátskej komore; takisto členka advokátskych komôr Anglicka a Walesu; sudkyňa na High Court Írska (1998); profesorka "právnych systémov a právnych metód" a profesorka "Averil Deverell" obchodného práva (Trinity College, Dublin); bencher (dekanka) Honorable Society of King’s Inns; sudkyňa na Súdnom dvore od 6. októbra 1999 do 13. októbra 2004.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

narodený v roku 1948; v roku 1970 vyštudoval Právnickú fakultu Slobodnej univerzity v Berlíne; doktorát z ústavného a správneho práva ukončil na univerzite v Hamburgu (1973); profesor na univerzite v Hamburgu (1972 - 1977); profesor verejného práva na univerzite v Bielefelde (1978); profesor verejného práva na univerzite v Solúne (1982); minister vnútra (v rokoch 1989 a 1996); člen správnej rady Krétskej univerzity (1983 - 1987); riaditeľ Centra medzinárodného a európskeho hospodárskeho práva v Solúne (1997 - 2005); predseda Gréckeho združenia pre európske právo (1992 - 1994); člen Gréckeho národného výboru pre výskum (1993 - 1995); člen Vyššieho výboru pre výber gréckych úradníkov (1994 - 1996); člen vedeckej rady Akadémie európskeho práva v Trevíri (od roku 1995); člen správnej rady Gréckej národnej justičnej akadémie (1995 - 1996); člen vedeckej rady ministerstva zahraničných vecí (1997 - 1999); predseda Gréckej ekonomickej a sociálnej rady v roku 1998; sudca Súdneho dvora od 8. júna 1999; predseda Súdneho dvora od 7. októbra 2003 do 8. októbra 2015.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Narodený v roku 1949; sudca; sudca Consejo General del Poder Judicial; profesor; riaditeľ kancelárie predsedu Consejo General del Poder Judicial; sudca ad hoc Európskeho súdu pre ľudské práva; sudca Tribunal Supremo od roku 1996; generálny advokát na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do jeho úmrtia dňa 12. novembra 2009.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

narodený 19. februára 1934; taliansky štátny príslušník; sudca na súde v Neapole; súdny radca na odvolacom súde v Ríme, neskôr na kasačnom súde; atašé na Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; predseda generálneho výboru na diplomatickej konferencii pre vypracovanie Luganského dohovoru; referendár u talianskeho generálneho advokáta na Súdnom dvore; profesor na Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 17. septembra 1995; predseda Súdu prvého stupňa od 18. septembra 1995 do 4. marca 1998; generálny advokát na Súdnom dvore od 5. marca 1998 do 6. októbra 2000; zomrel 26. januára 2010.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

narodený 27. júla 1936; nemecký štátny príslušník; štúdium práva na univerzitách v Tübingene, Berlíne, Paríži, Hamburgu, Viedni, Turíne a Cambridge; poslanec Bundestagu (1969 až 1980); zvolenie za člena Európskeho parlamentu (1977); pôsobil v početných komisiách, najmä ako člen Komisie pre právne záležitosti a občianske práva, ktorej predsedal v rokoch 1993 a 1994; predseda delegácie poverenej vzťahmi s pobaltskými krajinami, ako aj s podkomisiami pre ochranu údajov a pre toxické alebo nebezpečné látky; podpredseda Európskeho parlamentu (1984 až 1992); generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1997 do 6. októbra 2003; zomrel 4. júna 2021.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

narodený 3. júna 1935; grécky štátny príslušník; prijatie do advkátskej komory v Thessalonikách v 1963; doktor medzinárodného práva na univerzite Thessalonikách v roku 1971; profesor medzinárodného verejného práva a práva Spoločenstva na Právnickej fakulte Thráckej univerzity; čestný právny poradca na Ministerstve zahraničných vecí; člen gréckej delegácie na Valnom zhromaždení OSN od roku 1983; predseda komisie expertov pre zlepšenie konania v rámci Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy v rokoch 1989 až 1992; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1997 až do svojho úmrtia dňa 10. marca 1999.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

narodený v roku 1939, univerzitné štúdia absolvoval na právnickej fakulte a fakulte hospodárskych vied v Montpellier a v Paríži; doktor práv (1964), advokát (1964); advokát na odvolacom súde (1967), generálny referent na Ministerstve práce a sociálneho poistenia, člen (1978-1989) neskôr predseda (1988-1989) Hospodárskej a sociálnej rady; člen predstavenstva Národnej investičnej a úverovej spoločnosti a Európskej satelitnej spoločnosti (do roku 1989); člen (1993-1995) neskôr predseda rady Medzinárodného univerzitného inštitútu v Luxemburgu (1995-2004); vyučujúci na Luxemburskej univerzite; vládny člen výboru Európskeho sociálneho fondu, poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov a správnej rady pre správu Európskeho fondu pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (do roku 1989); sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 11. júla 1996; sudca Súdneho dvore od 12. júla 1996 do 14. januára 2008.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

narodený 3. mája 1942; írsky štátny príslušník; "Master of Arts" ekonomických vied naUniversity College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; preseda "Legal Air Board" a "Bar Council"; generálny advokát na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 6. októbra 2000.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

narodený 31. októbra 1941; fínsky štátny príslušník; doktor práv (OTL), univerzita v Helsinkách; riaditeľ na ministerstve spravodlivosti; poradca na obchodnom riaditeľstve na ministerstve zahraničných vecí; sudca na najvyššom súde, sudca na Súdnom dvore EZVO; predseda Súdneho dvora EZVO; sudca na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 16. januára 2002.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

narodený 30. marca 1940; švédsky štátny príslušník; doktor práv a profesor verejného práva na univerzite v Lund; profesor verejného práva a dekan na univerzite v Štokholme; Parliamentary Ombudsman; sudca na najvyššom správnom súde, sudca na Súdnom dvore od 19. januára 1995 do 6. októbra 2000; zomrel 7. augusta 2016.

Peter JANN
Peter JANN

născut în anul 1935; doctor în drept al Universităţii din Viena (1957); numit judecător pe lângă Ministerul Federal de Justiţie (1961); judecător în domeniul presei la Straf-Bezirksgericht în Viena (1963-1966); purtător de cuvânt al Ministerului Federal de Justiţie (1966-1970), atribuţii în cadrul departamentului internaţional al acestui minister; consilier în cadrul Comisiei juridice şi purtător de cuvânt al Parlamentului (1973-1978); numit judecător la Curtea Constituţională (1978); judecător raportor permanent la această jurisdicţie până la sfârşitul anului 1994; judecător la Curtea de Justiție din 19 ianuarie 1995 până la 6 octombrie 2009.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

född den 26 februari 1949; dansk medborgar; tjänsteman vid justitieministeriet (1973); avdelningschef vid justitieministeriet (1982–1987 och 1988–1991); domare i Østre Landsret (1987–1988); vice ordförande för Sø– och Handelsretten (1988); justitieministeriets ombud i gemenskapsrättsliga frågor och frågor rörande mänskliga rättigheter (1991–1994); generaladvokat vid domstolen mellan den 7 oktober 1994 och den 18 december 1997.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

narodený 30. januára 1943; nemecký štátny príslušník; riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti spolkovej krajiny Bavorsko; predseda Ústavného súdu spolkovej krajiny Sasko a odvolacieho súdu v Drážďanoch (1992-1994); čestný profesor európskeho a lekárskeho práva na univerzite v professeur honoraire de droit européen et de droit de la médecine à l'université de Saarbrückene; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1994 do 14. júla 2000.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Narodený v roku 1938; sudca na ministerstve spravodlivosti (1966-1970); vedúci kancelárie, neskôr odborný poradca v kancelárii ministra životnej úrovne v roku 1976; odborný poradca v kancelárii Garde de Sceaux – ministra spravodlivosti (1976-1978); zástupca riaditeľa oddelenia trestných vecí a otázok milosti na ministerstve spravodlivosti (1978-1983); sudca odvolacieho súdu v Paríži (1983-1986); zástupca riaditeľa kancelárie Garde des Sceaux - ministra spravodlivosti (1986); predseda Tribunal de grande instance v Bobigny (1986-1993); riaditeľ kancelárie ministra spravodlivosti, garde des Sceaux, a generálny advokát na odvolacom súde v Paríži (1993-1994); profesor „associé“ na Univerzite René Descartes – Paríž V (1988-1993); generálny advokát Súdneho dvore od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2006.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Narodený v roku 1936; štátny radca (Francúzsko); riaditeľ, neskôr generálny riaditeľ právneho oddelenia Rady Európskych spoločenstiev (1968-1973); generálny riaditeľ Národného úradu práce (1973-1975); riaditeľ všeobecnej správy ministerstva priemyslu (1977-1979); riaditeľ právneho oddelenia OECD (1979-1985); riaditeľ Medzinárodného inštitútu verejnej správy (1985-1987); jurisconsulte, riaditeľ právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí (1987-1994); sudca Súdneho dvore od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2006; zomrel 12. júla 2021.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

narodený 14. júla 1932; grécky štátny príslušník; advokát a člen advokátskej komory v Aténach; audítor v Štátnej rade v roku 1963; maître des requêtes v roku 1973 a štátny poradca (1982-1994); člen Špeciálneho súdu príslušného na disciplinárne konania vedené proti sudcom; člen Najvyššieho špeciálneho súdu príslušného podľa gréckej ústavy harmonizovať judikatúru troch najvyšších vnútroštátnych súdov a zabezpečovať súdnu kontrolu platnosti parlamentných volieb, ako aj európskych volieb; člen Vyššej súdnej rady, člen Vyššej rady na Ministerstve zahraničných vecí; predseda Odvolacieho súdu pre ochranné známky; predseda Osobitného legislatívneho výboru Ministerstva spravodlivosti, generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2000.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

narodený roku 1931; profesor ústavného práva a všeobecného verejného a komparatívneho práva (univerzity v Padove, Bologni a Ríme); člen Vyššej súdnej rady (1976 – 1978); sudca Ústavného súdu a predseda Ústavného súdu (1986 – 1987); minister pre politiky Spoločenstva (1987 – 1989); poslanec Európskeho parlamentu (1989 – 1994); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 1994 do 31. decembra 1994; generálny advokát Súdneho dvora od 1. januára 1995 do 14. decembra 1999; sudca Súdneho dvora od 15. decembra 1999 do 3. mája 2006; zomrel 18. júla 2007.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

narodený 14. novembra 1934; britský štátny príslušník; advokát (Škótsko); Queen’s Counsel (Škótsko); tajomník, neskôr pokladník Faculty of Advocates; predseda poradného výboru advokátskych komôr Európskeho spoločenstva; Salvesen Professor of European Institutions a riaditeľ Europa Institute, univerzita v Edimburgu; zvláštny poradca House of Lords Select Committee on the European Communities; čestný bencher Gray’s Inn, Londres; sudca na Súde prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 9. marca 1992; sudca na Súdnom dvore od 10. marca 1992 do 7. januára 2004.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

narodený 17. júna 1943; írsky štátny príslušník; barrister (1967), neskôr Senior Counsel (1981): výkon advokátskej činnosti; Attorney General (1987); bývalý člen Štátnej rady; bývalý člen Bar Council of Ireland; bencher (dekan) "Honourable Society of King's Inn's"; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1991 do 5. októbra 1999.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

narodený v roku 1942; úradník ministerstva spravodlivosti; referendár u sudcu Maxa Sørensena; profesor medzinárodného práva verejného a colného na právnickej fakulte univerzity v Kodani; advokát; predseda a člen arbitrážnych súdov; člen odvolacieho správneho súdu; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 1991 do 6. októbra 1994; sudca Súdneho dvore od 7. októbra 1994 do 10 januára 2006.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

narodený 31. januára 1928; holandský štátny príslušník; úradník na Ministerstve zahraničných vecí; profesor práva medzinárodných organizácií (Utrecht, Leiden); člen "Raad van State"; predseda súdnej sekcie "Raad van State"; člen Kráľovskej akadémie vied; člen správnej rady Akadémie medzinárodného práva v Haagu; sudca na Súdnom dvore od 29. marca 1990 do 6. októbra 2000.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

narodený 15. novembra 1942; taliansky štátny príslušník; riadny profesor medzinárodného práva a práva Spoločenstva na univerzite v Neapole; advokát na kasačnom súde; člen Rady pre sporné diplomatické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí; generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1988 do 4. marca 1998; zomrel 6. júla 2021.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

narodený v roku 1939; barrister; Queen´s Counsel; úradník sekretariátu Európskej komisie pre ľudské práva; referendár u generálneho advokáta pána J. P. Warnera; profesor európskeho práva na univerzite v Londýne; riaditeľ Centre of European Law v King´s College v Londýne; autor viacerých diel v oblasti európskeho práva; generálny advokát Súdneho dvore od 7. októbra 1988 do 10 januára 2006.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

narodený 11. mája 1935; belgický štátny príslušník; profesor na "Katholieke Universiteit Leuven" (KUL), "University of Chicago" a na "Universiteit van Amsterdam" (UvA); prorektor a člen akademickej a organizačnej rady KUL; advokát (Dendermonde, Leuven, Brusel); predseda bankovej komisie; generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 8. júla 2015.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

narodený 21. marca 1935; nemecký štátny príslušník; vedecký asistent na Inštitúte štúdií európskeho práva (Kolín nad Rýnom); riadny profesor verejného práva, medzinárodného verejného práva a európskeho práva na univerzite v Bonne a Frankfurte nad mohanom; sudca na Súdnom dvoreod 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 1. júna 2015.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

narodený 22. mája 1926; španielsky štátny príslušník; bývalý profesor (catedratico) medinárodného verejného práva na univerzitách v Grenade, Barcelone a na samostatnej univerzite v Madride; profesor (catedratico) medzinárodného verejného práva na Univerzite Complutense v Madride; sudca na Ústavnom súde Španielska (1980-1986); volený poradca Štátnej rady; člen (académico de número) Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 20. októbra 2009.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

narodený 26. mája 1946; španielsky štátny príslušník; asistent, potom profesor (univerzita v Oviedo, univerzita vo Freiburgu/Briesgau, samostatná univerzita v Madride, Univerzita Complutense v Madride a univerzita v Grenade); vedúci katedry medzinárodného verejného práva (Grenada); sudca na Súdnom dvore od 31. januára 1986 do 6. októbra 2003, predseda od 7. októbra 1994 do 6. októbra 2003; zomrel 17. januára 2019.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

narodený 17. marca 1936; portugalský štátny príslušník; prokurátor na odvolacom súde v Lisabone; vedúci kabinetu ministra spravodlivosti; námestník generálneho prokurátora; riaditeľ kabinetu európskeho práva; profesor práva Spoločenstva (Lisabon); sudca na Súdnom dvore od 31. januára 1986 do 6. októbra 2000.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

narodený 7. septembra 1938; luxemburský štátny príslušník; štúdium práva a politických vied na univerzitách v Montpellieri, Paríži et Cambridgi; člen právnej služby Komisie, hlavný referent v kabinetoch dvoch členov Komisie; zastávanie rôznych zodpovedných funkcií na Ministerstve zahraničných vecí Veľkovojvodstva; výkon funkcie námestníka stáleho zástupcu Luxemburského veľkovojvodstva pri Európskych spoločenstvách; generálny advokát na Súdnom dvore od 13. januára 1986 do 6. októbra 1991 a od 19. decembra 1997 do 6. októbra 2003; zomrel 10. mája 2016.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

narodený 15. júna 1935; luxemburský štátny príslušník; pôsobenie na Ministerstve spravodlivosti; vládny atašé "premier en rang"; vládny zmocnenec pri Výbore pre sporné záležitosti Štátnej rady; prvý vládny poradca na Ministerstve spravodlivosti; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1985 až do jeho úmrtia dňa 1. júna 1996.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

narodený 31. júla 1916 v Cork; írsky štátny príslušník; štúdium práva (University College a King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); člen "Dail Eireann" (1948-1973); minister zdravotníctva (1954-1957); kandidát v prezidentských voľbách v Írsku (1966 a 1973); sudca na High Court (1973); Chief Justice (1974); sudca na Súdnom dvore od 16. januára 1985 do 6. októbra1991; zomrel 25. februára 2003.

René JOLIET
René JOLIET

narodený 17. januára 1938; belgický štátny príslušník; riadny profesor (1974-1984) a mimoriadny profesor (od roku 1984), Právnická fakulta, Univerzita v Liège (katedra práva Európskych spoločenstiev); vedúci belgickej katedry na King's College, Londýn (1977); hosťujúci profesor: Univerzita v Nancy (1971-1978), Europa Instituut na univerzite v Amsterdame (1976-1985), Katolícka univerzita v Louvain-la-Neuve (1980-1982) a Northwestern University v Chicagu (1974 a 1983); lektor európskeho práva hospodárskej súťaže na Collège d'Europe v Bruggách (1979-1984); sudca na Súdnom dvore od 10. apríla 1984 do svojho úmrtia dňa 15. júla 1995.

Marco DARMON
Marco DARMON

narodený 26. januára 1930; francúzsky štátny príslušník; sudca na Ministerstve spravodlivosti; lektor na Právnickej fakulte Paríž 1; námestník riaditeľa v kabinete ministra spravodlivosti; predseda senátu odvolacieho súdu v Paríži; riaditeľ pre občianske záležitosti a pečať; generálny advokát na Súdnom dvore od 13. februára 1984 do 6. októbra 1994; zomrel 8. augusta 2017.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

narodený 5. júna 1930; nemecký štátny príslušník; advokát; notár; generálny tajomník skupiny kresťanských demokratov v Európskom parlamente; poslanec (Bundestag); predseda právnej komisie a komisie pre európske záležitosti v Bundestagu; čestný profesor európskeho práva na Sárskej univerzite (1990); generálny advokát na Súdnom dvore od 11. januára 1984 do 6. októbra 1997.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

narodený 16. marca 1919; grécky štátny príslušník; advokát (Atény); auditor a potom v Štátnej rade; štátny poradca; predseda Súdu príslušného pre disciplinárne konania proti sudcom súdov prvého stupňa a odvolacích súdov; člen Najvyššieho špeciálneho súdu; generálny inšpektor správnych súdov; člen Vyššej súdnej rady; predseda Vyššej rady Ministerstva zahraničných vecí; sudca na Súdnom dvore od 14. marca 1983 do 6. októbra 1997; zomrel 23. marca 2000.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

narodený 5. januára 1931 v Paríži; francúzsky štátny príslušník; licencié en droit (magisterské štúdium práva), získanie vysokoškolského diplomu verejného práva; diplomu Národnej školy pre verejnú správu (1956); adítor v Štátnej rade (1956); úradník so zvláštnym poverením, následne technický poradca v kabinete Vysokého komisára pre mládež a šport (1961); maître des requêtes v Štátnej rade (1962); vládny komisár pri Zhromaždení pre sporné záležitosti Štátnej rady (1964-1968); námestník generálneho tajomníka, potom generálny tajomník Entreprise minière et chimique (Banského a chemického podniku) (1970-1974); správny a finančný riaditeľ Inštitútu pre výskum a akusticko/hudobnú koordináciu (IRCAM) v Centre Beaubourg (od roku 1974); štátny poradca (jún 1981); právny poradca Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (Podnik zaoberajúci sa výskumom a ropnou činnosťou) (október 1981-1982); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1982 do 6. októbra 1988; zomrel 3. októbra 2017.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

narodený 23. decembra 1927; taliansky štátny príslušník; riadny profesor pracovného práva (Urbino, Boloňa, Rím), porovnávacieho súkromného práva (Boloňa); člen Vyššej súdnej rady (1976-1981); generálny advokát na Súdnom dvore (1982-1988); sudca od 7. októbra 1988 až do svojej smrti 21. júla 1999.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

narodený 29. januára 1927 v Düsseldorfe; nemecký štátny príslušník; štúdium práva na univerzitách v Kolíne nad Rýnom, Bonne a Freiburgu (1947-1951); "Gerichtsreferendar" (1952-1956), potom "Gerichtassessor" (1956) na odvolacom súde v Kolíne nad Rýnom; vedecký spolupracovník na Spolkovom ústavnom súde (1958-1960); "Landsgerichtsrat" na Krajskom súde v kolíne nad Rýnom; štátny úradník (1961), riaditeľ odboru verejného práva (1969) na Spolkovom ministerstve spravodlivosti; sudca na Súdnom dvore od 7.októbra 1982 do 6. októbra 1988; zomrel 28. mája 2009.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

narodený 28. júla 1924; francúzsky štátny príslušník; audítor, potom Maître des requêtes v Štátnej rade Francúzska; riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti, generálny riaditeľ Eaux et Forêts (Správy vôd a lesov); generálny riaditeľ generálneho sekretariátu vlády; štátny poradca; predseda prvej podsekcie sekcie pre sporné záležitost; profesor na Inštitúte politických štúdií; predseda sekcie verejných prác Štátnej rady, sudca na Súdnom dvore od 4. júna 1981 do 6. októbra 1982 a od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 11. januára 2002.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

narodený 16. marca 1916 v Rotterdame; holandský štátny príslušník; doktor práva, univerzita v Leyde (1946); pôsobenie na Ministerstve hospodárstva a na ministerstve zahraničných vecí, okrem iného ako všeobecný poradca ministra a ako riaditeľ pre organizáciu trhu (1945-1958); generálny riaditeľ v Komisii Európskych spoločenstiev (1958-1967); profesor sociálneho a hospodárskeho práva na univerzite v Utrechte (1967-1981); generálny advokát na Súdnom dvore od 4. júna 1981 do 13. januára 1986; zomrel 4. júla 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

narodená 29. marca 1920 v Paríži; francúzska štátna príslušníčka; licenciée en droit (magisterské štúdium práva), získanie vysokoškolského diplomu verejného práva, politickej ekonómie a politických vied; riadny atašé na Ministerstve spravodlivosti (1950); vedúca kancelárie kabinetu ministra spravodlivosti (1958); podpredsedníčka Tribunal de grande instance (Krajský súd) v Paríži (1969); riaditeľka na Ministerstve spravodlivosti (1973); členka vedenia Národnej sudcovskej školy (1974); predsedkyňa Tribunal de grande instance (Krajský súd) v Parížis (1976); generálna advokátka na Súdnom dvore od 18. marca 1981 do 13. februára 1984.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

narodený 17. februára 1930; britský štátny príslušník; barrister, Master of the Bench, následne Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel na ministerstve práce, Junior a Leading Counsel na Treasury; Recorder; sudca na High Court (Queen's Bench Division); predseda Employment Appeal Tribunal; Visiting Professor, University of Durham, Comell (Spojené štáty americké), Mercer (Spojené štáty americké ), King's College, Londýn; generálny advokát na Súdnom dvore od 26. februára 1981 do 6. októbra 1988; sudca od 7. októbra 1988 do 10. marca 1992; zomrel 7. apríla 2009.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

narodený v Aténach 15. augusta 1926; grécky štátny príslušník; diplom z právnej filozofie, Oxfordská univerzita; lektor na University College of Wales Aberystwyth (1954), následne na King's College v Londýne (1959); riadny profesor porovnávacieho práva na univerzite v Londýne (1966); doktor práv "LL.D." na univerzite v Londýne (1972); riaditeľ Strediska pre európske práva King's College (1974); sudca na Súdnom dvore od 12. januára1981 do jeho úmrtia dňa15. novembra 1982.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

narodený v Berlíne 2. júna 1925; nemecký štátny príslušník; doktor práv, univerzita v Göttingene (1952); pôsobenie na právnom oddelení spolkového ministerstva hospodárstva (1953); vedúci sekcie európskeho odboru na spolkovom ministerstve hospodárstva (1958); vedúci európskeho politického odboru (1970); lektor (1971), čestný profesor (1975) na univerzite v Münsteri; člen výkonného výboru "Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht"; člen správnej rady Inštitútu Maxa Plancka pre zahraničné verejné právo a medzinárodné právo v Heidelbergu; sudca na Súdnom dvore od 6. októbra 1980 do 6. októbra 1988; zomrel 20. septembra 2018.

Ole DUE
Ole DUE

narodený 10. februára 1931; dánsky štátny príslušník; riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti; súdny radca ad interim na odvolacom súde; člen dánskej delegácie na haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného; sudca na Súdnom dvore od 9. októbra 1979 do 6. októbra 1988; predseda Súdneho dvora od 7. októbra 1988 do 6. októbra 1994; zomrel 21. januára 2005.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

narodený 11. augusta 1929 v Amsterdame; holandský štátny príslušník; doktor práv (univerzita v Amsterdame, 1953); advokát a prokurátor v Haarlem (1953-1956); pridelenec na Ministerstve spravodlivosti v Haagu (1956-1962); právny poradca právnej služby Rady ES (1962-1965); riadny profesor (1965-1978), dekan Právnickej fakulty (1973-1975) na univerzite v Leyde; člen Holandskej kráľovskej akadémie vied (1978); poradca na Hoge Raad (1978-1979); sudca na Súdnom dvore od 29. marca 1979 do 29. marca 1990; zomrel 24. decembra 2015.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

narodený 29. marca 1907 v Rennes; francúzsky štátny príslušník; vysokoškolské štúdium súkromného práva, zastupujúci sudca na odvolacom súde v Douai, následne v Paríži (1933-1936); zastupujúci sudca na súde v Évreux (1936-1940); štátny prokurátorna súde v Évreux (1940); riaditeľ útvaru pre vyšetrovanie vojnových zločinov (1946); riaditeľ kabinetu ministra ozbrojených síl (1947-1949); riaditeľ kabinetu ministra pre informácie (1949-1953); riaditeľ kabinetu ministra bez portfeje, podpredseda Rady (1953); prvý zástupca na súde v Seine (1954-1956); riaditeľ kabinetu ministra spravodlivosti (1957-1958); štátny prokurátor na súde v Seine (1958-1961); súdny radca na kasačnom súde (1961); generálny inšpektor pre súdnu správu (1962); prvý predseda odvolacieho súdu v Paríži (1962-1968); hlavný prokurátor na kasačnom súde (1968-1976); sudca na Súdnom dvore od 26. októbra 1976 do 6. októbra 1982; zomrel 12. marca décédé 1990.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

narodený 25. januára 1905 v Caserta; taliansky štátny príslušník; licencié en droit (magisterské štúdium práva), univerzita v Neapole (1925); zástupca tajomníka Ministerstva zahraničných vecí (1927-1932); profesor medzinárodného práva na univerzite v Ríme (1932); dekan Právnickej fakulty na univerzite v Urbino (1932); riadny profesor medzinárodného práva na univerzite vo Florencii (1933-1940), univerzite v Ríme (1940-1975); riaditeľ Inštitútu medzinárodného práva Fakulty ekonómie a obchodu na univerzite v Ríme (od roku 1966); senátor (1948-1972); námestník štátneho tajomníka na Ministerstve obrany (1953-1958); podpredseda Senátu (1958-1960); minister verejného školstva (1960-1962); minister spravodlivosti (1962-1963); minister práce a sociálnych vecí (1963-1964 a 1966-1968); minister bez portfeje pre záležitosti Spojených národov (1968-1969 a 1970); minister financií (1969-1970); minister pôšt a telekomunikácií (1970-1972); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1976 do 6. októbra 1988; zomrel 11. októbra 1997.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

narodený v Neapole 9. februára 1925; taliansky štátny príslušník; získanie diplomu práv (Neapol, 1945); asistent na univerzite v Neapole (1946-1952); doktor medzinárodného práva (1951); lektor medzinárodného práva na univerzite v Neapole (1951-1954); mimoriadny profesor v odbore inštitúcií verejného práva na univerzite v Cagliari (1954); riadny profesor medzinárodného práva na univerzite v Bari (1955-1968); riadny profesor v odbore medzinárodných organizácií na univerzite v Neapole (1968); riaditeľ Inštitútu verejného práva na Fakulte ekonómie a obchodu na tejto univerzite (1970); profesor medzinárodného práva súkromného na Fakulte politických vied univerzity v Ríme (1970-1976); sudca na Súdnom dvore od 3. februára do 6. októbra 1976, potom generálny advokát od 7. októbra 1976 do 6. októbra 1982; zomrel 4. apríla 2002.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

narodený 4. októbra 1912; írsky štátny príslušník; LL. B., University College Dublin (1936); barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 a 1957-1965); sudca na Najvyššom súde (1965); predseda High Court (1966); sudca na Súdnom dvore (od 12. decembra 1975 do 16. januára 1985); zomrel 30. decembra 1994.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

narodený v Mníchove 17. júla 1918; nemecký štátny príslušník; doktor práv na univerzite v Mníchove (1950); druhá štátna skúška z právnych vied (1951); zastupujúci sudca, následne poradca v postavení sudcu na Ministerstve spravodlivosti Bavorského štátu (1951-1954); sudca na Amtsgericht München (Súd prvého stupňa v Mníchove) (1954-1955); služba u splnomocneného ministra zastupujúceho Bavorsko v "Bund" (1955-1956); "Oberregierungsrat", potom "Regierungsdirektor" na Bavorskom štátnom kancelárstve v Mníchove (1956-1958); sudca na Landgericht München (Krajinský súd v Mníchove) (1958-1961); poslanec Bundestagu (1961-1972); štátny tajomník pre vzťahy s Parlamentom na Spolkovom ministerstve financií (1969-1971); člen Európskeho zhromaždenia (1971-1973); generálny advokát na Súdnom dvore od 9. októbra 1973 do 11. januára 1984; zomrel 16. apríla 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

narodený 24. septembra 1924; britský štátny príslušník; vstúpil do britskej armády vo februári 1943; slúžil v streleckej čate; zúčastnil sa vojenských operácií v Európe a Áziia; vojenskú kariéru ukončil ako Acting Major (1947); získanie diplomu práva (B.A., 1948); povolaný do Advokátskej komory Lincoln's Inn (január 1950); Barrister v Chancery Bar (1950-1972); bencher Lincoln's Inn (od roku 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); riaditeľ Warner & Sons Ltd. A dcérskych spoločností (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); generálny advokát na Súdnom dvore od 9. januára 1973 do 26. februára 1981; zomrel 1. februára 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

narodený 18. novembra 1924; britský štátny príslušník; advokát v Škótskej advokátskej komore (1951); Queen's Counsel (1963); sudca na "Court of Session" (Najvyšší súd Škótska, 1972); sudca na Súdnom dvore od 9. januára 1973 do 6. októbra 1988; predseda od 10. apríla 1984 do 6. októbra 1988; ako výraz uznania za jeho služby bol povýšený do šlachtického stavu ako Barón Spojeného kráľovstva s titulom Lord Mackenzie-Stuart of Dean; zomrel 1. apríla 2000.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

narodený 19. februára 1913 v Kodani; dánsky štátny príslušník; štúdium práva na univerzite v Kodani a Univerzitnom inštitúte pre vysoké medzinárodné štúdiá v Ženeve; doktor práv (1946); v službách Ministerstva zahraničných vecí Dánska pôsobil v Berne a Londýne (1938-1945); profesor medzinárodného a ústavného práva na univerzite v Aarhus (od roku 1947); sudca ad hoc, menovaný vládami Dánska a Holandska na Medzinárodný súdny dvor pre veci týkajúce sa kontinentálnej plošiny Severného mora (1968-1969); člen Stáleho arbitrážneho dvora; člen Inštitútu medzinárodného práva; sudca na Súdnom dvore od 9. januára 1973 do 8. októbra 1979; zomrel 11. októbra 1981.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

narodený 12. februára 1911; írsky štátny príslušník; držiteľ diplomu keltských štúdií (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 a 1951-1953); sudca najvyššieho súdu (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); sudca na Súdnom dvore (od 9. januára 1973 do 12. decembra 1974); prezident Írska (1974-1976); zomrel 21. marca 1978.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

narodený 29. marca 1920 v Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); francúzsky štátny príslušník; vysokoškolské vzdelanie v oblasti verejného práva a politickej ekonómie; splnomocnenec vlády pri Francúzsko-talianskej zmierovacej komisii (1949-1951); technický poradca v kabinete ministra spravodlivosti (1952-1953); audítor Štátnej rady, následne menovaný maître des requêtes (1954), štátnym poradcom (1972); právnym poradcom Francúzskeho veľvyslanectva v Maroku (1956-1958); vládny komisár sekcie sporných záležitostí Štátnej rady (1958-1961); predseda správneho senátu Najvyššieho súdu Maroka (1961-1964); riaditeľ pre súdne služby na Ministerstve spravodlivosti (1964); docent na Národnej škole pre verejnú správu; lektor na Právnickej fakulte v Rabate; profesor na Marockej škole pre verejnú správu; generálny advokát na Súdnom dvore od 22. marca 1972 do 18. marca 1981; zomrel 9. júla 1995.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

narodený v Limoges 25. augusta 1919; francúzsky štátny príslušník; doktor práv; magisterské štúdium filozofie (angličtina); bývalý žiak Národnej školy pre verejnú správu (1945-1947); audítor v Štátnej rade, menovaný postupne maître des requêtes (1954), štátnym poradcom (1969); vládny komisár sporných záležitostí Štátnej rady (1957-1969) a tribunal des conflits (kolízny súd) (1965-1970); pridelený v priebehu niekoľkých období do Medzirezortného výboru pre európsku hospodársku spoluprácu (1948-1951), do kabinetov predsedu Rady (1952), ministra národnej obrany (1952-1954), ministra spravodlivosti (1969-1970); misie v zahraničí z titulu technickej pomoci; docent na Národnej škole pre verejnú správu a Inštitúte politických štúdií v Paríži; pravidelná spolupráca s niekoľkými právnickými časopismi; generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 1970 do jeho úmrtia – 2. januára 1972.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

narodený 14. decembra 1911 v Hamburgu; nemecký štátny príslušník; štúdium práva (Graz, Freiburg/Brisgau a Berlín); doktor práv (1937, Königsberg/Pr.); úradník na Ministerstve hospodárstva a dopravy; tajomník výboru právnych expertov Bundesratu a Zmiešanej paritnej komisie Bundestagu a Bundesratu; sudca na Ústavnom súde v Karlsruhe (1955-1970); čestný profesor na univerzite v Heidelbergu; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 28. októbra 1970 do 6. októbra 1976; predseda od 7. októbra 1976 do 31. októbra 1980; zomrel 24. augusta 1993.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

narodený v Luxemburgu 20. novembra 1919; luxemburgský štátny príslušník; doktor práv; právny poradca, politický riaditeľ a generálny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí (1946-1967); lektor na Právnickej fakulte univerzity v Liège (1951); spoluzakladateľ Inštitútu európskych právnych štúdií na univerzite v Liège (1963); mimoriadny profesor a vedúci katedry práva Európskych spoločenstiev (1965); pridružený člen Inštitútu medzinárodného práva na zasadnutí vo Varšave (1965); člen sekcie morálnych a politických vied Veľkovojvodského inštitútu (1967); sudca na Súdnom dvore od 9. októbra 1967 do 7. októbra 1985; zomrel 2. februára 2010.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

narodený 22. júna 1912 v St-Niklaas Waas; belgický štátny príslušník, doktor práv (1934); advokát, člen Rady Advokátskej komory (1935); doktor politických a diplomatických vied (1945); člen úradu a potom predseda "Vlaamse Conferentie van de Balie"; člen Poslaneckej snemovne (1951-1961); člen parlamentných komisií: zahraničných vecí, spravodlivosti a ústavnej reformy; mimoradny profesor na Právnickej fakulte univerzity v Louvain; sudca na Súdnom dvore od 9. októbra 1967 do 29. októbra 1980, predseda od 30. októbra 1980 do 10. apríla 1984; zomrel 1. augusta 2002.

Joseph GAND
Joseph GAND

narodený 28. februára 1913; francúzsky štátny príslušník; licencié en droit (magisterské štúdium práva); vysokoškolský diplom v odbore verejného práva a politickej ekonómie; diplom Slobodnej školy politických vied; úspešný kandidát vo výberovom konaní na audítora Štátnej rady v roku 1963; vládny komisár pri sekcii sporných záležitostí v Štátnej rade v obdobiach 1947 - 1950, 1957 - 1960 a 1962 - 1964; generálny riaditeľ pre verejnú správu a verejnú službu od februára 1959 do apríla 1961; docent na Národnej škole pre verejnú správu v rokoch 1947 až 1958 a profesor na Inštitúte politických štúdií v Paríži v rokoch 1958 - 1962; generálny advokát na Súdnom dvore od 8. októbra 1964 do 6. októbra 1970; zomrel 4. októbra 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

narodený 2. januára 1909; taliansky štátny príslušník; doktor práv na univerzite v Turíne (1930); "Privatdozent" medzinárodného práva (1933); lektor na univerzite v Turíne; riadny profesor medzinárodného práva na univerzite v Cagliari (1939-1940), následne v Modene (1940-1942); riadny profesor na Právnickej fakulte v Turíne (1942-1956); riadny profesor v odbore medzinárodných organizácií na Fakulte politických vied univerzity v Ríme (1956-1964); sudca na súde v Turíne; štátny poradca (od roku 1948); predseda honorárnej sekcie Štátnej rady (1956); generálny tajomník pre sporné diplomatické záležitosti a vedúci právnej služby; člen Inštitútu medzinárodného práva, člen Stáleho arbitrážneho dvora; sudca na Súdnom dvore od 8. októbra 1964 do 3. februára 1976; zomrel 18. januára 2000.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

narodený 15. júna 1900 v Berlíne; nemecký štátny príslušník; doktor práv (Heidelberg, 1924); pomocný sudca na berlinských súdoch; pôsobenie na ministerstve hospodárstva (1928 - 1935); expert pre ekonomiku; správny riaditeľ nemocníc v Berlíne; štátny tajomník vlády spolkovej krajiny Hessensko pre spolkové záležitosti, člen Riaditeľstva Spolkovej rady americkej okupačnej zóny v Stuttgarte (1946); zástupca riaditeľa (1947-1948), potom vedúci právneho úradu (1948-1949) hospodárskej správy spojenej ekonomickej zóny; člen Parlamentnej rady (1948-1949); štátny tajomník spolkového ministerstva spravodlivosti (1949-1963); sudca na Súdnom dvore od 6. februára 1963 do 28. októbra 1970; zomrel 1. januára 1976.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

narodený 19. septembra 1908; francúzsky štátny príslušník; doktor práv; advokát na odvolacom súde v Paríži; kapitán v zálohe; člen Ilegálneho riadiaceho výboru Hnutia "Résistance" a člen Hnutia národného oslobodenia; člen dočasného Konzultačného zhromaždenia; poslanec za Paríž (1945-1958); poslanec za Hautes - Alpes (novembre 1958); minister spravodlivosti (niekoľkokrát medzi rokmi 1948 - 1958); štátny minister pre pomoc a spoluprácu medzi Republikou a členskými štátmi Spoločenstva, následne pre zámorské departementy a zámorské územia a Saharu (január 1959 - august 1961); člen Výkonného výboru Európskeho hnutia; sudca na Súdnom dvore od 18. mája 1962 do 9. októbra 1967; predseda od 10. októbra 1967 do 25. októbra 1976; zomrel 9. augusta 2004.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

narodený 26. júla 1907 vo Verone; taliansky štátny príslušník; doktor práv na Univerzite v Padove (1928); asistent na Inštitúte právnej filozofiev Padove (1929); slobodný docent občianskeho práva (1935); profesor poverený výukou občianskeho práva vo Ferrare (1935-1942); mimoriadny profesor občianskeho práva v Benátkach (1941-1942); riadny profesor občianskeho práva v Padove od roku 1942 a lektor porovnávacieho súkromného práva na tej istej univerzite od roku 1953; riaditeľ Inštitútu súkromného práva v padove od roku 1945; člen Istituto Veneto v benátkach, Akadémií v Padove, Verone a Ferrare; sudca od 8. marca 1962 do 12. decembra 1972, potom generálny advokát od 9. januára 1973 do 6. októbra 1976; zomrel 18. apríla 1998.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

narodený roku 1910, doktor práv (1932), advokát do roku 1939; na základe výberového konania nastúpil do "Avvocatura dello Stato", je menovaný zástupcom štátneho generálneho advokáta (1955); asistent na univerzite v Ríme (1939-1950); "commissario governativo" vydavateľskej spoločnosti "Il Giornale d'Italia" (1944-1946); právny poradca "Poligrafico dello Stato" (1946-1948); splnomocnenec talianskej vlády pri zmierovacích komisiách mierovej zmluvy (1948-1950); právny poradca medzinárodnej zóny v Tangeri (1951-1953) a Vysokého úradu ESUO (1953-1956); právny expert talianskej delegácie pre vypracovanie Rímskych zmlúv; autor viacerých právnych diel; sudca na Súdnom dvore (1958-1961); zomrel 5. augusta 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

narodený 15. januára 1918 v Rotterdame; holandský štátny príslušník; doktor práv (1941); právna spolupráca v "Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel", po zákaze tejto organizácie okupačnou mocou pokračuje v jej činnosti v ilegalite (1941-1945); profesor verejného a správneho práva na slobodnej univerzite v Amsterdame (od roku 1945); predseda "Nederlandse Verening voor Administratief Recht" (1948-1958); od roku 1955 člen Holandskej kráľovskej akadémie vied; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1958 do 29. marca 1979, predseda od 7. októbra 1958 do 7. októbra 1964; profesor ústavného práva na univerzite v Groningene (1979-1984); zomrel 24. augusta 1992.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

narodený v Chivenna 14. augusta 1889; taliansky štátny príslušník; zmierovací sudca ("pretore") v Caraglio (1920) a Turíne (1924); predseda súdu v Rhodes (1928), pridelený na súd v Ríme (1934); sudca na Konzulárnom súde v Káhire (1936); pridelený na Ministerstvo zahraničných vecí (1940); predseda odvolacieho súdu v Rhodes (1941); súdny radca na Odvolacom súde v Aquila, potom na Odvolacom súde v Ríme (1945); zamestnaný na prokuratúre kasačného súdu (1948); zástupca generálneho prokurátora na kasačnom súde (1951), predseda senátu kasačného súdu (1958); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 1958 do 7. októbra 1964; zomrel 6. februára 1974.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

narodený 30. decembra 1899; nemecký štátny príslušník; štúdium politickej ekonómie a práva (Kolín, Mníchov, Freiburg, Bonn); "Gerichtsassessor" (prísediaci) a sudca (Kolín, 1932); advokát v Berlínskej advokátskej komore do 1946; advokát pri Tribunal de grande instance (Krajský súd) a Odvolacom súde v Saarbrückene; v rokoch 1947 až 1952, činnosti týkajúce sa hlavne zahraničného práva, obhajuje nemecké záujmy pred orgánmi a na súdoch, ktoré boli zriadené v rámci okupačného režimu, ako aj pred zahraničnými orgánmi a súdmi; osobitné misie pre spolkovú vládu pred vytvorením diplomatických služieb v zahraničí; v rokoch 1947 až 1948 účasť na prácach "Sonderstelle für Geld und Kredit" v Homburgu určených na prípravu menovej reformy; generálny advokát na Súdnom dvore (1953-1973); zomrel 21. decembra 1984.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

narodený 14. mája 1900 v Meudon; francúzsky štátny príslušník; člen Štátnej rady na základe výberového konania, audítor druhej triedy (1924), audítor prvej triedy (1929), maître des requêtes (1934) v Štátnej rade, štátny poradca pridelený do finančnej sekcie (1945); vládny komisár; právny expert pri rokovaniach, ktoré vyústili do podpisu Zmluvy o založení ESUO (1950); generálny advokát na Súdnom dvore ESUO od 4. decmbra 1952 do 6. októbra 1958; generálny advokát na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 8. októbra 1964; zomrel 5. septembra 1986.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

narodený 14. októbra 1899; holandský štátny príslušník; štúdium práva (Leyden); pôsobenie na generálnom sekretariáte Spoločnosti národov v Ženeve; sudca na súde v Amsterdame; člen Medzinárodnej námornej komisie; riaditeľ služby zahraničného obchodu na ministerstve hospodárstva (1934); vojnový zajatec; v roku 1945 sa znovu ujíma svojich funkcií na tom istom ministerstve; podieľa sa na rozvoji európskej hospodárskej integrácie; hlavný autor za Holandsko návrhu únie; sudca na Súdnom dvore ESUO od 10. decembra 1952 do 6. októbra 1958; zomrel 2. augusta 1973.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

narodený 21. mája 1898 vo Falk; luxemburský štátny príslušník; doktor práv, advokát v Luxemburskej advokátskej komore (1922-1927); pridelenec na ministerstve spravodlivosti (1927-1929); zmierovací sudca (1929-1930); zástupca štátneho prokurátora (1930-1937), sudca obvodného súdu (1937-1945); súdny radca na Najvyššom súde (1945-1952); poradca výboru pre sporné záležitosti Štátnej rady (1951-1952); mimoriadny profesor na univerzite v Bruseli, člen Štátnej rady Veľkovojvodstva; člen komisie Benelux pre unifikáciu práva; predseda národnej komisie pri Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného, predseda Komisie legislatívnych štúdií Veľkovojvodstva; sudca Súdneho dvora ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 7. októbra 1964; predseda Súdneho dvora od 8. októbra 1964 do 9. októbra 1967; predseda Arbitrážneho súdu pre pridruženie medzi EHS a africkými štátmi a Madagaskarom pridruženými k tomuto Spoločenstvu (1965-1967); zomrel 9. decembra 1967.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

narodený 23. augusta 1896 v Paríži; francúzsky štátny príslušník; generálny inšpektor financií; člen Francúzskeho inštitútu; zahraničný člen Kráľovskej akadémie vied, filozofie a umenia Belgicka a Národnej akadémie dei Lincei; inšpektor financií (1923); profesor na Inštitútu pre štatistiku univerzity v Paríži (1923-1930); poverený misiou v kabinete p. Poincaré, predseda Rady, minister financií (1926); člen ekonomickej a finančnej sekcie sekretariátu Spoločnosti národov (1927); finančný atašé na francúzskom veľvyslanectve v Londýne (1930); profesor na Slobodnej škole politických vied (od roku 1933); zástupca riaditeľa pre všeobecný presun fondov na ministerstve financií (1934); riaditeľ pre všeobecný presun fondov (1936-1939); štátny poradca v mimoriadnej službe (1936); viceguvernér Banque de France (1939); zastupujúci delegát na prvom a druhom zhromaždení Spojených národov (1946); francúzsky člen Výboru pre hospodárstvo a zamestnanosť Spojených národov (1946); čestný predseda Parížskej spoločnosti pre politickú ekonómiu a Parížskej štatistickej spoločnosti; čestný predseda Medzinárodnej rady pre filozofiu a humanitné vedy, sudca na Súdnom dvore ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 18. mája 1962. Pri založení V. republiky riadil výbor expertov poverený generálom de Gaulleom prípravou a uskutočnením plánu ekonomického vzostupu, v rámci ktorého jedným z najpozoruhodnejších opatrení bolo vytvorenie „ťažkého franku“. V období 1962 – 1974 bol členom ekonomickej a sociálnej rady. Jacques Rueff, nositeľ vyznamenania Veľkého kríža Čestnej légie, člen Akadémie morálnych a politických vied, pôsobiaci vo funkcii kancelára Francúzskeho inštitútu, bol dňa 30. apríla 1964 zvolený 18 hlasmi do Francúzskej akadémie do kresla Jeana Cocteaua proti 6 hlasom v prospech básnika André Berryho. Bol prijatý 1. apríla 1965 André Mauroisom. Zomrel 23. apríla 1978.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

narodený 21. októbra 1895 v Orp-le-Grand (Belgicko); begický štátny príslušník; doktor práv (1922); zapísaný do advokátskej komory v Louvain, následne do advokátskej komory v Nivelles; poslanec poslaneckej snemovne za volebný obvod Nivelles (1936-1946); minister poľnohospodárstva (1945); odchádza z politiky (1946) a vracia sa do advokátskej komory (1946-1949), predseda správnej rady Úradu pre nútenú správu (1949-1953), cenzor Národnej banky, správca Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (Národná spoločnosť pre drobné pozemkové vlastníctvo) do marca 1953, novinár v obdobiach 1931 - 1940 a 1944 - 1945 : "Le vingtième siècle", "Le Soir", "La cité"; sudca Súdneho dvora ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 8. októbra 1967; zomrel 24. augusta 1976.

Otto RIESE
Otto RIESE

narodený 27. októbra 1894 vo Frankfurte nad Mohanom; nemecký štátny príslušník; doktor práv (1921); prísediaci na Landgericht Frankfurt am Main (Krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom) (1923); pracovník ministerstva spravodlivosti (1925-1928); štúdium anglického práva (Londýn, 1928); lektor (1932), mimoriadny profesor (1935), riadny profesor (1949), dekan právnickej fakulty (1950), čestný profesor (1951) na Univerzite v Lausanne; predseda senátu na Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Spolkový súd v Karlsruhe); člen medzinárodnej technickej komisie právnych expertov pre letectvo (od roku 1926); sudca Súdneho dvora ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev od 7. októbra 1958 do 6. februára 1963; zomrel 4. júna 1977.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

narodený 12. novembra 1888 v Dordrechte; holandský štátny príslušník; generálny tajomník medzinárodnej konfederácie kresťanských odborov (1920-1952); delegát na početných medzinárodných konferenciách práce, zastupujúci člen správnej rady Medzinárodného úradu práce, predseda komisie sociálnych záležitostí Rady Európy, člen prvej komory (1929) a druhej komory (1939-1952) Generálnych stavov; sudca na Súdnom dvore ESUO od 4. decembra 1952 do 6. októbra 1958; zomrel 26. augusta 1963.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

narodený 1. augusta 1879 v Ríme; taliansky štátny príslušník; doktor práv; sudca (1901); sudca na súde v Ríme (1913); súdny radca na odvolacom súde v Ríme (1923); súdny radca na kasačnom súde (1926); prvý predseda odvolacieho súdu v Terste (1930); generálny prokurátor na kasačnom súde (1944); predseda Tribunale superiore delle acque pubbliche (Najvyššieho súdu verejných vôd) (1948); prvý čestný predseda kasačného súdu (1949); námestník generálneho tajomníka Spoločnosti národov (1932-1937); predseda Medzinárodného inštitútu pre harmonizáciu súkromného práva (1944); člen Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu (1949); predseda Súdneho dvora od roku 1952 do roku 1958; zomrel 29. apríla 1962.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

narodený v roku 1965; diplom z práva získal na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (1990), diplom z histórie umenia (1992) a Master of Laws na Univerzite v Heidelbergu (1991); doktor práv (2004); advokát zapísaný v zozname advokátskej komory v Budapešti (1995 - 2016); hosťujúci profesor práva (1991 - 2005) a profesor práva (2005 - 2016) na Univerzite Loránda Eötvösa; vedúci katedry obchodného práva (2007 - 2013), neskôr vedúci katedry súkromného a obchodného práva a profesor (2013 - 2016) na Katolíckej univerzite Pétera Pázmányho v Budapešti; hosťujúci profesor na Katolíckej univerzite v Lyone (2013 - 2016); arbiter Stáleho arbitrážneho súdu pri maďarskej burze a arbiter ad hoc (2004 - 2016); sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016 do 7. októbra 2021; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2021.

 

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

narodený v roku 1957; diplom z práva na Univerzite Complutense v Madride (1979) a magisterských štúdií na Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (USA) (1985); profesor práva na Univerzite CEU San Pablo (1985 - 1993); právny radca Štátnej rady (1983 - 1996); generálny sekretár Center for the Advanced Study in the Social Sciences, Fondación Juan March (1991 - 1996); štátny tajomník ministerstva vnútra (1996 - 2001); podnikový právnik (2001 - 2003); advokát (2004 - 2005); riaditeľ magisterského programu v oblasti medzinárodných vzťahov a profesor práva na Instituto de Empresa (2007 - 2013); hlavný právny radca Štátnej rady (2005 - 2016); sudca Všeobecného súdu od 13. apríla 2016 do 26. septembra 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

narodený v roku 1945; diplom z Univerzity v Glasgowe (MA 1965, LLB 1967) (anglická história a literatúra, právo); magisterský titul v odbore občianske právo z Tulaneovej univerzity v Louisiane (MCL 1969); člen škótskej advokátskej komory (1972) a advokátskej komory v New Yorku (1977); Queen’s Counsel (1988); člen advokátskej komory Anglicka a Walesu (1996) a advokátskej komory v Bruseli (1999); pracoval ako advokát v advokátskej komore v Edinburghu, Bruseli, Londýne a New Yorku; hosťujúci profesor (1991) a doctor honoris causa (2009) na Univerzite v Glasgowe; Bencher of Middle Temple (2012); rozhodca v Medzinárodnej obchodnej komore (ICC), Medzinárodnom stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) a na Medzinárodnom športovom súde (CAS); autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2015 do 31. januára 2020.

Michal Bobek
Michal Bobek

narodený v roku 1977; magisterský titul v odbore právo a medzinárodné vzťahy (Univerzita Karlova v Prahe); diplom anglického práva a práva Európskej únie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris (Univerzita v Oxforde, St. Edmund Hall); doktor práv (Európsky univerzitný inštitút, Florencia); štúdium na Slobodnej univerzite v Bruseli a Queenslandskej univerzite (Austrália); asistent predsedu Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, neskôr vedúci útvaru dokumentácie a analytiky na tom istom súde (2005 - 2009); zloženie odbornej justičnej skúšky v Českej republike (2009); vyučujúci (2011 - 2012) a výskumný pracovník (2013 - 2016) na Inštitúte európskeho a porovnávacieho práva Univerzity v Oxforde; profesor na College of Europe v Bruggách (2013 - 2015); člen senátu rozkladovej komisie Českej národnej banky (2013 - 2015); menovaný ako sudca ad hoc na Európskom súde pre ľudské práva (2013 - 2015); spoluzakladateľ a predseda Českej spoločnosti pre európske a porovnávacie právo; prednášková činnosť a hosťovanie na viacerých univerzitách v Európe a v zámorí; autor mnohých publikácií v oblasti právo Európskej únie, európske ľudské práva, (verejné) porovnávacie právo a teória práva; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2015 do 7. októbra 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

narodený v roku 1964; magisterský titul v odbore právo z Univerzity v Aarhuse (1991); magisterský titul v odbore európske právo z College of Europe v Bruggách (1993); vyučujúci na univerzitách v Aarhuse (1991 - 1993) a Kodani (1999 2001); hosťujúci profesor na univerzitách v Kodani a Aalborgu (od roku 2008); advokát dánskej advokátskej komory (1995); referendár na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev (1994 - 1999); prokurátor na prokuratúre v Kodani (1999 - 2000) a policajný inšpektor (2004 - 2006); právny poradca zastúpenia dánskeho predsedu vlády pri rokovaniach o príprave Charty základných práv Európskej únie (1999 - 2000); vedúci sekcie Úradu európskeho práva (1999 - 2000); vedúci oddelenia Kancelárie európskeho práva a ľudských práv (2000 - 2001) a vedúci oddelenia Úradu pre vlastnícke a záväzkové právo ministerstva spravodlivosti (2001 - 2006); verejný ochranca práv spotrebiteľov vymenovaný dánskou vládou (2006 - 2014); sudca Østre Landsret, Kodaň (2015); generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2015 do 7. októbra 2021.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

narodený v roku 1950; diplom v odbore právo na Univerzite v Aténach (1973); diplôme dʼétudes approfondies (DEA) v odbore sociálne právo na Univerzite Paris II Panthéon Sorbonne (1977); advokát (1974 – 1980); národný expert pri právnom servise Komisie Európskych spoločenstiev (1988 – 1990), následne hlavný administrátor Generálneho riaditeľstva V pre zamestnanosť, priemyselné vzťahy a sociálne záležitosti (1990 – 1994); audítor, odborný referent a následne v roku 1999 poradca Helénskej štátnej rady; pridružený člen gréckeho Najvyššieho špeciálneho súdu; člen Gréckeho ústredného výboru pre prípravu právnych predpisov (1996 – 1998); riaditeľ právneho servisu Generálneho sekretariátu helénskej vlády (1996 – 1998); sudca Súdu prvého stupňa Európskej únie (1998 – 2010, predseda senátu v rokoch 2004 – 2010); člen Najvyššej rady správneho súdnictva (2011 – 2012); člen Špeciálneho súdu pre spory týkajúce sa odmeňovania sudcov a Špeciálneho súdu pre disciplinárne konania sudcov (2013 – 2014); člen poradného odborného panelu pre výber kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (2014 – 2015); člen výboru pre poskytnutie stanoviska o vhodnosti kandidátov na výkon funkcie sudcu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (2012 – 2015); vyučuje európske právo na École nationale de la magistrature (1995 – 1996 a 2012 – 2015); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2015 do 7. októbra 2021.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

narodený v roku 1955; diplom z práva na Univerzite v Cambridge; bakalárska skúška (osobitný diplom) z európskeho práva na Bruselskej slobodnej univerzite (s vyznamenaním); zapísaný do advokátskej komory Anglicka a Walesu (Gray's Inn, 1979); barrister (1979 - 2012); zapísaný do advokátskej komory Severného Írska (1996); Queen's Counsel (1997); bencher (člen predstavenstva) Gray's Inn (2003); recorder (sudca) Crown Court (2003 - 2012); pokladník United Kingdom Association for European Law (2001 - 2012); spoluautor European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3. až 6. vydanie); sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2012 do 31. januára 2020.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

narodený v roku 1949; ukončené právnické vzdelanie a vzdelanie z hospodárskych vied (univerzita v Liège); Master of Laws (Harvard University, Spojené štáty americké); doctor honoris causa (univerzita Paris Dauphine); profesor európskeho práva na univerzitách v Louvaine a Liège; poslanec (1977 - 1995); štátny tajomník, minister a ministerský predseda Valónskeho regiónu (1980 - 1988); podpredseda vlády, minister spravodlivosti a stredného a malého podnikania (1988 - 1992); podpredseda vlády, minister spravodlivosti a hospodárstva (1992 - 1995); podpredseda vlády, minister obrany (1995); primátor vo Verviers (1995); sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (1995 - 2003); právny poradca, neskôr advokát (2004 - 2012); štátny minister (2009 - 2012); Generálny advokát na Súdnom dvore od 8. októbra 2012 do 8. októbra 2018.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

narodený v roku 1944; diplom z odboru právo a titul master z politickej ekonómie z univerzity v Coimbre; doktorát z medzinárodnej ekonómie (Univerzita v Paríži I - Panthéon Sorbonne); povinná vojenská služba vykonávaná na ministerstve námorníctva (služba justície, 1969 - 1972); profesor na katolíckej univerzite a Univerzite Nova v Lisabone; bývalý profesor na univerzite v Coimbre a univerzite Lusíada v Lisabone (riaditeľ inštitútu európskych štúdií); člen portugalskej vlády (1980 - 1983): štátny tajomník na ministerstve vnútra, pri predsedníctve v Rade ministrov a pre európske záležitosti; poslanec portugalského parlamentu, podpredseda skupiny kresťanských demokratov; generálny advokát na Súdnom dvore (1986 - 1988); predseda Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (1989 - 1995); advokát v Lisabone, špecialista na európske právo a právo hospodárskej súťaže (1996 - 2012); člen pracovnej skupiny k budúcnosti súdneho systému Európskych spoločenstiev „Groupe Due" (2000); predseda disciplinárnej rady Európskej komisie (2003 - 2007); predseda Portugalského združenia európskeho práva (od roku 1999); Sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2012 do 8. októbra 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

narodený v roku 1950; diplom v odbore právo na Lundskej univerzite (1975); tajomník súdu prvého stupňa v Landskrone (1976 – 1978); prísediaci na odvolacom správnom súde (1978 – 1982); zastupujúci sudca na odvolacom správnom súde (1982); právny radca v stálom ústavnom výbore švédskeho parlamentu (1983 – 1985); právny radca na ministerstve financií (1985 – 1990); riaditeľ odboru dane z príjmov fyzických osôb na ministerstve financií (1990 – 1996); riaditeľ odboru spotrebných daní na ministerstve financií (1996 – 1998); právny radca na stálom zastúpení Švédska pri Európskej únii (1998 – 2000); generálny riaditeľ pre právne záležitosti na daňovej a colnej sekcii ministerstva financií (2000 – 2005); sudca Najvyššieho správneho súdu (2005 – 2009); predseda odvolacieho správneho súdu v Göteborgu (2009 – 2011); sudca Súdneho dvora od 6. októbra 2011 do 7. októbra 2019.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

narodený v roku 1952; diplom z práva získal na Vilniuskej univerzite (1974 - 1979); doktor právnych vied na Litovskej akadémii práva (1999); advokát Litovskej advokátskej komory (1979 - 1990); poslanec Najvyššej rady Litovskej republiky (1990 - 1992), neskôr člen Seimas Litovskej republiky a člen Komisie štátu a práva (1992 - 1996); sudca Ústavného súdu Litovskej republiky (1996 - 2005), neskôr poradca predsedu litovského Ústavného súdu (od roku 2006); asistent na katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Mykolasa Romerisa (1997 - 2000), neskôr hosťujúci profesor (2000 - 2004), profesor (od roku 2004) a nakoniec vedúci katedry ústavného práva (2005 - 2007); dekan Právnickej fakulty Univerzity Mykolasa Romerisa (2007 - 2010); člen Benátskej komisie (2006 - 2010), signatár aktu obnovenia nezávislosti Litvy z 11. marca 1990; autor mnohých právnych publikácií; Sudca Súdneho dvora od 6. októbra 2010 do 8. októbra 2018.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

narodený v roku 1951; doktor práv (univerzita v Bratislave); sudca Okresného súdu v Bratislave; sudca odvolacieho súdu poverený občianskoprávnou agendou a podpredseda Krajského súdu v Bratislave; člen sekcie občianskeho a rodinného práva pri Inštitúte práva ministerstva spravodlivosti; dočasný sudca Najvyššieho súdu poverený obchodnou agendou; člen Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg); sudca Ústavného súdu (2000 - 2004); sudca Súdu prvého stupňa od 12. mája 2004 do 6. októbra 2009; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009 do 7. októbra 2021.

Camelia Toader
Camelia Toader

narodená v roku 1963; magisterka práv (1986), doktorka práv (1997) (univerzita v Bukurešti); justičná čakateľka na Súde prvého stupňa v Bufteae (1986 – 1988); sudkyňa Súdu prvého stupňa 5. obvodu v Bukurešti (1988 – 1992); zapísaná do advokátskej komory v Bukurešti (1992); docentka (1992 – 2005), neskôr od roku 2005 profesorka občianskeho práva a európskeho zmluvného práva na univerzite v Bukurešti; viacero doktorandských a výskumných štúdií v Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné v Hamburgu (1992 – 2004); vedúca odboru európskej integrácie na ministerstve spravodlivosti (1997 – 1999); sudkyňa Najvyššieho súdu (1999 – 2007); hosťujúca profesorka na univerzite vo Viedni (2000, 2011); lektorka práva Spoločenstva v Národnom justičnom inštitúte (2003, 2005 – 2006); členka redakčnej rady viacerých právnických časopisov; od roku 2010 pridružená členka a od roku 2017 riadna členka Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva, honorárna výskumníčka strediska pre štúdie európskeho práva Inštitútu pre právny výskum rumunskej Akadémie vied; sudkyňa Súdneho dvora od 12. januára 2007 do 7. októbra 2021.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

narodený v roku 1967; úspešne absolvoval štúdium práva (1985 - 1990) a doktorandské štúdium (1990 - 1993) na Univerzite Complutense v Madride; prokurátor v Girone (2000 - 2003); poradca Dočasného koaličného úradu pre spravodlivosť a ľudské práva v Bagdade, Irak (2003 - 2004); sudca prvostupňového súdu v občianskoprávnych veciach a vyšetrovací sudca (2003 - 2007) neskôr odvolací sudca v Girone (2008); zástupca riaditeľa EUJUST LEX - misie Rady Európskej únie pre integrovaný rozvoj právneho štátu v Iraku (2005 - 2006); právny poradca Ústavného súdu Španielska (2006 - 2011 a 2013); štátny tajomník pre bezpečnosť (2012 - 2013); expert Rady Európskej únie pre oblasť právneho štátu a reformu bezpečnostného sektora (2005 - 2011); externý expert Európskej komisie pre základné práva a trestné súdnictvo (2011 - 2013); prednášateľ a autor početných publikácií; sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013 do 26. septembra 2019.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Narodený v roku 1960; diplom získal na Trinity College v Dubline (právna veda) (1984) a na Honourable Society of King’s Inns v Dubline (barrister‑at‑law) (1986); Bencher of the Honourable Society of King’s Inns (od roku 2013); mimoriadny profesor na University College v Corku (od roku 2015); člen správnej rady Írskeho centra pre európske právo (od roku 1997); barrister‑at‑law (1986 – 1990 a 1997 – 2003) a Senior Counsel (2003 – 2013) zapísaný v Komore Írska; súdny referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1990 – 1997); podpredseda Rady európskych národných výborov mládeže (1979 – 1981); generálny tajomník Organizačnej kancelárie združení študentov európskych škôl (1977 – 1984); generálny tajomník Írskej únie študentov (1977 – 1979); člen Stáleho zastúpenia Rady európskych právnických komôr a právnických spoločností (CCBE) pri Súdnom dvore EÚ a Súdnom dvore EZVO (2006 – 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013 do 7. októbra 2021; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2021.

 

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

narodený v roku 1950; právnický diplom získal na Vilniuskej univerzite (1973); doktorát práv (1978); asistent, prednášateľ a neskôr docent na Právnickej fakulte Vilniuskej univerzity (1977 - 1992); poradca na právnom oddelení parlamentu Litovskej republiky (1990 - 1992); poradca na veľvyslanectve Litvy v Belgicku (1992 - 1994); poradca na veľvyslanectve Litvy vo Francúzsku (1994 -1996); člen Európskej komisie pre ľudské práva (1996 - 1999); sudca Najvyššieho súdu Litvy (1999 - 2011); docent na katedre trestného práva Vilniuskej univerzity (2003 - 2013); zástupca Litovskej republiky na orgáne spoločnej kontroly Eurojust (2004 - 2011); sudca Ústavného súdu Litovskej republiky (2011 - 2013); sudca Všeobecného súdu od 16. septembra 2013 do 26. septembra 2019.

Carl Wetter
Carl Wetter

narodený v roku 1949; diplomy z ekonómie (Bachelor of Arts, 1974) a z práva (Master of Laws, 1977) získal na univerzite v Uppsale; úradník na Ministerstve zahraničných vecí (1977); člen švédskej advokátskej komory (od roku 1983); člen švédskej pracovnej skupiny pre právo hospodárskej súťaže pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC); prednášajúci práva hospodárskej súťaže (univerzity v Lunde a v Štokholme); autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 18. marca 2013.

Guido Berardis
Guido Berardis

narodený v roku 1950; diplom z práva (Univerzita v Ríme, La Sapienza, 1973), diplom z európskych štúdií na Collège d'Europe (Bruggy, 1974 – 1975); úradník Komisie Európskych spoločenstiev (riaditeľstvo „Zahraničné veci“ generálneho riaditeľstva Poľnohospodárstvo, 1975 – 1976); člen právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev (1976 – 1991 a 1994 – 1995); zástupca právnej služby Komisie Európskych spoločenstiev v Luxemburgu (1990 – 1991); referendár u sudcu G. F. Manciniho na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1991 – 1994); právny poradca členov Komisie Európskych spoločenstiev M. Montiho (1995 – 1997) a F. Bolkesteina (2000 – 2002); riaditeľ riaditeľstva „Politika spoločných trhov“ (2002 – 2003), riaditeľstva „Služby, duševné a priemyselné vlastníctvo, médiá a ochrana údajov“ (2003 – 2005) a riaditeľstva „Služby“ (2005 – 2011) Generálneho riaditeľstva „Vnútorný trh“ Komisie Európskych spoločenstiev; hlavný právny poradca a riaditeľ skupiny „Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, občianske právo a trestné právo“ právnej služby Európskej komisie (2011 – 2012); sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2012 do 26. septembra 2019.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

narodený v roku 1948; štúdium práva na Univerzite v Bukurešti (1971); postgraduálne štúdium medzinárodného pracovného práva a európskeho sociálneho práva, Univerzita v Ženeve (1973 - 1974); doktor práv na Univerzite v Bukurešti (1980); asistent stážista (1971 - 1973), asistent (1974 - 1985), neskôr poverený vyučovaním pracovného práva na Univerzite v Bukurešti (1985 - 1990); hlavný výskumník na Inštitúte vedeckého výskumu v oblasti práce a sociálnej ochrany (1990 - 1991); zástupca generálneho riaditeľa (1991 - 1992), neskôr riaditeľ (1992 - 1996) na Ministerstve práce a sociálnej ochrany; prednášateľ (1997), neskôr profesor v Národnej škole politických a správnych štúdií, Bukurešť (2000); štátny tajomník Ministerstva pre Európsku integráciu (2001 - 2005); vedúci odboru Legislatívnej rady Rumunska (1996 - 2001 a 2005 - 2009); splnomocnený zástupca rumunskej vlády pred súdmi Európskej únie (2009 - 2010); sudca Všeobecného súdu od Novembra 26, 2010 19 September 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Narodený v roku 1957; diplom práva získal na Univerzite v Aténach (1980); „Diplôme d’études approfondies“ z verejného práva získal na Univerzite Paríž I, Panthéon Sorbonne (1981); certifikát univerzitného centra štúdii komunitárneho a európskeho práva (Univerzita Paríž I) (1982); referent gréckej Štátnej rady (1985 – 1992); odborný referent gréckej Štátnej rady (1992 – 2005); référendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1994 – 1996); pridružený člen Špeciálneho najvyššieho súdu Grécka (1998 a 1999); radca gréckej Štátnej rady (2005); člen Špeciálneho súdu príslušného pre disciplinárne konania sudcov (2006); člen Vyššej rady správneho súdnictva (2008); kontrolór pre správne súdnictvo (2009 – 2010); sudca na Všeobecnom súde od 25. októbra 2010 do 7. októbra 2021; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2021.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

narodený v roku 1950; štúdium práva na Univerzite Erlangen-Norimberg (1970 - 1975); Rechtsreferendar na Vyššom oblastnom súde v Norimbergu (1975 - 1978); úradník spolkového ministerstva hospodárstva (1978 - 1982); úradník na Stálom zastúpení Spolkovej republiky Nemecko pri Európskych spoločenstvách (1982); úradník spolkového ministerstva hospodárstva poverený záležitosťami práva Spoločenstva a hospodárskej súťaže (1983 - 1992); vedúci odboru práva Európskej únie (1992 - 2007) na ministerstve spravodlivosti; vedúci nemeckej delegácie pracovnej skupiny pre Súdny dvor Rady; splnomocnený zástupca spolkovej vlády v mnohých veciach prebiehajúcich na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev; sudca Všeobecného súdu od 17. septembra 2007 do 26. septembra 2019.

Miro Prek
Miro Prek

Narodený v roku 1965; diplom z práva (1989); LL.M.; PhD; člen advokátskej komory (1994); poverený rôznymi úlohami a funkciami v oblasti verejnej správy, najmä na legislatívnom úrade vlády (zástupca štátneho tajomníka a zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia pre európske a porovnávacie právo) a na úrade pre európske záležitosti (zástupca štátneho tajomníka); člen vyjednávacieho tímu pre dohodu o pridružení (1994 – 1996) a pre pristúpenie k Európskej únii (1998 – 2002), zodpovedný za právne záležitosti; aktívne činný advokát; vedúci tímu a senior expert zodpovedný za projekty financované EÚ týkajúce sa prispôsobovania sa európskym právnym predpisom a európskej integrácie, najmä na západe Balkánskeho polostrova; vedúci sekcie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (2004 – 2006); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2006 do 26. septembra 2019.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

narodená v roku 1963; diplom z práva získala na Lotyšskej univerzite (1986); inšpektorka ministerstva vnútra pre región Kirov a mesto Riga (1986 - 1989); sudkyňa Súdu prvého stupňa v Rige (1990 - 1994); advokátka (1994 - 1998 a júl 1999 - máj 2000); ministerka spravodlivosti (november 1998 - júl 1999 a máj 2000 - október 2002); členka Medzinárodného rozhodcovského súdu v Haagu (2001 - 2004); parlamentná poslankyňa (2002 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 25. februára 2020.

Yves BOT
Yves BOT

narodený v roku 1947; vyštudoval právnickú fakultu v Rouene; doktor práv (univerzita Paris II); hosťujúci profesor na právnickej fakulte v Le Mans; prokurátor, neskôr prvý prokurátor na prokuratúre v Le Mans (1974 - 1982); prokurátor na Tribunal de grande instance v Dieppe (1982 - 1984); námestník prokurátora na Tribunal de grande instance v Štrasburgu (1984 - 1986); prokurátor na Tribunal de grande instance v Bastii (1986 - 1988); generálny advokát na Odvolacom súde v Caen (1988 - 1991); prokurátor na Tribunal de grande instance v Le Mans (1991 - 1993); chargé de mission na ministerstve spravodlivosti (1993 - 1995); prokurátor na Tribunal de grande instance v Nanterre (1995 - 2002); prokurátor na Tribunal de grande instance v Paríži (2002 - 2004); generálny prokurátor na odvolacom súde v Paríži (2004 - 2006); generálny advokát na Súdnom dvore od 7. októbra 2006 do jeho úmrtia dňa 9. júna 2009.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

narodená v roku 1949; doktorka práv, asistentka hospodárskeho práva (pred rokom 1989), potom doktorka vied, profesorka obchodného práva (od roku 1993) na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe; členka riadiaceho orgánu Komisie cenných papierov (1999 - 2002); advokátka; členka Legislatívnej rady českej vlády (1998 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 26. septembra 2019.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

narodená v roku 1947; diplom z práva získala na Varšavskej univerzite (1965 - 1969); výskumná pracovníčka (asistentka, docentka, profesorka) na Inštitúte právnych vied Poľskej akadémie vied (1969 - 2004); hosťujúca výskumná pracovníčka v Inštitúte Maxa Plancka pre zahraničné a medzinárodné patentové právo, autorské právo a právo hospodárskej súťaže v Mníchove (štipendium Nadácie AvH - 1985/1986); advokátka (1992 - 2000); sudkyňa Najvyššieho správneho súdu (2001 - 2004); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 19. septembra 2016; zomrela 23. mája 2018.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

narodený v roku 1946; doktor práv na univerzite v Szegede (1971); radca na ministerstve práce (1971 - 1974); vyučujúci a profesor (1974 - 1989); dekan právnickej fakulty (1989 - 1990), prorektor (1992 - 1997) univerzity v Szegede; advokát; člen predsedníctva Národnej dôchodkovej poisťovne; viceprezident Európskeho inštitútu sociálneho zabezpečenia (1998 - 2002); člen vedeckej rady Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia; sudca Ústavného súdu (1998 - 2004); sudca Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 19. septembra 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

narodený v roku 1959; právnické vzdelanie ukončil na Univerzite v Liège (1981); ašpirant (Národný fond vedeckého výskumu, 1985 - 1989); právny poradca v Komore zástupcov (1981 - 1990); doktor práv (Štrasburská univerzita, 1990); profesor (Univerzita v Liège, Štrasburská univerzita, Collège d'Europe, Institut royal supérieur de Défense, Univerzita Montesquieu v Bordeaux, Collège Michel Servet Parížskych univerzít; Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix v Namure); osobitný zástupca ministra zahraničných vecí (1995 - 1999); riaditeľ európskych štúdií na Institut royal des relations internationales (1998 - 2003); prísediaci na Conseil d'État (2001 - 2003); poradca pri Európskej komisii (1990 - 2003); člen Observatoire Internet (2001 - 2003); sudca Všeobecného súdu od 07.10.2003 do 19. septembra 2016.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

narodená v roku 1956; štúdium v Lisabone, Bruseli a Štrasburgu; advogada v Portugalsku a Bruseli, výskumná pracovníčka na Inštitúte európskych štúdií Slobodnej univerzity v Bruseli; referendárka v kancelárii portugalského sudcu Súdneho dvora Moitinha de Almeidu (1986 - 2000), potom predsedu Súdu prvého stupňa Boa Vesterdorfa (2000 - 2003); sudkyňa Všeobecného súdu od 31.marca 2003 do 19. septembra 2016.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

narodený v roku 1948; diplomy z mechanických vied a práva získal na Cambridgeskej univerzite (BA v roku 1969, MA v roku 1973); v roku 1970 zapísaný ako barrister v Anglicku, potom výkon povolania barristra v Londýne (1971 - 1999) a advokátskeho povolania v Bruseli (1979 - 1999); v roku 1981 zapísaný ako barrister v Írsku, v roku 1987 vymenovaný za Queen's Counsel; v roku 1998 bencher of Middle Temple; zástupca Bar of England and Wales v Rade advokátskych komôr Európskej únie (CCBE) a predseda stálej delegácie CCBE pri Súdnom dvore (1995 - 1999); člen úradu World Trade Law Association a European Maritime Law Organization (1993 - 2002); sudca Všeobecného súdu od 15. decembra 1999 do 7. októbra 2015.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

narodený v roku 1938; profesor medzinárodného práva a vedúci katedry Jeana Monneta pre právo Európskych spoločenstiev na Bolonskej univerzite; doktor honoris causa univerzity Carlos III v Madride; hosťujúci profesor na univerzitách Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), v Georgtowne, Paris II, na Georgijskej univerzite (Atény) a na Medzinárodnom univerzitnom inštitúte (Luxemburg); koordinátor European Business Law Pallas Program organizovaného na pôde univerzity v Nijmegene; člen poradného výboru Komisie Európskych spoločenstiev pre verejné obstarávanie; zástupca štátneho tajomníka pre oblasť priemyslu a obchodu v súvislosti s talianskym predsedníctvom Rady; člen analytickej skupiny Európskeho spoločenstva pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) a riaditeľ v akademickom roku 1997 vo výskumnom centre Akadémie medzinárodného práva v Haagu venovanom WTO; sudca Súdu prvého stupňa od 4. marca 1998 do 3. mája 2006; Generálny advokát na Súdnom dvore od 4. mája 2006 do 8. októbra 2018.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

narodená v roku 1955; štúdium ekonómie, jazykov a práva na King’s College v Cambridgei (1973 – 1977); asistentka a vedecká pracovníčka v Corpus Christi College v Oxforde (1977 – 1980); prijatá do komory (Middle Temple, 1980); barrister (1980 – 1987 a 1990 – 2005); referendárka u generálneho advokáta, neskôr u sudcu sira Gordona Slynna (1987 – 1990); profesorka európskeho a porovnávacieho práva (Director of European Legal Studies) na University College London (1990 – 1992); profesorka (Lecturer) na právnickej fakulte (1992 – 1998), neskôr pridružená profesorka (Affiliated Lecturer) (1998 – 2005) na Cambridgeskej univerzite; Fellow of King’s College v Cambridgei (1992 – 2010); Emeritus Fellow of King’s College v Cambridgei (od roku 2011); pridružená profesorka a vedecká pracovníčka (Senior Research Fellow) v Centre for European Legal Studies na Cambridgeskej univerzite (1998 – 2005); Queen’s Counsel (1999); bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College v Oxforde (2010); LL.D (h. c.) Glasgow (2010) Nottingham Trent (2011) a Štokholm (2014); generálna advokátka Súdneho dvora od 11. januára 2006 do 10 septembra 2020.

Egils LEVITS
Egils LEVITS
narodený v roku 1955; diplom z práva a politických vied získal na Hamburskej univerzite; vedecký spolupracovník na právnickej fakulte univerzity v Kieli; poradca lotyšského parlamentu pre otázky medzinárodného práva, ústavného práva a legislatívnej reformy; veľvyslanec Lotyšska v Nemecku a vo Švajčiarsku (1992 - 1993), v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Maďarsku (1994 - 1995); podpredseda vlády a minister spravodlivosti poverený funkciou ministra zahraničných vecí (1993 - 1994); zmierovací sudca Zmierovacieho a arbitrážneho súdu pre OBSE (od roku 1997); člen Stáleho arbitrážneho súdu (od roku 2001); zvolený za sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v roku 1995; znovuzvolený v rokoch 1998 a 2001; autor mnohých publikácií v oblasti ústavného a správneho práva, legislatívnej reformy a práva Spoločenstva; sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 17 júna 2019.
Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

narodený v roku 1950; doktor práv na Karlovej univerzite v Prahe (1975); odborný asistent (1974 - 1990), prodekan (1989 - 1991) a vedúci katedry medzinárodného a európskeho práva (1990 - 1992) na Masarykovej univerzite v Brne; sudca Ústavného súdu ČSFR (1992); veľvyslanec pri Rade Európy (1993 - 1998); predseda Výboru delegátov ministrov Rady Európy (1995); generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí (1998 - 2000); predseda českej a slovenskej sekcie Asociácie medzinárodného práva (1999 - 2001); sudca Ústavného súdu (2000 - 2004); člen Legislatívnej rady (1998 - 2000); člen Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu (od roku 2000); profesor medzinárodného verejného práva na Masarykovej univerzite v Brne (2001); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 6. októbra 2020.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

narodený v roku 1947; doktor práv na Maltskej kráľovskej univerzite v roku 1973; do štátnej správy vstúpil ako Notary to Government v roku 1975; poradca republiky v roku 1978, prvý poradca republiky v roku 1979, zástupca Attorney General v roku 1988, v roku 1989 ho maltský prezident vymenoval za Attorney General; vyučujúci občianskeho práva na polovičný úväzok na Maltskej univerzite (1985 - 1989); člen Maltskej univerzitnej rady (1998 - 2004); člen komisie pre správu spravodlivosti (1994 - 2004); člen výboru guvernérov Arbitrážneho centra Malty (1998 - 2004); Sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 8. októbra 2018.

Endre Juhász
Endre Juhász

narodený v roku 1944; diplom z práva získal na univerzite v Szegede, Maďarsko (1967); advokátske skúšky (1970); postgraduálne štúdium porovnávacieho práva na Štrasburskej univerzite, Francúzsko (1969, 1970, 1971, 1972); úradník právneho oddelenia ministerstva zahraničného obchodu (1966 - 1974), riaditeľ legislatívneho odboru (1973 - 1974); prvý obchodný atašé maďarského veľvyslanectva v Bruseli, zodpovedný za otázky týkajúce sa Spoločenstva (1974 - 1979); riaditeľ na ministerstve zahraničného obchodu (1979 - 1983); prvý obchodný atašé, potom obchodný poradca maďarského veľvyslanectva vo Washingtone, Spojené štáty (1983 - 1989); generálny riaditeľ ministerstva obchodu a ministerstva medzinárodných obchodných vzťahov (1989 - 1991); hlavný vyjednávač asociačnej dohody medzi Maďarskou republikou, Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi (1990 - 1991); generálny tajomník ministerstva medzinárodných obchodných vzťahov, riaditeľ úradu európskych záležitostí (1992); štátny tajomník ministerstva medzinárodných obchodných vzťahov (1993 - 1994); štátny tajomník, predseda úradu pre európske záležitosti ministerstva priemyslu a obchodu (1994); mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, vedúci diplomatickej misie Maďarskej republiky pri Európskej únii (január 1995 - máj 2003); hlavný vyjednávač pre pristúpenie Maďarskej republiky k Európskej únii (júl 1998 - apríl 2003); minister bez kresla pre koordináciu otázok európskej integrácie (od mája 2003); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004 do 7. októbra 2021.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

narodená v roku 1954; ukončené právnické vzdelanie (Univerzita Complutense v Madride); súdna úradníčka v Malage; abogado del Estado právneho oddelenia ministerstva dopravy, turistického ruchu a komunikácie, neskôr právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí; vedúca súdna úradníčka právneho oddelenia zastupujúceho štát v konaní pred Súdnym dvorom a zástupkyňa generálneho riaditeľa oddelenia právnej pomoci ministerstva spravodlivosti na medzinárodnej a európskej úrovni; členka poradnej skupiny Komisie zaoberajúcej sa perspektívou vývoja súdneho systému Spoločenstva; vedúca španielskej delegácie skupiny Priatelia predsedníctva pre reformu súdneho systému Spoločenstva zmluvou v Nice a ad hoc skupiny pre Súdny dvor vytvorenej Radou; profesorka európskeho práva na Diplomatickej škole v Madride; spoluriaditeľka časopisu Noticias de la Unión Europea; sudkyňa Súdneho dvora od 7. októbra 2003; podpredsedníčka Súdneho dvora od 9. októbra 2018 do 7. októbra 2021.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

narodený v roku 1948; doktor práv na Turkuskej univerzite (Fínsko); profesor práv na Turkuskej univerzite (1978 - 1981) a v Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981 - 1996); riaditeľ Inštitútu ľudských práv Åbo Akademi (1985 - 1995); rôzne univerzitné posty a národné a medzinárodné funkcie; člen vedeckých spoločností; koordinátor niekoľkých národných a medzinárodných výskumných projektov najmä v oblastiach európskeho práva, medzinárodného práva, ľudských práv a základných práv, ústavného práva a komparatívneho správneho práva; zástupca fínskej vlády ako člen alebo poradca na mnohých medzinárodných konferenciách a stretnutiach; expert na fínsky právny systém, najmä vo vládnych alebo v parlamentných právnych komisiách, ako aj pri OSN, UNESCO, OBSE a pri Rade Európy; od roku 1995 hlavný právny poradca právneho oddelenia Európskej komisie, poverený externými vzťahmi; od marca 2001 zástupca generálneho riaditeľa právneho oddelenia Európskej komisie; sudca Súdneho dvora od 17. januára 2002 do 7. októbra 2019.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

narodený v roku 1940; profesor práva Európskej únie na univerzite La Sapienza v Ríme; profesor na univerzitách Istituto Orientale (1969 - 1979) a Federico II v Neapoli (1979 - 1992), Katánii (1969 - 1977) a Mogadiše (1967 - 1972); advokát na talianskom Kasačnom súde; právny poradca stáleho talianskeho zastúpenia pri Európskych spoločenstvách (1984 - 1992); člen talianskej delegácie na rokovaniach týkajúcich sa pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám a rokovaniach týkajúcich sa Jednotného európskeho aktu a Zmluvy o Európskej únii; autor mnohých publikácií, vrátane komentárov k európskym zmluvám a kódexov Európskej únie; zakladateľ a od roku 1996 riaditeľ revue Il Diritto dell'Unione Europea; člen riadiacich alebo redakčných výborov viacerých právnických periodík; pôsobil ako prednášajúci na mnohých medzinárodných kongresoch, konferenciách a prednáškach na viacerých medzinárodných inštitúciách, vrátane Akadémie medzinárodného práva v Haagu (1987); člen skupiny nezávislých expertov určených na preskúmanie hospodárenia Európskej komisie (1999); generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2000 do 3. mája 2006; sudca Súdneho dvora od 4. mája 2006 do 8. októbra 2018; podpredseda Súdneho dvora Európskej únie od 8. októbra 2015 do 8. októbra 2018.