Kirjaamo

Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo vastaa vireillä oleviin asioihin liittyvien asiakirjojen käsittelystä, asiakirjojen vastaanotosta, lähettämisestä ja säilytyksestä sekä kirjeenvaihdosta asianosaisten ja väliintuloa tai oikeusapua hakeneiden osapuolten kanssa.

 

Tietoja asiakirjojen jättämisestä unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon

Jäljempänä esitettävä selvitys asiakirjojen jättämisestä on tiivistelmä unionin yleisessä tuomioistuimessa sovellettavista säännöistä. Täsmällisempiä yksityiskohtia aiheesta löytyy oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevistä asiakirjoista linkistä: Unionin yleinen tuomioistuin>Menettely

 

Edustajat ja asiamiehet

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 19 artiklassa tarkoitettujen edustajien ja asiamiesten (jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen muiden sopimuspuolten kuin jäsenvaltioiden sekä EFTAn valvontaviranomaisen nimeämät asiamiehet, asianajajat, joilla on oikeus esiintyä jonkin jäsenvaltion tai jonkin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion tuomioistuimessa, ja korkeakoulujen opettajat, joillaon sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka kansalaisia he ovat, oikeus esiintyä tuomioistuimessa asiamiehenä) on jätettävä kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat liitteineen sekä kaikki muut oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat sähköisesti e-Curian välityksellä.

Linkki e-Curiaan: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning E-Curia on 1.12.2018 lähtien yksinomainen keino edustajien ja asiamiesten sekä kirjaamon väliseen kirjeenvaihtoon kaikissa unionin yleisessä tuomioistuimessa käytävissä menettelyissä, ja tämä koskee kaikkia osapuolia (kantajat, vastaajat, väliintulijat, muut osapuolet EUIPO:n valituslautakunnassa) samoin kuin väliintulopyyntöjä. Muita tapoja asiakirjojen jättämiseksi (postitse, faksilla, sähköpostilla tai asiakirjojen jättäminen fyysisesti unionin yleiseen tuomioistuimeen) ei hyväksytä kuin erityistapauksissa, joista säädetään erikseen.

 

Lisätietoja:

Tietoja e-Curiasta

E-Curian pakollinen käyttö unionin yleisessä tuomioistuimessa

 

Oikeusavun hakijat

Oikeusavun hakijoiden, joita ei edusta asianajaja, on toimitettava oikeusapupyyntöä koskeva lomake kirjaamoon postitse tai jätettävä se fyysisesti unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Linkki lomakkeeseen oikeusapuhakemusta varten: Unionin yleinen tuomioistuin>Menettely.

Mitään muita lomakkeita ei voida käyttää hakemuksen tekemiseksi. Kirjaamoon jätettävässä oikeusapuhakemuksessa on oltava hakijan omakätinen allekirjoitus.

 

Muut pyynnöt

Pyynnöt yleisluontoisista tiedoista osoitetaan täyttämällä sähköinen yhteydenottolomake linkistä: Yhteydenotto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greffe du Tribunal de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Puhelin: (+352) 4303-1

Faksi: (+352) 4303 2100

Sähköposti: GC.Registry@curia.europa.eu