Henkilötietojen suoja Curia-sivustolla

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan ja henkilötietojen suojan.

Euroopan unionin politiikka luonnollisten henkilöiden suojelemiseksi unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 23.10.2018 antamaan asetukseen (EU) 2018/1725.

Tällä sivulla on selvennyksiä henkilötietojen käsittelystä, jota tapahtuu Euroopan unionin verkkosivujen käytön yhteydessä.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä toimielimessä sen eri tehtävien yhteydessä löytyy valikon ”Toimielin” alla olevasta kohdasta ”Henkilötietojen suojelu”. Voitte myös tutustua käsittelytoimien keskusrekisteriin.

 

Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivujen käyttö

Euroopan unionin tuomioistuimen sivustolla olevien palvelujen käyttö edellyttää toisinaan henkilötietojen käsittelyä.

Lomakkeet

Sivustolla on lomakkeita, joilla voidaan ottaa yhteyttä Euroopan unionin tuomioistuimen yksiköihin tai esittää niille pyyntö. Näissä lomakkeissa edellytetään eräiden henkilötietojen antamista, jotta pyyntöihin voidaan vastata tehokkaasti.

Yksiköt, jotka tarvitsevat näitä tietoja, käsittelevät niitä edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Lomakkeissa on myös erityinen henkilötietojen suojaa koskeva tiedote, jossa selvitetään, kuinka toimielin käyttää annettuja tietoja ja minkä vuoksi tietoja käsitellään.

Kustakin tietojenkäsittelystä vastuussa oleva taho on mainittu kyseisissä tiedotteissa. Tiedotteissa on myös tietoja henkilötietojen suojaan liittyvistä oikeuksistanne sekä siitä, keneen ottaa yhteyttä, mikäli Teillä on kysyttävää näiden tietojen käsittelystä.

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies), jotta sivusto toimisi mahdollisimman hyvin ja selaaminen olisi helpompaa.

Tiettyjen palvelujen osalta tietokoneellenne voidaan asentaa kolmannen osapuolen evästeitä. Näin on etenkin silloin, kun katsotte YouTube-videoita tai kun käyttäjä hyväksyy selaimensa seurannan sivuston analysointiin ja parantamiseen liittyvistä syistä.

Lisätietoja evästeiden käytöstä ja tavoista niiden poistamiseksi tai niiden tallentamisen estämiseksi löydätte evästeitä koskevalta sivultamme.

Sosiaalinen media

Euroopan unionin tuomioistuin käyttää myös sosiaalista mediaa viestinnässään yleisön kanssa. Tämä käsittää muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen YouTube-kanavan sekä tiedotusosaston Twitter-tilin.

Sivustolla on myös mahdollisuus jakaa tietoja Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä, Pinterestissä tai Redditissä.

Näihin medioihin pääsette klikkaamalla Euroopan unionin tuomioistuimen sivustolla olevia painikkeita. Näillä sosiaalisilla medioilla on omat menettelytapansa yksityisyyden suojaamiseksi. Kun siirrytte näille sivustoille, poistutte Euroopan unionin tuomioistuimen sivustolta ja tietojanne käsittelevät kyseiset sosiaaliset mediat omien yksityisyydensuojaa koskevien menettelytapojensa mukaisesti.

YouTube-videoita on mahdollista katsoa myös suoraan unionin tuomioistuimen sivustolla. Tällöin voidaan käyttää evästeitä tai muita YouTuben seurantatyökaluja. Välttääksenne tämän seurannan voitte tutustua ohjeisiimme evästeitä koskevalla sivullamme.

Who is who

Sivustolla on myös linkki Euroopan unionin julkaisutoimiston ylläpitämään Euroopan unionin viralliseen hakemistoon. Kun siirrytte tämän hakemiston sisältävälle sivulle, poistutte Euroopan unionin tuomioistuimen sivustolta, jolloin sovellettavaksi tulevat julkaisutoimiston menettelytavat yksityisyyden suojan noudattamiseksi.

Yhteydenotto

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava valvoo luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten soveltamista, kun Euroopan unionin tuomioistuin toimii muissa kuin lainkäyttötehtävissä, ja neuvoo toimielimessä tietojen käsittelystä vastaavia yksikköjä näiden velvollisuuksien noudattamisen osalta.

Voitte ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat henkilötietojenne käsittelyä Euroopan unionin verkkosivuja käytettäessä, käyttämällä sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta ja valitsemalla aiheeksi ”Kysymyksen aihepiiri: henkilötietojen käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa”.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu on kaikkien Euroopan unionin toimielinten, lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistuinta sen toteuttaessa lainkäyttötehtäviään, riippumaton valvontaviranomainen. Teillä on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä ei noudateta asetusta (EU) 2018/1725.