Tietosuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityiselämän kunnioittamisen ja henkilötietojen suojan.

Luonnollisten henkilöiden suojelussa unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet perustuvat 23.10.2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725.

Vaikka tätä sivustoa voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Sivustot ja palvelut, jotka edellyttävät henkilötietoja, noudattavat edellä mainittua asetusta niiden käsittelyssä, ja niihin sisältyy henkilötietojen suojaa koskeva tiedote, jossa selitetään, miten henkilötietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

  • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan asetusta 2018/1725.
  • Tietosuojavastaava valvoo asetuksen säännösten noudattamista ja neuvoo rekisterinpitäjiä näille kuuluvien velvoitteiden noudattamisessa.
  • Euroopan unionin tuomioistuin pitää henkilötietojen käsittelytoimista rekisteriä, johon voitte tutustua ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan (lisätietoja tietosuojavastaavan verkkosivulla)
  • Kaikkien Euroopan unionin toimielinten – lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistunta silloin, kun se toimii tuomiovallan käyttäjänä – riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Tällä sivustolla on linkkejä muille verkkosivustoille. Koska tuomioistuin ei valvo niitä, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä verkkopalvelulla tarkoitetaan?

Verkkopalvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Tällä sivustolla on kolmenlaisia verkkopalveluja:

  • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti – näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta
  • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin
  • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Miten käsittelemme sähköpostianne ja lähetettyjä viestejä?

Monien sivustolla olevien sivujen kautta on mahdollista viestiä toimielimen eri yksikköjen kanssa lähettämällä niille sähköpostia tai käyttämällä yhteydenottolomaketta.

Kun lähetätte viestin, henkilötietojanne tallennetaan vain siinä määrin kuin se on tarpeen viestiinne vastaamiseksi. Jos asiaa käsittelevä yksikkö ei pysty antamaan vastausta, se voi välittää viestinne toiselle yksikölle.

Voitte sisällyttää viestiinne mahdolliset kysymyksenne, jotka koskevat viestienne tai henkilötietojenne käsittelyä.