Unionin tuomioistuimeen tehtäviä vierailuja koskevat yleiset ehdot

Turvallisuusmääräykset ja käyttäytymissäännöt

Turvallisuustarkastusten vuoksi vierailuohjelman aikataulua on noudatettava täsmällisesti.

Vierailijoita pyydetään koko vierailun ajan käyttäytymään asiallisesti ja pidättyväisesti sekä noudattamaan asiallista pukeutumista.

Istuntoon osallistuvia vierailijoita pyydetään saapumaan saliin ennen istunnon alkua; saapuminen tai poistuminen kesken istunnon ei ole mahdollista. Istunnon aikana on oltava hiljaa. Istunto- ja kokoussaleissa ei myöskään ole lupa nauttia ruokaa tai juomia.

Istuntojen kuvaaminen tai äänittäminen on kielletty. Matkapuhelimet on ehdottomasti sammutettava, jotta tulkkausjärjestelmä ei häiriintyisi.

Vierailijoiden on pidettävä kulkulupansa näkyvästi esillä koko käynnin ajan. Turvallisuussyistä liikkuminen on mahdollista ainoastaan vierailuohjelmassa mainituissa paikoissa.

Ryhmän vastuuhenkilön on huolehdittava, että ryhmä pysyy koossa koko vierailun ajan.

Turvatoimien kiristämisen vuoksi vierailijoiden on noudatettava tarkasti turvallisuushenkilöstön tai vierailuoppaan antamia ohjeita. Vierailijoiden laukut tarkastetaan sisään tultaessa.

Vierailijat eivät saa tupakoida tuomioistuimen rakennuksissa.

Pyydämme huomioimaan, että unionin tuomioistuin pidättää itsellään oikeuden poikkeustilanteessa peruuttaa sovitun vierailun.

 

Tietosuoja

Vierailuja järjestettäessä pyydetään henkilötietoja, jotta ohjelma voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin (tehokas yhteydenpito; ohjelman laatiminen vierailijoiden kielitaidon, koulutuksen ja kiinnostuksen mukaan). Protokolla- ja vierailuosasto käsittelee tietoja vierailujen kannalta tarpeellisen ajan, ja ne hävitetään viimeistään puolen vuoden kuluttua. Tietoja ei luovuteta kenellekään muulle kuin vierailun osallistujille (vierailijat, protokolla- ja vierailuosasto), vierailijoiden tapaamille henkilöille, tulkkauspalvelulle (jos käytetään tulkkausta) sekä tarvittaessa lakisääteistä valvontaa harjoittaville toimivaltaisille elimille.

Vierailijoilla on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja tarvittaessa korjata niitä. Tästä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23.10.2018 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725 (EUVL 2018, L 295, s. 39).

Lisätietoja saa toimielimen protokolla- ja vierailuosastolta. Yhteyttä voi ottaa myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun.

 

Videovalvonta ja -tallenteet

Euroopan unionin tuomioistuimen tiloja käyttävien henkilöiden sekä niissä olevan omaisuuden ja tietojen suojaamiseksi rakennuksissa on videovalvonta sekä sisä- että ulkopuolella. Tallenteet säilytetään rajallisen ajan, ja niihin on pääsy vain tehtävään määrätyillä henkilöillä.

Kuvien tallennuksessa ja kameravalvonnassa noudatetaan tietosuojaa ja yksityiselämän suojelua koskevaa lainsäädäntöä. Valvotut alueet on merkitty.

Ks. myös:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Vaaratilannetta koskevat kertomukset

Unionin tuomioistuin on ottanut käyttöön toimenpiteitä sitä varten, että kaikista epätavallisista tilanteista, toimintahäiriöistä, ensiaputoimenpiteistä sekä henkilöiden, omaisuuden ja rakennusten turvallisuuteen liittyvistä mahdollisista ongelmista laaditaan vaaratilannetta koskeva sisäinen kertomus.

Lisätietoja:

Ilmoitus vaaratilannetta koskevista kertomuksista pdf icon (FR)