Külső fordítók

A Fordítási Főigazgatóság

Az Európai Unió Bírósága 600 jogász-nyelvészt foglalkoztató jogi szakfordítói szolgálata biztosítja az intézmény igazságszolgáltatási iratainak fordítását. E tevékenységével hozzájárul az eljárások megfelelő lefolytatásához és az ítélkezési gyakorlat valamennyi hivatalos nyelven való terjesztéséhez, ezzel minden uniós polgár számára – az általa beszélt nyelvtől függetlenül – lehetővé téve az európai igazságszolgáltatáshoz és ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférést.

A lefordítandó jogi szakszövegek sokfélék, és többek között az ügy természetétől, az ügy tárgyától, az irat típusától (eljárási irat, főtanácsnoki indítvány, ítélet, végzés), a dokumentum nyelvétől, stílusától, hosszától és az érintett jogrendszertől függően széles skálán mozognak.

A Bíróságnak végzett munka

A dokumentumok hozzávetőleg egyharmadát külső (free-lance) munkatársak fordítják. Olyan természetes vagy jogi személyekről, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokról van szó, akikkel a Bíróság szigorú titoktartási kötelezettséget előíró szerződést köt, és akikkel ennek alapján szoros munkakapcsolatban áll. A fordítások minőségére vonatkozó követelmény szintje nagyon magas. E követelményszint teljesítéséhez a külső munkatársak mindazonáltal támogatást és segítséget kapnak a Bíróság Fordítási Főigazgatóságától.

Rugalmas munkafeltételek

Mivel a kapcsolattartás távolról – telefonon, e-mailen, internetes platformon keresztül – történik, a külső munkatársak szabadon választhatják meg a munkavégzésük helyét. Ezenkívül a külső munkatársak a különböző határidőkhöz igazodva olyan oldalszámnyi fordítást vállalnak, amilyen számukra megfelel. Ez az együttműködési forma így lehetővé teszi, hogy a fordítás a különböző jogászi szakmák mellett kiegészítő tevékenységként is gyakorolható legyen.

Kiválasztási eljárás

A külső munkatársakat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közbeszerzési eljárás keretében választják ki a Fordítási Főigazgatóság nyelvi egységei. A számos nyelvi kombinációt magukban foglaló ajánlati felhívások állandóak és nyíltak, így bármikor lehetőség van újabb szerződések megkötésére. Az utazást nem igénylő, azaz bárhol elkészíthető próbafordítások alapján kiválasztott személyekkel, illetve társaságokkal a Bíróság keretszerződést köt.

Nyílt közbeszerzés és állandó verseny

A szerződő feleknek a listán elfoglalt helyét egyrészt az ajánlattételi szakaszban elbírált próbafordítás minősége, másrészt a szerződő fél által megadott ár versenyképessége határozza meg. A szerződő felek az e listán elfoglalt helyük szerinti erősorrendet követve kapják a konkrét fordítási munkákat. Az erősorrendet a Fordítási Főigazgatóság nyelvi egységei a fordítások minősége alapján rendszeresen újragenerálják, mely egyben biztosítja az időközben beérkezett új ajánlatok figyelembevételét is.

A jogi szakfordítási közbeszerzés végrehajtásának teljes időtartama alatt (legfeljebb 48 hónap) állandó jelleggel nyitott marad, mindazonáltal azzal a feltétellel, hogy az érintett rész tekintetében a szerződő felek maximális számát még nem érték el (az egyes részek tekintetében a szerződő felek maximális számáról az érintett közbeszerzési hirdetmény tartalmaz felvilágosítást). E feltétel mellett tehát minden természetes és jogi személy benyújthat részvételi jelentkezést a közbeszerzés végrehajtása során, és a Bíróság rendszeresen elbírálja az általa kapott új részvételi jelentkezéseket.

 

Tájékoztatás iránti kérelmek, illetve a részvételi jelentkezések az alábbi címre küldhetők: FreelanceHU@curia.europa.eu

Gyakorlati információk

Azok a szakmai követelményeknek eleget tevő személyek vagy társaságok, akik az ajánlati felhívásokban megjelölt nyelvi kombinációkban külső munkatársként kívánnak fordítói tevékenységet végezni, részvételi jelentkezést nyújthatnak be.

Az említett ajánlati felhívások hiteles változatai alább érhetők el:

> ÚJ KÖZBESZERZÉS

Ajánlati felhívás 2023

 

Célnyelv Leírás Ajánlati felhívás
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge 2023/S 031-089998

 

A jelen közbeszerzési eljárás két szakaszt tartalmaz:

 • 1. szakasz: a kizárási és kiválasztási szempontok ellenőrzése az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők kiválasztása érdekében
  Amennyiben érdeklődik e közbeszerzés iránt, arra kérjük, hogy először is nyújtson be részvételi jelentkezést.
 • 2. szakasz: a keretszerződések odaítélése az ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőktől kapott ajánlatok értékelése alapján
  Ezek után kizárólag az 1. szakaszban kiválasztott részvételre jelentkezőket hívjuk fel ajánlattételre. Minden, ajánlattételre fel nem hívott természetes vagy jogi személytől kapott ajánlat elutasításra kerül.

 

A vonatkozó iratok, amelyek tartalmaznak minden, az egyes szakaszok tekintetében releváns információt, az alábbi helyeken érhetők el:

 

1- A részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges iratok (kiválasztási szakasz):

 • Azon ajánlati felhívás, amelyre a részvételi jelentkezés vonatkozik (lásd a fenti, a célnyelvnek megfelelő ajánlati felhívásra mutató hivatkozást)
 • Részvételre való meghívásról szóló levél PDF pdf icon 
 • Kötelezően alkalmazandó jelentkezési lap Word word-icon  PDF pdf icon 
 • Nyilatkozat a kizárási kritériumokról és a kiválasztási szempontokról Word word-icon  PDF pdf icon 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a részvételre jelentkezők az ajánlati felhívásban szereplő célnyelven töltsék ki.

Az aláírt részvételi jelentkezést e-mailben (csatolva a célnyelven kitöltött, aláírt és beszkennelt jelentkezési lapot) vagy levélben (a célnyelven kitöltött, aláírt jelentkezési lap) lehet benyújtani. Az online tárhelyek felé mutató linkek használata nem megengedett.

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét az ajánlati felhívás IV.2.2. pontja határozza meg. Mivel az ajánlati felhívás állandó, a jogi szakfordítási közbeszerzés mindazonáltal nyitott marad, hogy bármikor lehetőség legyen új szerződő felek belépésére. A megjelölt határidő eltelte után benyújtott részvételi jelentkezések tehát értékelésre kerülhetnek, feltéve hogy a szerződő feleknek a rész (nyelvkombináció) tekintetében meghatározott maximális keretszáma nincs kitöltve.

 

2- A kiválasztás és ajánlattételre való felhívás esetére vonatkozó iratok (odaítélési szakasz):

 • Azon ajánlati felhívás, amelyre az ajánlattételi felhívás vonatkozik (lásd a fenti, a célnyelvnek megfelelő ajánlati felhívásra mutató hivatkozást)
 • Ajánlattételhez szükséges dokumentáció EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Keretszerződés-minta EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

> JELENLEGI KÖZBESZERZÉSEK

Ajánlati felhívás 2021

 

Célnyelv Leírás Ajánlati felhívás
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

A jelen közbeszerzési eljárás két szakaszt tartalmaz:

 • 1. szakasz: a kizárási és kiválasztási szempontok ellenőrzése az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők kiválasztása érdekében
  Amennyiben érdeklődik e közbeszerzés iránt, arra kérjük, hogy először is nyújtson be részvételi jelentkezést.
 • 2. szakasz: a keretszerződések odaítélése az ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőktől kapott ajánlatok értékelése alapján
  Ezek után kizárólag az 1. szakaszban kiválasztott részvételre jelentkezőket hívjuk fel ajánlattételre. Minden, ajánlattételre fel nem hívott természetes vagy jogi személytől kapott ajánlat elutasításra kerül.

 

A vonatkozó iratok, amelyek tartalmaznak minden, az egyes szakaszok tekintetében releváns információt, az alábbi helyeken érhetők el:

 

1- A részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges iratok (kiválasztási szakasz):

 • Azon ajánlati felhívás, amelyre a részvételi jelentkezés vonatkozik (lásd a fenti, a célnyelvnek megfelelő ajánlati felhívásra mutató hivatkozást)
 • Részvételre való meghívásról szóló levél PDF pdf icon
 • Kötelezően alkalmazandó jelentkezési lap Word word-icon PDF pdf icon
 • Nyilatkozat a kizárási kritériumokról és a kiválasztási szempontokról Word word-icon PDF pdf icon

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a részvételre jelentkezők az ajánlati felhívásban szereplő célnyelven töltsék ki.

Az aláírt részvételi jelentkezést e-mailben (csatolva a célnyelven kitöltött, aláírt és beszkennelt jelentkezési lapot) vagy levélben (a célnyelven kitöltött, aláírt jelentkezési lap) lehet benyújtani. Az online tárhelyek felé mutató linkek használata nem megengedett.

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét az ajánlati felhívás IV.2.2. pontja határozza meg. Mivel az ajánlati felhívás állandó, a jogi szakfordítási közbeszerzés mindazonáltal nyitott marad, hogy bármikor lehetőség legyen új szerződő felek belépésére. A megjelölt határidő eltelte után benyújtott részvételi jelentkezések tehát értékelésre kerülhetnek, feltéve hogy a szerződő feleknek a rész (nyelvkombináció) tekintetében meghatározott maximális keretszáma nincs kitöltve.

 

2- A kiválasztás és ajánlattételre való felhívás esetére vonatkozó iratok (odaítélési szakasz):

 • Azon ajánlati felhívás, amelyre az ajánlattételi felhívás vonatkozik (lásd a fenti, a célnyelvnek megfelelő ajánlati felhívásra mutató hivatkozást)
 • Ajánlattételhez szükséges dokumentáció EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Keretszerződés-minta EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon