Vabakutselised tõlkijad

Tõlketeenistus

Institutsiooni õigustõlke teenistus, kus töötab 600 juristi, tagab juriidiliste dokumentide tõlke Euroopa Liidu Kohtus. Teenistus kindlustab kohtumenetluste sujuva toimimise ning kohtupraktika mitmekeelse kättesaadavuse, mis tagab liidu kodanikele ligipääsu kohtumenetlustele ning kohtupraktikale Euroopa tasandil, olenemata nende räägitavatest keeltest.

Tõlkimist vajavad õigustekstid on oma olemuselt väga erinevad, sõltudes mitmetest asjaoludest: kohtuasja liik, valdkond, dokumendi tüüp (menetlusdokument, kohtujuristi ettepanek, kohtuotsus või -määrus), keel, stiil, pikkus, autori õiguslik taust jne.

Töötamine Euroopa Kohtu heaks

Ligi kolmandiku tekstidest tõlgivad kohtuvälised kaastöötajad (vabakutselised tõlkijad). Nendeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kellega kohus on sõlminud lepingu, millele kohaldub rangeim konfidentsiaalsuse nõue, ning kellega kohtul on tihedad tööalased suhted. Kuigi tõlgetelt eeldatakse väga kõrget kvaliteeti, osutab kohtu tõlketeenistus vabakutselistele igakülgset tuge ja abi, et seda kvaliteeti saavutada.

Paindlikud töötingimused

Vabakutselised tõlkijad võivad oma töötamise koha ise valida, kuna nad suhtlevad kohtuga distantsilt (telefoni, e-kirjade ja erinevate internetiplatvormide vahendusel). Lisaks võivad vabakutselised ise valida, kui palju tõlketööd nad vastu võtavad, arvestades erinevaid tähtaegu. Seega sobib selline koostöövorm lisategevusena eelkõige elukutselistele juristidele.

Valikumenetlus

Vabakutselised tõlkijad valitakse hankemenetluse teel, mille kohta avaldatakse hanketeated Euroopa Liidu Teatajas. Hankemenetlus, mis hõlmab palju erinevaid keelekombinatsioone, on alaline ja avatud, et võimaldada uute lepingupartnerite lisandumist igal ajal. Proovitõlgete alusel (milleks ei pea kohale tulema) välja valitud isikud sõlmivad kohtuga raamlepingu.

Avatud hankemenetlus ja püsiv konkurents

Lepingupartneritest koostatakse nimekiri, kus nende paremusjärjestus sõltub nii tõlketöö kvaliteedist, mida hinnatakse proovitöö käigus, kui ka taotleja küsitud hinna konkurentsivõimest. Neilt tellitakse regulaarselt tõlketööd paremusjärjestuse alusel. Järjestus vaadatakse perioodiliselt läbi, võttes arvesse osutatud teenuste kvaliteeti, mis ühtlasi võimaldab uusi pakkumusi arvesse võtta.

Õigustõlke hankemenetlus on alaline ja avatud kogu hanke kehtivuse vältel (maksimaalselt 48 kuud), kuid siiski eeldusel, et asjaomase hankeosa maksimaalne lepingupartnerite arv ei ole täitunud (hankeosa maksimaalse lepingupartnerite arvu teadasaamiseks tutvuge asjaomase hanke teatega). Seda tingimust arvestades võib iga füüsiline või juriidiline isik esitada hanke kehtivuse ajal hankemenetluses osalemise taotluse, sest Euroopa Kohus viib korrapäraselt läbi uute osalemistaotluste hindamise.

 

Teabe ja/või osalemistaotlused võib saata järgmisel aadressil: e-posti aadress FreelanceET@curia.europa.eu

Kasulik teave

Iga nõuetele vastav isik, kes soovib vabakutselisena osutada hanketeates nimetatud keelekombinatsioonides tõlketeenust, võib esitada oma osalemistaotluse.

Hanketeated, mis ainsana on autentsed, on kättesaadavad Euroopa Kohtu veebilehel:

> UUS HANKEMENETLUS

Hanketeade 2021

Sihtkeel Kirjeldus Hanketeade
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Käesolev hankementelus toimub kahes etapis:

 • 1. etapp: hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine selgitamaks välja taotlejad, kellele tehakse ettepanek esitada pakkumus
  Kui te olete huvitatud kõnealusest hankest, siis tuleb teil esmalt esitada osalemistaotlus.
 • 2. etapp: raamlepingute sõlmimise otsustamine ettepaneku saanud taotlejate esitatud pakkumuste hindamise alusel
  Üksnes esimeses etapis väljavalitud taotlejatele tehakse ettepanek esitada pakkumus. Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute pakkumused, kellele ei ole esitatud pakkumuse esitamise ettepanekut, lükatakse tagasi.

 

Hankemenetlust puudutavate dokumentidega, mis sisaldavad kogu teavet iga etapi kohta, on võimalik tutvuda järgmiselt:

 

1- Osalemistaotluse koostamiseks vajalikud dokumendid (kvalifitseerimisetapp):

 • Hanketeade, mida osalemistaotlus puudutab (vt alltoodud hüperlingid hanketeatele sihtkeelte kaupa)
 • Kutse esitada osalemistaotlus PDF pdf icon
 • Kohustuslik registreerimisvorm Word word-icon PDF pdf icon
 • Ausõnaline kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta Word word-icon PDF pdf icon

 

Taotlejatel palutakse täita registreerimisvorm hanketeates nimetatud sihtkeeles.

Allkirjastatud osalemistaotlused tuleb saata kas e-posti teel (lisades eestikeelse registreerimistaotluse vormi, mis on allkirjastatud ja skaneeritud, e-kirja manusesse) või kirja teel (eestikeelne allkirjastatud registreerimistaotluse vorm). Hüperlingid online-andmevõrgus ladustatud dokumentidele ei ole lubatud.

Osalemistaotluste laekumise tähtaeg on täpsustatud hanketeate punktis IV.2.2). Kuna hanketeade on alaline, jäävad hankemenetlused avatuks, et võimaldada kogu menetluse vältel uute lepingupartnerite liitumist. Seega võidakse pärast nimetatud tähtaja möödumist esitatud osalemistaotlusi hinnata eeldusel, et asjaomase hankeosa (keelekombinatsiooni) maksimaalne lepingupartnerite arv ei ole täitunud.

 

2- Dokumendid, mis puudutavad kvalifitseeritud taotlejat ja pakkumuse esitamise ettepanekut (edukaks tunnistamise etapp):

 • Hanketeade, mida pakkumuse esitamise ettepanek puudutab (vt alltoodud hüperlingid hanketeatele sihtkeelte kaupa)
 • Hankedokumendid EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Raamlepingu näidis EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

> KÄIMASOLEVAD HANKEMENETLUSED
(2017 ja 2019 kaks uut hankeosa)

Hanketeade 2019

Sihtkeel Kirjeldus Hanketeade
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Menetluse iga etapi kohta asjakohast teavet sisaldavate dokumentidega on võimalik tutvuda TED-portaali veebisaidil e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Menetluse iga etapi kohta asjakohast teavet sisaldavate dokumentidega on võimalik tutvuda TED-portaali veebisaidil e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Käesolev hankementelus toimub kahes etapis:

 • 1. etapp: hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine selgitamaks välja taotlejad, kellele tehakse ettepanek esitada pakkumus
  Kui te olete huvitatud kõnealusest hankest, siis tuleb teil esmalt esitada osalemistaotlus.
 • 2. etapp: raamlepingute sõlmimise otsustamine ettepaneku saanud taotlejate esitatud pakkumuste hindamise alusel
  Üksnes esimeses etapis väljavalitud taotlejatele tehakse ettepanek esitada pakkumus. Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute pakkumused, kellele ei ole esitatud pakkumuse esitamise ettepanekut, lükatakse tagasi.

Hanketeade 2017

Euroopa Kohus otsustas erandkorras veel ühe aasta võrra pikendada käimasolevaid hankemenetlusi Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest asjaomastesse sihtkeeltesse juriidiliste tekstide tõlkimiseks.

Uus hanketeade, mis algselt oli kavandatud avaldada 2020. aasta mais, avaldatakse nüüd 2021. aasta mais, et uued raamlepingud saaksid jõustuda 2022. aasta detsembris.

 

Sihtkeel Kirjeldus Hanketeade
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 

 

Käesolev hankementelus toimub kahes etapis:

 • 1. etapp: hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine selgitamaks välja taotlejad, kellele tehakse ettepanek esitada pakkumus
  Kui te olete huvitatud kõnealusest hankest, siis tuleb teil esmalt esitada osalemistaotlus.
 • 2. etapp: raamlepingute sõlmimise otsustamine ettepaneku saanud taotlejate esitatud pakkumuste hindamise alusel
  Üksnes esimeses etapis väljavalitud taotlejatele tehakse ettepanek esitada pakkumus. Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute pakkumused, kellele ei ole esitatud pakkumuse esitamise ettepanekut, lükatakse tagasi.

 

Hankemenetlust puudutavate dokumentidega, mis sisaldavad kogu teavet iga etapi kohta, on võimalik tutvuda järgmiselt:

 

1- Osalemistaotluse koostamiseks vajalikud dokumendid (kvalifitseerimisetapp):

 • Hanketeade, mida osalemistaotlus puudutab (vt alltoodud hüperlingid hanketeatele sihtkeelte kaupa)
 • Kutse esitada osalemistaotlus PDF pdf icon
 • Kohustuslik registreerimisvorm Word word-icon PDF pdf icon
 • Ausõnaline kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta Word word-icon PDF pdf icon

 

Taotlejatel palutakse täita registreerimisvorm hanketeates nimetatud sihtkeeles.

Allkirjastatud osalemistaotlused tuleb saata kas e-posti teel (lisades eestikeelse registreerimistaotluse vormi, mis on allkirjastatud ja skaneeritud, e-kirja manusesse) või kirja teel (eestikeelne allkirjastatud registreerimistaotluse vorm). Hüperlingid online-andmevõrgus ladustatud dokumentidele ei ole lubatud.

Osalemistaotluste laekumise tähtaeg on täpsustatud hanketeate punktis IV.2.2). Kuna hanketeade on alaline, jäävad hankemenetlused avatuks, et võimaldada kogu menetluse vältel uute lepingupartnerite liitumist. Seega võidakse pärast nimetatud tähtaja möödumist esitatud osalemistaotlusi hinnata eeldusel, et asjaomase hankeosa (keelekombinatsiooni) maksimaalne lepingupartnerite arv ei ole täitunud.

 

2- Dokumendid, mis puudutavad kvalifitseeritud taotlejat ja pakkumuse esitamise ettepanekut (edukaks tunnistamise etapp):

 • Hanketeade, mida pakkumuse esitamise ettepanek puudutab (vt alltoodud hüperlingid hanketeatele sihtkeelte kaupa)
 • Hankedokumendid EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Raamlepingu näidis EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

 

Euroopa Kohus otsustas erandkorras veel ühe aasta võrra pikendada käimasolevaid hankemenetlusi Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest asjaomastesse sihtkeeltesse juriidiliste tekstide tõlkimiseks.

Uus hanketeade, mis algselt oli kavandatud avaldada 2020. aasta mais, avaldatakse nüüd 2021. aasta mais, et uued raamlepingud saaksid jõustuda 2022. aasta detsembris.