Covid-19 - Informace

[15/03/2022]

Stejně jako ostatní orgány Evropské unie byl i Soudní dvůr Evropské unie nucen z důvodu sanitární krize vyvolané výskytem viru SARS-CoV-2 přizpůsobit od března 2020 své pracovní postupy. Vzhledem k pandemické povaze tohoto viru přijaly Soudní dvůr a Tribunál velmi přísná sanitární opatření na ochranu zdraví všech osob pohybujících se v budovách orgánu a provedly řadu úprav týkajících se písemné i ústní části řízení, když bylo mimo jiné zástupcům účastníků řízení umožněno účastnit se jednání prostřednictvím videokonference.

Příznivý vývoj sanitární situace nyní umožňuje činit kroky – v souladu s rozhodnutími lucemburských orgánů – k normalizaci situace a především se navrátit ke konání jednání za podmínek podobných těm, jež platily před vypuknutím sanitární krize. Konkrétně to znamená:

  • povinnost nosit talár a návrat k praxi soudů spočívající v poskytnutí talárů zástupcům účastníků řízení, kteří mají vystupovat před Soudním dvorem nebo Tribunálem, ale nemají k dispozici vlastní talár;
  • návrat k setkávání zmocněnců a advokátů s členy soudního kolegia a případně s generálním advokátem, jenž se věcí zabývá, před začátkem jednání;
  • nutnost přednášet řeči, odpovídat na otázky a přednášet případné repliky vestoje od pultu, a nikoli ze své sedačky a
  • zrušení povinnosti nosit na jednání roušku.

Nadále existuje možnost účastnit se jednání prostřednictvím videokonference. Podmínkou je, aby zástupce dotyčného účastníka řízení předložil žádost s uvedením přesných důvodů, které mu brání ve fyzické účasti na jednání, a aby byly dodrženy všechny technické podmínky vyžadované pro takovouto účast prostřednictvím videokonference.

Zástupci účastníků řízení, kteří mají k dispozici text nebo písemný podklad své řeči, jsou žádáni, aby je pro potřeby tlumočnické služby zaslali před polednem v pracovní den předcházející datu konání jednání na adresu Interpretation@curia.europa.eu.