Ārštata tulkotāji

Tulkošanas dienests

Iestādes juridiskās tulkošanas dienests, kurā strādā 600 juristi lingvisti, nodrošina Eiropas Savienības Tiesā notiekošo tiesvedību dokumentu tulkošanu. Šādi gādājot par tiesvedību pareizu norisi un judikatūras publicēšanu daudzās valodās, šis dienests paver iespēju ikvienam Savienības pilsonim vērsties tiesā un iepazīties ar Eiropas judikatūru savā valodā.

Tulkojamie juridiskie dokumenti ir ļoti dažādi un atšķiras atkarībā no virknes tādu aspektu kā lietas iedaba, tiesību joma, dokumenta veids (procesuālie dokumenti, ģenerāladvokātu secinājumi, spriedumi, rīkojumi), kā arī dokumenta valoda, stils, apjoms, autora tiesiskā kultūra u.tml.

Strādāt Tiesai

Gandrīz trešdaļu dokumentu tulko ārštata darbinieki (ārštata tulkotāji). Tie var būt fiziskas vai juridiskas personas, ar kurām iestāde ir noslēgusi līgumu ar ļoti stingriem konfidencialitātes noteikumiem un ar kurām tā cieši sadarbojas. Tā kā tulkojumu kvalitātei ir jābūt ļoti augstai, ārštata tulkotāji no Tiesas tulkošanas dienesta saņem tās nodrošināšanai vajadzīgo atbalstu un palīdzību.

Elastīgs darbs

Ārštata tulkotāji var brīvi izvēlēties, kur strādāt, jo saziņa notiek attālināti (izmantojot tālruni, elektronisko pastu un dažādas interneta platformas). Turklāt ārštata tulkotāji var izvēlēties sev atkarībā no termiņiem pieņemamo tulkošanas darba apjomu. Tādējādi šā veida sadarbība tulkotājiem var būt papildu nodarbošanās, tostarp speciālistiem tiesību zinātnē.

Atlases procedūra

Ārštata tulkotāji tiek atlasīti atbilstoši paziņojumiem par līgumu, kas ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šie paziņojumi par līgumu, kas attiecas uz lielu skaitu valodu kombināciju, ir pastāvīgi un atvērti, proti, tie ļauj jebkurā brīdī piedalīties jauniem līgumslēdzējiem. Personas, kas ir atlasītas, pamatojoties uz tulkošanas pārbaudījumiem – kas arī tiek kārtoti attālināti –, ar Tiesu noslēdz pamatlīgumu.

Atvērts iepirkums un pastāvīga konkurence

Līgumslēdzēji tiek iekļauti sarakstā, kurā izvietojuma secība ir pamatota gan ar tulkojumu kvalitāti, kas ir novērtēta tulkošanas pārbaudījumos, gan ar līgumslēdzēja pieprasītās cenas konkurētspēju. Tulkošanas darbs tiem regulāri tiek piedāvāts saskaņā ar šo izvietojuma secību. Tā tiek periodiski pārskatīta atkarībā no sniegto pakalpojumu kvalitātes, tādējādi ļaujot ņemt vērā arī jaunus piedāvājumus.

Iepirkums juridisku tekstu tulkošanai visā tā spēkā esamības laikā (kas nepārsniedz 48 mēnešus) ir pastāvīgi atvērts konkurencei – ar nosacījumu, ka nav sasniegts attiecīgajai iepirkuma daļai noteiktais maksimālais līgumslēdzēju skaits (lai noskaidrotu atļauto maksimālo līgumslēdzēju skaitu konkrētai iepirkuma daļai, skat. attiecīgo paziņojumu par līgumu). Ievērojot minēto, jebkura fiziska vai juridiska persona tādējādi var iesniegt dalības pieteikumu iepirkuma spēkā esamības laikā, jo Tiesa regulāri izvērtē saņemtos jaunos dalības pieteikumus.

 

Informācijas pieprasījumus/dalības pieteikumus var nosūtīt uz: E‑pasts: FreelanceLV@curia.europa.eu

Praktiska informācija

Ikviena pienācīgi kvalificēta persona, kas vēlas kā ārštata tulkotājs veikt tulkojumus paziņojumā par līgumu norādītajās valodu kombinācijās, var iesniegt dalības pieteikumu.

Paziņojumi par līgumu (kuriem vienīgajiem ir saistošs spēks) ir pieejami šeit:

> JAUNS PUBLISKAIS IEPIRKUMS

Paziņojums par līgumu 2023

Mērķa valoda Apraksts Paziņojums par līgumu
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge

2023/S 031-089998

 

Šai līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai ir divas kārtas:

 • 1. kārta: izslēgšanas un atlases kritēriju pārbaude, lai atlasītu kandidātus, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu
  Vispirms, ja Jūs šis iepirkums ir ieinteresējis, Jūs tiekat aicināts iesniegt dalības pieteikumu.
 • 2. kārta: pamatlīgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, pamatojoties uz to piedāvājumu vērtējumu, kas tikuši saņemti no kandidātiem, kuri ir bijuši uzaicināti iesniegt piedāvājumu
  Pēc tam iesniegt piedāvājumu tiks uzaicināti tikai tie kandidāti, kuri ir tikuši atlasīti pirmajā kārtā. Tiks noraidīts piedāvājums, kas tiks saņemts no fiziskas vai juridiskas personas, kura nav tikusi uzaicināta iesniegt piedāvājumu.

 

Ar dokumentiem par iepirkumu, kuros ir ietverta visa ar attiecīgo posmu saistītā informācija, var iepazīties šeit:

 

1- Dalības pieteikuma sagatavošanai vajadzīgie dokumenti (atlases posms):

 • Paziņojums par līgumu, uz kuru attiecas dalības pieteikums (skat. iepriekš saites ar norādēm uz paziņojumu par līgumu atkarībā no mērķvalodas)
 • Vēstule ar aicinājumu piedalīties iepirkumā PDF pdf icon 
 • Obligāti aizpildāmā pieteikšanās veidlapa Word word-icon  PDF pdf icon  
 • Pašdeklarācija saistībā ar izslēgšanas un atlases kritērijiem Word word-icon  PDF pdf icon 

 

Kandidāti tiek aicināti savu dalības pieteikumu aizpildīt valodā, kura ir paziņojumā par līgumu minētā mērķa valoda.

Parakstītus dalības pieteikumus var iesniegt ar elektroniskā pasta vēstuli (pielikumā pievienojot (mērķvalodā aizpildītu) parakstītu un skenētu pieteikšanās veidlapu) vai pa pastu (nosūtot parakstītu (mērķvalodā aizpildītu) pieteikšanās veidlapu). Saites uz tiešsaistes datu glabāšanas vietnēm netiks pieņemtas.

Dalības pieteikumu saņemšanas termiņš ir precizēts paziņojuma par līgumu IV.2.2) punktā. Tā kā konkursa uzaicinājums ir pastāvīgs, iepirkums juridisko tekstu tulkošanai ir atvērts, ļaujot jebkurā brīdī pieteikties jauniem kandidātiem. Pēc norādītā termiņa iesniegtie dalības pieteikumi tādējādi tiks izvērtēti tikai gadījumā, ja attiecīgajā iepirkuma daļā (valodu kombinācija) nebūs sasniegts maksimālais līgumslēdzēju skaits.

 

2- Atbilstošie dokumenti atlases un uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu gadījumā (līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas posms):

 • Paziņojums par līgumu, uz kuru attiecas uzaicinājums iesniegt piedāvājumu (skat. iepriekš saites ar norādēm uz paziņojumu par līgumu atkarībā no mērķvalodas)
 • Specifikācijas EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Pamatlīguma paraugs EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

> ŠĀBRĪŽA PUBLISKIE IEPIRKUMI

Paziņojums par līgumu 2021

Mērķa valoda Apraksts Paziņojums par līgumu
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Šai līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai ir divas kārtas:

 • 1. kārta: izslēgšanas un atlases kritēriju pārbaude, lai atlasītu kandidātus, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu
  Vispirms, ja Jūs šis iepirkums ir ieinteresējis, Jūs tiekat aicināts iesniegt dalības pieteikumu.
 • 2. kārta: pamatlīgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, pamatojoties uz to piedāvājumu vērtējumu, kas tikuši saņemti no kandidātiem, kuri ir bijuši uzaicināti iesniegt piedāvājumu
  Pēc tam iesniegt piedāvājumu tiks uzaicināti tikai tie kandidāti, kuri ir tikuši atlasīti pirmajā kārtā. Tiks noraidīts piedāvājums, kas tiks saņemts no fiziskas vai juridiskas personas, kura nav tikusi uzaicināta iesniegt piedāvājumu.

 

Ar dokumentiem par iepirkumu, kuros ir ietverta visa ar attiecīgo posmu saistītā informācija, var iepazīties šeit:

 

1- Dalības pieteikuma sagatavošanai vajadzīgie dokumenti (atlases posms):

 • Paziņojums par līgumu, uz kuru attiecas dalības pieteikums (skat. iepriekš saites ar norādēm uz paziņojumu par līgumu atkarībā no mērķvalodas)
 • Vēstule ar aicinājumu piedalīties iepirkumā PDF pdf icon
 • Obligāti aizpildāmā pieteikšanās veidlapa Word word-icon PDF pdf icon
 • Pašdeklarācija saistībā ar izslēgšanas un atlases kritērijiem Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandidāti tiek aicināti savu dalības pieteikumu aizpildīt valodā, kura ir paziņojumā par līgumu minētā mērķa valoda.

Parakstītus dalības pieteikumus var iesniegt ar elektroniskā pasta vēstuli (pielikumā pievienojot (mērķvalodā aizpildītu) parakstītu un skenētu pieteikšanās veidlapu) vai pa pastu (nosūtot parakstītu (mērķvalodā aizpildītu) pieteikšanās veidlapu). Saites uz tiešsaistes datu glabāšanas vietnēm netiks pieņemtas.

Dalības pieteikumu saņemšanas termiņš ir precizēts paziņojuma par līgumu IV.2.2) punktā. Tā kā konkursa uzaicinājums ir pastāvīgs, iepirkums juridisko tekstu tulkošanai ir atvērts, ļaujot jebkurā brīdī pieteikties jauniem kandidātiem. Pēc norādītā termiņa iesniegtie dalības pieteikumi tādējādi tiks izvērtēti tikai gadījumā, ja attiecīgajā iepirkuma daļā (valodu kombinācija) nebūs sasniegts maksimālais līgumslēdzēju skaits.

 

2- Atbilstošie dokumenti atlases un uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu gadījumā (līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas posms):

 • Paziņojums par līgumu, uz kuru attiecas uzaicinājums iesniegt piedāvājumu (skat. iepriekš saites ar norādēm uz paziņojumu par līgumu atkarībā no mērķvalodas)
 • Specifikācijas EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Pamatlīguma paraugs EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon