Zunanji sodelavci

Služba za prevajanje

Služba institucije za pravno prevajanje, ki jo sestavlja 600 pravnikov, zagotavlja prevode pravnih dokumentov, ki jih obravnava ali izda Sodišče Evropske unije. S tem zagotavlja učinkovit potek postopkov in večjezično razširjanje sodne prakse, kar vsem državljanom Unije ne glede na to, kateri je njihov jezik, omogoča dostop do sodnega varstva in do evropske sodne prakse.

Pravna besedila, ki jih je treba prevesti, so zelo raznovrstna in se razlikujejo glede na več značilnosti: vrsto zadeve, področje, vrsto dokumenta (listine v postopku, sklepni predlogi generalnih pravobranilcev, sodbe, sklepi), jezik, stil, dolžino, pravno kulturo avtorja itd.

Delati za Sodišče

Skoraj tretjino besedil prevedejo zunanji sodelavci (zunanji prevajalci). Ti so lahko fizične ali pravne osebe, s katerimi je institucija sklenila pogodbo, ki temelji na najstrožjih pravilih zaupnosti, in s katerimi institucija tesno sodeluje. Cilj je pridobiti zelo kakovostne prevode in za dosego tega cilja prevajalska služba Sodišča nudi zunanjim prevajalcem podporo in pomoč.

Prilagodljiv način dela

Zunanji prevajalci lahko sami izberejo, od kod bodo delali, saj stiki potekajo na daljavo (telefon, elektronska pošta in razne platforme na spletu). Poleg tega lahko zunanji prevajalci sprejmejo količino prevodov, ki jim ustreza glede na različne roke. Takšna oblika sodelovanja je lahko torej dodatna dejavnost predvsem pravnih strokovnjakov.

Izbirni postopek

Zunanji prevajalci so izbrani prek obvestil o javnih naročilih, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije. Ti razpisi, objavljeni za veliko število jezikovnih kombinacij, so stalni in odprtega tipa, kar pomeni, da se lahko kadar koli sklenejo pogodbe z novimi ponudniki. Osebe, ki so izbrane na podlagi testov prevajanja, ki se opravijo na daljavo, podpišejo s Sodiščem okvirno pogodbo.

Odprti razpis za oddajo javnega naročila in stalna konkurenca

Pogodbeniki so uvrščeni na seznam po vrstnem redu na podlagi kakovosti prevodov, ocenjene pri testiranju, in konkurenčnosti cene, ki jo ponudijo. Ob upoštevanju tega vrstnega reda se jim redno ponuja delo prevajalskih storitev. Vrstni red se glede na kakovost opravljenih storitev periodično obnavlja, kar omogoča, da se upoštevajo novi ponudniki.

Razpis za pravno prevajanje je med celotnim trajanjem njegovega izvajanja (največ 48 mesecev) stalno odprt, vendar pod pogojem, da največje število pogodbenikov za zadevni sklop ni bilo doseženo (za seznanitev z največjim številom pogodbenikov, ki je za nek sklop dovoljeno, glej obvestilo o zadevnem naročilu). S tem pridržkom lahko vsaka fizična ali pravna oseba torej vloži prijavo za sodelovanje med izvajanjem naročila, ker bo Sodišče nove prijave za sodelovanje, ki jih bo prejelo, redno ocenjevalo.

 

Zahteve za informacije in prijave za sodelovanje se lahko pošljejo na e-naslov: RazpisFreelanceSL@curia.europa.eu 

Praktične informacije

Vsak, ki ima ustrezno izobrazbo in želi kot zunanji sodelavec opravljati prevajalske storitve v jezikovnih kombinacijah, navedenih v obvestilih o javnih naročilih, lahko pošlje prijavo za sodelovanje.

Navedena obvestila o javnih naročilih, ki so edini verodostojni vir, so na voljo tu:

> NOVO JAVNO NAROČILO

Obvestilo o javnem naročilu 2021

Ciljni jezik Opis Obvestilo o javnem naročilu
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

To javno naročilo obsega dve fazi:

 • Prva faza: preverjanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje zaradi izbire kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe
  Prvič, če vas zanima to javno naročilo, ste vabljeni, da vložite prijavo za sodelovanje.
 • Druga faza: dodelitev okvirnih pogodb na podlagi ocene prejetih ponudb kandidatov, povabljenih k oddaji ponudb
  Drugič, samo kandidati, ki bodo izbrani v prvi fazi, bodo povabljeni k oddaji ponudbe. Vse ponudbe, ki jih bodo oddale fizične ali pravne osebe, ki niso bile povabljene k oddaji ponudb, bodo zavržene.

 

Dokumenti v zvezi s tem, ki vsebujejo vse upoštevne informacije za vsako fazo, so na voljo tu:

 

1- Dokumenti, potrebni za sestavo prijave za sodelovanje (faza izbire):

 • Obvestilo o javnem naročilu na katerega se nanaša prijava za sodelovanje (glej zgoraj povezave do obvestila o javnem naročilu glede na ciljni jezik)
 • Vabilo k sodelovanju PDF pdf icon
 • Obvezni obrazec za prijavo Word word-icon PDF pdf icon
 • Častna izjava v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandidati so naprošeni, da prijavo za sodelovanje izpolnijo v ciljnem jeziku obvestila.

Podpisane prijave za sodelovanje je treba posredovati z elektronsko pošto (priložiti podpisan in skeniran prijavni obrazec (v ciljnem jeziku)) ali dopisom (podpisan prijavni obrazec (v ciljnem jeziku)). Povezave do spletnega pomnilniškega prostora ne bodo upoštevane.

Rok za prejem prijav za sodelovanje je naveden v točki IV.2.2) obvestila o javnem naročilu. Ker pa je javni razpis stalen, se lahko pogodbe za prevode pravnih besedil sklenejo pozneje, zato da se vselej omogoči sodelovanje novih pogodbenikov. Prijave za sodelovanje, vložene po navedenem roku, se torej lahko ocenijo, če ni doseženo največje število pogodbenikov za sklop (jezikovna kombinacija).

 

2- Dokumenti v primeru izbire in povabila k oddaji ponudbe (faza dodelitve):

 • Obvestilo o javnem naročilu na katerega se nanaša prijava za sodelovanje (glej zgoraj povezave do obvestila o javnem naročilu glede na ciljni jezik)
 • Specifikacija EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Model okvirne pogodbe EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

> OBSTOJEČI JAVNI NAROČILI
(2017 in 2019 za oba dodatna sklopa)

Obvestilo o javnem naročilu 2019

Ciljni jezik Opis Obvestilo o javnem naročilu
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Dokumenti, ki vsebujejo vse upoštevne informacije za vsako fazo postopka, so na voljo na spletišču TED za e-javno naročanje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Les documents comprenant toutes les informations pertinentes pour chaque étape de la procédure, peuvent être consultés sur le site internet e-Tendering de TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

To javno naročilo obsega dve fazi:

 • Prva faza: preverjanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje zaradi izbire kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe
  Prvič, če vas zanima to javno naročilo, ste vabljeni, da vložite prijavo za sodelovanje.
 • Druga faza: dodelitev okvirnih pogodb na podlagi ocene prejetih ponudb kandidatov, povabljenih k oddaji ponudb
  Drugič, samo kandidati, ki bodo izbrani v prvi fazi, bodo povabljeni k oddaji ponudbe. Vse ponudbe, ki jih bodo oddale fizične ali pravne osebe, ki niso bile povabljene k oddaji ponudb, bodo zavržene.

Obvestilo o javnem naročilu 2017

Sodišče je odločilo, da za eno dodatno leto izjemoma podaljša čas trajanja veljavnih javnih naročil za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v zadevne ciljne jezike.  

Objava novega obvestila o javnem naročilu, prvotno predvidena za maj 2020, je odslej predvidena za maj 2021, s čimer se bo omogočilo, da nove okvirne pogodbe začnejo veljati decembra 2022.

 

Ciljni jezik Opis Obvestilo o javnem naročilu
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 

 

To javno naročilo obsega dve fazi:

 • Prva faza: preverjanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje zaradi izbire kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe
  Prvič, če vas zanima to javno naročilo, ste vabljeni, da vložite prijavo za sodelovanje.
 • Druga faza: dodelitev okvirnih pogodb na podlagi ocene prejetih ponudb kandidatov, povabljenih k oddaji ponudb
  Drugič, samo kandidati, ki bodo izbrani v prvi fazi, bodo povabljeni k oddaji ponudbe. Vse ponudbe, ki jih bodo oddale fizične ali pravne osebe, ki niso bile povabljene k oddaji ponudb, bodo zavržene.

 

Dokumenti v zvezi s tem, ki vsebujejo vse upoštevne informacije za vsako fazo, so na voljo tu:

 

1- Dokumenti, potrebni za sestavo prijave za sodelovanje (faza izbire):

 • Obvestilo o javnem naročilu na katerega se nanaša prijava za sodelovanje (glej zgoraj povezave do obvestila o javnem naročilu glede na ciljni jezik)
 • Vabilo k sodelovanju PDF pdf icon
 • Obvezni obrazec za prijavo Word word-icon PDF pdf icon
 • Častna izjava v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandidati so naprošeni, da prijavo za sodelovanje izpolnijo v ciljnem jeziku obvestila.

Podpisane prijave za sodelovanje je treba posredovati z elektronsko pošto (priložiti podpisan in skeniran prijavni obrazec (v ciljnem jeziku)) ali dopisom (podpisan prijavni obrazec (v ciljnem jeziku)). Povezave do spletnega pomnilniškega prostora ne bodo upoštevane.

Rok za prejem prijav za sodelovanje je naveden v točki IV.2.2) obvestila o javnem naročilu. Ker pa je javni razpis stalen, se lahko pogodbe za prevode pravnih besedil sklenejo pozneje, zato da se vselej omogoči sodelovanje novih pogodbenikov. Prijave za sodelovanje, vložene po navedenem roku, se torej lahko ocenijo, če ni doseženo največje število pogodbenikov za sklop (jezikovna kombinacija).

 

2- Dokumenti v primeru izbire in povabila k oddaji ponudbe (faza dodelitve):

 • Obvestilo o javnem naročilu na katerega se nanaša prijava za sodelovanje (glej zgoraj povezave do obvestila o javnem naročilu glede na ciljni jezik)
 • Specifikacija EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Model okvirne pogodbe EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon