Tradutturi fuq bażi free-lance

Id-dipartiment tat-traduzzjoni

Id-dipartiment tat-traduzzjoni legali tal-istituzzjoni, b’iktar minn 600 ġurist lingwist, jittraduċi d-dokumenti legali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Huwa jiżgura t-tmexxija effiċjenti tal-proċeduri ġudizzjarji u t-tixrid multilingwi tad-deċiżjonijiet tal-Qorti, sabiex jagħti access għall-ġustizzja u għall-ġurisprudenza liċ-ċittadini kollha tal-UE, tkun xi tkun il-lingwa tagħhom.

Id-dipartiment jittraduċi firxa wiesgħa ta’ testi legali li jvarjaw skont numru ta’ fatturi: in-natura tal-kawża, is-suġġett, it-tip ta’ dokument (dokumenti proċedurali, konklużjonijiet tal-Avukati Ġenerali, sentenzi, digrieti), lingwa, stil, tul, sfond legali tal-awtur, etc.

Xogħol għall-Qorti tal-Ġustizzja

Kważi terz tat-testi jiġu tradotti minn kollaboraturi esterni (tradutturi freelance). Dawn huma persuni legali jew fiżiċi li magħhom l-istituzzjoni tiffirma kuntratt, fuq il-bażi ta’ regoli ta’ kunfidenzjalità stretta, u li żżomm kuntatt mill-viċin. It-traduzzjonijiet għandhom ikunu ta’ kwalità għolja ħafna, u l-esterni jirċievu sostenn u assistenza xierqa mid-dipartiment tat-traduzzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja biex jiksbu dan.

Arranġamenti ta’ xogħol flessibbli

It-tradutturi freelance huma liberi li jagħżlu minn fejn jaħdmu peress li l-kuntratti jitwettqu mill-bogħod (permezz tat-telefon, posta elettronika u varji pjattaformi internet). Barra minn hekk, it-tradutturi jistgħu jagħżlu l-ammont ta’ xogħol ta’ traduzzjoni li jaċċettaw, skont it-termini varji, u b’hekk din it-tip ta’ kollaborazzjoni tista’ titwettaq bħala attività addizzjonali, b’mod partikolari mill-professjonisti tal-liġi.

Proċedura ta’ għażla

It-tradutturi freelance jintagħżlu permezz ta’ avviż ta’ kuntratt ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-avviżi ta’ kuntratt, li jkopru numru ta’ kombinazzjonijiet lingwistiċi, huma permanenti u jibqgħu miftuħin sabiex jippermettu offerenti oħra jipparteċipaw f’kull ħin. Il-persuni magħżula fuq il-bażi ta’ testijiet tat-traduzzjoni (li jitlestew mill-bogħod) jiffirmaw kuntratt qafas mal-Qorti tal-Ġustizzja.

Suq miftuħ u kompetizzjoni permanenti

L-offerenti jitqiegħdu f’lista li fiha l-pożizzjoni tiddependi kemm fuq il-kwalità tat-traduzzjoni, kif evalwata fit-test, kif ukoll fuq il-kompetittività tar-rata mitluba mill-offerent. L-offerenti regolarment jirċievu offerti ta’ traduzzjonijiet fuq il-bażi ta’ din il-klassifikazzjoni, li tinbidel skont il-kwalità tas-servizzi pprovduti, ħaġa li tippermetti li jittieħdu inkunsiderazzjoni offerti ġodda.

Il-kuntratt għat-traduzzjoni legali huwa miftuħ għall-kompetizzjoni b’mod permanenti matul il-perijodu kollu ta’ eżekuzzjoni tiegħu (massimu ta’ 48 xahar), sakemm in-numru massimu ta’ kontraenti awtorizzati għal-lott ikkonċernat ma jkunx intlaħaq (sabiex tkun taf in-numru massimu ta’ kontraenti awtorizzati għal lott, irreferi għall-avviż ta’ kuntratt ikkonċernat). Suġġett għal din ir-riżerva, kull persuna fiżika jew ġuridika tista’ għalhekk tressaq talba għall-parteċipazzjoni waqt l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, peress li l-Qorti tal-Ġustizzja regolarment tevalwa t-talbiet il-ġodda għall-parteċipazzjoni li tirċievi.

 

It-talbiet għal informazzjoni / parteċipazzjoni jistgħu jintbagħtu lil: Indirizz elettroniku freelanceMT@curia.europa.eu

Informazzjoni prattika

Kull persuna kkwalifikata li tixtieq taħdem bħala traduttur freelance għall-kombinazzjonijiet lingwistiċi indikati fl-avviż ta’ kuntratt tista’ tressaq talba sabiex tipparteċipa.

L-imsemmija avviżi ta’ kuntratt, li huma biss huma awtentiċi, huma aċċessibli hawn taħt:

> KUNTRATT ĠDID

Avviż ta’ kuntratt 2021

Lingwa sors Deskrizzjoni Avviż ta’ kuntratt
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Dan l-għoti ta’ kuntratt jinvolvi żewġ stadji:

 • L-ewwel stadju: verifika tal-kriterji ta’ esklużjoni u ta’ għażla sabiex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna jagħmlu offerta
  Fl-ewwel lok, jekk inti interessat f’dan il-kuntratt, inti mistieden tressaq talba għal parteċipazzjoni.
 • It-tieni stadju: għoti ta’ kuntratti qafas fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-offerti rċevuti mingħand il-kandidati mistiedna jagħmlu offerta
  Fit-tieni lok, huma biss il-kandidati magħżula fl-ewwel stadju li jiġu mistiedna jagħmlu offerta. Kull offerta rċevuta mingħand persuna fiżika jew legali li ma tkunx ġiet mistiedna tagħmel offerta tiġi miċħuda.

 

Id-dokumenti relatati, inkluża l-informazzjoni rilevanti kollha għal kull fażi, jistgħu jiġu kkonsultati kif ġej:

 

1- Dokumenti neċessarji sabiex issir talba għall-parteċipazzjoni (fażi tal-għażla):

 • L-avviż ta’ kuntratt li miegħu hija marbuta t-talba għall-parteċipazjoni (ara l-links hawn fuq li jwasslu għall-avviżi ta’ kuntratt skont il-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni)
 • Ittra ta’ stedina għall-parteċipazzjoni PDF pdf icon
 • Formola ta’ reġistrazzjoni mandatorja Word word-icon PDF pdf icon
 • Dikjarazzjoni fuq l-unur relatata mal-kriterji ta’ esklużjoni u mal-kriterji ta’ għażla Word word-icon PDF pdf icon

 

Il-kandidati huma mitluba jagħmlu t-talba għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-lingwa tal-avviż.

It-talbiet għal parteċipazzjoni ffirmati għandhom jintbagħtu b'ittra elettronika (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata u skennjata u annessa) jew b'ittra postali (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata). Links lejn spazji ta' ħazna online mhumiex ser jiġu aċċettati.

Id-data finali sabiex jiġu rċevuti talbiet għall-parteċipazzjoni hija speċifikata fil-punt IV.2.2) tal-avviż ta’ kuntratt. Peress li s-sejħa għall-kompetizzjoni hija permanenti, il-kuntratti għat-traduzzjoni legali jibqgħu madankollu miftuħa sabiex f’kull mument ikunu jistgħu jidħlu kontraenti ġodda. Għalhekk, it-talbiet għall-parteċipazzjoni mressqa wara d-data finali indikata jkunu jistgħu jiġu evalwati, sakemm in-numru massimu ta’ kontraenti għal-lott (kombinazzjoni lingwistika) ma jkunx għadu ntlaħaq

 

2- Dokumenti fil-każ ta’ għażla u ta’ stedina sabiex issir offerta (fażi tal-għoti):

 • L-avviż ta’ kuntratt li miegħu hija marbuta l-istedina sabiex issir offerta (ara l-links hawn fuq li jwasslu għall-avviżi ta’ kuntratt skont il-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni)
 • Speċifikazzjonijiet tal-kuntratt EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Mudell ta’ kuntratt qafas EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

> KUNTRATTI ATTWALI
(2017 u 2019 għaż-żewġ lottijiet addizzjonali)

Avviż ta’ kuntratt 2019

Lingwa sors Deskrizzjoni Avviż ta’ kuntratt
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Id-dokumenti li jinkludu l-informazzjoni kollha rilevanti għal kull fażi tal-proċedura jistgħu jiġu kkonsultati fis-sit internet e-Tendering tat-TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Id-dokumenti li jinkludu l-informazzjoni kollha rilevanti għal kull fażi tal-proċedura jistgħu jiġu kkonsultati fis-sit internet e-Tendering tat-TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Dan l-għoti ta’ kuntratt jinvolvi żewġ stadji:

 • L-ewwel stadju: verifika tal-kriterji ta’ esklużjoni u ta’ għażla sabiex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna jagħmlu offerta
  Fl-ewwel lok, jekk inti interessat f’dan il-kuntratt, inti mistieden tressaq talba għal parteċipazzjoni.
 • It-tieni stadju: għoti ta’ kuntratti qafas fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-offerti rċevuti mingħand il-kandidati mistiedna jagħmlu offerta
  Fit-tieni lok, huma biss il-kandidati magħżula fl-ewwel stadju li jiġu mistiedna jagħmlu offerta. Kull offerta rċevuta mingħand persuna fiżika jew legali li ma tkunx ġiet mistiedna tagħmel offerta tiġi miċħuda.

Avviż ta’ kuntratt 2017

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li testendi b’sena supplimentari t-tul tal-kuntratti pubbliċi fis-seħħ għat-traduzzjoni ta’ testi legali minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-lingwi sors ikkonċernati, u dan fuq bażi eċċezzjonali.

Il-pubblikazzjoni tal-avviż ta’ kuntratt il-ġdid, inizjalment previst għal Mejju 2020, issa hija prevista għal Mejju 2021, sabiex tippermetti d-dħul fis-seħħ tal-kuntratti qafas il-ġodda f’Diċembru 2022.

 

Lingwa sors Deskrizzjoni Avviż ta’ kuntratt
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 

 

Dan l-għoti ta’ kuntratt jinvolvi żewġ stadji:

 • L-ewwel stadju: verifika tal-kriterji ta’ esklużjoni u ta’ għażla sabiex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna jagħmlu offerta
  Fl-ewwel lok, jekk inti interessat f’dan il-kuntratt, inti mistieden tressaq talba għal parteċipazzjoni.
 • It-tieni stadju: għoti ta’ kuntratti qafas fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tal-offerti rċevuti mingħand il-kandidati mistiedna jagħmlu offerta
  Fit-tieni lok, huma biss il-kandidati magħżula fl-ewwel stadju li jiġu mistiedna jagħmlu offerta. Kull offerta rċevuta mingħand persuna fiżika jew legali li ma tkunx ġiet mistiedna tagħmel offerta tiġi miċħuda.

 

Id-dokumenti relatati, inkluża l-informazzjoni rilevanti kollha għal kull fażi, jistgħu jiġu kkonsultati kif ġej:

 

1- Dokumenti neċessarji sabiex issir talba għall-parteċipazzjoni (fażi tal-għażla):

 • L-avviż ta’ kuntratt li miegħu hija marbuta t-talba għall-parteċipazjoni (ara l-links hawn fuq li jwasslu għall-avviżi ta’ kuntratt skont il-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni)
 • Ittra ta’ stedina għall-parteċipazzjoni PDF pdf icon
 • Formola ta’ reġistrazzjoni mandatorja Word word-icon PDF pdf icon
 • Dikjarazzjoni fuq l-unur relatata mal-kriterji ta’ esklużjoni u mal-kriterji ta’ għażla Word word-icon PDF pdf icon

 

Il-kandidati huma mitluba jagħmlu t-talba għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-lingwa tal-avviż.

It-talbiet għal parteċipazzjoni ffirmati għandhom jintbagħtu b'ittra elettronika (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata u skennjata u annessa) jew b'ittra postali (bil-formola ta' reġistrazzjoni (fil-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni) ffirmata). Links lejn spazji ta' ħazna online mhumiex ser jiġu aċċettati.

Id-data finali sabiex jiġu rċevuti talbiet għall-parteċipazzjoni hija speċifikata fil-punt IV.2.2) tal-avviż ta’ kuntratt. Peress li s-sejħa għall-kompetizzjoni hija permanenti, il-kuntratti għat-traduzzjoni legali jibqgħu madankollu miftuħa sabiex f’kull mument ikunu jistgħu jidħlu kontraenti ġodda. Għalhekk, it-talbiet għall-parteċipazzjoni mressqa wara d-data finali indikata jkunu jistgħu jiġu evalwati, sakemm in-numru massimu ta’ kontraenti għal-lott (kombinazzjoni lingwistika) ma jkunx għadu ntlaħaq

 

2- Dokumenti fil-każ ta’ għażla u ta’ stedina sabiex issir offerta (fażi tal-għoti):

 • L-avviż ta’ kuntratt li miegħu hija marbuta l-istedina sabiex issir offerta (ara l-links hawn fuq li jwasslu għall-avviżi ta’ kuntratt skont il-lingwa li fiha ssir it-traduzzjoni)
 • Speċifikazzjonijiet tal-kuntratt EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Mudell ta’ kuntratt qafas EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon