Prakse

Vispārējā informācija

Eiropas Savienības Tiesa ik gadu piedāvā ierobežotu skaitu apmaksātu prakses vietu Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu birojos un Tiesas dienestos.

Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu birojos notiekošās prakses ilgums ir no trim līdz pieciem mēnešiem. Tā sākas abu zemāk norādīto laikposmu attiecīgā mēneša 1. vai 16. datumā. Prakse Tiesas dienestos ilgst piecus mēnešus, un tā sākas katra no abiem zemāk norādītajiem laikposmiem pirmā mēneša 1. datumā.

Prakses laikā Tiesas dienestos praktikanti galvenokārt tiek nodarbināti kādā no Juridiskās tulkošanas direkcijām, Pētniecības un dokumentācijas direkcijā, Saziņas direkcijā, Protokola un apmeklējumu direkcijā, pie Administratīvo lietu juridiskā padomnieka, Vispārējās tiesas kancelejā un Mutiskās tulkošanas direkcijā (informācija par prakses kārtību Mutiskās tulkošanas direkcijā ir atrodama turpinājumā).

Ir divi prakses laikposmi:

- no 1. marta līdz 31. jūlijam (kandidatūras jāpiesaka katru gadu laikā no 1. jūlija līdz 15. septembrim);

- no 16. septembra līdz februāra beigām, ja prakse notiek tiesu locekļu birojos, un no 1. oktobra līdz februāra beigām, ja prakse notiek tiesu dienestos (kandidatūras jāpiesaka katru gadu laikā no 1. februāra līdz 15. aprīlim).

Kandidātiem, kuriem ir augstākās izglītības diploms tiesību, politikas vai ekonomikas zinātnēs vai kādā tām radniecīgā jomā, vai praksei Mutiskās tulkošanas direkcijā vajadzīgais konferenču tulka diploms, ir jāpiesaka savas kandidatūras paredzētajos termiņos, izmantojot lietojumprogrammu EU CV Online. Kandidātiem ir padziļināti jāzina viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un labi jāzina kāda cita no tām. Darba vajadzībām ir vēlamas labas franču valodas zināšanas. Kandidāti nedrīkst būt jau bijuši (apmaksātā vai neapmaksātā) praksē kādā no Eiropas savienības iestādēm vai struktūrām. Stipendijas apmērs ir 1468 EUR mēnesī. Uz to neattiecas Eiropas Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem piemērojamais nodokļu režīms. Piemaksa par ceļa izdevumiem 150 EUR apmērā tiek maksāta tiem praktikantiem, kuru dzīvesvieta atrodas 200 km vai lielākā attālumā no Eiropas Savienības Tiesas mītnes vietas.


 

Desmit līdz divpadsmit nedēļu ilga prakse Mutiskās tulkošanas direkcijā galvenokārt ir domāta konferenču tulka kvalifikāciju nesen ieguvušiem absolventiem, kas spēj strādāt valodu kombinācijās, kuras ir vajadzīgas minētajai direkcijai. Prakses mērķis ir ļaut jaunajiem mutiskajiem tulkiem speciālistu pārraudzībā pilnveidot mutiskās tulkošanas iemaņas, īpaši juridiskajā tulkošanā, kas ietver lietas materiālu sagatavošanu, pētniecības darbu terminoloģijas jomā, kā arī praktiskos uzdevumus “mēmajā kabīnē”. Praktikantiem ir jāprot lasīt franču valodā. Kandidātu atlase notiek reizi gadā, ap 15. septembri, visam tiesu darbības gadam (kandidatūras jāpiesaka laikā no 1. jūlija līdz 15. septembrim). Jāņem vērā, ka tiesu brīvdienu laikā tiesas sēdes nenotiek.

Izņēmuma kārtā ar zināmiem nosacījumiem ir iespējama neapmaksāta prakse kāda iestādes locekļa birojā pēc šā locekļa ierosmes ārpus abiem iepriekš norādītajiem prakses laikposmiem un bez vajadzības iesniegt pieteikumu ar lietojumprogrammas EU CV Online palīdzību iepriekš minētajos termiņos. Šī prakse notiek tādas sākotnējās kvalifikācijas iegūšanas vai tālākizglītības mācību ietvaros, kuru apguves grafiks ir nesavietojams ar minētajiem prakses laikposmiem. Lai varētu izmantot šo prakses iespēju, ir vajadzīgs, lai praktikanti stipendiju, pabalstu vai atlīdzību par praksi saņemtu no citiem avotiem.

Les stages Prakse Eiropas Savienības Tiesā