Mutiskās tulkošanas direkcija

Eiropas Savienības Tiesas statūtos un tās reglamentos paredzēti stingri valodu lietojuma noteikumi, kuru pamatā ir tiesvedības valodas princips.

Prasītājs tiesvedības valodu var izvēlēties no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām*. Lai nodrošinātu visu pilsoņu vienlīdzīgu iespēju vērsties tiesā, ir nepieciešams, lai katrs no lietas dalībniekiem Savienības tiesās varētu izteikties savā valodā. Tieši šā iemesla dēļ atklātajās sēdēs ir nepieciešama mutiskā tulkošana.

Mutisko tulkošanu Tiesas un Vispārējās tiesas sēdēs nodrošina Mutiskās tulkošanas direkcija, kurā ir nodarbināti aptuveni 70 pastāvīgie tulki. Atbilstoši dienesta vajadzībām tā pieaicina arī pieredzējušus līgumtulkus.

Tulku grupu sastāvs tiek veidots atkarībā no tiesvedības valodas, tiesas sēdē pārstāvēto dalībvalstu valodas izvēles, kā arī nolēmumu pieņemošo tiesnešu un iespējamo apmeklētāju grupu vajadzības pēc mutiskās tulkošanas. Tiesas sēdēs var tikt izmantots atšķirīgs valodu skaits. Mutiskā tulka uzdevums nav pielīdzināms jurista lingvista uzdevumam. Mutiskā tulkošana nav iepriekš uzrakstīta teksta pārtulkošana, bet gan mutvārdos izteikta ziņojuma precīza pārnešana citā valodā, kas nav runātāja valoda. Tādējādi mutiskais tulks strādā reāllaikā, nodrošinot runātāja un pauduma adresāta saziņu.

 

Papildu informācijai skat.:

Padomi lietas dalībniekiem

Valodu lietojums

Visa konferenču palīgtulkiem (AIC) paredzētā administratīvā informācija rodama Web Calendar (klikšķināt taustiņu "Cour de justice")

Saziņai: interpret@curia.europa.eu

* Vācu, angļu, bulgāru, horvātu, dāņu, spāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, zviedru un čehu valoda.