EUR-Lex

EUR-Lex осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз.

Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове. Тя предоставя значителни възможности за търсене на информация.

 

EUR-Lex

 

  

Enregistrer