Frilansöversättare

Översättningstjänsten

EU-domstolens översättningstjänst har fler än 600 juristlingvister anställda och ansvarar för översättningen av de juridiska dokument som ingår i domstolens målhantering. Översättningstjänsten säkerställer att förfarandena vid domstolen genomförs smidigt och effektivt samt att rättspraxis sprids på unionsspråken. På så vis möjliggörs att varje unionsmedborgare får tillgång till domstolsprövning och rättspraxis på unionsnivå på sitt eget språk, oavsett vilket av unionsspråken det är.

De juridiska texterna är mångskiftande och varierar med hänsyn till en rad faktorer: måltyp, rättsområde, dokumenttyp (inlagor, generaladvokaternas förslag till avgörande, domar, beslut), språk, stilnivå, längd, upphovsmannens rättskultur m.m.

Arbeta för domstolen

Närmare en tredjedel av alla texter översätts av externa medarbetare (frilansare). Frilansarna kan vara fysiska eller juridiska personer med vilka domstolen har ingått avtal, som bygger på stränga sekretessbestämmelser, och med vilka domstolen har ett nära samarbete. Det förväntas att översättningarna håller mycket hög kvalitet och frilansarna kan få vägledning från domstolens översättningstjänst för att uppnå detta mål.

Flexibla arbetsformer

Frilansmedarbetare får fritt välja var de har sin arbetsplats, eftersom alla uppdrag och kontakter sköts på distans (telefon, e-post och olika internetplattformar). Dessutom kan frilansarna själva bestämma den arbetsmängd som passar dem, med hänsyn till de olika frister som gäller. Denna samarbetsform kan således utövas som en kompletterande verksamhet, särskilt för yrkesverksamma jurister.

Urvalsförfarande

Frilansarna väljs ut inom ramen för anbudsinfordringar som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Anbudsinfordringarna, som omfattar ett stort antal språkkombinationer, är stående och öppna, vilket betyder att nya sökande kan delta när som helst. De personer som valts ut på grundval av översättningsprov (som genomförs på distans) ingår ett ramavtal med domstolen.

Öppen upphandling och ständig konkurrens

Uppdragstagarna placeras i en rangordnad förteckning som bygger på såväl översättningarnas kvalitet, vilken bedömts vid översättningsproven, som på hur konkurrenskraftigt pris varje uppdragstagare begär. De erbjuds regelbundet översättningsuppdrag enligt denna rangordning. Rangordningen ses över med jämna mellanrum mot bakgrund av kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna, vilket gör det möjligt att beakta nya anbud.

Upphandlingen av översättning av juridiska texter sker genom en stående anbudsinfordran som gäller under hela upphandlingsperioden (maximalt 48 månader), dock under förutsättning att det högsta antalet uppdragstagare för den aktuella delen inte har uppnåtts (uppgift om det högsta antalet uppdragstagare per del finns i meddelandet om upphandling). Varje fysisk och juridisk person har således, med detta förbehåll, under hela upphandlingsperioden möjlighet att lämna in en ansökan om att få delta och domstolen utvärderar med jämna mellanrum nya ansökningar som kommer in.

 

Förfrågningar om ytterligare upplysningar samt ansökningar om att få delta kan skickas till följande adress: FreelanceSV@curia.europa.eu

Praktiska upplysningar

Alla som har rätt kvalifikationer och som önskar arbeta som frilansöversättare för de språkkombinationer som anges i anbudsinfordran kan skicka in en ansökan om att få delta.

Anbudsinfordran, som är den enda handling som är bindande för domstolen, finns tillgänglig nedan:

> NY ANBUDSINFORDRAN

Anbudsinfordran 2021

Målspråk Beskrivning Anbudsinfordran
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566

 

Upphandlingen genomförs i två steg:

 • Steg 1: De sökande som kommer att uppmanas att lämna in anbud väljs ut på grundval av uteslutnings- och urvalskriterierna
  I ett inledande skede ombeds du att, om du är intresserad av upphandlingen, inkomma med en ansökan om deltagande.
 • Steg 2: Ramavtal tilldelas efter utvärdering av de anbud som inkommit från de sökande som uppmanats att lämna in anbud
  Därefter kommer enbart de sökande som har valts ut i det första steget att uppmanas att inkomma med anbud. Ett anbud från en fysisk eller juridisk person som inte har uppmanats att lämna in anbud kommer att avvisas.

 

Handlingar som innehåller relevanta upplysningar avseende varje steg i upphandlingen finns tillgängliga enligt följande:

 

1- Handlingar som krävs för att upprätta en ansökan om deltagande (urvalssteget):

 • Den anbudsinfordran som ansökan om deltagande avser (se länkar nedan till anbudsinfordran beroende på målspråk)
 • Uppmaning att inkomma med ansökan om deltagande PDF pdf icon
 • Obligatoriskt ansökningsformulär Word word-icon PDF pdf icon
 • Försäkran på heder och samvete Word word-icon PDF pdf icon

 

Sökandena ombeds att göra sin ansökan på det målspråk som meddelandet om upphandling avser.

Ansökningar om att få delta ska skickas in via e-post (undertecknat och skannat ansökningsformulär (på målspråket) bifogas) eller med vanlig postgång (undertecknat ansökningsformulär (på målspråket)). Länkar till lagringsutrymmen online godtas inte.

Det datum då ansökan om deltagande senast ska ha inkommit anges i punkt IV.2.2 i meddelandet om upphandling. Då det rör sig om en stående anbudsinfordran förblir upphandlingsförfarandena för översättning av juridiska texter dock öppna för att avtal när som helst ska kunna slutas med nya frilansmedarbetare. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum kan således ändå utvärderas, förutsatt att det högsta antalet frilansmedarbetare för den aktuella delen (språkkombinationen) inte har uppnåtts.

 

2- Handlingar som krävs för utvalda sökande som uppmanats att lämna in anbud (tilldelningssteget):

 • Den anbudsinfordran som uppmaningen att inkomma med anbud avser (se länkar nedan till anbudsinfordran beroende på målspråk)
 • Förfrågningsunderlaget EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Mall för ramavtal EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

> PÅGÅENDE UPPHANDLING
(2017 och 2019 för de två ytterligare delarna)

Anbudsinfordran 2019

Målspråk Beskrivning Anbudsinfordran
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Alla uppgifter som rör upphandlingsförfarandets olika steg finns tillgängliga online på TED:s plattform e-Tendering (e-upphandling) på följande adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Alla uppgifter som rör upphandlingsförfarandets olika steg finns tillgängliga online på TED:s plattform e-Tendering (e-upphandling) på följande adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Upphandlingen genomförs i två steg:

 • Steg 1: De sökande som kommer att uppmanas att lämna in anbud väljs ut på grundval av uteslutnings- och urvalskriterierna
  I ett inledande skede ombeds du att, om du är intresserad av upphandlingen, inkomma med en ansökan om deltagande.
 • Steg 2: Ramavtal tilldelas efter utvärdering av de anbud som inkommit från de sökande som uppmanats att lämna in anbud
  Därefter kommer enbart de sökande som har valts ut i det första steget att uppmanas att inkomma med anbud. Ett anbud från en fysisk eller juridisk person som inte har uppmanats att lämna in anbud kommer att avvisas.

Anbudsinfordran 2017

Domstolen har beslutat att undantagsvis förlänga löptiden för gällande ramavtal för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till berörda målspråk med ett år.

Offentliggörandet av den nya anbudsinfordran, som ursprungligen skulle ha ägt rum i maj 2020, är planerat till maj 2021 så att nya ramavtal ska kunna träda i kraft i december 2022.

 

Målspråk Beskrivning Anbudsinfordran
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 

 

Upphandlingen genomförs i två steg:

 • Steg 1: De sökande som kommer att uppmanas att lämna in anbud väljs ut på grundval av uteslutnings- och urvalskriterierna
  I ett inledande skede ombeds du att, om du är intresserad av upphandlingen, inkomma med en ansökan om deltagande.
 • Steg 2: Ramavtal tilldelas efter utvärdering av de anbud som inkommit från de sökande som uppmanats att lämna in anbud
  Därefter kommer enbart de sökande som har valts ut i det första steget att uppmanas att inkomma med anbud. Ett anbud från en fysisk eller juridisk person som inte har uppmanats att lämna in anbud kommer att avvisas.

 

Handlingar som innehåller relevanta upplysningar avseende varje steg i upphandlingen finns tillgängliga enligt följande:

 

1- Handlingar som krävs för att upprätta en ansökan om deltagande (urvalssteget):

 • Den anbudsinfordran som ansökan om deltagande avser (se länkar nedan till anbudsinfordran beroende på målspråk)
 • Uppmaning att inkomma med ansökan om deltagande PDF pdf icon
 • Obligatoriskt ansökningsformulär Word word-icon PDF pdf icon
 • Försäkran på heder och samvete Word word-icon PDF pdf icon

 

Sökandena ombeds att göra sin ansökan på det målspråk som meddelandet om upphandling avser.

Ansökningar om att få delta ska skickas in via e-post (undertecknat och skannat ansökningsformulär (på målspråket) bifogas) eller med vanlig postgång (undertecknat ansökningsformulär (på målspråket)). Länkar till lagringsutrymmen online godtas inte.

Det datum då ansökan om deltagande senast ska ha inkommit anges i punkt IV.2.2 i meddelandet om upphandling. Då det rör sig om en stående anbudsinfordran förblir upphandlingsförfarandena för översättning av juridiska texter dock öppna för att avtal när som helst ska kunna slutas med nya frilansmedarbetare. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum kan således ändå utvärderas, förutsatt att det högsta antalet frilansmedarbetare för den aktuella delen (språkkombinationen) inte har uppnåtts.

 

2- Handlingar som krävs för utvalda sökande som uppmanats att lämna in anbud (tilldelningssteget):

 • Den anbudsinfordran som uppmaningen att inkomma med anbud avser (se länkar nedan till anbudsinfordran beroende på målspråk)
 • Förfrågningsunderlaget EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Mall för ramavtal EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon