Direktorat za raziskave in dokumentacijo

Direktorat za raziskave in dokumentacijo ima dvojno nalogo: po eni strani daje obema sodiščema Unije na voljo vire s področja primerjalnega prava, s katerimi razpolaga zahvaljujoč skupini približno 35 pravnikov, ki načeloma pokrivajo vse pravne sisteme držav članic in ki jim pomagajo dokumentalisti, po drugi strani pa z analizami sodeluje pri obveščanju o sodni praksi Unije.

K prvi nalogi spada izdelava raziskav po naročilu sodišč, ki sestavljata institucijo, predvsem o rešitvah v zvezi s kakršno koli problematiko v nacionalnih pravih različnih držav članic. Ta primerjalnopravni pristop je zelo koristen za sodišča, katerih glavna naloga je zagotavljati enotno razlago in uporabo prava Unije v zvezi 27 držav članic.

K njej spada tudi zgodnji pregled vseh predlogov za sprejetje predhodnih odločb, ki so predloženi Sodišču, kar omogoča, da se zgodaj v postopku odkrijejo morebitne težave, na primer glede dopustnosti predloga, in da se, če je to potrebno, presodi o nujnosti odločanja po nujnem postopku predhodnega odločanja, ter predhodna analiza pritožb, ki so vložene pri Sodišču zoper odločbe Splošnega sodišča, na nekaterih področjih, da bi se v čim bolj zgodnji fazi odkrile tiste pritožbe, glede katerih bi bil lahko izdan obrazloženi sklep.

V okviru druge naloge direktorat pod nadzorom sodnika poročevalca pripravlja povzetke sodb in sklepov, ki so objavljeni v Zbirki odločb. Direktorat na podlagi tega analitičnega dela, katerega rezultat je vključen v številne zbirke podatkov, izdela tudi več raziskovalnih orodij, ki so na voljo na tem spletnem mestu.

Med njimi je treba navesti:

  • dostop do sodne prakse po številkah, ki omogoča iskanje podatkov za vsako od zadev, ki so bile po letu 1953 vložene pri Sodišču in Splošnem sodišču ter od leta 2005 do 2016 pri Sodišču za uslužbence;
  • repertorij sodne prakse, v katerem so sistematično navedeni povzetki sodb in sklepov;

Poleg teh orodij za dostop do sodne prakse Unije so na voljo še komentarji sodb treh sodišč Unije, ki vsebujejo podatke o objavi vseh komentarjev, ki so bili objavljeni v pravnih revijah, na katere je naročena knjižnica.

Zbirke podatkov se uporabljajo tudi za to, da se s sodno prakso oskrbi medinstitucionalna zbirka podatkov EUR‑Lex, ki zajema celotno pravo Unije.

Direktorat za raziskave in dokumentacijo med drugim zagotavlja sodiščema Unije podatke o razvoju prava, ki je v interesu Unije. Poleg tega zbira podatke o sodni praksi pomembnejših sodišč držav članic s področja prava Unije s selektivnim pregledovanjem pravnih revij in na podlagi stikov s številnimi nacionalnimi sodišči. Zbrane odločbe se glede na njihov pomen na kratko analizirajo in objavijo v zbirki podatkov Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l./Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. (Združenje državnih svetov in vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije) angleščina / francoščina. Posebna pozornost je namenjena odločbam, ki sledijo sodbam Sodišča v zvezi s sprejetjem predhodne odločbe.