Bruselská a Luganská úmluva – Nařízení 44/2001

Bruselská úmluva a Luganská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Výměna informací:  fr / en

Smluvní státy Luganské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech zavedly systém výměny informací o přijaté judikatuře týkající se uplatnění této úmluvy, jakož i uplatnění Bruselské úmluvy, která je z velké části shodná s Luganskou úmluvou.

Tento systém zřízený na základě protokolu č. 2, který tvoří přílohu Luganské úmluvy, zahrnuje zejména předávání informací, které obdržel vedoucí kanceláře Soudního dvora Evropské unie, který je určen za ústřední orgán.

Za tímto účelem jsou vybraná vnitrostátní rozhodnutí, jakož i některé rozsudky Soudního dvora od roku 1992 pravidelně zasílány vnitrostátním orgánům určeným Smluvními státy.

Po vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, které nahradilo Bruselskou úmluvu, byla mezi ně také zahrnuta nejdůležitější související rozhodnutí, která by mohla mít význam pro výklad Luganské úmluvy.

Na žádost Smluvních států v rámci Stálého výboru, který byl zřízen podle výše uvedeného protokolu č. 2, jsou zasílané dokumenty také zveřejňovány na této internetové stránce.

Zprávy vypracované na základě těchto zasílaných dokumentů v rámci Stálého výboru jsou k dispozici na internetové stránce Federálního justičního úřadu (Švýcarsko).