Συμβάσεις Βρυξελλών και Λουγκάνο – Κανονισμός 44/2001

Συμβάσεις των Βρυξελλών και του Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ανταλλαγή πληροφοριών:  fr / en

Τα συμβαλλόμενα κράτη στη Σύμβαση του Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προέβλεψαν ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών περί της νομολογίας που αφορά την εφαρμογή της συμβάσεως αυτής, καθώς και της Συμβάσεως των Βρυξελλών, ταυτόσημης σε μεγάλο βαθμό προς τη Σύμβαση του Λουγκάνο.

Το σύστημα αυτό, που προβλέφθηκε δυνάμει του πρωτοκόλλου 2 που συνάπτεται στη Σύμβαση του Λουγκάνο, περιλαμβάνει ιδίως την ανακοίνωση πληροφοριών που συλλέγει ο Γραμματέας του Δικαστηρίου, το οποίο ορίζεται ως κεντρικός οργανισμός για τον σκοπό αυτό.

Συναφώς, από το έτος 1992 αποστέλλεται περιοδικά στις εθνικές αρχές τις οποίες έχουν ορίσει τα συμβαλλόμενα κράτη μια επιλογή από εθνικές αποφάσεις, καθώς και ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Από της ενάρξεως της ισχύος του κανονισμού (EK) 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 που αντικατέστησε τη Σύμβαση των Βρυξελλών, περιελήφθησαν επίσης στην ως άνω ενημέρωση οι σημαντικότερες σχετικές αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν ενδιαφέρον για την ερμηνεία της Συμβάσεως του Λουγκάνο.

Κατόπιν αιτήματος των συμβαλλομένων κρατών, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής που συστάθηκε για τους σκοπούς του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου 2, τα σχετικά έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι εκθέσεις που συντάσσονται βάσει των ως άνω αποστελλομένων ενημερωτικών εγγράφων στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο του ελβετικού ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (Office fédéral de la justice).