Bryssel- och Luganokonventionerna – Förordning nr 44/2001

Bryssel- och Luganokonventionerna om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område

Informationsutbyte:  fr / en

De stater som har anslutit sig till Luganokonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område har infört ett system för informationsutbyte avseende rättspraxis, som bygger på tillämpningen av dels denna konvention, dels Brysselkonventionen, som i stora delar är identisk med Luganokonventionen.

Systemet har införts med stöd av protokoll nr 2, som intagits som bilaga till Luganokonventionen, och det omfattar bland annat underrättelser om information som har samlats in av justitiesekreteraren vid domstolen, som har utsetts till centralt organ.

Ett urval av nationella domar liksom vissa av domstolens domar skickas sedan 1992 regelbundet till de nationella myndigheter som har angivits av de stater som anslutit sig till konventionerna.

Sedan rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000, vilken har ersatt Brysselkonventionen, trädde i kraft, inkluderas även de nationella domar av störst vikt som kan ha betydelse för tolkningen av Luganokonventionen.

Konventionsstaterna kan begära hos den ständiga kommittén, som inrättats för ändamålen enligt ovannämnda protokoll nr 2, att dokumentförsändelserna även ska finnas tillgängliga på den här webbplatsen.

De rapporter som har upprättats med stöd av försändelserna för den ständiga kommittén, finns tillgängliga på hemsidan tillhörande Federala justitiemyndigheten (Schweiz).