Стажове

Обща информация

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове в кабинетите на членовете на Съда и на Общия съд на Европейския съюз и в службите на Съда с продължителност от пет месеца.

Стажовете в службите на Съда се провеждат основно в дирекциите за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникация“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд и в дирекция „Устни преводи" (за условията за стаж в дирекция „Устни преводи“ вж. по-долу).

Периодите за стаж са два:

от 1 март до 31 юли (кандидатурите се подават от 1 юли до 15 септември всяка година)

от 16 септември до 15 февруари за стажове в кабинетите и от 1 октомври до 28 февруари за стажове в службите на Съда (кандидатурите се подават от 1 февруари до 15 април всяка година).

Кандидатите, които притежават университетска диплома по право или по политически науки (с преобладаващо изучаване на право) или, за стаж в дирекция „Устни преводи“ — диплома за конферентен преводач, трябва да подадат кандидатурите си чрез приложението EU CV Online в предвидените срокове.

Нетното възнаграждение за стажа е в размер на 1 372,00 € месечно.

На стажантите, които получават възнаграждение и чието местопребиваване се намира на разстояние 200 и повече km от седалището на Съда на Европейския съюз, се изплаща сума за покриване на пътните разноски в размер на 150,00€.

По съображения, свързани с работата, е желателно добро владеене на френски език.


Стажовете в дирекция „Устни преводи", чиято продължителност е от десет до дванадесет седмици, са насочени на първо място към младите дипломирани конферентни преводачи, чиито езикови комбинации представляват интерес за дирекция „Устни преводи". Целта е да се позволи на младите устни преводачи да бъдат проследени при усъвършенстването на техните умения по устен превод, по-конкретно юридически превод, което обхваща едновременно подготовка на материалите, работа във връзка с терминологични изследвания и практически упражнения в „тренировъчна кабина". Изисква се пасивно владеене на френски език (четене). Подборът на кандидатите се извършва веднъж годишно, към 15 септември, за цялата съдебна година (подаване на кандидатурите от 1 юли до 15 септември всяка година). Моля, обърнете внимание, че по време на съдебните ваканции не се провеждат съдебни заседания.