e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia je aplikace Soudního dvora Evropské unie umožňující zástupcům účastníků řízení ve věcech projednávaných před Soudním dvorem a Tribunálem, jakož i vnitrostátním soudům v řízeních o žádostech o rozhodnutí o předběžné otázce podaných k Soudnímu dvoru zasílání procesních písemností kancelářím obou soudů a přijímání takových písemností od nich výlučně elektronickou cestou.

 

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. října 2018 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 11. července 2018 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

Podmínky pro používání aplikace e-Curia

Uživatelská příručka 

   

Žádost o vytvoření účtu

Funkcí aplikace e-Curia lze využívat jen prostřednictvím účtu, o jehož vytvoření lze požádat prostřednictvím některého z formulářů žádosti o přístup.

Podmínky pro vytvoření účtu se liší podle toho, zda se uživatel rozhodne využít běžného, nebo zvláštního postupu.

Běžným postupem lze vytvořit účet umožňující výměnu veškerých písemností se Soudním dvorem i s Tribunálem. Této možnosti může využít zástupce účastníka řízení (účet „zástupce“), nebo v rámci žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce v řízení před Soudním dvorem osoba, která jedná na účet soudu členského státu (účet „soudu“), nebo osoba, která sice nemá postavení zmocněnce nebo advokáta, ale která je podle vnitrostátních procesních předpisů oprávněna zastupovat účastníka řízení v řízení před soudy svého státu (účet „oprávněné osoby“). Zpracování žádosti může trvat několik dnů a o průběhu zpracování je žadatel informován elektronickou poštou.

Účelem zvláštního postupu je vyřešit naléhavou situaci a lze jím dočasně vytvořit účet umožňující podání procesních písemností jen k Tribunálu.

Používání aplikace e-Curia je bezplatné.

V řízeních před Tribunálem je používání aplikace e-Curia povinné.

 

 

Přehledná tabulka účtů umožňujících podávat procesní písemnosti k některému ze soudů, z nichž sestává Soudní dvůr Evropské unie, běžným postupem, nebo zvláštním postupem

 

 

Běžný postup

(žádost o vytvoření účtu)

Zvláštní postup

(dočasné vytvoření účtu umožňující okamžité podání procesních písemností)

Postavení

Soudní dvůr

Tribunál

Soudní dvůr

Tribunál

Zástupce:
– advokát
– zmocněnec
– vysokoškolský učitel

ano

ano

ne

ano

Osoba, která sice nemá postavení zmocněnce nebo advokáta, ale která je podle vnitrostátních procesních předpisů oprávněna zastupovat účastníka řízení před soudy členského státu v řízení o předběžné otázce

ano

ne

ne

Non

Osoba, která jedná na účet soudu členského státu v řízení o předběžné otázce

ano

ne

ne

Non

 

 

Předkládání podání

Procesní písemnosti musí být podávány ve formátu PDF. Podávané soubory nesmí být větší než 30 MB. Předkládaná podání nemusí být vlastnoručně podepsána. Postačí, když uživatel vytvoří dokument PDF přímo z textového editoru. V případě potřeby může uživatel připojit ke svému podání přílohy nebo další písemnosti. Jakmile jsou odesílané dokumenty potvrzeny, aplikace zaeviduje podání a uživateli je elektronickou poštou zaslána potvrzující zpráva. Není již tedy nutné zasílat poštou originál dokumentu ani jeho osvědčené kopie.

 

Vyzvedávání doručovaných písemností

Doručuje-li soudní kancelář procesní písemnost prostřednictvím aplikace e-Curia, je adresátovi odeslána zpráva elektronické pošty s upozorněním na možnost vyzvednout si tuto písemnost v aplikaci e-Curia. Kancelář je o vyzvednutí doručované písemnosti zpravena. Jinak se doručovaná písemnost považuje za doručenou sedm dnů od odeslání e-mailového upozornění.

 

Vyhledávání v historii podání a v historii doručovaných písemností

Uživatel má kdykoli přístup k historii doručovaných písemností i k historii svých vlastních podání. Pomocí vyhledávací masky může doručované písemnosti i svá podání třídit.

 

Správa osobních údajů a nahlašování asistentů

Uživatel může ve svém profilu změnit heslo, adresu elektronické pošty a jazyk rozhraní. V případě zapomenutí uživatelského jména či hesla lze tyto údaje znovu získat příslušným postupem. Zástupce účastníka řízení a osoba, která jedná na účet soudu, mohou rovněž nahlásit jednoho či více asistentů, kteří mohou vyzvedávat písemnosti zasílané soudními kancelářemi. Tento asistent může také připravovat podání, která musí zástupce nebo osoba, která jedná na účet soudu členského státu, posléze potvrdit.

 

Soudní dvůr