e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia är en it-applikation som utvecklats av EU-domstolen. Den gör det möjligt för företrädarna för parter i mål vid domstolen och tribunalen, samt nationella domstolar inom ramen för en begäran om förhandsavgörande, att ge in och ta emot handlingar enbart på elektronisk väg.

 

Domstolens beslut av den 16 oktober 2018 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Tribunalens beslut av den 11 juli 2018 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Användarvillkor för e-Curia

Användarhandbok 

   

Ansöka om användarkonto

För att kunna använda e-Curia måste först en ansökan om att skapa ett användarkonto lämnas in via ett av ansökningsformulären.

Villkoren för att skapa ett användarkonto skiljer sig åt beroende på om det är standardförfarandet eller det särskilda förfarandet som används.

Om kontot har öppnats genom standardförfarandet kan det därefter användas för att inge och ta emot handlingar i mål vid både domstolen och tribunalen. Standardförfarandet kan tillämpas av företrädaren för en part (användarkonto av typen ”företrädare”) eller, inom ramen för en begäran om förhandsavgörande vid domstolen, av en person som handlar för en nationell domstols räkning (användarkonto av typen ”domstol”) eller av en person som inte som inte är ombud eller advokat men som enligt nationell processrätt är behörig att företräda part inför domstol i hans eller hennes stat (användarkonto av typen ”behörig person”). Behandlingen av ansökan tar några dagar, och Ni informeras via mejl när behandlingen är avslutad.

Det särskilda förfarandet är avsett för brådskande situationer och gör det möjligt att öppna ett provisoriskt konto för att ge in inlagor till tribunalen, men inte till domstolen.

Användningen av e-Curia är kostnadsfri.

Det är obligatoriskt att använda e-Curia i mål vid tribunalen.

 

 

Översikt över de olika typerna av användarkonton för att ge in inlagor till någon av EU-domstolens instanser enligt standardförfarandet respektive det särskilda förfarandet

 

 

Standardförfarandet

(Ansökan om användarkonto)

Det särskilda förfarandet

(Ansökan om provisoriskt användarkonto för att genast kunna ge in inlagor)

Ställning

Domstolen

Tribunalen

Domstolen

Tribunalen

Företrädare :
- Advokat
- Ombud
- Universitetslärare

Ja

Ja

Nej

Ja

Person som inte är ombud eller advokat men som ändå enligt nationell processrätt får företräda en part i ett förfarande vid en nationell domstol i ett mål om förhandsavgörande

Ja

Nej

Nej

Nej

Person som handlar för en nationell domstols räkning i ett mål om förhandsavgörande

Ja

Nej

Nej

Nej

 

 

Ge in en inlaga

Inlagorna måste ges in i filformatet pdf. Filerna får inte överstiga 30 MB. De inlagor som ges in behöver inte vara egenhändigt undertecknade. Användaren kan alltså skapa pdf-filen direkt från sitt ordbehandlingsprogram. Om det behövs kan användaren bifoga bilagor och/eller ytterligare handlingar till sin inlaga. När de handlingar som ska skickas in har godkänts registreras ingivandet av applikationen och en bekräftelse skickas till användaren med mejl. Originalexemplaret av inlagan behöver inte skickas in med post, och det behövs inte några bestyrkta kopior.

 

Ta emot delgivningar

När kansliet delger en handling med hjälp av e-Curia skickas ett mejl med information om detta till mottagaren som då kan ta del av delgivningen i e-Curia. När en delgivning har tagits emot informeras kansliet om det. Om mottagaren inte tar emot delgivningen anses delgivning ändå ha skett sju dagar efter det att informationsmejlet skickades. 

 

Söka i ingivnings- och delgivningshistorik

Användaren kan när som helst söka bland de delgivningar som han eller hon tagit emot och de handlingar som han eller hon gett in. I sökformuläret finns möjlighet att begränsa sökningen.

 

Ändra personliga uppgifter och anmäla assistenter

Användaren kan när som helst ändra sitt lösenord, sin mejladress eller det språk som han eller hon har valt för sin profil. Om användaren glömmer sitt användarnamn eller lösenord kan han eller hon få dem skickade till sig. Företrädaren för en part och den person som handlar för en nationell domstols räkning kan anmäla en eller flera assistenter som kan ta emot handlingar som kanslierna skickar ut och också förbereda ingivandet av inlagor. Ingivandet måste dock därefter godkännas av företrädaren eller den person som handlar för en domstols räkning.